กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
กฎ ก.พ
กฎ ข้อบังคับ ก.พ.อ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการให้อาจารย์ไปเพิ่มพูมความรู้ทางวิชาการ
บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ก.พ.อ
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัย
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สัญญา
ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ มรภ.พระนคร

 

ข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏพระนคร

ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผ.ศ.พิเศษ ร.ศ.พิเศษ ศ.พิเศษ และ ศ.เกียรติคุณ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ..พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของสายสนับสนุน พ.ศ.2553
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร 2549
ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon  Rajabhat University  9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000