บัญชีรวมกิจกรรม
มูลนิธิส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

* การจัดสรรทุนกิจกรรมของคุรุอุปถัมภ์
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร
* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษา
และสถาบันการศึกษา สังกัด กรมการฝึกหัดครูไทย (ช.ฝ.ค.)
*

การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร

 *ทุนรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิดร. สายหยุด จำปาทอง
* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิพลเอก มังกร พรหมโยธี
* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิเล้ง ศรีสมวงศ์
* ารจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิเดโช สวนานนท์-ราชภัฏ
* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
* การจัดสรรทุนกิจกรรมของมูลนิธหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทยบัญชีรวมกิจกรรม
มูลนิธิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

*
การจัดสรรทุนกิจกรรมของหลวงศรีภาษะเวทิน  
*
การจัดสรรทุนกิจกรรมของวิทยาลัยครูพระนคร 90
*
การจัดสรรทุนกิจกรรมของ100 ปี วิทยาลัยครูพระนคร
*
การจัดสรรทุนกิจกรรมของการศึกษา 100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ : สถาบันราชภัฏพระนคร