รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 450115091100 นาย จตุพร เวฬุวนารักษ์ 45 บริหารทรัพยากรมนุษย์ 025 2500107 วิถีโลก อ.ละออทอง  อัมรินทร์รัตน์ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 460107067038 นาย ณัฐวุฒิ สีสด 46 ศิลปกรรม 004 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
                    อ.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก  
2 460107067086 นาย ปรีชาพล พัฒนสุวรนันท์ 46 ศิลปกรรม 003 4000106 การคิดและการตัดสินใจ อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
                  อ.สาลินี  หนูจิตต์  
                  อ.อภิชาต  ลือสมัย  
              004 1500104 ความจริงของชีวิต อ.อำพล  บุดดาสาร อนุญาต
3 460115092102 นาย วรรธนะ อรรจนธีรทัต 46 การตลาด 001 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืนค้น อ.พลิสาสุนทรเศวต อนุญาต
4 460107018051 นาย วรวิทย์ ศิริพิชญ์ตระกูล 46 วัฒนธรรมศึกษา 001 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.ธนัท  อาจสีนาค อนุญาต
5 460107067043 นาย อาทิตย์ อินทรพิบูลย์ 46 ศิลปกรรม 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อุมาลี  นามดวง อนุญาต
                    อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล  
6 460107018087 นาย วีระเชษฐ์ เศรษบุบผา 46 วัฒนธรรมศึกษา 011 1500105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.มุกดา  ลิบลับ อนุญาต
          004 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารินทร์  สายโอบเอื้อ อนุญาต
                อ.บุญชัย  อารีเอื้อ  
          018 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.นภาพิศ  ศรีสุขวงษ์ อนุญาต
                    อ.มุกดา  วิชญคุปต์  
7 460107067015 นาย อนุวัฒน์ แก้วหนู 46 ศิลปกรรม 001 1500104 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชานาติ อนุญาต
8 460107067050 นาย สมศักดิ์ ยอมิน 46 ศิลปกรรม 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อุมาลี  นามดวง อนุญาต
                    อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล  
9 460107054077 นางสาว กีรฏา ทองทวี 46 อังกฤษธุรกิจ 002 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.เปมิกา  ขำวีระ อนุญาต
10 460101037057 นาย อนวัช หอมจันทร์ 46 เทคโนฯการศึกษา 003 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.จารุวัฒก์  ทองมูล ไม่อนุญาต
              อ.อภิชาต  ลือสมัย  
              005 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ ไม่อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 4710123318083 นาย ปาณัทพงศ์ ละอองทอง 47 ศิลปกรรม 004 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
                    อ.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก  
2 4710123318074 นาย ภัทร ถาวรานุรักษ์ 47 ศิลปกรรม 004 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
                    อ.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก  
3 4710123318059 นาย ธีรนันท์ ฟักหว่าง 47 เทคโนฯการผลิต 004 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
                    อ.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก  
4 4710116519003 นาย วัชรากร บุตรสร้อย 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
5 4710116519018 นาย ชานนท์ นุตเวช 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
6 4710116519013 นาย ฌานิศ วิชัยอัชชะ 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
7 4710116519001 นาย อรรถพล อนุพันธ์ 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
8 4710116519025 นาย สุรนาท บุหงางาม 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
9 4710116519026 นาย นราศักดิ์ ทองถึง 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
10 4710116519008 นาย นิสิต แก้วน้อย 47 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 005 4000104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา  อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
11 4710123318052 นางสาว ฉัตราภรณ์ อาจหาญ 47 ศิลปกรรม 004 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
                    อ.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก  
12 4710123314058 นางสาว วาธิณีย์ มณีรัตน์ 47 ภาษาอังกฤษ 901 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ ไม่อนุญาต
                    อ.เพ็ญรุ่ง  แป้งใส  
13 4710123318040 นาย สถาปัตย์ อยู่คำ 47 ศิลปกรรม 021 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ อนุญาต
14 4741922115069 นาย กฤษดา จันทะสิน 47 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 012 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
15 4710123301019 นาย บดินทร์ วีสม 47 การพัฒนาชุมชน 013 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม ไม่อนุญาต
                    อ.อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์  
16 4741925401067 นาย เอกลักษณ์ ทรงศิริรักษ์ 47 การจัดการทั่วไป 002 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.เปมิกา  ขำวีระ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
17 4710123314073 นาย ธวัชชัย จากนอก 47 ภาษาอังกฤษ 002 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.โสภณา  เพ็งอุบล  
18 4710123318067 นาย ปิยะทัศน์ กรรณิการ์ 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
19 4710123318056 นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ทอง 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
20 4710123318080 นาย กฤตกร ชาติวงศ์ 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
21 4710123318069 นาย ธิติสรรค์ ลิมวนาทิพงษ์ 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
22 4710123318091 นางสาว สุชาดา เจียมเงิน 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
23 4710125414087 นาย ศราวุธ โลศิริ 47 การบัญชี 012 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
24 4710123318057 นางสาว ยุพดี จันทร์แสงศรี 47 ศิลปกรรม 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
25 4710125427084 นางสาว จุฑารัตน์ พิรักษา 47 การเงินการธนาคาร 013 2500108 ความจริงของชีวิต อ.อำพล  บุดดาสาร อนุญาต
            016 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อุมาลี  นามดวง อนุญาต
                    อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 4810123418056 นางสาว กฤตษ์ทิพย์ สุนทราวัฒน์ 48 นิเทศศาสตร์ 008 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.จินตนา  ณ สงขลา อนุญาต
2 4810123324001 นาย พงศกร ร่าเริงใจ 48 ศิลปกรรม 001 4000106 การคิดและการตัดสินใจ อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
                  อ.บุญชัย  อารีเอื้อ  
                    อ.เปมิกา  ขำวีระ  
3 4810123431031 นาย วิทยา คำวิเชียร 48 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 002 4000106 การคิดและการตัดสินใจ อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
                  อ.วารุณี  เกิดแสง  
                    อ.อภิชาต  ลือสมัย  
4 4810122518050 นาย ธัชริน บูรณกาล 48 ออกแบบผลิตภัณอุตฯ 001 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม อนุญาต
                    อ.อริสรา  เอี่ยมสืบทับ  
5 4810122518072 นาย สามารถ พานทอง 48 ออกแบบผลิตภัณอุตฯ 001 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม อนุญาต
                    อ.อริสรา  เอี่ยมสืบทับ  
6 4810125413005 นาย นพรัตน์ จำนงค์ศิลป์ 48 บริหารทรัพย์ฯ 005 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.อัชรา  เอิบสุขสิริ อนุญาต
7 4810135401095 นาย อรรถพล วิริยะ 48 การจัดการทั่วไป 001 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ อนุญาต
8 4810125413067 นางสาว โชติรส ยั่งยืน 48 บริหารทรัพย์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.อัณณพ  ภารดรธรรม  
9 4810125413054 นางสาว ธันยนันท์ ห้วยหงษ์ทอง 48 บริหารทรัพย์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.อัณณพ  ภารดรธรรม  
10 4810125413062 นางสาว อัญรัตน์ มณีนิล 48 บริหารทรัพย์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.อัณณพ  ภารดรธรรม  
11 4810125413068 นางสาว วานิษา บังศรี 48 บริหารทรัพย์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.อัณณพ  ภารดรธรรม  
12 4810125413095 นางสาว ประภัสสร พระอารักษ์ 48 บริหารทรัพย์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.อัณณพ  ภารดรธรรม  
13 4810125413117 นางสาว พรธิชา วงษ์วรางกูร 48 บริหารทรัพย์ฯ 002 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.ปุณยภา  นนทรีย์1  
14 4810125413103 นางสาว พรศรี แซ่ลิ้ม 48 บริหารทรัพย์ฯ 002 2500103 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
                    อ.ปุณยภา  นนทรีย์1  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
15 4810123302019 นาย อภิวัฒน์ กระชังแก้ว 48 ดนตรีไทย 002 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                  อ.โสภณา  เพ็งอุบล  
                    อ.สาลินี  หนูจิตต์  
16 4810132509018 นาย อภิศักดิ์ โรจนพุทธิ 48 การจัดการอุตฯ 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
17 4810125414084 นางสาว ดรุวรรณ สกุลอ่ำ 48 การบัญชี 003 2500103 วิถีโลก อ.ปุณยภา  นนทรีย์1 อนุญาต
                    อ.ไฉน  เลาะเงิน  
18 4810123308014 นางสาว บุญฤทธิ์ วงษ์ตา 48 นาฏศิลป์และการละคร 001 1500104 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชานาติ อนุญาต
19 4810123308028 นางสาว มัลวิการ์ กวดขุนทด 48 นาฏศิลป์และการละคร 001 1500104 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชานาติ อนุญาต
20 4810123308012 นางสาว อรสิรี กลิ่นไพบูลย์ 48 นาฏศิลป์และการละคร 001 1500104 ความจริงของชีวิต อ.ศุภกาญจน์  วิชานาติ อนุญาต
21 4810123302003 นาย จตุพร สะอาด 48 ดนตรีไทย 002 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.จินตนา  ณ สงขลา อนุญาต
22 4810123432028 นางสาว พรรณวดี พลคณา 48 ธุรกิจโรงแรม 004 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.สหชาติ  สรรพคุณ อนุญาต
23 4810122115047 นางสาว สุชาวดี โสภา 48 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 001 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อ.เพ็ญรุ่ง  แป้งใส อนุญาต
                    อ.พิพิชญ์  พฤทธิพงษ์  
24 4810122518058 นาย อติวุฒิ อิ่มทรัพย์ 48 ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 001 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อ.อริสรา  เอี่ยมสืบทับ อนุญาต
                    อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม  
25 4810122518084 นาย ณัฐชาติ เรืองท่าทอง 48 ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 001 2500103 วิถีโลก อ.ปุณยภา  นนทรีย์1 อนุญาต
                    อ.ไฉน  เลาะเงิน  
26 4810123314051 นางสาว วาสนา โพธิ์นอก 48 ภาษาอังกฤษ 003 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.วันทนา  จันทพันธ์ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 4910132510023 นาย เกียรติศักดิ์ บอมโคตร 49 เทคโนฯการผลิต 004 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
2 4910132510024 นาย บัวภา แกนภูเขียว 49 เทคโนฯการจัดการอุตฯ 012 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สังวาล  แสงไทรย์ อนุญาต
3 4910122527032 นางสาว สินิทธ์นาฎ สีแก้ว 49 เทคโนฯสารสนเทศ 005 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พิพิชญ์  พฤทธิพงษ์ อนุญาต
4 4910132512078 นาย กิตติพงษ์ มณีรัตน์ 49 เทคโนฯเครื่องกล 006 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.พรเทพย์  แสงภักดี อนุญาต
                    อ.หอมจันทร์  บุษบา  
5 4910132512043 นาย ภาสกร แสงสวัสดิ์ 49 เทคโนฯเครื่องกล 006 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.พรเทพย์  แสงภักดี อนุญาต
                    อ.หอมจันทร์  บุษบา  
6 4910122507002 นาย นรากร สว่างญาติ 49 เทคโนฯเซรามิกส์ 002 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ อนุญาต
7 4910122507007 นาย ธีรวัฒน์ ไชยปัญญา 49 เทคโนฯเซรามิกส์ 002 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ อนุญาต
8 4910123418038 นางสาว จุฑาทิพย์ นิลสุวรรณ 49 นิเทศศาสตร์ 002 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.วรภพ  ประสานตรี  
9 4910123418025 นางสาว อมรรัตน์ นพรัตน์ 49 นิเทศศาสตร์ 002 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.วรภพ  ประสานตรี  
10 4910123418030 นางสาว ชุติมา วรัณยะนาค 49 นิเทศศาสตร์ 002 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.วรภพ  ประสานตรี  
11 4910123418044 นางสาว กฤษณา สังข์โอธาน 49 นิเทศศาสตร์ 002 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.วรภพ  ประสานตรี  
12 4910123418043 นางสาว ปิยะนารถ เทียนดำ 49 นิเทศศาสตร์ 002 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.วรภพ  ประสานตรี  
13 4910123316018 นาย สิทธิศักดิ์ นิลบุตร 49 รัฐประศาสนศาสตร์ 004 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร อนุญาต
14 4910123316026 นางสาว พัชราภรณ์ เชื้อสำราญ 49 รัฐประศาสนศาสตร์ 004 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร อนุญาต
15 4910132510004 นาย พิเชษฐ์ พงษ์พันธุ์ 49 เทคโนฯการผลิต 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                    อ.ชุติมา  สังคะหะ  
16 4910132510006 นาย วรานนท์ แก้วทองคำ 49 เทคโนฯการผลิต 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                    อ.ชุติมา  สังคะหะ  
17 4910132510008 นาย กฤษณะ ปัทมะนาวิน 49 เทคโนฯการผลิต 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                    อ.ชุติมา  สังคะหะ  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
18 4910132510005 นาย จิตติเจตน์ ทรายใจ 49 เทคโนฯการผลิต 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                    อ.ชุติมา  สังคะหะ  
19 4910123418104 นางสาว พรพิมล สระฉันทพงษ์ 49 นิเทศศาสตร์ 004 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุพจน์  พันธนียะ อนุญาต
              016 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม อนุญาต
20 4910123418078 นาย ธรากร วัฒนะศิลปิน 49 นิเทศศาสตร์ 004 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุพจน์  พันธนียะ อนุญาต
              016 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม อนุญาต
21 4910124309057 นาย ถนอมศักดิ์ กลิ่นบุหงา 49 นิติศาสตร์ 005 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พิพิชญ์  พฤทธิพงษ์ อนุญาต
22 4910124309072 นางสาว จิณณพัต พิทักษ์พล 49 นิติศาสตร์ 003 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พิพิชญ์  พฤทธิพงษ์ อนุญาต
23 4910124309079 นางสาว พัชนี บำเริบ 49 นิติศาสตร์ 003 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พิพิชญ์  พฤทธิพงษ์ อนุญาต
24 4910125413096 นางสาว นฤมล จันทร์ฉลอง 49 บริหารทรัพย์ฯ 003 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เรียม  ศรีทอง อนุญาต
25 4910123303015 นาย กิตติพล กิตติรุจิระกุล 49 ดนตรีตะวันตก 004 2500107 วิถีโลก อ.อเนกชัย  หอมพิกุล อนุญาต
26 4910123432083 นางสาว กันยารัตน์ ปุณประวัติ 49 ธุรกิจโรงแรม 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.อุมาลี  นามดวง  
27 4910123432114 นางสาว นุชศรา เจริญศรี 49 ธุรกิจโรงแรม 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.อุมาลี  นามดวง  
28 4910123314041 นางสาว ไอริณ เทียนปฐม 49 ภาษาอังกฤษ 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.อุมาลี  นามดวง  
29 4910123314057 นางสาว จุฑาทิพย์ เรือแก้ว 49 ภาษาอังกฤษ 005 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.อุมาลี  นามดวง  
30 4910123418079 นาย นวพัฒน์ ไทยถนอม 49 นิเทศศาสตร์ 016 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม ไม่อนุญาต
