เอกสารหมายเลข 1

 
ตารางกิจกรรมการส่งเกรดโดยใช้ระบบ Online ภาคการศึกษาที่ 3/2551

ลำดับที่

กิจกรรม

สถานที่

วันที่กำหนดให้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการ

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อ

1

ส่งใบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯและโครงการต่างๆ ส่งไปยังคณะ

·      ส่งเสริมวิชาการฯ

4 พ.ค. 52 

·      โครงการต่าง ๆ

17 – 18 พ.ค. 52

คณะ/โครงการต่าง ๆ ส่งไปยังผู้สอน

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

สำนักส่งเสริมวิชาการ

กุลธิดา (รายวิชา/Section)

จีรารัตน์ (รายชื่อนักศึกษา)

2106

 

1414

2

ตรวจสอบรายชื่อวิชาและ Sectionเพื่อกรอกเกรดOnline โดยอาจารย์ผู้สอน

บ้าน/              ที่ทำงาน

15 พ.ค. 2552

จาก 1.www.pnru.ac.th เมนู “ระบบส่งเกรดออนไลน์”

2.www.edutoday.in.th เมนู “ระบบส่งเกรดออนไลน์”

อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

ศูนย์บริการการศึกษา (ปริญญาตรี)

โครงการศูนย์บริการการศึกษา

ปัทมา,สุมิตรา,คมกริช

3136

ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น (ปริญญาตรี)

สำนักส่งเสริมวิชาการ

· กุลธิดา (รายวิชา/Section)

· จีรารัตน์ (รายชื่อนักศึกษา)

· จีระนัน (รายวิชา/รายชื่อนักศึกษา

2106

1414

3189

สอนทุกศูนย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต/ป.โท./ป.เอก)

สำนักส่งเสริมวิชาการ

กฤษณ์ศต

ศุภมาส

2106

3136

 

 

 

ตารางกิจกรรมการส่งเกรดโดยใช้ระบบ Online ภาคการศึกษาที่ 3/2551

ลำดับที่

กิจกรรม

สถานที่

วันที่กำหนดให้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการส่งไปยังผู้สอน

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อ

3

ส่งเกรด Online

· สอนในมหาวิทยาลัย

· สอนโครงการศูนย์บริการการศึกษา

· สอนโครงการศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น

· สอนโครงการบัณฑิตศึกษา

· สอนโครงการผนึกกำลัง(ป.เอก)

บ้าน/             

ที่ทำงาน

1. สอนในมหาวิทยาลัย

·   15 – 21 พ.ค. 52 ส่งเกรดนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

·   15 – 28 พ.ค. 52 ส่งเกรดนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

2. สอนศูนย์บริการการศึกษา

·   1 – 8 มิ.ย. 52 ส่งเกรดนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

·   1 – 15 มิ.ย. 52 ส่งเกรดนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

·   การเรียนการสอนแบบ Block Course ของระดับปริญญาตรีที่ศูนย์สระบุรีและละโว้ ส่งเป็นใบส่งเกรดแบบเดิม

3. สอนศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น

·  8 – 22 มิ.ย. 52 ส่งเกรดนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

·  29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 52 ส่งเกรดนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

ศูนย์ IT, ITDS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังตารางแนบห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการการส่งเกรด Online

(เอกสารหมายเลข 2)


ตารางกิจกรรมการส่งเกรดโดยใช้ระบบ Online ภาคการศึกษาที่ 3/2551

ลำดับที่

กิจกรรม

สถานที่

วันที่กำหนดให้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการส่งไปยังผู้สอน

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อ

 

 

 

4. สอนโครงการบัณฑิตศึกษา

·  30 พ.ค. – 15 มิ.ย. 52 ส่งเกรดนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่สำเร็จการศึกษา

การศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู(Block Course)

