รายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม  2552 เวลา  13.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิชาการ (ส่วนต่อเติมระหว่างอาคาร ๓ และอาคารไอทีศรีคเณศ ชั้นล่าง)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล / เบอร์ติดต่อ รหัสนักศึกษา เบอร์ติดต่อ สาขาวิชา
1 นางสาวโสภิต  รักษากุล 5010111224026 089-0585798 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)
2 นางสาววาสนา  อร่ามรัศมี 5010111224004 084-1368309 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
3 นางสาวซูฮัยณีย์  เจะเฮ้ง 5010111224013 086-6957095 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
4 นางสาวดาวเรือง  เวชพิทักษ์ 5010111224007 089-0592737 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
5 นางสาวมัยซูน  มะซิมา 5010111223014 080-7086447 ภาษาไทย  
6 นางสาวประภาศรี  ปานฮวบ 5010111223002 082-6317297 ภาษาไทย  
7 นางสาวจุฑามาศ  โกษะ 5010125427041 085-9348433 การเงินการธนาคาร  
8 นางสาวเพ็ญพร  เอี่ยมท้วม 5010125427039 087-0913100 การเงินการธนาคาร  
9 นางสาวนิธิชา  แจ้งห้วย 5110125410050 080-6265680 การตลาด (4 ปี)  
10 นางสาวธิดารัตน์  ขาวฉลาด 5110125410042 080-9700209 การตลาด (4 ปี)  
11 นางสาวบุณยานุช  ธนะขว้าง 5110124309002 083-8573175 นิติศาสตร์  
12 นางสาวทิวาพร  วันจันทึก 5110240309003 080-2175210 นิติศาสตร์  
13 นางสาวสุชาดา  ลิ้มติ้ว 5110122125052 087-1520631 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ  
14 นางสาวสริด  นัยทอง 5110122125032 085-6357464 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ  
15 นางสาวณัฐกานต์  วาที 5110123325066 084-1624425 การบริหารและพัฒนาเมือง  
16 นางสาวฐณิฏา  ลาวัลย์ 5110123325018 085-8113659 การบริหารและพัฒนาเมือง  
17 นางสาวขวัญฤทัย  แสนทวี 5110123325068 080-9861459 การบริหารและพัฒนาเมือง  
18 นางสาววรรนิสา  เปี่ยมประชา 5110123325048 086-8449448 การบริหารและพัฒนาเมือง  
19 นางสาวยามีละ  หะยีเจะเตะ 5110123325046 086-9568200 การบริหารและพัฒนาเมือง  
20 นางสาวบงกช  แจ่มแป้น 5110123325004 082-0743098 การบริหารและพัฒนาเมือง  
21 นางสาวสุดา  อารง 5110123325044 084-8559746 การบริหารและพัฒนาเมือง  
22 นางสาวประภัสสร  ขจัดภัย 5110123325071 083-7173212 การบริหารและพัฒนาเมือง  
23 นางสาวเจตนภา  จันสา 5110111224035 080-7278290 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
24 นางสาวสุภาพัตน์  ไวยาภรณ์ 5110111224040 083-2255980 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
25 นางสาวเจษฎี  หนูเพชร 5110111224034 084-8399354 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
26 นางสาวรัตน์ติกาล  จันคำ 5110111224011 086-6032175 ภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
27 นางสาวอรอนงค์  สิทธิเลิศไพศาล 5140123418048 087-0726625 ประชาสัมพันธ์  
28 นางสาวจำปา  เสขุนทด 5110122105001 085-6576405 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
29 นางสาวพัชราภรณ์  อยู่ขวัญ 5210123312009 081-4935661 ภาษาไทย  
30 นางสาวคัทรียา  ม้าสุวรรณ 5210123312022 082-4501743 ภาษาไทย  
31 นางสาวสิริทิพย์  เนียมทัด 5210123312002 083-6994776 ภาษาไทย  
32 นางสาววนิสา  สิงแก้ว 5210123312031 087-4015482 ภาษาไทย  
33 นางสาวกรองแก้ว  ดำดิน 5210121242048 083-4351205 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
34 นางสาวทิพย์สุดา  ไทยสวัสดิ์ 5210122119043 080-9367829 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
35 นางสาวอรสุดา  นิตย์ศิริ 5210122115066 080-0045494 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
36 นางสาวจินตนา  บัวผัน 5210122108018 089-0987157 เคมี  
37 นางสาวสายใจ  พงษ์ประยูร 5210122115042 080-1867410 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
38 นางสาวกัญจมา  ศรีอาวุธ 5210122115034 087-3141739 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
39 นางสาวมณฑิยา  แดงเจย์ 5210122115003 082-2638045 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
40 นางสาวศโลบล  พึ่งมี 5210122115009 087-9920147 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
41 นางสาวนุชจราภรณ์  มวกไธสง 5210122115040 084-3037794 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
42 นางสาวมุกดา  เพิ่มคำ 5210122115010 080-9760328 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