31 4910122518004 นาย วันชนะ ศรีไตรรัตนะ 49 ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 009 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารุณี  เกิดแสง อนุญาต
                    อ.อภิชาต  ลือสมัย  
32 4910122115091 นาย บัญชา ปฐมทอง 49 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 012 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต
33 4910123318098 นาย ธวัชชัย โพธิ์สามต้น 49 ศิลปกรรม 008 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.พรหมมา  วิหกไพบูลย์ อนุญาต
                    อ.พรชนก  ชโลปกรณ์  
34 4910132513027 นาย วราวุฒิ บุญมา 49 ไฟฟ้า 018 1500106 English for Communication อ.พลิสา  สุนทรเศวตร อนุญาต
35 4910125410117 นาย ธนทัต จารุดุล 49 การตลาด 029 1500106 English for Communication Michael Lawicki อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
36 4910123315072 นางสาว นาตยา คำสิงห์ 49 ภาษาอังกฤษ 006 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.บุญชัย  อารีเอื้อ อนุญาต
                    อ.จารุวัฒน์  ทองมูล  
37 4910122323028 นาย ภาณุภัทร์ ไผ่เกาะ 49 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 007 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์ อนุญาต
                    อ.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  
38 4910135410045 นางสาว วริศรา ดีใจ 49 การตลาด 002 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.โสภณา  เพ็งอุบล  
39 4910132517012 นาย ธนาภา ด่านวัฒนดิลก 49 อิเล็กทรอนิกส์ 008 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญรุ่ง  แป้งใส อนุญาต
40 4910123432036 นาย วรรัตน์ ประเสริฐศักดิ์ 49 ธุรกิจโรงแรม 007 2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน อ.วารินทร์  สายโอบเอื้อ อนุญาต
41 4910135413039 นางสาว นิยพร เชี่ยวชาญ 49 บริหารทรัพย์ฯ 017 2500107 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
42 4910132510007 นาย จักรพันธ์ ชูชัยมงคล 49 การผลิต 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                    อ.ชุติมา  สังคะหะ  
43 4910122530038 นางสาว วรรณา จริตน้อม 49 การจัดการอุตสาหกรรม 008 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.พรหมมา  วิหกไพบูลย์ อนุญาต
                    อ.พรชนก  ชโลปกรณ์  
44 4910122529005 นาย ฐานัฐกรณ์ จันทร์เมือง 49 อิเล็กทรอนิกส์ 009 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารุณี  เกิดแสง อนุญาต
                    อ.อภิชาต  ลือสมัย  
45 4910123325046 นาย ทศพร สาริบุตร 49 การบริหารและพัฒนาเมือง 010 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ .สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
46 4910122126038 นางสาว นุชนาฏ ขันสิรี 49 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 010 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ .สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 5010122530066 นาย สุวรรณ ชื่นเพ็ง 50 เทคโนฯการจัดการอุตฯ 011 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มุกดา  ลิบลับ อนุญาต
2 5010122530065 นาย วงศกร สิงหวรรณ์ 50 เทคโนฯการจัดการอุตฯ 011 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มุกดา  ลิบลับ อนุญาต
3 5010122530072 นาย เอกชัย กลิ่นบัวแย้ม 50 เทคโนฯการจัดการอุตฯ 011 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มุกดา  ลิบลับ อนุญาต
4 5010135401032 นาย ภูวนาท แก้วกิ่ง 50 การจัดการทั่วไป 008 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.ปรัชญา  แพรมงคล อนุญาต
                    อ.พรเทพย์  แสงภักดี  
5 5010135410076 นาย อภิชาต กิจวรวุฒิ 50 การตลาด 008 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.ปรัชญา  แพรมงคล อนุญาต
                    อ.พรเทพย์  แสงภักดี  
6 5010135410044 นาย อรุณพงษ์ กลิ่นหอม 50 การตลาด 008 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.ปรัชญา  แพรมงคล อนุญาต
                    อ.พรเทพย์  แสงภักดี  
7 5010132510023 นาย ชาตรี สโมสร 50 เทคโนฯการผลิต 006 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.พรเทพย์  แสงภักดี อนุญาต
                    อ.หอมจันทร์  บุษบา  
8 5010116519002 นาย ธนภูมิ ศรีถาพร 50 สถาปัตยกรรม 004 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล  
9 5010123431048 นาย ปิยะพันธ์ แสงทองอร่าม 50 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 003 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ลักษณ์ยุธ  ตรีชัย อนุญาต
                    อ.ประวิทย์  ขาวปลื้ม  
10 5010123324108 นาย วิโรจน์ โพธิ์ตาด 50 ศิลปกรรม 008 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐพล  ชุมวรฐายี อนุญาต
11 5010123324128 นางสาว กรทิพย์ ศรีบุญเรือง 50 ศิลปกรรม 008 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐพล  ชุมวรฐายี อนุญาต
12 5010122507015 นาย วิกรม์ แซ่ลู่ 50 เทคโนฯเซรามิกส์ 015 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
13 5010122507033 นาย สิริศักดิ์ ฉิมกลิ่น 50 เทคโนฯเซรามิกส์ 015 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
14 5010122507027 นาย สุนทร ยสกูล 50 เทคโนฯเซรามิกส์ 015 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
15 5010122507016 นาย วชิรวัฒน์ ศรีศุภสันต์ 50 เทคโนฯเซรามิกส์ 015 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
16 5010122507014 นาย เอกชัย นาคปั้น 50 เทคโนฯเซรามิกส์ 015 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง อนุญาต
17 5010123311024 นางสาว ปริศนา อำนวยพุทธเมธ 50 บรรณารักษศาสตร์ฯ 004 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
18 5010123311012 นางสาว วัลลวี สกุลไทย 50 บรรณารักษศาสตร์ฯ 004 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
19 5010123311025 นางสาว นิลาวรรณ กวยสอาด 50 บรรณารักษศาสตร์ฯ 004 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
20 5010123304040 นาย กรกฤต สินอุดม 50 ดนตรีตะวันตก 019 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
21 5010123304039 นาย นัฐวุฒิ จีนม่วง 50 ดนตรีตะวันตก 019 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
              011 2500107 วิถีโลก อ.สืบวงศ์  กาฬวงศ์ อนุญาต
22 5010124309022 นาย ศุภธิราชย์ ญาณวิชัยโชติ 50 นิติศาสตร์ 005 2500106 วิถีไทย อ.อักษร  สวัสดี อนุญาต
23 5010123316030 นางสาว นาตยา แซ่ลี้ 50 รัฐประศาสนศาสตร์ 007 2500106 วิถีไทย อ.ธนพร  ชุมวรฐายี อนุญาต
24 5010123418125 นาย ภาคภูมิ กาญจนกันติกะ 50 นิเทศศาสตร์ 013 2500106 วิถีไทย อ.อักษร  สวัสดี อนุญาต
25 5010123304048 นาย วีระพงษ์ ธนนิลกุล 50 ดนตรีตะวันตก 019 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
26 5010123304047 นาย มานพ นวมจิตต์ 50 ดนตรีตะวันตก 019 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
27 5010123304042 นาย สุวิทย์ นูมหันต์ 50 ดนตรีตะวันตก 019 2500106 วิถีไทย อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
28 5010125413090 นาย อิศเรศ โอสถสงเคราะห์ 50 บริหารทรัพย์ฯ 010 2500106 วิถีไทย อ.ธนพร  ชุมวรฐายี อนุญาต
            019 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เสวียน  เจนเขว้า อนุญาต
                    อ.ณฐพงศ์  ตาละลักษณ์  
29 5010132511011 นาย ธนิตย์ ไพรวัลย์ 50 คอมพิวเตอร์อุตฯ 010 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารุณี  เกิดแสง อนุญาต
                    อ.บุญชัย  อารีเอื้อ  
30 5010122119021 นางสาว อุไรรัตน์ ศรีบุดดา 50 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 007 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ อนุญาต
                    อ.อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์  
31 5010123314035 นางสาว สุพัตรา พงษ์หา 50 ภาษาอังกฤษ 016 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐพล  ชุมวรฐายี อนุญาต
32 5010123332026 นางสาว พิสมัย หาญชัย 50 จิตวิทยา 027 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
33 5010123332020 นาย นิธิวรรธน์ แสงสว่าง 50 จิตวิทยา 027 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
34 5010123332031 นาย ไทยกล้า ไชยคง 50 จิตวิทยา 027 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
35 5010132509022 นาย กองพล สุขโต 50 การจัดการอุตฯ 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.ชุติมา  สังคะหะ อนุญาต
                  อ.กนกพล  มณีนุษย์  
            012 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
                    อ.สังวาล  แสงไทรย์  
36 5010132509008 นางสาว ทิพากร แสงสกุล 50 การจัดการอุตฯ 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.ชุติมา  สังคะหะ อนุญาต
                    อ.กนกพล  มณีนุษย์  
37 5010123431055 นางสาว ศรุตยา นุ่มเนียม 50 ธุรกิจท่องเที่ยว 020 1500106 English for Communication อ.ปรารถนา  ผดุงพจน์ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
38 5010122118026 นาย ปัญญเอก นิโครธา 50 วิทย์ฯอาหาร 006 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มุกดา  ลิบลับ อนุญาต
            010 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.อภิชาต  ลือสมัย  
39 5010121242001 นางสาว เกษรา ทรัพย์พจน์ 50 เทคโนฯการศึกษา 025 1500106 English for Communication Wilhelmus Jaeobus van F อนุญาต
40 5010123332034 นางสาว ปนัดดา กล่ำบัว 50 จิตวิทยา 027 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
41 5010135413015 นางสาว อชิรญาณ์ คชสีห์ 50 บริหารทรัพย์ฯ 024 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.บุญเรือง  เนียมหอม อนุญาต
                    อ.เวนิช  ทองโสม  
42 5010122119011 นาย สุรชัย ศรีทอง 50 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 011 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.สุภาพร  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ อนุญาต
                    อ.โสภณา  เพ็งอุบล  
43 5010135410068 นาย วิสาขะ ภู่ทองคำ 50 การตลาด 020 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา  รัมมะศักดิ์ อนุญาต
44 5010123315050 นาย ณัฐิยะ ลัภยานันท์ 50 อังกฤษธุรกิจ 006 2500106 วิถีไทย อ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู อนุญาต
45 5010123304073 นาย วัชริศ กรป้องกัน 50 ดนตรีตะวันตก 016 2500107 วิถีโลก อ.อเนกชัย  หอมพิกุล ไม่อนุญาต
46 5010123312035 นางสาว วรันธร กวางไพรศรี 50 ภาษาไทย 012 2500107 วิถีโลก อ.อัณณพ  ภารดรธรรม อนุญาต
47 5010123304040 นาย กรกฤต สินอุดม 50 ดนตรีตะวันตก 011 2500107 วิถีโลก อ.สืบวงศ์  กาฬวงศ์ อนุญาต
48 5010123315029 นางสาว พิรันยา พิมเลขา 50 อังกฤษธุรกิจ 018 2500107 วิถีโลก อ.ปฐมชนก  ศิริพัชระ อนุญาต
49 5010122530066 นาย สุวรรณ ชื่นเพ็ง 50 การจัดการอุตฯ 004 2500108 ความจริงของชีวิต อ.ขจิตพรรณ  อมรปาน อนุญาต
