เอกสารคู่มือขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี

     1.บันทึกข้อความขอรับเงิน 
     2.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 1 (ร้อยละ 60) 
     3.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 2 (ร้อยละ 40)
     4.แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 
     5.แบบรับรองการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี


  Link ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวิฒิ ที่ทำหน้าที่ประเมิณผลงาน ตามบัญชีของ สกอ.

    


  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี