มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Th) 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Th)
  3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Th) update 4. สาขาวิชาเคมี (Th) update
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Th) 6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (Th)
  7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Th) 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Th)
  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Th) 10. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Th)
  11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (Th) 12. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร (Th)
  13. สาขาวิชาชีววิทยา (Th) 14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Th)
  15. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (Th) 16. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Th)
     
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  1. สาขาวิชาการประถมศึกษา 5 ปี (Th) 2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (Th)
  3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (Th) 4. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 5 ปี (Th)
  5. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ปี (Th) 6. สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (Th)
  7. สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (Th) 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (Th)
  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี (Th) 10. สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (Th)
  11.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (Th) 12. สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ปี (Th)
  13. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 5 ปี (Th) 14. สาขาวิชาจิตวิทยา 4 ปี (Th)
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Th) 2. สาขาวิชาดนตรีไทย (Th)
  3. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (Th) 4. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (Th)
  5. สาขาวิชานิติศาสตร (Th) 6. สาขาวิชาภาษาไทย (Th)
  7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Th) 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Th)
  9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Th) 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (Th)
  11. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง (Th) 12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Th)
  13. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Th) 14. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Th) (En)
  15. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Th)  
     
 
คณะวิทยาการจัดการ
  1. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (Th) 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Th)
  3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Th) 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Th)
  5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Th) 6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Th)
  7. สาขาวิชาการตลาด (Th) 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Th)
     
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Th) 2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Th)
  3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Th) 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (Th)
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Th) 6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Th)
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Th) 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Th)
  9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (Th) 10. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (Th)
  11.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (Th)  
     
 
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Th) 2. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (Th)
  3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Th) 4. สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน (Th)
  5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (Th)
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560