คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล


** มูลนิธิส่วนกลาง **
**ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ**

ในความอุปถัมป์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 (1) มูลนิธิคุรุปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร

 (2)
มูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษา
และสถาบันการศึกษา สังกัด

กรมการฝึกหัดครูไทย (ช.ฝ.ค.)

 (3)
มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญถิ่น
อัตถากร

 (4) มูลนิธิดร. สายหยุด จำปาทอง
 (5) มูลนิธิพลเอก มังกร พรหมโยธี
 (6) มูลนิธิเล้ง ศรีสมวงศ์
 (7) มูลนิธิเดโช สวนานนท์-ราชภัฏ
 (8)
มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัด
ครูไทย

 (9) มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย*** กองทุนส่วนกลาง ***

 (1) กองทุน 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
 (2) กองทุนไทยวัฒนาพานิช
 (3) กองทุนราชภัฏการกีฬา
 (4) กองทุนพลเอก ประภาส จารุเสถียร
 (4) กองทุนกรพจน์-อัญชนา อัศวินวิจิตร
 (5)
กองทุนดร.สาโรจน์ บัวศร

*ประวัติประธานกรรมการมูลนิธิส่วนกลาง*

**ของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ**

1.นายนิเชต สุนทรพิทักษ์

2.นายถนอม อินทรกำเนิด

3.รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา การพานิช

บทความพิเศษเนื่องในวันคล้ายวัน

สถาปนาการฝึกหัดครูไทย

ประจำปี พ.ศ.2549 โดย

อ.นิเชษต สุนทรพิทักษ์ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพประชาสัมพันธ์

คลิกที่นีเพื่อดูภาพทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอทุน
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2550
ของมูลนิธิคุรุปถัมภ์ฯ
และ
มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร

คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูภาพทั้งหมด
คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูภาพทั้งหมด

line1

ถาม - ตอบ

**ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
"มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร"

์โทรศัพท์: 02 5448000 ต่อ 2136
  สายตรง 02 5210448
    เบอร์แฟกซ์: 02 522 6633
  เบอร์มือถือ: 0818597682

การให้ทานเป็นลาภอันประเสริฐ .......