มคอ. ( กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF)

แบบฟอร์ม มคอ 3.  (Download)  
(Download) .doc  
แบบฟอร์ม มคอ 4.  (Download)  
(Download) .doc  
แบบฟอร์ม มคอ 5.(Download)  
(Download) .doc  
แบบฟอร์ม มคอ 6.   (Download)  
(Download) .doc  
แบบฟอร์ม มคอ 7.  (Download)  
(Download) .doc  

กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557

     1. ประกาศกำหนดการบันทึก มคอ.pdf
     2. ขั้นตอนการบันทึก มคอ.pdf
     3. เว๊ปไซด์บันทึก มคอ.  http://reg.pnru.ac.th/

กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558

     1. ประกาศกำหนดการบันทึก มคอ.pdf
     2. ขั้นตอนการบันทึก มคอ.pdf
     3. เว๊ปไซด์บันทึก มคอ.  http://reg.pnru.ac.th/

กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2559
      1. ประกาศกำหนดการบันทึก มคอ.pdf
      2. ขั้นตอนการบันทึก มคอ.pdf
      3. เว๊ปไซด์บันทึก มคอ.  http://reg.pnru.ac.th/

กำหนดการบันทึกระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2560

      1. ประกาศกำหนดการบันทึก มคอ.pdf
          ขยายเวลาบันทึก มคอ.
      2. เว๊ปไซด์บันทึก มคอ.  http://reg.pnru.ac.th/