กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศร
กองทุนกรพจน์ – อัญชนา อัศวินวิจิตร

ความเป็นมา
    ด้วยในปีการศึกษา 2535 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการบริหารบริษัทเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด กรรมการรองผู้จัดการของธนาคารสหธนาคาร จำกัด และตำแหน่ง
วุฒิสมาชิก ได้บริจาคเงินจำนวน 240,000.- บาท ให้กรมการฝึกหัดครู เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษา “กรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร” เพื่อนำดอกผลที่ได้รับไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ในวิทยาลัยครู ในปีการศึกษา 2536 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ได้บริจาคเงินเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 240,000.- บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร” และ กรมการฝึกหัดครูได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2535

เงินทุนปัจจุบัน (ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2551) จำนวน 813,257.05 บาท

วัตถุประสงค์
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขึ้นอยู่กับสถาบันจะแต่งตั้ง

กิจกรรมที่เคยกระทำ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร