1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประเภท นักศึกษาภาคปกติ
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
  5. 0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   6. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร  
  7. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   8. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  9. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   10. 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน  
  11. 0020106 โลกร่วมสมัย 12. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  13. 0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต   14. 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง  
  15. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์   16. 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  17. 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์   18. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
  19. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   20. 0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 
  21. 0060102 องค์กรแห่งความสุข   22. 1500107 Communicative English Through Media  
  23. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม (แก้ไข)  24. 2500108 ความจริงของชีวิต 
  25. 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
     
     
 
ประเภท นักศึกษาภาค กศ.พบ.
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร  
  5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  9. 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง   10. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  
  11. 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 12. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
  13. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   14. 0060102 องค์กรแห่งความสุข
  15. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม    
     
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561