รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์    ( 11502 )  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ
1 23010211502001 จ่าอากาศตรีปิโยรส   ลมลอย  
2 23010211502002 จ่าอากาศตรีอรรถพร   หริ่มฉ่ำ  
3 23010211502003 จ่าอากาศตรีมานิตย์   บินกาศ  
4 23010211502004 จ่าอากาศเอกกิตติธัช   เพ็งสุข  
5 23010211502005 จ่าอากาศตรีณัฐพล   บุญยะโพธ์  
6 23010211502006 นายภาคินัย   พงศ์พิไลพฤติ  
7 23010211502007 นางสาวพรรณธรา   มีนพัฒนศักดิ์  
8 23010211502008 นางสาวดวงเดือน   พรมสมบัติ  
9 23010211502009 นางสาววิยะดา   สาน้ำอ่าง  
10 23010211502011 นางสาววรรณวิษา   เกตุสำอางค์  
11 23010211502012 สิบตรีศราวุธ   แซ่ตั้ง  
12 23010211502013 สิบตรีสิทธิเดช   โพธิ์งาม  
13 23010211502014 นายนพรัตน์   อร่ามพงษ์  
14 23010211502015 นายชาญชัย   จงพิพิธพร  
15 23010211502016 นางสาวกิ่งกาญจน์   กิจภูษา  
16 23010211502017 นางสาวจิราพร   จังพินิจกุล  
17 23010211502018 นายสุรศักดิ์   สุดแสง  
18 23010211502019 จ่าอากาศตรีเจตศนัย   บัวสองสี  
19 23010211502020 นางสาวพรรวี   เชื้อบุญไทย  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    ( 31603 )  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ  
1 23010231603001 จ่าอากาศตรีหญิงอรนุช   เดชดาด
2 23010231603002 จ่าอากาศตรีธีรศักดิ์   ขันตี  
3 23010231603003 จ่าอากาศตรีธินนทัต   ทรงรุ่งเรือง  
4 23010231603004 จ่าอากาศโทวิราวรรณ์   หันน้ำเที่ยง  
5 23010231603005 นางสาวทัศนีย์   กำแทง  
6 23010231603006 จ่าอากาศเอกสันติ   สุภาพเพชร  
7 23010231603007 นายหิรัญ   ปัญญาอ้าย  
8 23010231603008 จ่าอากาศเอกต้น   สว่างพรม  
9 23010231603009 สิบโทกฤษฎา   อนันตะ  
10 23010231603010 จ่าอากาศโทจิตรกร   เล่าทุย  
11 23010231603011 นางสาวจิรา   คำสมาน  
12 23010231603012 สิบตำรวจตรีชนาธิป   คำลือชัย  
13 23010231603013 นางประภา   เซ็นเสถียร  
14 23010231603014 นางสาวกัลยา   แสงนิล  
15 23010231603015 นางสาวพรพรรษา   ประเสริฐศิลป์  
16 23010231603016 นางสาวอภิญญาวีร์   ภูมิกาล  
17 23010231603017 สิบโทหญิงวาสนา   เย็นวัฒนา  
18 23010231603018 นายจิรภัทร   ชินธนปกรณ์  
19 23010231603019 พระอภิยุทธ์   แก้วแหวน  
20 23010231603020 พระสมคเนย์   โหรสกุล  
21 23010231603021 สิบตำรวจตรีพิษณุลักษณ์   สมฤทธิ์  
22 23010231603022 จ่าอากาศเอกธรรมนูญ   อัศววงศ์ศิริกุล  
23 23010231603023 จ่าอากาศเอกอาทิตย์   คงสถาน  
24 23010231603024 นายสยาม   พลอยมาศ  
25 23010231603025 นายสารนาถ   มะโนนึก  
26 23010231603026 นายเกรียงไกร   พรมด้วง  
27 23010231603027 นายศิริมงคล   แสนยางนอก  
28 23010231603028 นางสาวรุ้งทอง   วิทยารัก  
29 23010231603029 นางสาวเกตน์นิภา   คงวัฒน์  
30 23010231603030 นายธเนศ   รักษาสัตย์  
31 23010231603031 นางสาวณัฐฎา   คล้ายเปี่ยม  
32 23010231603032 จ่าอากาศเอกธนกร   ชวีวัฒน์  
33 23010231603033 นายก่อเกียรติ   ภาระบุญ  
34 23010231603034 จ่าตรีฟูรกอน   ยูโซ๊ะ  
35 23010231603035 จ่าตรีเดชณรงค์   เพิ่มเพ็ชร์  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  การจัดการทั่วไป    ( 40105 )  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ  
1 23010240105001 นายวิทยุช   ลีพรหมมา
2 23010240105002 นางสาวชนรตา   เหล็กกล้า  
3 23010240105003 นางสาวทุเรียน   ยศเหลา  
4 23010240105004 นางสาวพัตราภรณ์   สุวรรณ  
5 23010240105005 นายศักดา   สังฆนาม  
6 23010240105006 นางสาวสอาด   ไหวพริบ  
7 23010240105007 นางสาวเบญจมาภรณ์   บัณฑิตย์  
8 23010240105008 นางสาวมนัสริน   ศรีทองดี  
9 23010240105009 นางสาวชิติพัทธ์   มลนคร  
10 23010240105010 นางสาวเอ็มอร   สมยิ่ง  
11 23010240105011 นางสาวเกษร   สุริเย  
12 23010240105012 นางสาวขวัญจิรา   วานิช  
13 23010240105013 นางสาวสมลักษณ์   ยังทรัพย์  
14 23010240105014 นางสุชาดา   มณีโชติ  
15 23010240105015 นางสาวอภิญญา   จรเด็จ  
16 23010240105016 นายกรรณศักดิ์   รักษาชัฎ  
17 23010240105017 นางสาวประวีณ์นุช   หาญบุญศรี  
18 23010240105018 นางสาวพัชรี   รักจันทร์  
19 23010240105019 นางสาวสุนันทา   อาชญาชัย  
20 23010240105020 นางสาวรุ่งทิวา   เครือใหม่  
21 23010240105021 นางสาวนุชนภางค์   สงคราม  
22 23010240105022 สิบเอกวิกรณ์   อาษาสุวรรณ  
23 23010240105023 สิบโทหญิงณัฐธยาน์   ธนโชติวราพงศ์  
24 23010240105024 นางสาวศิริณี   ประเสริฐ  
25 23010240105025 นางสาวสายพิณ   สิงห์ใจ  
26 23010240105026 นายวศิน   ยิ้มพลอย  
27 23010240105027 นายอุทัย   ภูหลาบ  
28 23010240105028 นายสมร   น้อยนู  
29 23010240105029 นายอภิวัฒน์   ขันธ์แก้ว  
30 23010240105030 นางสาววรางคณา   ศิลรักษ์  
31 23010240105031 นายชัยธวัช   ร่มโพธิ์ทอง  
32 23010240105032 นายอัตถ์ชัย   ภู่วนิช  
33 23010240105033 นายฐิติศักดิ์   หงษ์พญา  
34 23010240105034 จ่าตรีพีรพงศ์   ต้อยแก้ว  
35 23010240105035 นางปิยะนุช   มณีเนียม  
36 23010240105036 นายพูลสวัสดิ์   จันทร์ไทย  
37 23010240105037 นายชัยวัฒน์   โฉมสุข  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  นิเทศศาสตร์    ( 41803 )  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ  
1 23010241803001 นายธวัชชัย   คล้ายยา
2 23010241803002 นายสมชาย   โพธิ์นันทวิกุล  
3 23010241803003 จ่าอากาศโทพิทักษ์พงศ์   พุกทอง  
4 23010241803004 นายกิตติพนธ์   เธียรธนดุลย์  
5 23010241803005 นางสาวทิพวรรณ   เขียวบริสุทธิ์  
6 23010241803006 นายณัฐวุฒิ   มีพลกิจ  
7 23010241803007 นางสาวนฤมล   อิงคะพิเนต  
8 23010241803008 นายอาทิตย์   หาญรุ่งเรืองกิจ  
9 23010241803009 นางสาววันทนา   มธุรสสุคนธ์  
