กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศรกองทุนราชภัฏเพื่อการกีฬา

ความเป็นมา
   สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ร่วมกับนายทรงชัย รัตนสุบรรณ
ได้จัดมวยการกุศล “ศึกวันทรงชัย” ขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2537 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
์เพื่อหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
และสมทบทุนจัดตั้งกองทุนกีฬาราชภัฏ ในครั้งนั้น รวบรวมเงินจากการ จำหน่ายบัตรได้จำนวน 324,000.- บาท จึงได้นำมาจัดตั้ง “กองทุนราชภัฏเพื่อการกีฬา” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2538

เงินทุนปัจจุบัน (ณ กุมภาพันธ์ 2551) จำนวน 526,569.75 บาท

วัตถุประสงค์
ยังไม่ได้ออกระเบียบในการให้ทุน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ -

กิจกรรมที่เคยกระทำ -