รายชื่อนักศึกษา ส่งคำร้องขอสอบปลายภาค ปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552  สอบวันที่  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2553  เวลา  10.00 น. ณ อาคาร 22 (ITDS) 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ผู้สอน ผลการพิจารณา เวลา ห้อง
1 5010123431032 นางสาว ชยานันท์ เฉลิมรัตน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์มณฑา  กิมทอง ไม่อนุญาต    
2 5110122518058 นางสาว พลอย แย้มเสนาะ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1500106 English for Communication อาจารย์บุบผา  อยู่ทรัพย์ ไม่อนุญาต    
            4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์ ไม่อนุญาต    
3 4910123303005 นาย สุทธิพงษ์ แก้วเต็ม ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
4 5210122577070 นาย เดชดนัย ฉิมทอง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบมนต์นวลปรางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
5 5010123304015 นาย อัสรี พันธ์มุกดา ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
6 4910123303029 นาย ทรัพย์สมบูรณ์ มหาเมฆ ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
7 5010123304071 นาย นัฏฐพล บ้านพรวน ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
8 5010123304057 นาย มงคล เซียงหว่อง ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
9 5010123304058 นาย ประวัณ จันทร์อุดม ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
10 5010123304004 นาย วรทย์ ทองถึง ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
11 5010123304078 นาย กีรติ น้ำผึ้ง ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
12 5010123304031 นาย วรุณ เพียรชูชัยพันธ์ ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์วิมล  สงวนวงค์ ไม่อนุญาต    
13 4910122507008 นาย อาทิตย์ พันลำ เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์เพ็ญรุ่ง  แป้งใส ไม่อนุญาต    
14 5010123312030 นางสาว จุฑารัตน์ ขาวสอาด ภาษาไทย 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์ณกมล  ปุญชาตพิกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
15 5010122530041 นาย วราวุธ สมพรพัก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบมนต์นวลปรางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
16 5010122518009 นาย ภูมิภัทร์ พรประสิทธิ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ ไม่อนุญาต    
17 5210123316017 นาย วัชระ ศรจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2500106 วิถีไทย อาจารย์อักษร  สวัสดี อนุญาต 10.00 น ITDS
18 5210122530034 นาย ศักดิ์รินทร์ ประยูรวงศ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
19 5210122530007 นาย ธวัชชัย ศรีจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
20 5210122527043 นางสาว ภรณ์ปวีณ์ หล่อวิไลลักษณ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
21 5210122527069 นางสาว นิภา การะเวก การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
22 5210122527056 นาย ธีรวัฒน์ หาญสนาม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
23 5210122527054 นางสาว หนึ่งฤทัย วงษ์ภา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
24 5210122527057 นางสาว จิญาภรณ์ อาวรศรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
25 5210122527065 นาย ธนพงศ์ อุ่นคง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
26 5010123301038 นาย วันชนะ สุขทอง การพัฒนาชุมชน 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
27 5010123301028 นาย ชัชวิน เลิศสอดรมชัย การพัฒนาชุมชน 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ ไม่อนุญาต    
28 5210122526005 นาย ทศวรรต ชาวโพนทอง เทคโนโลยีไฟฟ้า 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล ไม่อนุญาต    
29 5210122119041 นางสาว การ์รันตี เขื่อนแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์ณกมล  ปุญชาตพิกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
30 4910123318084 นาย ปรัชญา โซ๊ะมิเลาะห์ ศิลปกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์ณกมล  ปุญชาตพิกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
31 5210122103004 นาย อธิกานต์ ยอมเยาว์ เกษตรศาสตร์ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์ณิชาภา  ให้ศิริกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
32 5210135413027 นาย นัฐพล สนชัย บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน รศ.จินตนา ณ สงขลา ไม่อนุญาต    
33 5210125415022 นางสาว อภิสรา อรรถวิเชียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
34 5210125415055 นางสาว อาภาพร คงเจาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
35 5210125415048 นางสาว เพ็ญประภา โพธิ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
36 5010123324043 นาย พิษณุ ยวนเจริญ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
37 5010123324030 นาย คมสันต์ ประสมเพชร ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
38 5110125426054 นางสาว ณัฏชา นุชนารถ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ธุรกิจต่างประเทศ) 2500105 มนูษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์วันทนา  จันทพันธุ์ ไม่อนุญาต    
39 5010123324018 นาย วัลลภ เกียรติจานนท์ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
40 5010123324055 นาย อรรถเดช พันธ์จำนงค์ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
41 5010123324036 นาย กวิน พ่วงลาภหลาย ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
42 5210123324122 นาย เอกรัฐ สุขสวัสดิ์ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
43 5210122518046 นาย ทวีศักดิ์ สำเภาแมน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
44 5210122518030 นาย พีรพัฒน์ ดาราพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
45 5210122518048 นาย พีระพล สุวรรณศรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
46 5210122518039 นาย เกษมสันต์ กมลกิจพานิช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
47 5210122518045 นาย บรรพต แป้นเพชร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
48 5210122518047 นาย คิมหันต์ รักษ์หิรัญ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
49 5210122518002 นาย วุฒิพงศ์ พลายรีนิล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
50 5210122518060 นาย ฐิติวุฒิ ไตรองค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
51 5210124309107 นาย พงษ์พิพัฒน์ ดงทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
52 5210122527064 นางสาว กรรณิกา ทองแก้ว ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
53 5210122518015 นางสาว รุจิรา โกงจีน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
54 5210122518051 นาย คฑาวุฒิ เหลาพรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
55 5210122518005 นางสาว นารี สุขสิงขรณ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง อนุญาต 10.00 น ITDS
56 5210122518022 นาย วัชระ วิชญพงษ์กุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
57 5210122518061 นาย รัชพล ทองผา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
58 5210122518040 นางสาว อรพิชา อินละพัด ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
59 5210122518017 นางสาว ปราวดี อุบลครุต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
60 5210122518011 นาย วุฒิพงศ์ เปลี่ยนศิริ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
61 5210122518008 นางสาว ภารณีวรรณ ปรมาธิกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
62 5210122518069 นาย ธนพล พรมนุชจธิป ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
63 5210122518031 นาย สุขอนันต์ งามสี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
64 5210123324069 นาย ธนกร น้อยจินดา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
65 5210135414039 นางสาว จรูญลักษณ์ บัวยิ้ม การบัญชี 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์จันทนา อุดม ไม่อนุญาต    
66 5210132509035 นาย มงคล งามศิลป์ การจัดการอุตสาหกรรม 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์บุญวงศ์  วงศ์วิรัตน์ ไม่อนุญาต    
67 5210122115005 นาย นุพล เสนาเหลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์สุภาณี  บรรพงษ์สกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
68 5210123431003 นาย อนุพงษ์ ทานประสิทธิ์ อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
69 5210123431034 นางสาว ศรัญญา รุ่งเจริญ อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
70 5210123431055 นางสาว ชนกเนตร ช่วงโชติ อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
71 5210123431041 นางสาว เพ็ชรลัดดา แซ่เกียว อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
72 5210123431043 นางสาว กัญญารัตน์ รงสูงเนิน อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
73 5210123431040 นางสาว วรัญญา เอื้อทวีชัยกวิน อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
74 5210123431078 นางสาว รติพร ศรีรัง อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
75 5210123431018 นางสาว อัมภาภรณ์ จงใจรัก อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน ดร.สุพจน์  พันธนียะ ไม่อนุญาต    
76 5210122530062 นาย อรรถพงศ์ สำเหนียกพันธุ์ การจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์มัลลิกา  จิตติเวช อนุญาต 10.00 น ITDS
77 5210123325005 นางสาว ทัณฑิกา จันทราชา การบริหารและพัฒนาเมือง 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์เตชิต+ภัสฃา  น้อยสะอาด ไม่อนุญาต    
78 5210123325046 นาย เทวินทร์ สินคำ การบริหารและพัฒนาเมือง 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์เตชิต+ภัสฃา  น้อยสะอาด อนุญาต 10.00 น ITDS
79 5210122119056 นางสาว จิราวรรณ สีหะวงษ์ วิทยาศาสตร์ - สิ่งแวดล้อม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ ผศ.ดร.ณกมล  ปุญชาขตต์พิกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
80 5210123418197 นาย ศราวุฒิ พันธุระ นิเทศน์ศาสตร์ 1500107 Communicative English Through Media อาจารย์อนงค์  โสธะโร ไม่อนุญาต    
81 5210135415052 นาย ดนุพล ศักดาเพฃรศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์วารินทร์  สายโอบเอื้อ อนุญาต 10.00 น ITDS
82 5210123324084 นาย สาธิต อำนรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ (ศิลปกรรม) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ อนุญาต 10.00 น ITDS
83 5110132509039 นาย ยศพงศ์ บวรธนสาร การจัดการอุตสาหกรรม 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์บุญวงศ์  วงศ์วิรัตน์ ไม่อนุญาต    
84 5110132509004 นาย ภาสกร ประโยชน์ดี การจัดการอุตสาหกรรม 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์บุญวงศ์  วงศ์วิรัตน์ ไม่อนุญาต    
85 5210123318081 นางสาว สุกัญญา มุสิกชาติ อังกฤษธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์สุมาลี  ถิระพัฒน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
86 5010123315018 นางสาว จันทรัสม์ อันลา อังกฤษธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์สุมาลี  ถิระพัฒน์                   ขอพบ    
87 5210123418058 นาย เกียรติศักดิ์ สีตา นิเทศน์ศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์เจษฏา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
88 5210123418101 นางสาว ธัญยาภรณ์ สคุณาท่าวงศ์ นิเทศน์ศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อาจารย์เจษฏา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
89 5010125410127 นาย กิตติเดช เชื่อฟัง การตลาด 1500107 Communicative English Through Media อาจารย์พิชามญชุ์  จำรัสศรี ไม่อนุญาต    
90 5010125410128 นาย ณัฐดนัย มั่งคั่ง การตลาด 1500107 Communicative English Through Media อาจารย์พิชามญชุ์  จำรัสศรี ไม่อนุญาต    
91 4910123418018 นางสาว สายสุณี วงแหวน นิเทศน์ศาสตร์ 1500106 English for Communication อาจารย์ศราวุธ ณ พัทลุง ไม่อนุญาต    
92 4910123418043 นางสาว ปิยะนากา เทียนคำ นิเทศน์ศาสตร์ 1500106 English for Communication อาจารย์ศราวุธ ณ พัทลุง ไม่อนุญาต    
93 4910123303061 นาย วสันต์ นะห์โมดี ดนตรีตะวันตก 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาจารย์สุรัสวดี  สัมปัชชลิต ไม่อนุญาต    
94 5210123331012 นาย ศราวุธ กระจับนาค พุทธศาสนา 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อาจารย์สายสุนีย์  หะหวัง ไม่อนุญาต    
95 5210123316089 นาย ไกรสร เพลงสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ 1600106 อังกฤษ อาจารย์นพรัตน์  มัคสมบูรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
96 5110125414065 นางสาว เกตุแก้ว เปี่ยมสุข การบัญชี 1500106 อังกฤษ อาจารย์อนงค์  โสธะโร ไม่อนุญาต    
97 5110123418058 นางสาว มณีรัตน์ มาสมบูรณ์ นิเทศน์ศาสตร์ 1500106 English for Communication อาจารย์อรัญญา  รักธรรม ไม่อนุญาต    
98 5230135401016 นางสาว อริสรา โพธิ์ชัย การจัดการทั่วไป 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อรอนงค์  ต้งก่อเกียรติ อนุญาต 10.00 น ITDS
99 5140125414051 นางสาว ปนัดดา แก้วปาน บริหารธุรกิจ-บัญชี 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์สาวิตรี  รุจิธนพาณิช ไม่อนุญาต    
100 5210125413064 นางสาว สุภสุตา หงสกุล บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500106 English for Communication อาจารย์มงคล  เจริญโต ไม่อนุญาต    
101 5140125414003 นางสาว กมลรัตน์ คำเกิด การบัญชี 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์สังวาลย์  แสงไทร ไม่อนุญาต    
102 4930123418254 นาย ธีรพงษ์ ทองเชียร นิเทศน์ศาสตร์ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง ไม่อนุญาต    
103 4730123418361 นาย นิตินัย ทรัพพร นิเทศน์ศาสตร์ 4000112 การคิดและการตัดสินใจ อาจารย์รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง อนุญาต 10.00 น ITDS
104 5210123311053 นางสาว เพชรไพลิน แก้วนิยม บรรณารักษ์ 1500106 English for Communication อาจารย์อนงค์  โสธะโร ไม่อนุญาต    
105 5210122507008 นาย นิรันดร์ ปิ่นพบ เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชา  รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
            1500107 Communicative English Though Media อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ ไม่อนุญาต    
106 5210122507022 นาย วรเดช สกุลชนะดี เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชา  รัมมะศักดิ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
            1500107 Communicative English Though Media อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
107 5210122507022 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองโรงใหญ่ เทคโนโลยีเซรามิกส์ 1500107 Communicative English Though Media อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
108 5210122509032 นาย สามารถ ปั้นโพธิ์ เทคโนโลยีเซรามิกซ์ 1500107 Communicative English Though Media อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ ไม่อนุญาต    
109 5210122507023 นาย อิสวา จันทร์สาอเวศ เทคโนโลยีเซรามิกซ์ 1500107 Communicative English Though Media อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
110 5210122518044 นางสาว สุดารัตน์ ครุสว่าง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.จักรภพ  พูนสิน อนุญาต 10.00 น ITDS
111 5210122518023 นางสาว พงศ์ลดา พวงไทยสงค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
112 5210122518024 นางสาว สาวิตรี  ด่านแก้ว ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
113 4810122518085 นาย อิสระพงศ์ สุขประเสริฐ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สาลินี + อ.อรุณรุ่ง ไม่อนุญาต    
114 4810122518058 นาย อติวุฒิ อิ่มทรัพย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000113 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม ไม่อนุญาต    
          ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สาลินี + อ.อรุณรุ่ง ไม่อนุญาต    
115 4810122518084 นาย ณัฐชาต เรืองท่าทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สาลินี + อ.อรุณรุ่ง ไม่อนุญาต    
116 5210122518010 นางสาว กรกมล กิจฉวี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
117 5110132516021 นางสาว อรทัย ดำศรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พิพิชญ์  พฤธิพงษ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
118 5210122518003 นางสาว จิราพร อิ่มเรือง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง อนุญาต 10.00 น ITDS
119 5210122518013 นางสาว กนกวรรณ สุรเวช ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
120 5210122518032 นาย กฤช ซ้วนสะสม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
121 5210122518007 นาย ปฎิภาณ สังข์มณี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
122 5110122125019 นางสาว เมษา โอสถ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
123 5110122125012 นางสาว รุจิรา ราชคมน์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
124 5110122125006 นางสาว สุจิตรา สุวรรณคดี เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
125 5110122125008 นางสาว อภิญยา ธรรมภักดี เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
126 5110122125009 นางสาว วรรณิมา นามคำ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
127 5110122125030 นางสาว พัชภกรณ์ สุดแสง เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ขอพบ    
128 5210122125036 นางสาว รุจิรา จามรมาน เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500106 วิถีโลก อ.ภานุพงศ์  สามารถ ขอพบ    
129 5210122125020 นางสาว ชลธิชา ปัรจันทร์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500106 วิถีโลก อ.ภานุพงศ์  สามารถ ขอพบ    
130 511012225002 นางสาว กนกวรรณ จันถนอม เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500107 วิถีโลก อ.อรุณ  ไชยนิตย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
131 5210122125068 นางสาว สโรชา รักจอมรทรัพย์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500106 วิถีโลก อ.ภานุพงศ์  สามารถ อนุญาต 10.00 น ITDS
132 5210122125043 นางสาว กาญจนาภรณ์ นิติกมลจิต เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500106 วิถีโลก อ.ภานุพงศ์  สามารถ อนุญาต 10.00 น ITDS
133 5210122125041 นางสาว อภิญญา โต๊ะสิงห์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 2500106 วิถีโลก อ.ภานุพงศ์  สามารถ อนุญาต 10.00 น ITDS
134 5210122125025 นางสาว ศรัญพร วงศ์แหลมสิงห์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500510 English for Communication อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ ไม่อนุญาต    
135 5210122125014 นางสาว สุปรียา ก้านบัวแก้ว เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ ไม่อนุญาต    
136 5210122125015 นางสาว วรรณธิดา ชูเมือง เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ อนุญาต 10.00 น ITDS
137 5210122125018 นางสาว มนตรา จ้ากระโทก เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ ไม่อนุญาต    
138 5210122125022 นางสาว ทิฆัมพร ดวนด่วน เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ ไม่อนุญาต    
139 4910122125046 นาย ศักดิ์ดา บ้านเตย เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.กรรร์ภาร์  คันทมาศ ไม่อนุญาต    
140 5210122125055 นาย ทศพร แตงวิเชียร เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
141 5210122125059 นาย สุภานนท์ เทียนปรุ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
142 5210122125056 นาย ชาตรี ฝากญาติ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
143 5210122125075 นางสาว อัญชัญ แตงไทย เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
144 5210122125043 นางสาว กาญจนาภรณ์ นิติกมลจิต เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
145 5210122125068 นางสาว สโรชา รักจอมรทรัพย์ เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
146 5210122125062 นางสาว เพชรัตน์ ปูคะวนัช เทคโนยีการจัดการสุขภาพและสุขศึกษา 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
147 5210122323057 นางสาว จุฑารัตน์ แก้วดี เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ภูมิใจ  ณัฏฐ์ชาภา อนุญาต 10.00 น ITDS
148 5210122323051 นาย สิทธิกานต์ ดำปาน เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ภูมิใจ  ณัฏฐ์ชาภา ไม่อนุญาต    
149 51101223233054 นางสาว รินรดา แตงอ่อน เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
150 5210123311037 นางสาว แสงรุ่ง ชูศรีทอง บรรณารักษ์ศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.อนงค์  โสธะโร ไม่อนุญาต    
151 4910123311032 นาย ณัฐพล น้อยปราณี บรรณารักษ์ศาสตร์ 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญรุ่ง   แป้งใส ไม่อนุญาต    
152 5010123304042 นาย สุวิทย์ นูมหันต์ ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ริมล  สงวนวงศ์ ไม่อนุญาต    
153 5110123304062 นางสาว กกฤษดาวรรณ สมใจเพ็ง ดนตรีตะวันตก 1500107 Communicative English Though Media อ.พลิศา สุนทรเศวต อนุญาต 10.00 น ITDS
154 5010123304050 นาย ศัดรินทร์  พริกภิรมย์ ดนตรีตะวันตก 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ริมล  สงวนวงศ์ ไม่อนุญาต    
155 5210122530093 นาย ธนพล อุ่นแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.มัลลิกา  กิตติเวช ไม่อนุญาต    
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณื บุญโท ไม่อนุญาต    
156 5110122530085 นาย อานนท์ คงหาญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ ไม่อนุญาต    
157 511012253115 นาย สมศักดิ์ เดชพละ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.ลัดดา  สรรพคุณ ไม่อนุญาต    
158 5210122530061 นาย ศิริวุฒิ คำบุญ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.มัลลิกา  กิตติเวช อนุญาต 10.00 น ITDS
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณ์  บุญโท อนุญาต 10.00 น ITDS
159 5210122530072 นาย บัลลังค์ ปัญญาวิวัฒนกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.มัลลิกา  กิตติเวช ขอพบ    
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณื บุญโท ขอพบ    
160 5210122530054 นาย บวรเดช รมลา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.มัลลิกา  กิตติเวช ขอพบ    
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณื บุญโท ขอพบ    
161 4910122530020 นางสาว ระพีพร ปิ่นแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม ไม่อนุญาต    
162 5110121242064 นาย เมธี วงศ์สูงเนิน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญจันทร์   ไม่อนุญาต    
163 5110121242062 นาย พงศ์ธร สรรพกิจผล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญจันทร์   ไม่อนุญาต    
164 5110121242030 นาย บดินทร์ มั่นต่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.ศรีศลป์  เทศธรรม อนุญาต 10.00 น ITDS
165 5110121242062 นาย พงศ์ศธร สรรพกิจผล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ภูไทย  วันหากิจ ไม่อนุญาต    
166 5210121242030 นาย อลงกรณ์ คงอิ่ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐศรัณญ์  ชุมวรฐายี อนุญาต 10.00 น ITDS
167 5210111239008 นางสาว พัชร์ฟิชา อัครวัฒน์เมธี วิจัยและประเมินการศึกษา 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณื ไม่อนุญาต    
168 5210111239013 นางสาว ดารุณี เหง้ากอก วิจัยและประเมินการศึกษา 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณื ไม่อนุญาต    
169 5210111239011 นางสาว นุร์ไอดา เจ๊ะลง วิจัยและประเมินการศึกษา 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณื ไม่อนุญาต    
170 5210111239007 นางสาว ชุดาพร สถานทรัพย์ วิจัยและประเมินการศึกษา 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณื ไม่อนุญาต    
171 5210111239005 นางสาว ธิดารัตน์ คำแก้ว วิจัยและประเมินการศึกษา 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณื ไม่อนุญาต    
172 5210111239011 นางสาว นุร์ไอดา เจ๊ะลง วิจัยและประเมินการศึกษา 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ กลัวเทียม ไม่อนุญาต    
173 5210111239006 นางสาว วรางคนา นาชัยพลอย วิจัยและประเมินการศึกษา 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและออกกำลัง อ.พรเทพยื  แสงภักดี ไม่อนุญาต    
174 5112121242047 นางสาว น้ำผึ้ง ล่าสิงห์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.ศรีศลป์  เทศธรรม อนุญาต 10.00 น ITDS
175 5110121242039 นางสาว วดีภัทรา สงวนพงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.ศรีศลป์  เทศธรรม อนุญาต 10.00 น ITDS
176 5110121240024 นางสาว วรัชฏามณี วิวัฒน์สวัสดิ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.ศรีศลป์  เทศธรรม อนุญาต 10.00 น ITDS
177 5110121242040 นางสาว พิมทิพย์ ชมชาติ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.ศรีศลป์  เทศธรรม อนุญาต 10.00 น ITDS
178 521012124005 นาย ปกป้อง ปัญญาแดง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐศรัณญ์  ชุมวรฐายี อนุญาต 10.00 น ITDS
179 5010121242016 นาย เอกชัย ธิณวงศ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญจันทร์  ศิริชุมแสง อนุญาต 10.00 น ITDS
180 5210111237025 นางสาว กัณทิมา บุญจง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.นาถลดา  สาลีนุกุล ไม่อนุญาต    
181 5010111237011 นางสาว นุสรา ศรีปัญญา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.รสภา  นะคะสัตน์ ไม่อนุญาต    
182 5110111237021 นางสาว จิราภรณื อินปาว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม ไม่อนุญาต    
183 5110111237017 นางสาว พรพิมล สุวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1500107 Communicative English Though Media อ.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม ไม่อนุญาต    
184 5210125401017 นางสาว นันทนัช รอดไพบูลย์ การจัดการททั่วไป 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
185 5210125401003 นางสาว สายฝน โป่งมะณี การจัดการททั่วไป 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
186 5210125401065 นางสาว วณิดา สามทอง การจัดการททั่วไป 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
187 5210125401077 นาย โชคดี กลิ่นศร การจัดการททั่วไป 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
188 5210125401046 นางสาว นิตยา จันทร์แก้ว การจัดการททั่วไป 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
189 5210125401046 นางสาว นิตยา จันทร์แก้ว การจัดการททั่วไป 1500106 ภาษาอังกฤษ อ.จำปูน  สำอาง อนุญาต 10.00 น ITDS
190 5210125401045 นางสาว สุนทรี ยิ่งประเสริฐ การจัดการททั่วไป 1500106 ภาษาอังกฤษ อ.จำปูน  สำอาง อนุญาต 10.00 น ITDS
191 5210125401034 นาย สุรศักดิ์ กาญจนวีระพล การจัดการททั่วไป 1500106 English for Communication อ.พิชญ์สินี  บำรุงนคร ไม่อนุญาต    
192 5210125401008 นางสาว ชุติมา สุวรรณศร การจัดการททั่วไป 1500106 English for Communication อ.พิชญ์สินี  บำรุงนคร ไม่อนุญาต    
193 5210125401007 นางสาว กุลยา สุขเกิดผล การจัดการททั่วไป 1500106 English for Communication อ.พิชญ์สินี  บำรุงนคร ไม่อนุญาต    
194 5210125401073 นางสาว สุวรรณา มั่นใจกล้า การจัดการททั่วไป 1500106 English for Communication อ.พิชญ์สินี  บำรุงนคร อนุญาต 10.00 น ITDS
195 5210125401027 นางสาว สุนิสา เกตุจำปี การจัดการททั่วไป 1500106 English for Communication อ.พิชญ์สินี  บำรุงนคร อนุญาต 10.00 น ITDS
196 5210123325015 นางสาว ยุวดี สมวะท้อง การบริหารและพัฒนาเมือง 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์ ไม่อนุญาต    
197 5210123325043 นาย เอกพันธ์ บำเพ็ญ การบริหารและพัฒนาเมือง 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ เตชิค+กัสชา  น้อยสะอาด อนุญาต 10.00 น ITDS
            1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด อนุญาต 10.00 น ITDS
198 5210123325052 นาย ศัลย์ศิริ พรหมเมศ การบริหารและพัฒนาเมือง 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
199 5210123325001 นาย วิศว์ ระวัง การบริหารและพัฒนาเมือง 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด อนุญาต 10.00 น ITDS
200 5210123325042 นาย ภิญญา เชี่ยปรีชาชัย การบริหารและพัฒนาเมือง 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
201 5210123325037 นางสาว เสาวนีย์ เพรชสงค์ การบริหารและพัฒนาเมือง 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
202 5140122225005 นาย พูนสวัสดิ์ เทพทับทิม วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082507 เทนนิส 2 อ.ธีระศักดิ์  อาภารัฒนาสกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.ขจิตพรรณ อมรปาน อนุญาต 10.00 น ITDS
203 5140122225006 นาย พิเชษฐ์ เทพทับทิม วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082507 เทนนิส 2 อ.ธีระศักดิ์  อาภารัฒนาสกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.ขจิตพรรณ อมรปาน อนุญาต 10.00 น ITDS
204 5110122225023 นาย มารุต วงศ์พานิช วิทยาศาสตร์การกีฬา 1500107 Communicative English Though Media อ.อัครพนต์  เนื้อไม้หอม ไม่อนุญาต    
205 5110122225023 นาย มารุต วงศ์พานิช วิทยาศาสตร์การกีฬา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ขจิตพรรณ อมรปาน ไม่อนุญาต    
206 4810122225075 นางสาว สุภาภรณ์ แก้วแบน วิทยาศาสตร์การกีฬา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.โสภนา  จิรวงศ์นุสรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
207 5110116519039 นาย อนิรุทธิ์ คงสุนทร สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง ไม่อนุญาต    
208 5110116519013 นาย สุขประเสริฐ ศุภนัตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 400110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง ไม่อนุญาต    
209 5210116519025 นาย ณัฐกร กรรมแต่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
210 52101116519066 นาย พร้องพงศ์ กลีบรักซ้อน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
211 5210116519063 นาย อาทิตย์ ต้นชนะประดิษฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
212 5110116519019 นางสาว สุจิตรา ฤทธิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ไม่อนุญาต    
213 5110116519054 นางสาว แสงเทียน สุงฤทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.อรุณ  ไชยนิตย์ ไม่อนุญาต    
214 52101116519016 นาย ศรีชัช บุญทำนุก สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5661301 การก่อสร้างอาคาร 1 อ.มฤคินทร์  นิยมทัศน์ ไม่อนุญาต    
215 5210116519036 นางสาว ประทานพร เกิดศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
216 5210116519062 นาย ไตรวัฒน์ ยิ่งสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
217 5110123314046 นางสาว จุฑารัตน์ พงษ์สุทธิศักดิ์ ภาษาอังกฤษ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.โสภนา  จิรวงศ์นุสรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
218 511023314070 นาย วีระศักดิ์ แซ่เหล้า ภาษาอังกฤษ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง ไม่อนุญาต    
219 5110116519036 นางสาว กุลธิดา บุตรรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15001007 Communicative English Though Media อ.อรุณ  ไชยนิตย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
220 5110116519024 นางสาว ณัฐณิชา ชนะดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15001007 Communicative English Though Media อ.อรุณ  ไชยนิตย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
221 5110116519033 นางสาว อุบลวรรณ กุลางค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15001007 Communicative English Though Media อ.อรุณ  ไชยนิตย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
