วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวารสารที่มีระบบ Peer Review ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และบทความวิชาการที่มีคุณภาพต่อสังคมวิชาการและสังคมทั่วไป ในรูปแบบบทความวิชาการ (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book criticism) ในทุกสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น

วารสารวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2558 วารสารราย 6 เดือน Vol. 6 No. 1 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เมษายน 2558 วารสารราย 6 เดือน Vol. 6 No. 1 ISSN 2228-8473

วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2557 วารสารราย 6 เดือน Vol. 5 Special ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2557 วารสารราย 6 เดือน Vol. 5 No. 2 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เมษายน 2557 วารสารราย 6 เดือน Vol. 5 No. 1 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 วารสารราย 6 เดือน Vol. 4 No. 2 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 วารสารราย 6 เดือน Vol. 4 No. 1 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 วารสารราย 6 เดือน Vol. 3 No. 2 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 วารสารราย 6 เดือน Vol. 3 No. 1 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 วารสารราย 6 เดือน Vol. 2 No. 2 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน 2554 วารสารราย 6 เดือน Vol. 2 No. 1 ISSN 2228-8473
วารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 วารสารราย 6 เดือน Vol. 1 No. 1 ISSN 2228-8473