50 5010122530056 นาย ณภัทร รังสิมันตุ์วงศ์ 50 การจัดการอุตฯ 011 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มุกดา  ลิบลับ ไม่อนุญาต
51 5010123301041 นาย วัชฌุกรณ์ อันลือชัย 50 การพัฒนาชุมชน 004 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
52 5010124309011 นาย นครินทร์ จันทร์รุ่งโรจน์ 50 นิติศาสตร์ 005 2500106 วิถีไทย อ.อักษร  สวัสดี อนุญาต
53 5010125413091 นาย วุฒิชัย วัฒนสุข 50 บริหารทรัพย์ฯ 019 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เสวียน  เจนเขว้า อนุญาต
                    อ.ณฐพงศ์  ตาละลักษณ์  
54 5010125413084 นาย อรรถสิทธิ์ จันทร์เหนือ 50 บริหารทรัพย์ฯ 019 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เสวียน  เจนเขว้า อนุญาต
                    อ.ณฐพงศ์  ตาละลักษณ์  
55 5010132509039 นาย ณัฐกิตติ์ ริวโสภิตยิ่ง 50 การจัดการอุตฯ 010 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.กนกพล  มณีนุษย์ อนุญาต
                  อ.ชุติมา  สังคะหะ  
            012 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.สุพจน์  พันธนียะ อนุญาต
                    อ.สังวาล  แสงไทรย์  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
56 5010123304045 นาย ศุภวัฒน์ เดือนทอง 50 ดนตรีตะวันตก 011 2500107 วิถีโลก อ.สืบวงศ์  กาฬวงศ์ อนุญาต
57 5010132508002 นาย วุฒิชัย ชอบผล 50 ก่อสร้าง 010 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารุณี  เกิดแสง ไม่อนุญาต
                    อ.บุญชัย  อารีเอื้อ  
58 5010132512042 นาย วิเชษฐ์ หล้าหลี 50 เครื่องกล 020 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.ธัชชา  รัมมะศักดิ์ อนุญาต
59 5010122125042 นาย ทินกร ปะระติ 50 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 017 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.โสภณ  ทับแว่น อนุญาต
                    อ.บุญเรือง  เนียมหอม  
60 5010123311044 นางสาว มิ่งขวัญ แสงเขียว 50 บรรณารักษ์ฯ 012 2500107 วิถีโลก อ.อัณณพ  ภารดรธรรม อนุญาต
61 5010135413075 นางสาว นาตยา อิ่มคง 50 บริหารทรัพย์ฯ 009 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.อังคณา จารุพิณทุโสภณ อนุญาต
                    อ.นพวรรณ  ระลึกมูล  
62 5010135413081 นางสาว สุชญา ประยงค์กลิ่น 50 บริหารทรัพย์ฯ 009 4000114 วิทย์ฯ ออกกำลังกาย อ.อังคณา จารุพิณทุโสภณ อนุญาต
                    อ.นพวรรณ  ระลึกมูล  
63 5010123311020 นางสาว ลาวัลย์ พิมพกรรณ์ 50 บรรณารักษ์ฯ 012 2500107 วิถีโลก อ.อัณณพ  ภารดรธรรม อนุญาต
64 5010125413120 นาย เจตดนัย โพธิ์ทอง 50 บริหารทรัพย์ฯ 019 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.ณฐพงศ์  ตาละลักษณ์ อนุญาต
65 5010123324104 นาย กฤษเสรี ไชยสถาน 50 ศิลปกรรม 008 2500106 วิถีไทย อ.ณัฐพล  ชุมวรฐายี อนุญาต
66 5010124309015 นาย เฉลิม แซ่ปึ้ง 50 นิติศาสตร์ 017 2500107 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน ไม่อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคปกติ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 ส่งคำร้องล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 2/2550
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 5010122103014 นาย เกรียงศักดิ์ มาศวณิช 50 เกษตรศาสตร์ 008 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.อุมาลี  นามดวง ไม่อนุญาต
                    อ.อภิชาต  ลือสมัย  
2 4730142122007 นาย กิตติภูมิ ศรีรักษา 47 อิเล็กทรอนิกส์ 001 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.สายัณห์  วนะรมย์ อนุญาต
                  อ.ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ สอบ 25เม.ย.51
                    อ.พรชนก  ชโลปกรณ์ 10.00น.อาคาร 22(IT)
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พท.ในมหาวิทยาลัย (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 4400754040 นางสาว สาลินี มณีชัย 44 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 006 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ดำรงค์เกียรติ นกสกุล อนุญาต
                    อ.สายสุนีย์  หะหวัง  
2 462307041330 นางสาว ยศวดี ยศเรืองศักดิ์ 46 นิเทศศาสตร์ 006 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ดำรงค์เกียรติ นกสกุล อนุญาต
                    อ.สายสุนีย์  หะหวัง  
3 462307041258 นาย อานนท์ แสงอ่อน 46 นิเทศศาสตร์ 015 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.เจษฎา  หิรัญกาญจน์ อนุญาต
4 462307058010 นาย กนกนาท เหมมหาหงษ์ 46 รัฐประศาสนศาสตร์ 005 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.นาฏยา อุกฤษฎ์ดุษฎี อนุญาต
5 4741923421124 นาย กวี ภัทรพิพัฒน์ 47 นิเทศศาสตร์ 012 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
          004 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.กำพล  ดำรงค์วงค์ อนุญาต
                    อ.เพ็ญจันทร์ ศิริชุมแสง  
6 4741925401037 นาย สุรสีห์ จันทร์ศรี 47 การจัดการทั่วไป 002 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.เปมิกา  ขำวีระ อนุญาต
7 4741925401013 นาย สุภัคพงค์ เลียมไหม 47 การจัดการทั่วไป 002 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.เปมิกา  ขำวีระ อนุญาต
8 4940225432026 นางสาว ฉัตรแก้ว บุญศิริ 49 ธุรกิจโรงแรม 040 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล ไม่อนุญาต
