1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
     
 
ประเภท นักศึกษาภาค กศ.พบ.
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร  
  5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0020106 โลกร่วมสมัย  
  9. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์   10. 0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  11. 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 12. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
  13. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   14. 0060102 องค์กรแห่งความสุข
  15. 1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้   16. 2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
     
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562