222 5210222532011 นาย ภานุพงษ์ ศรีประเสริฐ เทคโนโลยีการผลิต 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ทรงพล  สุกิจบำรุง ไม่อนุญาต    
223 5210122532010 นาย พีระพล เปียมระลึก เทคโนโลยีการผลิต 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ทรงพล  สุกิจบำรุง ไม่อนุญาต    
224 5112123315093 นาย อิสริยะ โดมมงคล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ศรีวรรณ  จิระสุขทวีกุล ไม่อนุญาต    
225 5210123314024 นางสาว กาญจนา วงศาอ้วน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1500107 Communicative English Though Media อ.ภานุ  สุพัตกุล ไม่อนุญาต    
226 5010123315056 นางสาว สรารัตน์ สีบุญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุมาลี  ถิระพัฒน์ ไม่อนุญาต    
227 5010123315074 นางสาว กุสุมา ชัยทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุมาลี  ถิระพัฒน์ ไม่อนุญาต    
228 5110123314071 นาย พัฐวิศ งามขำ ภาษาอังกฤษ 4000111 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.สาวิตรี  รุจิธนพาณิช ไม่อนุญาต    
229 5210123315013 นางสาว กันยกานต์ พุ่มพฤกช ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.ชุติมา  สังคะหะ ไม่อนุญาต    
230 5210123315015 นางสาว ทัศน์ภรณ์ อิ่มใจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.ชุติมา  สังคะหะ ไม่อนุญาต    
231 5010111224021 นาย นคร คำพล ภาษาอังกฤษ 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญรุ่ง   แป้งใส ไม่อนุญาต    
232 5110123314035 นางสาว พรทิพย์ ทับสมุทร ภาษาอังกฤษ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.สายัณห์  วณะรมย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
233 5210122124010 นางสาว ปารมี ทองสุข สัตวศาสตร์ 2500106 วิถีไทย อ.สุภินธการย์      
234 5210122124010 นางสาว วรารักษ์ วงษ์สุข นิเทศศาสตร์(โฆษณา) 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ อนุญาต 10.00 น ITDS
235 5110123418014 นางสาว สุพินดา ทวี นิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ อนุญาต 10.00 น ITDS
236 5110123418046 นางสาว วันวิสา เนยคำ นิเทศศาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ อนุญาต 10.00 น ITDS
237 5110123418022 นางสาว จารุวรรณ ปรางทอง นิเทศศาสตร์(วารสารศาตร์) 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ อนุญาต 10.00 น ITDS
238 5210125426011 นางสาว ชนันทิตา ภาสุดา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
239 521015436018 นาย ณัฐพงษ์ ยิ่งยง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
240 5210125426041 นางสาว ศรีจิตรา ผิวเกลี้ยง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
241 5210125426038 นางสาว วารุณี ปานพรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
242 5210125426019 นางสาว ศุภักษร วุ่นพันธ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
243 5210125426018 นาย ณัฐพงษ์ ยิ่งยง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 1500106 English for Communication อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ ไม่อนุญาต    
244 5210125426035 นางสาว จุฑาลักษณ์ พวงฎ่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
245 5210125426015 นางสาว ธดาภรณ์ ภูอวด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
246 5210125426014 นางสาว ขวัญชนก อ่ำองอาจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
247 5210125426013 นางสาว เบญจวรรณ สวัสดีผล เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
248 5210125426062 นางสาว พิมพ์ชนก รุ่งเรือง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา รัมมะศักดิ์ ไม่อนุญาต    
249 5110125426041 นางสาว สิรินันท์ ไกรษร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
250 5110125426011 นางสาว รพีพรรณ อำไพ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
251 5210123418066 นางสาว ยุวันดา กอเซ็มมูซฮ นิเทศศาสตร์ 2500105 มนษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
252 5210123418049 นางสาว จิระวรรณ แจ่มใส นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ปราณี  สุรสิทธ์ ขอพบ    
            2500105 มนษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ขอพบ    
253 5010123408085 นาย จิระพงษ์ สุขเกษม นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ทรงพล  สุกิจบำรุง ไม่อนุญาต    
254 5010123418090 นางสาว อรอนงค์ เดชสุข นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ทรงพล  สุกิจบำรุง ไม่อนุญาต    
255 5010123418113 นางสาว รัญชน์วรัตน์ เขียวพรม นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ทรงพล  สุกิจบำรุง ไม่อนุญาต    
256 5210123418138 นางสาว ฐิตารัตน์ พันธุฟัก นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ภูมิใจ  ณัฏฐ์ชาภา ขอพบ    
257 5210123418194 นาย นิรพัช เอี่ยมอ่ำ นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ขอพบ    
258 5210123418094 นาย สิทธิชัย สากุต นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.อรัญญา รักธรรม ไม่อนุญาต    
259 5210123418171 นาย ชินรัตน์ ช่ออบเชย นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
260 5210123418200 นาย วรรถพล   เริงทรัพย์ นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
261 5210123418189 นาย วีรกิจ ใจช่วง นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
262 5210123418156 นาย อติศักดิ์ บัวผัน นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
263 5210123415197 นาย ศราวุฒิ พันธุระ นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
264 4910123418061 นาย ภานุ เทียนประภา นิเทศศาสตร์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโร อนุญาต 10.00 น ITDS
265 5010123418056 นางสาว ศิริพร บุญสูง นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง อนุญาต 10.00 น ITDS
266 5010123418010 นางสาว อรญา มีศิลปสุข นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง อนุญาต 10.00 น ITDS
267 5210123418196 นาย กิตติศักดิ์ จงศรี นิเทศศาสตร์ 2500108 ความจริงของชีวิต อ.สว่าง  วงษ์ฟ้าเลื่อน อนุญาต 10.00 น ITDS
268 5210123418191 นาย กฤษดา สิมพล นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช อนุญาต 10.00 น ITDS
269 5010123418054 นาย จิตติน โพยมพร นิเทศศาสตร์ 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.พนิตา  โสต้อง ไม่อนุญาต    
270 5110123418047 นางสาว ปวีณา สิงหลสาย นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ ไม่อนุญาต    
271 5110123418036 นางสาว จันทร์จิรา พงษ์ประเทศ นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ ไม่อนุญาต    
272 5110123418034 นางสาว กัญชริกา กลิ่นโสม นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.สีนวล  ทองคำ ไม่อนุญาต    
273 5210123418070 นางสาว พิมพ์ชนก จำเริญดี นิเทศศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
274 5210123418060 นาย ธนโชติ ศรีสุวรรณ นิเทศศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
275 5210123408074 นางสาว นันทพร แย้มศรี นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.อรัญญา รักธรรม ไม่อนุญาต    
276 5210123418074 นางสาว นันทพร แย้มศรี นิเทศศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
277 5210123418100 นางสาว นุชานตร วงศ์ปัญญา นิเทศศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ ไม่อนุญาต    
278 5210123418068 นางสาว พรลดา เจียมกันษา นิเทศศาสตร์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
279 5110111228083 นางสาว เพชรรัตน์ ทองนำ สังคมศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
280 5010123324059 นาย ณัฐพล โรจนาศัย ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
281 5010123324037 นาย ภาสกร ติยานนท์ ศิลปกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วิสูตร ดารากัย ไม่อนุญาต    
282 4910123318114 นาย อาร์ม ศรีชุมพล ศิลปกรรม 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด อนุญาต 10.00 น ITDS