                    อ.อภิรดี  สุขมิลินท์  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พท. ณ  ศูนย์รามสแควร์ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 462307041319 นาย วีรวุฒิ ภัคนรเศรษฐ 46 นิเทศศาสตร์ 901 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อ.เพ็ญรุ่ง  แป้งใส อนุญาต
                อ.อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ  
              010 2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณ์  บุญโท อนุญาต
2 5041935415013 นางสาว อิสรีย์ เอมเจริญ 50 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
3 5041923420004 นางสาว จุฑามาศ เทศสน 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
4 5041923420012 นางสาว กุลฤดี นามวงศ์ 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
5 5041923420010 นาย ณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
6 5041923420021 นางสาว สุพัตรา คงแจง 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
7 5041923420001 นาย เกียรติศักดิ์ นภาดล 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
8 5041923420013 นางสาว ชญานุตน์ ตันเจริญ 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
9 5041923420011 นาย ยศวัต ศิริวุฒิ 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
10 5041923420016 นางสาว ปฏิลดา สุกาญจนาเศรษฐ์ 50 นิเทศศาสตร์ 026 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.พรทิพย์  รักชาติ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พบ. ณ  ศูนย์รามสแควร์ (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 5031935410025 นางสาว ณภัชนันท์ นาเครือ 9 การตลาด 028 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สายพิณ  แก้วชินดวง ไม่อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พบ. ณ  ศูนย์แฟร์ชั่น (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 5030235413305 นาง บุญเกื้อ ตาลช่วง 13 บริหารทรัพย์ฯ 042 2500107 วิถีโลก อ.นภาพร  รู้จันทราลักษณ์ อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.บป. (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 450207054024 นาย ชูชาติ ภาสบุตร 30 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 020 2500106 วิถีไทย อ.อักษร  สวัสดี ไม่อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พบ. (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
1 450207002107 นาย สมบัติ ณรงค์ชัยปัญญา 1 พัฒนาชุมชน 014 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
2 450204063117 พันจ่าโท ขวัญชัย กิจวิถี 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 010 2500108 ความจริงของชีวิต อ.สมบูรณ์  บุญโท อนุญาต
            014 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.พรชนก  ชโลปกรณ์ อนุญาต
                  อ.อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์  
              002 2500107 วิถีโลก อ.อัณณพ  ภราดรธรรม อนุญาต
3 450215092120 นาย วสันต์ ไกรยสวน 2 การตลาด 006 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ อ.ดำรงเกียรติ นกสกุล อนุญาต
                    อ.สายสุณีย์ หะหวัง  
4 460207041012 นางสาว สุพัชชา โมราถบ 3 นิเทศศาสตร์ 003 1500106 English for Communication อ.สุรศักดิ์  แจ่มเจริญ อนุญาต
5 460207041013 นางสาว รุ่งอรุณ เพียรประเสริฐ 3 นิเทศศาสตร์ 003 1500106 English for Communication อ.สุรศักดิ์  แจ่มเจริญ อนุญาต
6 4831635415201 นาย ณัฐพงษ์ สิงห์พงษ์ 4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 004 1500106 English for Communication อ.กษิดิศ  วัชรพรรณ อนุญาต
7 5032921218006 พระ คำพา อินทิจักร์ 4 เทคโนฯนวัตกรรม 028 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.เรียม  ศรีทอง อนุญาต
                    อ.เพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล  
8 4730135410095 สิบเอก ณัฎฐะ ลวดทอง 6 การตลาด 011 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
9 4730123418186 นาย  วัฒนา สานสุวรรณ 6 นิเทศศาสตร์ 901 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อ.อรอนงค์  ตั้งก่อเกียรติ อนุญาต
                    อ.เพ็ญรุ่ง  แป้งใส  
10 4730135401234 นางสาว ดวงพร ภู่เพ็ชร์ 7 การจัดการทั่วไป 011 2500106 วิถีไทย อ.มงคล  นาฏกระสูตร อนุญาต
11 4730123301036 นาง อุษณีย์ เพ็ชรอู่ 7 การพัฒนาชุมชน 032 2500106 วิถีไทย อ.สุพจน์  แสงเงิน อนุญาต
12 4830123315075 นางสาว ราตรี ศรีดูกา 9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 001 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
13 4830122115304 สิบเอก วุฒิชัย แสงศรี 11 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 012 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
14 4830125415310 นาง ปรัษฐา คงเขียน 11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 013 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
15 4830125415307 นางสาว ชลีรัตน์ สลักคำ 11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 013 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
16 4830125415327 นางสาว ชลิตา วงษ์สกุล 11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 013 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน อ.สุณีย์  ธีรดากร อนุญาต