10 23010241803010 นายกฤษณะ   หลาวทอง  
11 23010241803011 นายอนุศักดิ์   พลสินพยัคฆ์  
12 23010241803012 นางสาวกังสดาล   แดงโกเมน  
13 23010241803013 นายณัฐพงษ์   ฮียะ  
14 23010241803014 นายมนัส   วรรณชารี  
15 23010241803015 นางสาวนัทกานต์   สังข์ศร  
16 23010241803016 นายสุวิทย์   อัศวเผ่าพงศ์  
17 23010241803017 นายบุลากร   โกยสุขยิ่ง  
18 23010241803018 นายณัฐวุฒิ   ศึกษาศิลป์  
19 23010241803019 นายนคร   สุทธิกุลธร  
20 23010241803020 นางสาวสุจิตรา   ศุภนิมิตสมบัติ  
21 23010241803021 นางสาวจรินรี   จันทรวัติ  
22 23010241803022 นายวีรวัฒน์   พินิจพงษ์พันธ์  
23 23010241803023 นางสาวชนาภา   เทือกปัญโญ  
24 23010241803024 นายชาตโยดม   เพ็งสุทธิ์  
25 23010241803025 นางสาวกุลวีย์   พระไตร  
26 23010241803026 นางสาวปรุงสุคนธ์   สว่างทิพยกุล  
27 23010241803027 นายถิรายุทธ์   ศรีศักดิ์  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  การจัดการทั่วไป    ( 40105 )  ระดับ  ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุฯ) 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ  
1 23010340105001 นางสาวขนิษฐา   ขันสัมฤทธิ์
2 23010340105002 นางสาวปริยานุช   บุญเสริม  
3 23010340105003 นางสาววิราสิณี   อภัยภักดิ์  
4 23010340105004 นางอาริกา   เศวตศุทธิ์  
5 23010340105005 นางสาวเมธาวี   แข็งการ  
6 23010340105006 นางสาวอารีวรรณ   รามัญอุดม  
7 23010340105007 นางสาวสุกัญญา   จันทร์ปาน  
8 23010340105008 นางสาวศุภรดา   สีทองใหม่  
9 23010340105009 นางสาวพรพรรณ   อุปพงค์  
10 23010340105010 นางสาวอำนวยพร   สมบัติ  
11 23010340105011 นายภูเบศร์   กาญจนกุล  
12 23010340105012 นางสาวจรวยพร   ห่านตระกูล  
13 23010340105013 นางสาวพรพรรณ   แก้วบัวดี  
14 23010340105014 นางสาววิไลภรณ์   แสนปัญหา  
15 23010340105015 นายสุรีสีห์   คำต่อ  
16 23010340105016 นางสาวนิตยา   กลีบบัว  
17 23010340105017 สิบเอกหญิงสร้อยลัดดา   อินทโชติ  
18 23010340105018 สิบโทหญิงบุบผา   บางกระ  
19 23010340105019 นายวัชรพงษ์   บุญท้วม  
20 23010340105020 นางสาวพรทิพย์   น้อยใส  
21 23010340105021 นางสาวศรีสุดา   เครือทอง  
22 23010340105022 นางสาวพรรณนิภา   หมั่นกิจ  
23 23010340105023 นางสาวกาญจนา   อติฉันท์โท  
24 23010340105024 นางสาวสุคนธ์ทิพย์   กุลศิริ  
25 23010340105025 นางปิยเนตร   เทพประสิทธิ์  
26 23010340105026 นางสาวยุพาพร   เวสันเทียะ  
27 23010340105027 นางสาวอารีรัตน์   รัตนบุรี  
28 23010340105028 นางสาวเพียงพิศ   วิชัย  
29 23010340105029 นายเตชิต   จารุสิริมงคลชัย  
30 23010340105030 นางสาวรัชฎาภรณ์   คชาไพร  
31 23010340105031 นางสาวอรรณวิมล   เนียมขุน  
32 23010340105032 นางสาวสุภาพร   ภูมิภาค  
33 23010340105033 นางสาวจิตติมา   วราวงศ์  
34 23010340105034 นายณรงค์ศักดิ์   สมวรรณ  
