มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

ภาคปกติ

0010101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

0010401

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

0020101

การพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร

0020102

คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข

0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0020104

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

0020105

ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น

0020107

สารสนทเทศเพื่อการเรียนรู้

0020108

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

0020109

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

0030101

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

0050101

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1500107

Communicative English Through Media

1500110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม

2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

2500116

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

4000110

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

4000112

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4000115

วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต

4000116

การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา

       
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

0010101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

0010202

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

0020101

การพัฒนาตนและอัตลักษ์คนพระนคร

0020102

คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข

0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0020104

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

0030101

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

1500107

Communicative English Through Media

1500110

ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

1500112

ภาษากับวัฒนธรม

2500108

ความจริงของชีวิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

2500115

วิถีไทยสู่สังคมโลก

2500116

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

4000111

การคิดและการตัดสินใจ

4000112

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4000115

วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต

4000116

การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