มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

     

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.
-

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

2500106 วิถีไทย

2500106 วิถีไทย

-

2500107 วิถีโลก

2500108 ความจริงของชีวิต

-

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก

4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณากา