กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศร

 

 

 

กองทุนพลเอกประภาส จารุเสถียร

ความเป็นมา
     ด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินจำนวน 20,000 - บาท  เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2513 เพื่อนำดอกผลใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนฝึกหัดครู ซึ่งปัจจุบัน
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้
เมื่อปี พ.ศ. 2531
เงินทุนปัจจุบัน (ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2551) จำนวน 39,805.64 บาท

วัตถุประสงค
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุนขึ้นอยู่กับดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขึ้นอยู่กับสถาบันจะแต่งตั้ง

กิจกรรมที่เคยกระทำ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นทุนเฉพาะปี