·  ศูนย์เอกวิทย์ฯและศูนย์มีนบุรีฯ รุ่น 15 หมู่ 1 ส่งเกรด 14 – 24 มิ.ย. 52

·  ในมหาวิทยาลัย (รุ่น 14 หมู่ 1, รุ่น 15 หมู่ 1 และ 2 ส่งเกรด 22 มิ.ย. – 2 ก.ค. 52

·  ศูนย์ศรีราชา รุ่น 15 หมู่ 1 และศูนย์ระยอง รุ่น 15 หมู่ 2 ส่งเกรด 6 – 15 ก.ค. 52

·  ศูนย์พลฯ รุ่น 15 หมู่ 1 และ 2 ส่งเกรด 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 52

·  ศูนย์ระยอง รุ่น 15 หมู่ 1 และศูนย์บางบัวทอง รุ่น 15 หมู่ 1 ส่งเกรด 13 – 22 ก.ย. 52

 

 

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมการส่งเกรดโดยใช้ระบบ Online ภาคการศึกษาที่ 3/2551

ลำดับที่

กิจกรรม

สถานที่

วันที่กำหนดให้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการส่งไปยังผู้สอน

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อ

 

 

 

·  ป.บัณฑิต รุ่น 15 (พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย)หมู่ 3 (กลุ่ม 1) และหมู่ 4 (กลุ่ม 2) ปิด Courses 22 พ.ค. 52 ส่งเกรด 23 พ.ค. – 15 มิ.ย. 52

·  ป.บัณฑิต รุ่น 15 (พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย)หมู่ 3 (กลุ่ม 1) และหมู่ 4 (กลุ่ม 2) ปิด Courses 7 ต.ค. 52   ส่งเกรด 8 – 20 ต.ค. 52

5. สอนโครงการผนึกกำลัง (ป.เอก)

·  18 พ.ค. – 28 พ.ค.52 ส่งเกรดนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่สำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

4

นักศึกษาดูเกรดจากระบบส่งเกรด Online

บ้าน/มหาวิทยาลัย จาก www.pnru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 52 เป็นต้นไป

นักศึกษา

·  ศูนย์ IT โทร. 1417

· ศูนย์ ITDS  โทร. 2054

 

 

 

5

ITDS ส่งผลการเรียนไปยังทะเบียน

ศูนย์ IT , ITDS และงานทะเบียน

ดึงข้อมูลได้ทันทีที่งานทะเบียนได้รับใบส่งเกรด (paper) แล้ว

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1.  เมื่ออาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งเกรดผ่านระบบOnline แล้ว จะต้องพิมพ์ใบส่งเกรดจัดส่งคณะ/โครงการต่างๆ จึงจะถือว่าการส่งผลการเรียนของนักศึกษาสมบูรณ์

·       การสอนในมหาวิทยาลัย ให้จัดพิมพ์ใบส่งเกรดจำนวน 3 ชุด (แบบมีคะแนน)และส่งคณะที่สังกัด (สำหรับทะเบียน 1 ชุด, สำหรับคณะ 1 ชุด และสำหรับอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

·       การสอนโครงการต่าง ๆ ให้จัดพิมพ์ใบส่งเกรดจำนวน 4 ชุด (แบบมีคะแนน 3 ชุด และแบบไม่มีคะแนน 1 ชุด (สำหรับทะเบียน 1 ชุด, สำหรับโครงการฯ/ศูนย์บริการฯ 1 ชุด ,สำหรับอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และสำหรับบริการแก่นักศึกษา (ไม่มีคะแนน) 1 ชุด)

2.  ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อนักศึกษาในระบบส่งเกรดออนไลน์ อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

·       ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

·       ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคารแล้วแต่ชำระเงินค่าปรับไม่ครบถ้วน (ในกรณีนี้ให้นักศึกษาติดต่องานการเงินเพื่อชำระค่าปรับเพิ่มเติม และทำบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถออกเกรดได้)

3. อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งเกรดออนไลน์และใบส่งเกรด(paper) ตามกำหนดระยะเวลา จะมีผลต่อการพิจารณาการสอนที่มี 

    ค่าตอบแทนตามประกาศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4)