มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2560 ประจำภาคการศึกษาที่ 3 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น43
รุ่น44
รุ่น46
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
รายวิชาที่เปิดสอน กศ.พบ.(เสาร์อาทิตย์) แก้ไข
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปกติ
ภาคปกติ
รหัส 58
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น 39 (แก้ไข)
รุ่น 40
รุ่น 41(แก้ไข)
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 44(แก้ไข)
รุ่น 45
รุ่น 46
คณะวิทยาการจัดการ
วิชาเลือกเสรี
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น37
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 41 รุ่น 44
วิทยาลัยนานาชาติ      
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 60
 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป(GE) รายวิชาที่เปิดสอน(กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป(GE) รายวิชาที่เปิดสอน(วิชาศึกษาทั่วไป(GE) กลุ่มวิชาเลือก)