นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ติดต่องานการเงินอาคาร 4 ชั้นล่าง ก่อนสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2/2552   ด่วน!
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา สาขา ระดับการศึกษา คณะ รุ่น ประเภท
1 5140122530009 นายปรัชญา  เทพทอง 50902 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 กศ.พท.
2 5140122530013 ปิยราช  สุขล้อม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 กศ.พท.
3 5030132509329 นายอัสนพงษ์ พิสอ่อน 50902 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงการจุดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 กศ.พบ.
4 5030132512215 นายพิพัฒน์ แป้งนวน 51202 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 กศ.พบ.
5 5230132509259 กิตติศักดิ์  เพ็งคำ 50902 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงการจุดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 กศ.พบ.
6 4910122530026 นายคมกฤทธิ์  สนทอง 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49 ปกติ
7 5130132509236 นายวิวัฒน์  ประสงค์รัตนกุล 50902 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 ปกติ
8 5010122530067 อรรถกร ถาวร 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 ปกติ
9 5110132511001 นายปิยวัชร ซวนฝู่ 51102 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 ปกติ
10 4932921218004 สามเณรโกศล บรรเทา 21801 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 กศ.พบ.
11 4930123315002 นายณัฐวุฒิ จักรานุวัฒน์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 กศ.พบ.
12 5030123316326 นายปรัชญา เส็งนา 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 กศ.พบ.
13 5230123316235 ยงยุธ  คำสวัสดิ์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 กศ.พบ.
14 4910123303040 สิธิต  จันทร์ศรี 30403 ดนตรีตะวันตก ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 ปกติ
15 5010123301057 นางสาว ศุภารัตน์  บุญทัน 30103 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ปกติ
16 5010123316047 ธวัช คำทวี 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ปกติ
17 5010123324061 นายชวเดช ลิมปกานนท์ 32403 ศิลปกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 ปกติ
18 5110122323036 นาย ธัชชัย ทองขุนดำ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 ปกติ
19 5110123315004 น.ส.ปวีณา สุวรรณมาโจ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 ปกติ
20 5210123324039 นายดนุพล  ชื่นอารมย์ 32403 ศิลปกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 ปกติ
21 5130135401107 นางสาวอัจฉรา สุวรรณหงษ์ 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วิทยาการจัดการ 18 กศ.พบ.
22 5130135401354 นส.ทาริกา  พิริยะอำรุง 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง วิทยาการจัดการ 20 กศ.พบ.
23 5140135415030 นายมารุต  ศรีดอกพุฒ 41505 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง วิทยาการจัดการ 51 กศ.พท.
24 5140125415064 นางสาวลดาศิริ อันยงค์ 41505 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 49 กศ.พท.
25 5140125413023 นายปารย์พิรัชย์  ปั้นโพธิ์ 41305 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 กศ.พท.
26 5140125427044 วิภาวรรณ ธิบดี 42705 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 กศ.พท.
27 4830123418218 นายกนกศักดิ์  ไชยาพรพรรณ 41803 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 10 กศ.พบ.
28 4830123418259 ธิชานุศร์ เอกวรรณ 42003 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 10 กศ.พบ.
29 4830125415324 วรวรรณ บุญมาพัด 41505 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 11 กศ.พบ.
30 4930123418303 นายสิรภพ สมสิทธิ์ 41803 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 13 กศ.พบ.
31 4930123418343 นายบรรณพจน์  กลางการ 42103 นิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
32 4930125401336 นางสาวเบญจมาศ  วัจนมาลา 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
33 4930123418206 น.ส.กุลญาดา วงศ์ชนะ 41803 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
34 4930123418308 จ่าอากาศโทหญิง สุภาภรณ์  สวนงา 41803 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
35 4930123418309 นาย ลัทธพล ลาภจิตร 41803 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
36 4930123418312 นางสาว วราภรณ์ มมประโคน 41803 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
37 4930123418317 จิรวรรณ สิงห์ดง 41803 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
38 4930125401311 จ.ท.นิรุธ สมสิงห์ 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
39 4930125401349 นายอภิชาติ ฮวดมัย 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 14 กศ.พบ.
