1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ

การลงทะเบียนเรียน

การโอนและการยกเว้นผลการเรียน

การชำระเงินลงทะเบียน

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

การสอบปลายภาค

การสำเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยม

การรักษาสถานภาพและการพันสภาพนักศึกษา

เรื่องอื่น ๆ