กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
กฎ ก.พ
กฎ ข้อบังคับ ก.พ.อ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการให้อาจารย์ไปเพิ่มพูมความรู้ทางวิชาการ
บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ก.พ.อ
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศมหาวิทยาลัย
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สัญญา
ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ มรภ.พระนคร

 

กฎ ก.พ

กฎ ก.พ.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2544
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000, 02-521-7910-4

Phranakhon  Rajabhat University  9 Changwattana Road,
Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000, (662) 521-7910-4