283 5110123324023 นาย จักรี แปลนาค ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เปมิกา  ขำวีระ ไม่อนุญาต    
284 5110123324013 นาย วิรัช กาหวัง ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เปมิกา  ขำวีระ ไม่อนุญาต    
285 5110123324049 นาย วิทิต กรพิเศษศักดิ์กุล ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนา อ.เปมิกา  ขำวีระ ไม่อนุญาต    
286 5210123324115 นาย ประพันธ์ ยมนาค ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ประจักษ์  ไม้เจริญ ไม่อนุญาต    
287 5210123324062 นางสาว รุ่งทิวา ไหมเกื้อ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
288 5010123324070 นาย เบญจพล ละอองทอง ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วิสูตร ดารากัย ไม่อนุญาต    
289 4710123318034 นาย ธีรภัทธ์ โพธ์น้อย ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 2500108 ความจริงของชีวิต อ.พูไทผ  วันหากิจ ไม่อนุญาต    
290 5210123324042 นางสาว พลอยไพลิน ป้องกัน ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
291 5210123324050 นาย บุญชู แซ่อู่ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
292 5210123324031 นาย เอกอัมรินทร์ ประสาทวิทยาสกุล ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.จุไรลักษณ์  มุขเชิด ไม่อนุญาต    
293 5210123324110 นางสาว ศีริวิมล ธรรมโกศล ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
294 5210123324098 นางสาว ริยาวดี มูลบุญ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ขอพบ    
295 5210123324069 นาย ธนกร น้อยจินดา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ขอพบ    
296 4810123324021 นาย ปิติ ค่าเกษม ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
297 5210122526020 นาย เกียรติณก แก้วกิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  เชาว์ดำรงสกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
298 5210132513019 นาย ธนากร ศรีพิมพ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.เอมอร  วิศุภกาญจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
299 5110132513019 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย อ.กิตตินนท์  จรูญศริสวัสดิ์ ไม่อนุญาต    
300 5210122526013 นาย นริศ วิเชียรชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  เชาว์ดำรงสกุล ไม่อนุญาต    
301 5210122526013 นาย นริศ วิเชียรชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชานาติ อนุญาต 10.00 น ITDS
302 5210123302030 นางสาว ปัทมา มหาพิรุณ นาฏศิลป์และการละคร 1500106 English for Communication อ.อลอวล บูรณารมย์ ไม่อนุญาต    
303 5110123308011 นางสาว สุจิรา โทนเดี่ยว นาฏศิลป์และการละคร 1500107 Communicative English Though Media อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ ไม่อนุญาต    
304 5110123316076 นางสาว วัชราภรณ์ จิตรโสกาส รัฐประศาสนศาสตร์ 4000113 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์ ไม่อนุญาต    
305 4910123316061 นาย มานะ จารลี รัฐประศาสนศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.พานิช  บัวสำอางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
306 4910123316072 นาย นัฎพงษ์ จิตรมา รัฐประศาสนศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.พานิช  บัวสำอางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
307 5110123316072 นางสาว จริยา เพ็ชรพิโรม รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
308 5110123316061 นางสาว จิรินทร์นุช จันทร์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
309 5110123316062 นางสาว พนิดา โมกศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
310 5110123316070 นางสาว ฐานิตา พิมพ์สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
311 5110223316076 นางสาว วัชราภรณ์ จิตโสกาส รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
312 5110123316079 นาย ศักดิ์เทวัญ ฮันท้าว รัฐประศาสนศาสตร์ 4000113 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์ ไม่อนุญาต    
313 5110123316069 นางสาว ปาจารี แสนบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร อนุญาต 10.00 น ITDS
314 5110123316087 นาย หัสนัย สุกสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จนัญญา  งามเนตร ไม่อนุญาต    
315 5110123316010 นางสาว พรรนิภา มงคลยุทธ รัฐประศาสนศาสตร์ 4000113 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อภิรดี  สุขมิลินท์ ไม่อนุญาต    
316 52102123316038 นาย ธวัชชัย สุกาวัน รัฐประศาสนศาสตร์ 2500106 วิถีไทย อ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู อนุญาต 10.00 น ITDS
            1500107 Communicative English Though Media อ.สุธีร์  คำแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
317 5210123316070 นาย ธีรภัทร ทองอุปการ รัฐประศาสนศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ ขอพบ    
            2500106 วิถีไทย อ.มงคล  นาฎกระสูตร ขอพบ    
318 5010125413058 นางสาว นันทวรรณ กรุมรัมย์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ ไม่อนุญาต    
319 5010125413015 นางสาว ลลิตา พัดปุย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ อนุญาต 10.00 น ITDS
320 5010125413025 นางสาว นารี แสงฉาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ ไม่อนุญาต    
321 5010125413012 นางสาว วาสนา เชยชมนุช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ อนุญาต 10.00 น ITDS
322 5010125413007 นางสาว อัญมณี แสงนางชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.วันเพ็ญ  ภุมรินทร์ ไม่อนุญาต    
323 4910125413069 นางสาว รัตนาภรณื เปรมสำรวม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและออกกำลัง อ.พรเทพย์  แสงภักดี ไม่อนุญาต    
324 5210135413032 นางสาว อรนุช พรศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.จินตนา ณ สงขลา อนุญาต 10.00 น ITDS
325 5210135413025 นาย วชิรวิทธ หนองตช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.จินตนา ณ สงขลา อนุญาต 10.00 น ITDS
326 5210135413027 นาย ณัฐพล สนชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและออกกำลัง อ.ภาคี  วงษ์พานิชย์  ไม่อนุญาต    
327 46010433022 นาย ภานุ ไวเชิงศา เทคโนโลยีเซรามิกซ์ 4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและออกกำลัง อ.ชุติมา  สังคะหะ ไม่อนุญาต    
328 4910125413104 นาย สไกร ชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 Communicative English Though Media อ.บุปผา  อยู่ทรัพย์ ไม่อนุญาต    
329 5210135413041 นาย ภูวนัตถ์ ละอองพรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4000113 วิทยาศาตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.สาวิตรี  รุจิธนพาณิช ไม่อนุญาต    
330 5210111203055 นางสาว ชลยา คลังสำโรง การศึกษาปฐมวัย 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.พิชัย ไชยสงคราม อนุญาต 10.00 น ITDS
331 5210111203066 นางสาว อัมพิกา สวัสดีผล การศึกษาปฐมวัย 2500150 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุนีย์  ธีรดากร อนุญาต 10.00 น ITDS
332 5110122104004 นางสาว วรัศนันท์ ชมชื่นใจ คณิตศาสตร์ 2500103 วิถีโลก อ.อิภชาติ  ลือสมัย  อนุญาต 10.00 น ITDS
333 5140123432116 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์แดง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต 10.00 น ITDS
334 5140123432100 นางสาว เกศศิรินทร์ คามราช อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต 10.00 น ITDS
335 5010123431020 นาย เอกอาทิตย์ ลิ่มเจริญ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สายพิณ  แก้วชินดวง ไม่อนุญาต    
336 5010123431019 นาย นรินทร์ เจริญจินดารัตน์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต 10.00 น ITDS
337 5210123431033 นางสาว ปัทมา โทนเดี่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 1500107 Communicative English Though Media อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง อนุญาต 10.00 น ITDS
338 5010123431021 นางสาว ณัฐชยาน์ ตรีศรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 2500150 มนุษย์กับการพัฒนาตน   อนุญาต 10.00 น ITDS
339 5010123431010 นาย กฤตพันธ์ ฤติแสนสุข อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สายพิณ  แก้วชินดวง ขอพบ    
340 5210124309099 นาย ยุทธศาสตร์ จันทา นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.จำปูน  สำอาง อนุญาต 10.00 น ITDS
341 5210124309093 นาย ณัฐกาญจน์ ปรีดาวิจิตรกุล นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.จำปูน  สำอาง อนุญาต 10.00 น ITDS
342 5210124309077 นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับโรค นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.จำปูน  สำอาง อนุญาต 10.00 น ITDS
343 5010124309040 นางสาว สุพรรษา ศรีม่วง นิติศาสตร์ 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต   ไม่อนุญาต    
344 5210124309023 นางสาว เหมกานต์ อดิเรกสมบัติ นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
345 5210124309041 นางสาว นงนภัส โยกบุ นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
346 5210124309116 นาย สิริพงษื จุ้ยช่วยเจริญ นิติศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.จำปูน  สำอาง ไม่อนุญาต    
347 5210124309041 นางสาว นงนภัส โยกบุ นิติศาสตร์ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อภิชาต  ลือสมัย ไม่อนุญาต    
348 5210122119051 นางสาว อภิญญา ดาทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล ขอพบ    
349 5010122119004 นาย ขวัญชัย ชันธนเพิ่มพร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4001110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.อุเทน  ทองทิพย์ อนุญาต 10.00 น ITDS
350 5010125410100 นางสาว อรปรียา กิตติธนาวุธ การตลาด 1500107 Communicative English Though Media อ.ผุสดี  สินสืบผล อนุญาต 10.00 น ITDS
351 5110122126026 นาย วรวุฒิ มงคง เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต 10.00 น ITDS
352 51101221226006 นาย คมกฤษณ์ กุสุโมทย์ เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต 10.00 น ITDS
353 5210121242048 นางสาว กรองแก้ว ดำดิน เทคโนโลยีอและสื่อสารการศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐศรัณย์  ชุมวรฐายี อนุญาต 10.00 น ITDS
354 5210121242031 นางสาว ศิริพร อ่อนจันทร์ เทคโนโลยีอและสื่อสารการศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐศรัณย์  ชุมวรฐายี อนุญาต 10.00 น ITDS
355 5210122126002 นางสาว จันทิมา  ฮามพันเมือง เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
356 5210112126037 นางสาว สุกัญญา เจริญศิรินวกุล เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
357 5210122126038 นางสาว สุวดี กาซัม เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
358 5210122126016 นาย เลอสันต์ ทิศกระโทก เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
359 5210122126013 นาย สัตยา แย้มประโดน เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
360 5210122126015 นาย กฤษณะ นิตย์กระโทก เทคโนโลยีการจัดการการเกษคร 2500106 วิถีไทย อ.สุธี  เขียวแก้ว อนุญาต 10.00 น ITDS
361 5110122113063 นาย ปรัชพงค์ ลิมิคุณากรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ไม่อนุญาต    
362 5210122113014 นางสาว โสรยา แคอนันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ไม่อนุญาต    
363 5210122113011 นางสาว ณิยากร ไชยวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ไม่อนุญาต    
364 5110122527007 นางสาว วิกานดา ศรพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500106 English for Communication อ.มัยดา จุลวรรณา อนุญาต 10.00 น ITDS
365 5110122113057 นาย จักรภูมิ จันทร์ละม่อม เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ไม่อนุญาต    
366 5010122113052 นาย เอกพล รามสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.มงคล  เจริญโต ขอพบ    
367 5010122113056 นางสาว สุพรรษา สองใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง อนุญาต 10.00 น ITDS
368 5010122113077 นาย นิติเทพ แสนขาว เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
369 4910122113095 นางสาว จิตานันท์ แสนศิริปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500106 English for Communication อ.มัยดา จุลวรรณา อนุญาต 10.00 น ITDS
370 5010122113024 นาย พงษ์พัฒน์ พันธ์โภค เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.มงคล  เจริญโต ไม่อนุญาต    
371 5010122113041 นาย ณัฐพล แพ่งยัง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.มงคล  เจริญโต ไม่อนุญาต    
372 5010122113046 นาย ณัฐศร เทียนไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 Communicative English Though Media อ.มงคล  เจริญโต ไม่อนุญาต    
373 5210122113014 นางสาว โสรยา แคอนันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตต  อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม ไม่อนุญาต    
374 5210122113018 นางสาว เกศสุดา กระแสสัตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตต  อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม ไม่อนุญาต    
375 5210123243038 นางสาว สุมัทชิมา คชรินทร์ จิตวิทยา 2500106 วิถีไทย อ.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล ไม่อนุญาต    
376 5110123243023 นางสาว อภิญญา อัมพรพรรดิ์ จิตวิทยา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
377 5110123243021 นางสาว จุฑามาศ เกลี้ยงเกลา จิตวิทยา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
378 5110123243005 นางสาว ปนัดดา ซิ้มประเสริฐ จิตวิทยา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
379 5110123243015 นางสาว สุชาดา คำน้อย จิตวิทยา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
380 5110123243026 นางสาว มณีกาญจน์ เทียนศรี จิตวิทยา 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
381 5010123301051 นาย วรวุฒิ อยู่อ่ำ การพัฒนาชุมชน 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
382 5010123301022 นางสาว ลำดวน ชาวทะเล การพัฒนาชุมชน 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
383 5110125414026 นางสาว เบญจพร อินทฤทธ์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 1500106 English for Communication อ.อรอนงค์ โสธะโร อนุญาต 10.00 น ITDS
384 5210125414100 นาย ณัฐภณ แสงอรุณ บริหารธุรกิจ การบัญชี 1500106 English for Communication อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
385 5210125427036 นางสาว นุชจรี ร่มบุกชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงินธนาคาร 1500106 English for Communication อ.นงสีนวล ทองคำ ไม่อนุญาต    
386 5210125427044 นางสาว สุภาพร แผ่พร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงินธนาคาร 1500106 English for Communication อ.นงสีนวล ทองคำ อนุญาต 10.00 น ITDS
387 5110111204039 นางสาว อาริษา ศรีพูล คณิตศาสตร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.สราวุธ ณ พัทลุง อนุญาต 10.00 น ITDS
388 5110111204013 นางสาว ทัศนีย์ พรงาม คณิตศาสตร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.สราวุธ ณ พัทลุง อนุญาต 10.00 น ITDS
389 5210111204047 นางสาว เก็จแก้ว มรดก คณิตศาสตร์ 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ อนุญาต 10.00 น ITDS
390 5210122103021 นางสาว ศิรินันท์ บัวพล เกษตรศาสตร์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโส อนุญาต 10.00 น ITDS
391 5210123312040 นางสาว อัจฉรา ฉิมสะอาด ภาษาไทย 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อภิรดี  สุขมิลินท์ อนุญาต 10.00 น ITDS
392 5210123312037 นางสาว รุ่งทิวา พิกุลทอง ภาษาไทย 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
393 5210123312036 นางสาว สุนิสา วงศรีแก้ว ภาษาไทย 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
394 5210123312014 นางสาว สุวลี สุขสิทธ์ ภาษาไทย 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
