มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ในมหาวิทยาลัย (เวลาเรียน 08.30 - 17.00 น.)
ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการรับสมัคร      
  ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (รุ่นที่ 37)      
  - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 (ก่อน 15.00 น.)  

กำหนดการประกาศรายชื่อและรายงานตัว

  ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (รุ่นที่ 37)    
  - ประกาศรายชื่อ       18 กุมภาพันธ์ 2558    
  - รายงานตัว              28 กุมภาพันธ์ 2558 *ในวันรายงานตัวนักศึกษาต้องเตรียมชำระเงินค่ารายงานตัว และค่าลงทะเบียนเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด*
  - เปิดภาคเรียน          7 มีนาคม 2558    
การรับสมัคร        
  - ใบสมัคร ราคาชุดละ 60 บาท      
  - สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 4 ชั้น 1  ช่องบริการที่ 1 หรือ 2    วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา  09.00 - 15.00 น. (งดรับสมัครในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร      
  - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ      
  - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ    
  - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป    
  - ค่าธรรมเนียนในการสมัคร จำนวน 200 บาท    
สาขาวิชาที่รับสมัคร      
หลักสูตร
สาขาวิชา
รหัสสาขาวิชา
                    สังเขปหลักสูตร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4 ปี

  นิติศาสตร์
30904

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแขนงต่าง ๆ จริยธรรมในวิชาชีพจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์
31616
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารระดับปฏิบัติการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัมนาท้องถิ่น และประเทศ
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี
  รัฐศาสตร์
33415
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และต่างประเทศ รวมถึงการเมืองท้องถิ่น และการเมืองภาคพลเมือง

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
  การพัฒนาชุมชน
30103

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชน ชุมชนศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
  นาฏศิลป์และการละคร
30803
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์และการละคร การประดิษฐ์ท่ารำ และการแสดงต่าง ๆ
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และการแสดง
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
31103
ศึกษาทางด้านบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
  การบริหารและพัฒนาเมือง
32503

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ที่มีประสิทธิภาพการวางผังเมือง การขยายตัวเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ภาษาจีนธุรกิจ
33603
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาจีน เพื่อใช้ในสายงานธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เรียนรู้วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจของเจ้าของภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาสูงขึ้น
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4 ปี
  นิเทศศาสตร์
41817

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎี การสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์การประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ การสื่อข่าว การเขียนข่าว หลักการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆการผลิตวัสดุกราฟิก กรณีศึกษาและการวิจัย

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
  การบัญชี
43613

ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับหลัก และทฤษฎีในการจัดทำบัญชี และงบการเงิน ภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4 ปี
  การบริหารธุรกิจ
   (การจัดการทั่วไป)
40105
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นวิชาการจัดการและ การนำวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
  การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
41005

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเน้นทักษะทางการตลาดและ ความรู้เกี่ยวกับ ระบบการตลาดสมัยใหม่ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

43705

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี

  การท่องเที่ยวและการโรงแรม

43303

ศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเที่ยว
ทั่วประเทศและศึกษาดูงานโรงแรมชั้นนำ รวมทั้งใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 4 ปี   เศรษฐศาสตร์
43314
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการจัดการธุรกิจ การบริหารการเงิน และการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสามารถเลือกเรียนได้ 2 วิชาเลือก คือ วิชาเลือกด้านการเงินการธนาคาร และวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
11302

ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ได้หลายด้าน เช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ ซึ่งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
11502

ศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มือถือ ระบบปฏิบัติการ การสื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51802

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้งานวิจัยทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะออกแบบ

  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์
52302
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ
ปวช. ช่างอุตสาหการทุกสาขา
ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์

  เทคโนโลยีไฟฟ้า
52602
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ระบบและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ,ศิลป์ – คำนวณ หรือ ปวช.ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือการวัดและควบคุมฯ และคอมพิวเตอร์

  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
53002
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
4 ปี
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
53211

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพในระบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

  เทคโนโลยีอุตสาหการ
53311

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน และควบคุมระบบการผลิต การจัดการ ในงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
ระบบการผลิต ในยุคปัจจุบัน

ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือ ปวช. ด้านช่างอุตสาหกรรม การผลิต โลหะช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
2 ปี
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (การจัดการอุตสาหกรรม)
53811

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระบบอุตสาหกรรม

ปวส. ทุกสาขาวิชา และสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
53911

ศึกษาเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ทักษะในการออกแบบการพัฒนาเทคโนโลยี
การติดตั้งและการบำรุงรักษาทางด้านเครื่องกล

ปวส. แขนงวิชาช่างยนต์ เครื่องกล เครื่องกลเรือ เครื่องจักรกลหนัก
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

54011

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
ปวส. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)
54111

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีทางไฟฟ้า และการวิจัยด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ปวส. แขนงวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  แม็คคาทรอนิกส์

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (อิเล็กทรอนิกส์)
54211

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปวส. แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือแขนงวิชาไฟฟ้า ที่เรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
54311

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ในระบบอุตสาหกรรม

ปวส. หรือเทียบเท่า แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ศิลป์ พาณิชย์ศิลป์หรือแขนงที่มีรายวิชา
ด้านออกแบบ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (อุตสาหการ)
54411

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน และควบคุมระบบการผลิต การจัดการในงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับระบบการผลิตในยุคปัจจุบัน

ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมการผลิต โลหะ ช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
         1. นักศึกษา ต้องชำระเงิน ให้ครบถ้วนในวันรายงานตัวเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
         2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th  
            3. ใ
นการคืนเงินขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย

                                     ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                                            โทร. 0-2544-8043,0-2544-8046   โทรสาร 0-2522-6605 หรือ www.pnru.ac.th

                                                                                                                                                                                                 ข้อมูลปรับปรุง 25 พ.ย. 57

Download สาขาวิชาที่รับสมัคร