43 นางสาวราตรี  พวงมะลิ 5210122115001 087-5993027 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
44 นางสาวนันธิยา  แถลงการณ์ 5210123301050 089-7208031 การพัฒนาชุมชน  
45 นางสาวการัตน์ชนก  พิศลยบุตร 5210124309071 082-5853661 นิติศาสตร์  
46 นางสาวพรรณทิพา  ใจตรง 5210122119025 087-4009847 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
47 นางสาวกัญวรา  แก้วกระจ่าง 5210123311052 085-1329028 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
48 นางสาวชลธิชา  แดงประพันธ์ 5210124309111 084-5438565 นิติศาสตร์  
49 นางสาวธนาภรณ์  นิลเขียว 5210124309106 082-2932192 นิติศาสตร์  
50 นางสาวจิราพรรณ  ภาคกาย 5210122119027 084-9272327 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
51 นางสาวอุไรพร  แก้วยอด 5210122119003 086-1083256 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
52 นางสาวปวีณา  พรหมมา 5210122119031 087-5466889 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
53 นางสาวนันท์ภัส  มูมิถุน  5210122119030 082-1755078 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
54 นางสาวช่อทิพย์  กันธิมา 5210123316105 087-7675467 รัฐประศาสนศาสตร์  
55 นางสาวจันทร์ธิมา  สุตะคาน 5210111236014 084-3037938 ชีววิทยา  
56 นางสาวเพ็ญจันทร์  ดุ่ยจาด 5210125427007 083-8404807 การเงินการธนาคาร  
57 นางสาวภาวินี  เวลุตัง 5210124309012 082-5839071 นิติศาสตร์  
58 นางสาวสวรส  จุลจินดา 5210125426001 087-3281107 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
59 นางสาวรัตน์พร  พิมพวง 5210125410055 086-5452343 การตลาด  
60 นางสาวชุติมา  คำจันดา 5210123311058 086-5666462 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
61 นางสาวจรีรัตน์  สิงห์ดา 5210125415045 077-2508312 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
62 นางสาวจุฑาภรณ์  สมบูรณ์ 5210125426039 081-6465623 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
63 นางสาวแน๊ต  ปรีชาชาญ 5210125426038 084-0198445 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
64 นางสาวศิริพร  ละประโคน 5210123311044 082-7010396 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
65 นางสาวสุพัตรา  สุขเขียว 5210125415038 080-0657790 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
66 นางสาวกิตตยา  ลือดาว 5210123311008 087-6831439 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
67 นางสาวอมรรัตน์  พรพิเชษฐ์ 5210125415062 081-3006906 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
68 นางสาวทักษิณา  สะโดอยู่ 5210121242012 080-2447864 เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  
69 นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีมาลา 5211025426005 080-3837538 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
70 นางสาวโสพิศชา  มั่นมุ่งยนต์ 5210123418036 081-1718603 นิเทศศาสตร์  
71 นางสาวจินตรา  ลัดหนองขี 5210123431008 081-0641897 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
72 นางสาวศุภักษร  วุ่นพันธ์ 5210125426019 084-8522873 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
73 นางสาวศิริขวัญ  กุลบุตร 5210125410038 084-1388429 การตลาด  
74 นางสาวสุมาลี  ชาติวัลลภ 5210125413043 087-0238297 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
75 นางสาววรรณลิษา  สุขสุด 5210125413050 086-6805847 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
76 นางสาวโสพรรณ  กิ่งแก้ว 5210125410047 087-1351747 การตลาด  
77 นางสาววรรณวิษา  คามีศักดิ์ 5210125410031 083-9175942 การตลาด  
78 นางสาวจุฑามาศ  ข้าวบัว 5210125410039 080-4576297 การตลาด  
79 นางสาวนฤมล  ปะญาติ 5210125410040 089-6610340 การตลาด  
80 นางสาววรางคณา  อังควิภาวรรณ 5210123402062 085-7856552 ธุรกิจโรงแรม  
81 นางสาวภัทราวดี  สีหนู 5210123431032 080-6032824 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
82 นางสาววิภาวรรณ  เวินเวหา 5210135410018 084-0747508 การตลาด  
83 นางสาวเจนจิรา  พนาสันต์ 5210135413001 087-4218188 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
84 นางสาวภาพิมล  รื่นวิชา 5210123315009 087-0621903 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
85 นางสาววิลันดา  แซ่ตั้ง 5210123315010 083-7018745 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
