**มูลนิธิส่วนกลาง**
**ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ**

line1

(1) มูลนิธิคุรุปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
(2) มูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษาและสถาบัน
การศึกษา สังกัด กรมการฝึกหัดครูไทย (ช.ฝ.ค.)
(3) มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญถิ่น อัตถากร
(5) มูลนิธิพลเอก มังกร พรหมโยธี
(6) มูลนิธิเล้ง ศรีสมวงศ์
(7) มูลนิธิเดโช สวนานนท์-ราชภัฏ
(8) มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
(9) มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100ปี
การฝึกหัดครูไทย
line1


มูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษาและสถาบันการศึกษา
สังกัด กรมการฝึกหัดครูไทย(ช.ฝ.ค)
หน้าแรก ความเป็นมา ข้อบังคับ