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พบ. (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
17 4930125401021 นาย ทวีศักดิ์ พูนผล 12 การจัดการทั่วไป 002 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.เปมิกา ขำวีระ อนุญาต
18 4930125415050 นาย ชนะรบ อายุยง 12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 004 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.หัทญา  เนตยารักษ์ อนุญาต
19 4930122518009 นาย ธีรพล ดำรงธิติ 12 ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ 007 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.มณฑา  ตันติพรหมินทร์  
20 4930125413020 นาย ธนิตศักดิ์ พันธ์เลิศทองคำ 12 บริหารทรัพย์ 004 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพ็ญจันทร์ ศิริชุมแสง อนุญาต
                    อ.กำพล  ดำรงค์วงศ์  
21 4930124309037 นาย กัมพล อยู่สงค์ 12 นิติศาสตร์ 001 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.กำพล  ดำรงค์วงศ์  
22 4930122113029 จ่าอากาศโ นัฐฐพล พลรักษา 12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 003 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม อนุญาต
23 4930125415043 นางสาว พัชยา เรือนทอง 12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 004 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.หัทญา  เนตยารักษ์ อนุญาต
24 4930122115219 จ่าอากาศโท กรีฑา เผ่ากันทะ 13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 001 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ อนุญาต
            001 4000114 วิทย์ฯออกกำลังกาย อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล อนุญาต
                  อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล  
            002 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล อนุญาต
                    อ.วารุณี  เกิดแสง  
25 4930122115228 สิบโท สยุมภู ทองขอน 13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 001 2500106 วิถีไทย อ.นภพร  เชื้อขำ อนุญาต
            001 4000114 วิทย์ฯออกกำลังกาย อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล อนุญาต
                    อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล  
26 4930122115208 นาย ทศพร คำมา 13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 002 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล อนุญาต
                    อ.วารุณี  เกิดแสง  
27 4930123418241 นางสาว ศิริธร แสวงกิจ 13 นิเทศศาสตร์ 001 4000114 วิทย์ฯออกกำลังกาย อ.นพวรรณ  ระลึกมูล อนุญาต
                    อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล  
28 4930122115227 จ่าอากาศเอก ธวัชชัย ศรีไพบูลย์ 13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 001 4000114 วิทย์ฯออกกำลังกาย อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล อนุญาต
                  อ.นพวรรณ ระลึกมูล  
            002 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.วารุณี  เกิดแสง อนุญาต
                    อ.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล  
รายชื่อนักศึกษาส่งคำร้องขอสอบปลายภาคกศ.พบ. (พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 สอบวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 18.00 น. ณ อาคาร 22(IT)
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล รุ่น สาขาวิชา Section รหัสวิชา รายวิชาที่ขาดสอบ ชื่ออาจารย์ประจำวิชา ผลการพิจารณา
29 4930123418231 จ่าโทหญิง เกศวดี สิเนหะสาร 13 นิเทศศาสตร์ 001 4000114 วิทย์ฯออกกำลังกาย อ.ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล อนุญาต
                    อ.นพวรรณ ระลึกมูล  
30 4930125401318 นางสาว นันทิยาพร ดำนอก 14 การจัดการทั่วไป 001 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ปกรชัย  เมืองโคตร อนุญาต
31 4930125401336 นางสาว เบญจมาศ วัจนมาลา 14 การจัดการทั่วไป 002 2500107 วิถีโลก อ.อัณณพ  ภราดรธรรม อนุญาต
32 5030132511008 จ่าอากาศโท คมศักดิ์ เปลี่ยนหมื่นไวย์ 15 คอมพิวเตอร์อุตฯ 023 2500107 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
33 5030132511053 นาย พฤฏิชัย วงศ์ไทย 15 คอมพิวเตอร์อุตฯ 001 4000112 เทคโนฯเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.เพชรา  ศรีคำภา อนุญาต
                    อ.กำพล  ดำรงค์วงศ์  
34 5030133301019 นาย นิคม พลพวก 15 การพัฒนาชุมชน 003 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.ฉัตรศิริ  กลั่งเนียม อนุญาต
            013 4000111 การคิดและการตัดสินใจ อ.ราเมศ  จุ้ยจุลเจิม อนุญาต
                  อ.อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์  
              001 2500107 วิถีโลก อ.ไฉน  เลาะเงิน อนุญาต
35 5030135401057 เรืออากาศโท สุบิน ทองแท้ 15 การจัดการทั่วไป 024 2500107 วิถีโลก อ.ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ อนุญาต
36 5030135401005 นางสาว สุนิสา พนมสวย 15 การจัดการทั่วไป 024 2500107 วิถีโลก อ.ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ อนุญาต
37 5030123418091 นางสาว ณัฐธยาน์ อธินิธิโรจน์ 15 นิเทศศาสตร์ 024 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ไม่อนุญาต
38 5030123418244 นาย กฤษฎา แสงน้อย 16 นิเทศศาสตร์ 047 4000110 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม อ.หัทญา  เนตยารักษ์ อนุญาต