มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 55

รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 31
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น39
รุ่น40
รุ่น42
                                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)