35 23010340105035 นางสาวปวันรัตน์   มณีวัฒน์  
36 23010340105036 นายจุลพงษ์   แจ่มใจเมือง  
37 23010341005009 นางกมลทิพย์   เอี่ยมเหมือน  
38 23010351602002 นางสาวกิ่งกาญจน์   แก้วพึ่งทรัพย์  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี    ( 41405 )  ระดับ  ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ  
1 23010341405001 นางสาวจรรยา   อุณหบุตร
2 23010341405002 นางวันดี   ตาแก้ว  
3 23010341405003 นางสาวณัฐฐิญา   หนูแป้น  
4 23010341405004 นางสาวยุภารัตน์   พรมเสื่อ  
5 23010341405005 นายณัฐวุฒิ   เวียงโอสถ  
6 23010341405006 นางสนิดา   ถิ่นถลาง  
7 23010341405007 นางสาวธีรกานต์   วัชรวิศิษฏ์  
8 23010341405008 นางอรอุมา   ขวัญสูนู  
9 23010341405009 นางสาวอรวรรณ   วังซ้าย  
10 23010341405010 นางสาวชลนาด   คงคาหลวง  
11 23010341405011 นางสาวปราณี   เหล่าแก้วก่อง  
12 23010341405012 นางสาวสิรินันท์   แส่สันเทียะ  
13 23010341405013 นางสาวสมบูรณ์   ลีเพ็ญ  
14 23010341405014 นางสาวศิริทร   อ่อนหวาน  
15 23010341405015 นางสาวสุมามาลย์   สุขสม  
16 23010341405016 จ่าตรีหญิงสวณีย์   แก้วงค์วาลย์  
17 23010341405017 นางสาวนพรัตน์   สารการ  
18 23010341405018 นางสาวปิยะมาตร   กันยานุช  
19 23010341405019 นางสาวเบญจวัน   สินพิทักษ์  
20 23010341405020 นางสาวสุจินดา   สีมารักษ์  
21 23010341405021 นางสาววิภาวรรณ   ศรีตะบุตร  
22 23010341405022 นางสาวหทัยชนก   แดงเพ็ชร  
23 23010341405023 นางสาวฐิติกานต์   บริบูรณ์  
24 23010341405024 พันจ่าอากาศเอกสัญญา   ศุภศร  
25 23010341405025 พันจ่าอากาศโทดุรงฤทธิ์   นำภา  
26 23010341405026 นางสาวเปรมกมล   รัตนเกียรติกำจร  
27 23010341405027 นางสาวปัจฉิมา   กระจายโรจน์  
28 23010341405028 นางสาวกรทิพย์   เดือนกลาง  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    ( 50902 )  ระดับ  ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุฯ) 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ
1 23010350902001 จ่าอากาศเอกโชคอนันต์   สุขทรัพย์  
2 23010350902002 นายสหฤทธิ์   เพียราษฎร์  
3 23010350902003 นายเทียนชัย   ชั้วสามล  
4 23010350902004 นายวัฒนา   เวสารัชช์  
5 23010350902005 นายกิตติศักดิ์   สละ  
6 23010350902006 นายยุทธการ   จอมคำศรี  
7 23010350902007 นางสาวชุติกาญจน์   ใจหาญ  
8 23010350902008 นางสาวจิราภรณ์   เนื่องจำนงค์  
9 23010350902009 นายชัยรัตน์   ชาญปรัชญาวุฒิ  
10 23010350902010 นายจิรพล   ตันติประเสริฐ  
11 23010350902011 นายประพันธ์   รอดเข็๋ม  
12 23010350902012 นายมโนมัย   ถริปภัสสโร  
13 23010350902013 นายภัทร   รอดเลี้ยง  
14 23010350902014 นายไพบูลณ์   แสงทา  
15 23010350902015 นายณัฐพัชร   สังข์สุวรรณ  
16 23010350902016 นายธนาภัณฑ์   พิมใจดี  
17 23010350902017 นายนพพล   เขียวไชย