40 5030123418050 นางสาวพรทิพย์  รัชนีภรณ์ 41803 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 15 กศ.พบ.
41 5030125401332 นาย เฉลิมรัตน์ พิณพิพัฒน์ 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 17 กศ.พบ.
42 5130123418221 คุณภาคภูมิ  บุญเพ็ญศิลป์ 41803 นิเทศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 19 กศ.พบ.
43 5130123418312 นายวรวรรธน์ ลี่แตง 41803 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 20 กศ.พบ.
44 5130125401364 มาริษา บุญเลิศ 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 20 กศ.พบ.
45 5230125401238 นางสาวกิตติกุล เดชนรดิลก 40105 การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 22 กศ.พบ.
46 4910123421006 ปรางค์ทวี  ตรีช่อวิทยา 42103 นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 49 ปกติ
47 5010123431060 นางสาวสุรีรัตน์  ระมั่งทอง 43103 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจท่องเที่ยว) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 50 ปกติ
48 5010125410004 นายสุวิกิต มั่งมี 41005 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 50 ปกติ
49 5010125413053 นางสาวเกศรีรัช สมรูป 41305 บริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 50 ปกติ
50 5130123418066 นางสาวเรณู  นาสกาศ 41803 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 ปกติ
51 5140125427042 นางสาวระวีวรรณ  กลิ่นตระหลบ 42705 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจแขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 ปกติ
52 5110125426007 นางสาววิไลรัตน์ สุขสุเมฆ 42605 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 ปกติ
53 5140125413040 นายจิรวัฒน์ มิตรผักแว่น 41305 บริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาการจัดการ 51 ปกติ
54 4932921218006 พระสันติ  โกมลยกุล 21801 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3 กศ.พบ.
55 4932921218008 สามเณรมงคล   ใยอุ่น 21801 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 3 กศ.พบ.
56 5032921218007 พระสุชีพ  ชาลีคลี 21801 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 4 กศ.พบ.
57 4810111204015 นางสาวจารุวรรณ จันทวงษ์ 20401 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 48 ปกติ
58 5010121242014 นางสาว วรลักษณ์ ด้วงพูล 24601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาคอมพิวเตอร์การศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 50 ปกติ
59 5010111228041 นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์ 22801 สังคม ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 50 ปกติ
60 5110121242030 นายบดินทร์  มั่นต่าย 24601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาคอมพิวเตอร์การศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 51 ปกติ
61 5110121242008 นางสาวยุวภา จันทร์สิงห์ 24601 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาคอมพิวเตอร์การศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 51 ปกติ
62 5110111223037 นางสาววิภาวรณ  รัตโน 22301 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 51 ปกติ
63 5110111223047 นางสาวมานิตา  ไชยลี 22301 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 51 ปกติ
64 4930122115225 นางสาวอารดา  ตรันเจริญ 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 กศ.พบ.
65 4930122115219 จ่าอากาศโทกรีฑา เผ่ากันทะ 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 กศ.พบ.
66 5230122115202 นางสาวชลดา เพ็ชรพราว 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 กศ.พบ.
67 4910122225032 นางสาวศิรินภา  ภูสมศรี 22502 วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปกติ
68 4910122125032 นางสาวภัทราภรณ์ เทียมคำแหง 13203 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปกติ
69 5010122126027 นายสุรพล กิมขุนทด 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปกติ
70 5010122225004 นาย วรพจน์ เกิดไธสง 22502 วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปกติ
71 5110122119008 รัฐวรรณ พูดหวาน 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51 ปกติ
72 5250171604011 นางรมยาภรณ์  สุขเกษม 60401 หลักสูตรและการสอน ปริญญาโท   9 บ.พิเศษ
******   สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ  *******
สำเนาใบแจ้งชำระเงินที่ชำระเงินกับธนาคาร 1 ฉบับ