86 นางสาวดวงพร  พันปี 5210135415035 081-6559253 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
87 นางสาวพรทิพย์  เกิดอยู่ดี 5210135415034 083-9715541 -  
88 นางสาวอนงค์  วงศ์จำนงค์ 5210125410060 083-8407419 การตลาด  
89 นางสาววรรณนิศา  นิ่มลำเลียง 5210135413006 080-7172755 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
90 นางสาวกรภัทร์  แสงทอง 5210135413010 089-5966898 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
91 นางสาวจาริยา  ปลีวิสัย 5210135413007 086-5261901 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
92 นางสาวพิมมาศ  อิ่มวิเศษ 5210125426002 086-6036430 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
93 นางสาวนาถตยา  ลิ่มศิลา 5210135413008 085-8800106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
94 นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุข 5210123418034 083-2309181 นิเทศศาสตร์  
95 นางสาวกานต์มณี  สร้อยสนถาวรกุล 5210122323004 083-1788852 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์  
96 นางสาวกอบกาญจน์  เทพโพธา 5210123312005 085-5185949 ภาษาไทย  
97 นางสาวณัฐกานต์  เลือดทหาร 5210123312012 087-8389575 ภาษาไทย  
98 นางสาวอังคณา  สร้อยสน 5210135414018 087-0402636 การบัญชี  
99 นางสาวสิริพร  สอนคำ 5210135414016 087-7316069 การบัญชี  
100 นางสาววราภรณ์  สายบุตร 5210135414024 082-4778977 การบัญชี  
101 นางสาวอรทัย  ติยวรพันธุ์ 5210135414049 082-7013698 การบัญชี  
102 นางสาวังอร  ชื่นวิทยา 5210135414026 082-5206915 การบัญชี  
103 นางสาวนริณี  ศรีสุข 5210135414017 084-5392957 การบัญชี  
104 นางสาวพรสุดา  อุส่าห์ดี 5210122129014 083-7477641 ชีววิทยา  
105 นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์วิศานต์ 5210122119021 084-5455836 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
106 นางสาวจิราภรณ์  อุ่มศึกษา 5210122115016 084-9245923 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
107 นางสาวกนิษฐา  ศรีธิดา 5210123418012 083-8121260 นิเทศศาสตร์  
108 นางสาวจิระวรรณ  แจ่มใส 5210123418049 080-3788522 นิเทศศาสตร์  
109 นางสาววิไล  ศรีชันชมา 5210111236030 084-3270417 ชีววิทยา (5 ปี)  
110 นางสาวขวัญฤทัย  บุญสอน 5210111236028 083-3761759 ชีววิทยา (5 ปี)  
111 นางสาวพรสุดา  งามศรี 5210111236035 087-9627441 ชีววิทยา (5 ปี)  
112 นางสาวอรพิน  พิชัย 5210125427024 084-8987550 การเงินการธนาคาร  
113 นายกนกศักดิ์  กุลอำพล 4910123308013 080-4434345 นาฏศิลป์และการละคร  
114 นายพิทูร  มีจั่นเพชร 5210124309052 086-5409708 นิติศาสตร์  
115 นายรัฐกิตติ์  ศิรโชติริวัฒน์ 5210122115061 080-6095411 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
116 นายนฤตย์  ธรรมศรุต 5210122115002 083-7172385 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
117 นายศราวุธ  เหง้าลี 5210122115039 080-5112915 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
118 นายอนันต์  เตี่ยบัวแก้ว 5210122115067 083-7788200 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
119 นายอรรถวุฒิ  เดชบุญ 5210122115068 089-6413989 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
120 นายอธิคุณ  สุฤทธิ์ 5210122115054 087-1726750 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
121 นายชวพล  ควรเอี่ยม 5210122115004 081-4265369 วิทยาการคอมพิวเตอร์  
122 นายสุรศักดิ์  กาญจนวีระพล 5210125401034 089-7392970 การจัดการทั่วไป  
123 นายสมโภชน์  สวัสดีผล 5210123418128 084-3532370 นิเทศศาสตร์  
124 นายสมศักด์  สิงห์คำ 5210122119004 084-4317808 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
125 นายณัฐพงษ์  ยิ่งยง 5210125426018 082-0521510 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
126 นายณัฐชพน  แสงส่อง 5210123312004 084-4303787 ภาษาไทย  
127 นายศตวรรษ  ชวนเชย 5210123418032 083-1194320 นิเทศศาสตร์  
128 นายพิชศุตม์  ศรีจันทร์กล้า 5210125415051 080-3011933 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
129 นายธงชัย  จันทร์โต 5210125410046   การตลาด  
130 นายวันชัย  ศิริเวช 5210125401041 080-2551517 การจัดการทั่วไป  
131 นายกิตติภาส  ธิติอนันต์ปกรณ์ 5210123418030 083-7016082 นิเทศศาสตร์  
132 นายวสันต์  กงจันทร์ 5210125426007 083-9713872 ธุรกิจระหว่างประเทศ