กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศร


กองทุนไทยวัฒนาพานิช

ความเป็นมา
ด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวัฒนาพานิช ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือการศึกษา สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู(สมัยนั้น)ที่เรียนดี และมีความสนใจที่จะเป็นครู แต่ขัดสน ไม่มีทุนการศึกษา ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนสำเร็จ กรมการฝึกหัดครูไทยจึงได้นำเงินมาบริจาค
เงินทุนปัจจุบัน (ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2551) จำนวน
858,666.69 บาท


วัตถุประสงค์
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ ขึ้นอยู่กับดอกผลที่ได้รับในแต่ละปี

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขึ้นอยู่กับสถาบันจะแต่งตั้ง
กิจกรรมที่เคยกระทำ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไม่ระบุสถาบันเป็นทุนเฉพาะปี