กองทุนส่วนกลาง

กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
กองทุนไทยวัฒนาพานิช
กองทุนราชภัฎเพื่อการกีฬา
กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
กองทุนดร. สาโรจน์ บัวศร


กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

 * ปฐมบทการจัดตั้งกองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
 
* โครงการจัดตั้งกองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
 * ขอรับพระกรุณาธิคุณ พระราชทานเงิน "ทุนสมเด็จย่า"
เพื่อจัดจั้งกองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

 * หนังสือถึง ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ฉบับวันที่
14 พ.ค. 2540

 *
รายงานการดำเนินการ "กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
ถึง ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ

 * ขอพระราชทานกราบทูล รายงานการดำเนินการ
กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ต่อ
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 * รายงานการดำเนินการ "กองทุน 100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย" ถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 
* รายงานการดำเนินการ "กองทุน 100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย" ถึงพระอุบาลีคุนูปมาจารย์
 * หนังสือจากเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

 
* (ร่าง)คำนำว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยกองทุน 100 ปี
การฝึกหัดครูไทย พ.ศ. 2536

 * ข้อบังคับว่าด้วยกองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
พ.ศ. 2536

 * บัญชีการประมวลกาจัดกิจกรรมดำเนินการของ
กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2536 - 2546