395 5210123312018 นางสาว ปรัชญา โคสาดี ภาษาไทย 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
396 5210123312006 นางสาว สุธามาศ มาตราเจริญ ภาษาไทย 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต 10.00 น ITDS
397 521012541005 นาย ธวัชชัย แสนใจ การตลาด 1500106 English for Communication อ.อนงค์  โสธะโร ไม่อนุญาต    
398 5210123302013 นาย เนรมิต พะยอม ดนตรีไทย 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ณวัฒน์  หลาวทอง ขอพบ    
            1500106 English for Communication อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ขอพบ    
399 4910123302005 นาย ทวีศักดิ์ ป้อมสีทอง ดนตรีไทย 1500107 Communicative English Though Media อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
400 4910122432010 นาย อรรถเดช แสวขุนทอ ธุรกิจโรงแรม 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์ รักชาติ ไม่อนุญาต    
401 5210122108006 นางสาว สุภาภรณ์ คิดรักเมือง เคมี 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์ ขอพบ    
402 5210122108021 นางสาว จิราภรณ์ เฟื้องฟุ้ง เคมี 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
403 5210122108005 นางสาว ศิริวิภา ศรีคำ เคมี 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เพ็ญพร  พรรณพิสุทธิ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
404 5210122108012 นาย เอกพล ทรงเจริญกุล เคมี 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.สุรศักดิ์ แจ่มเจริญ ไม่อนุญาต    
405 5210122529016 นาย ทัศวัฒน์ กาญจนรัชตพงศ์ อิเล็กทรอนิกส์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโส ไม่อนุญาต    
406 5210122529018 นาย ชนะศักดิ์ สมอารมณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโส อนุญาต 10.00 น ITDS
407 5210122529032 นาย ทนงศักดิ์ สีวาดมา อิเล็กทรอนิกส์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโส อนุญาต 10.00 น ITDS
408 5210122529005 นาย ยุทธศักดิ์ บุญเรืองลือ อิเล็กทรอนิกส์ 2500106 วิถีไทย อ.วิชยานนท์  สุทธโส อนุญาต 10.00 น ITDS
409 450107136059 นาย ศรเนตร นนท์สกุล ดนตรีสากล 1500106 English for Communication อ.สหชัย  วิวัฒนปฐพี (แทน) ไม่อนุญาต    
410 5210122105022 นาย จิรศักดิ์ บุญโสภณ คหกรรมศาสตร์ 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.วุฒิพงษ์  ดำรงพร ไม่อนุญาต    
411 5210122105034 นาย อัครเดช เด็ดดาด คหกรรมศาสตร์ 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.วุฒิพงษ์  ดำรงพร ไม่อนุญาต    
412 5210122105003 นางสาว รสรินทร์ ฉ่ำพิรุณนันทศิริ คหกรรมศาสตร์ 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.วุฒิพงษ์  ดำรงพร ไม่อนุญาต    
413 5210122105013 นางสาว กัลยภรณ์ พิบูลกนกธำรง คหกรรมศาสตร์ 4000113 วิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.วุฒิพงษ์  ดำรงพร ไม่อนุญาต    
414 5210132512074 นาย โฆษิต ร่านบ้านแพ้ว เทคโนโลยีเครื่องกล 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.วีรชัย  อติชาตนันท์ อนุญาต 10.00 น ITDS
415 5010122115075 นาย กฤษณ์ อังศุธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.สราวุธ ณ พัทลุง ไม่อนุญาต    
416 5010122115092 นางสาว พนิดา บุญเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.สราวุธ ณ พัทลุง ไม่อนุญาต    
417 5010122115019 นาย ทรงบุญ รามศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.พิชามญช์  จำรัสศรี ไม่อนุญาต    
418 5210122115006 นาย กอบชัย ตงลิ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500107 Communicative English Though Media อ.อินทิรา จารุจินดา ไม่อนุญาต    
419 5110122115092 นางสาว จริยา จันทร์สงเคราะห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2500107 วิถีโลก อ.ปฐมชนก ศิริพัชระ อนุญาต 10.00 น ITDS
420 5210122115018 นางสาว กาญจนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2500106 วิถีไทย อ.ภานุพงศ์  สามารถ อนุญาต 10.00 น ITDS
421 5110122115078 นางสาว อังศุมาลิน ผมงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2500107 วิถีโลก อ.ปฐมชนก ศิริพัชระ อนุญาต 10.00 น ITDS
422 5210125415026 นางสาว อริฐศราภรณ์ ปิยภานีกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.นิภาธร  สันหนองเมือง อนุญาต 10.00 น ITDS
423 5210135415019 นาย อาทิตย์ โพธิ์กลัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1500107 Communicative English Though Media อ.ภัสราภรณ์  ทาทอง ไม่อนุญาต    
424 5210125415035 นาย ณัฐพงศ์ เตชะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช ไม่อนุญาต    
            2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
425 5210125415050 นาย ปริญญา อุดมมงคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ไม่อนุญาต    
426 5210122527021 นาย วัชร นันทารัมภ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน ไม่อนุญาต    
427 5210122527008 นางสาว สุธามาศ ศรีราย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
428 5210122527032 นางสาว ปฐิตา ศรีเยี่ยม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
429 5210122527012 นางสาว ชิดชนก บดีรัฐ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
430 5210122527026 นางสาว เกวลี ศรีบุรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
431 5210122527022 นางสาว พนิดา เมืองทา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต 10.00 น ITDS
432 5140123432113 นางสาว วรรณวิสา บุณย์ศุภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) 2500107 วิถีโลก อ.ปฐมชนก ศิริพัชระ ไม่อนุญาต    
433 4910123316053 นาย วชิรยุทธ มณีสร รัฐประศาสนศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.พานิช  บัวสำอางค์ อนุญาต 10.00 น ITDS
434 5010121242027 นางสาว กรองทอง ดำรงค์กุล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.นภาพิศ  ศรีสุขอาช์ ไม่อนุญาต    
435 5210121242017 นาย วชิรพงษ์ สุนทรวัฒน์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2500106 วิถีไทย อ.ไพรัช สู่แสนสุข(แทน) อนุญาต 10.00 น ITDS
436 5210122518055 นาย พีวริศร์ ฉายประดิษฐ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ขอพบ    
437 5210122518053 นาย กฤษฎา รุ่งเรือง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นิภาธร  สันหนองเมือง ขอพบ    
438 5210123418195 นาย คเชนท์ จันปุ่ม นิเทศศาสตร์ 1500106 English for Communication อ.ดวงเดือน  เทศวานิช อนุญาต 10.00 น ITDS
            2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา อนุญาต 10.00 น ITDS
439 5210123418181 นางสาว มนัฐตา มั่นไทย นิเทศศาสตร์ 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา ไม่อนุญาต    
440 5210123418180 นาย อภิวัฒน์ คูเขตต์ไพศาล นิเทศศาสตร์ 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ทองหล่อ วงศ์ธรรมา ไม่อนุญาต    
441 4910124309065 นางสาว ทองพูล ใจชื่น นิติศาสตร์ 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ. ปรีชา  ขำเพชร (แทน) ไม่อนุญาต    
442 5110121242032 นาย ฉลองชัย ใยสำลี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2500108 ความจริงของชีวิต อ. ประเสริฐ แซ่เจี๊ยบ อนุญาต 10.00 น ITDS
443 ไม่มีในคำร้อง นางสาว วรางคณา บุตตะคุณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500107 วีถีโลก อ. ปุณยภา  นนทรียื อนุญาต 10.00 น ITDS
444 5210122526002 นาย ธนพนธ์ ลีละสิริ เทคโนโลยีไฟฟ้า 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชาชาติ อนุญาต 10.00 น ITDS
            4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ณิชาภา  ให้ศิริกุล อนุญาต 10.00 น ITDS
445 5010123431055 นางสาว ศรุตยา   นุ่มเนียม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว) 4001110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.หัทยา  เนตยารักษ์ อนุญาต 10.00 น ITDS
446 5210125413051 นางสาว จิรวรรณ พรมจอม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ ขอพบ    
447 5210125413041 นางสาว เมย์ ทรัพยมัยสกล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ ไม่อนุญาต