งานมาตรฐานหลักสูตร
   รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี        ปี 2559                               ปี 2560
   โครงสร้างหลักสูตร        ปี 2558                               ปี 2559                          ปี 2560
   แบบฟอร์มวาระการประชุมบริหารหลักสูตร    แบบฟอร์มวาระการประชุมบริหารหลักสูตร.pdf (แก้ไข 14-7-58)
    แบบฟอร์มวาระการประชุมบริหารหลักสูตร.doc
   หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว     หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว.pdf
   แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย     1. แบบฟอร์มนำเสนอ สม.(พัฒนาใหม่).doc 
    2. แบบฟอร์มนำเสนอ สม.(ปรับปรุง).doc     
    3. นำเสนอสภา (ระดับบัณฑิตศึกษา).doc
   คู่มือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร     1.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย.pdf
    2. ปก คำนำ สารบัญ มคอ.2.doc 
    3. รูปแบบการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (มคอ.2).doc
    4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี.doc
   แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปิดหลักสูตร      
   เกณฑ์การพิจารณาสรรหา และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ      
   แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร      
   ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - วิทยาลัยการฝึกหัดครู
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - สำนักวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
     - บัณฑิตศึกษา
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - สำนักวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
     - วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
     - บัณฑิตศึกษา
     - ปริญญาเอก
 
ภาคการศึกษาที่ 3/2556
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - บัณฑิตศึกษา
 
ปีการศึกษาที่ 2557
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - สำนักวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
     - บัณฑิตวิทยาลัย
   รหัสหลักสูตร       
   ใบสมัครอาจารย์พิเศษ      
   แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์พิเศษ      
    ระบบส่งเกรดออนไลน์      
   เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์    ประจำปี2559
   การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
   ประจำปีการศึกษา 2559