รายงานสรุปสถานภาพมูลนิธิส่วนกลาง ณ ปีปัจจุบัน

รายงานสรุปสถานภาพมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2550
บัญชีแสดงทรัพย์สินรวมของกองทุนและมูลนิธิส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บัญชีแสดงเงินทุนสะสมรายปี มูลนิธิส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