มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประจำปีการศึกษา 2559

พระราชกฤษฎีกา

ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ประกาศเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

เกณฑ์การพิจารณา

Download แบบฟอร์มพิมพ์เล่มเอกสารประกอบการพิจารณา (word)

Download แบบสรุปเอกสารประกอบการพิจารณา (word)

ปฏิทินการดำเนินงาน