มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ   เรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
    ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
รุ่น39
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 54

รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
       ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
รุ่น39
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
        ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
รุ่น39
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 54
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
       ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
รุ่น39