กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศรกองทุน ดร. สาโรช บัวศรี

ความเป็นมา
    ด้วยในการประชุมผู้บริหารของกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 27
พฤจิกายน 2536 ที่ประชุมได้พิจารณามีมติ ให้ดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนศาสตาจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ” เพื่อน้อมระลึกถึง พระคุณของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี อดีตอธิบดีท่านที่ 3 ของกรมการฝึกหัดครู(สมัยนั้น) ผู้มีคุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่กรมการฝึกหัดครู และชาติบ้านเมืองนานัปการ เป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป กรมการฝึกหัดครู จึงได้บริจาคเงินเริ่มแรกจากผู้มีจิตศรัทธา ในวันทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เป็นเงิน 25,410.-บาท และวิทยาลัยครูได้ร่วมกันบริจาคสมทบ
กองทุนดังกล่าว ได้เงินจำนวน 71,035.07 บาท จัดตั้งเป็นกองทุน
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี เพื่อนำดอกผลมาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษา
เงินทุนปัจจุบัน (ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2551) จำนวน 156,191.35 บาท

วัตถุประสงค
ยังไม่มีการออกระเบียบในการให้ทุน เนื่องจากจำนวนเงินกองทุนยังมีน้อยอยู่ ไม่สามารถนำมาจัดกิจกรรมได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ -

กิจกรรมที่เคยกระทำ -