มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายงานรายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทนักศึกษา  กศ.พบ.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา  50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น  22  หมู่  1
อาจารย์ที่ปรึกษา อภิสิทธิ์  อุปกิจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 5230132509201 นายภิสุต   ทองเอี่ยม  
2 5230132509202 นายปิยะดนัย   เรืองฤทธิ์  
3 5230132509203 นายอนนท์   ปานมณี  
4 5230132509204 นายชัยนันท์   ชินอำนาจ  
5 5230132509205 สิบเอกทวีศักดิ์   แก้วทาสี  
6 5230132509206 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   บำรุงจิตต์  
7 5230132509207 นายสันติพงษ์   ปราบราบ  
8 5230132509208 นายวีรพล   วันโน  
9 5230132509209 นายชวทัศน์   ธรรมฉวี  
10 5230132509210 สิบโทพลวัตต์   สินสันธิเทศ  
11 5230132509211 พันจ่าอากาศเอกสิทธิศักดิ์   หงส์ทอง  
12 5230132509212 นายพิศุทธิ์   แก้วรัตน์  
13 5230132509213 นายศักดิ์ชัย   สิงคาร  
14 5230132509214 นายสุนันท์   ธารเนตร  
15 5230132509215 นายปัทมพล   ปัทมธรรม  
16 5230132509216 นายต่อพงษ์   เมตตา  
17 5230132509217 นายระพีพงศ์   แก้วพิทักษ์  
18 5230132509218 นายคมกฤษ   สภา  
19 5230132509219 นายวรรณา   ภักดี  
20 5230132509220 นายภูวนาถ   อะชัยยัง  
21 5230132509221 นายสรนาถ   เทือกแถว  
22 5230132509222 นายพีรวัฒน์   คนซื่อ  
23 5230132509223 นายสุจิตร   สมประสงค์  
24 5230132509224 นายณรงค์   เลาะหมัด  
25 5230132509225 นายนครินทร์   อภัยพิม  
26 5230132509226 นายธเนศ   ปัญญาประดิษฐ์  
27 5230132509227 สิบเอกสุรศักย์   เปียดี  
28 5230132509228 นายนัฏฐพงค์   อยู่สนิท  
29 5230132509229 นายสุวัฒน์   บุญร่มเย็น  
30 5230132509230 นายศุภชัย   งามเนตร  
31 5230132509231 นายสุพัฒน์   สุวรรณศร  
32 5230132509232 นายรุ่งโรจน์   คล้ายแก้ว  
33 5230132509233 นายนาวี   สนิทไชย  
34 5230132509234 นายศุภกิต   พุ่มยิ้ม  
35 5230132509235 นายอนันต์   หมีแก้ว  
36 5230132509236 นายอรรถพงศ์   เกษรบัว  
37 5230132509237 นายอดิศักดิ์   ปิสาด  
38 5230132509238 นายเอกพจน์   กรวยกระโทก  
39 5230132509239 นายสิทธิโชค   ชุ่มวงศ์  
40 5230132509240 นายจรูญศักดิ์   เขตเจริญ  
41 5230132509241 จ่าอากาศโทชัยโญ   ภู่งามชื่น  
42 5230132509242 พันจ่าอากาศเอกทรงวุฒิ   วิลัยวรรณ์  
43 5230132509243 นายธีรพงศ์   ปะริติพงษ์  
44 5230132509244 นายวรวุธ   สายวรณ์  
45 5230132509245 นายดอน   บุญวัง  
46 5230132509246 นายพรเทพ   สุดสกุลเสรี  
47 5230132509247 นายอดิศักดิ์   ธีรวัฒน์พร  
48 5230132509248 นายวรวุฒิ   คลองหินลาด  
49 5230132509249 นายสิวากร   กฤษณรัตน์