มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์อาทิตย์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์อาทิตย์)
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์อาทิตย์)

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ภาคปกติ
รุ่น 58
วิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 42 รุ่น 46
รุ่น47