รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเงินจากกองทุนกู้ยืมการรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) โอนเงิน   เรียนที่มหาวิทยาลัยและศูนย์บริการ
นักศึกษาที่ชำระเงินเทอม 3/2549  ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
***  สำเนาหน้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทยจำนวน  1 ฉบับ
*** ใบเสร็จรับเงิน หรือ  Pay-In Slip ในกรณีที่ชำระที่ธนาคาร  1 ฉบับ
ทางมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีตามสำเนาหน้าบัญชีที่นักศึกษาแนบให้กับทางมหาวิทยาลัย
ลำดับ รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล     ชื่อ - นามสกุล โปรแกรมวิชา ระดับการศึกษา ศูนย์ เลขที่สัญญา เลขที่ยืนยัน จำนวนเงินกู้
1 3-3497-00019-02-2 4930122113003 สิบเอก คำใหม่ วงศ์คำดี สิบเอกคำใหม่ วงศ์คำดี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101179 R2549150000300915 12,500.00 
2 1-3503-00045-34-0 4930122113004 นาย เอกรักษ์ ทุ่มโมง นายเอกรักษ์ ทุ่มโมง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101367 R2549150000300921 12,500.00 
3 1-1014-00755-74-1 4930122113010 นาย อภิชาติ พานิชวัฒน์ นายอภิชาติ พานิชวัฒน์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108487 R2549150000300926 12,500.00 
4 3-1005-03381-34-2 4930122113011 นาย เมธี จิตต์ลำจวน นายเมธี จิตต์ลำจวน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108479 R2549150000300927 12,500.00 
5 1-4099-00352-75-5 4930122113012 นาย วีรยุทธ หมื่นผัด นายวีรยุทธ หมื่นผัด การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101311 R2549150000300929 12,500.00 
6 1-1006-00130-32-8 4930122113013 นาย วีรชัย ทิพย์ประเสริฐ นายวีรชัย ทิพย์ประเสริฐ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101310 R2549150000300931 12,500.00 
7 3-7706-00645-65-5 4930122113015 สิบเอก ประกาศิต เพ็ญจันทร์ นายประกาศิต เพ็ญจันทร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101254 R2549150000300933 12,500.00 
8 3-1005-03828-89-4 4930122113017 นาย เทียนชัย ไชยริปู นายเทียนชัย ไชยริปู เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101225 R2549150000300936 12,500.00 
9 3-1002-02747-85-2 4930122113019 นาย ภัทรดนัย เพ็ชรรักษ์ นายภัทรดนัย เพ็ชรรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101280 R2549150000300938 12,500.00 
10 3-1201-00662-32-7 4930122113020 นาย ปานประวัฒน์ มโนมัธย์ นายปานประวัฒน์ มโนมัธย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101261 R2549150000300940 12,500.00 
11 1-1906-00009-16-2 4930122113022 ส.ท. รมณีย์ สังฆโสภณ นายรมณีย์ สังฆโสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101293 R2549150000300942 12,500.00 
12 1-1002-00264-74-2 4930122113023 นาย สถาพร พูกลั๋น นายสถาพร พู่กลั่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101327 R2549150000300944 12,500.00 
13 1-4015-00092-50-3 4930122113024 นาย มงคล ลุนสำโรง นายมงคล ลุนสำโรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101285 R2549150000300946 12,500.00 
14 3-1005-03831-52-6 4930122113025 นาย ยุทธนา สมรูป นายยุทธนา สมรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101292 R2549150000300948 12,500.00 
15 1-6799-00114-16-0 4930122113028 นาย เฉลิมพล พิมพ์เสน นายเฉลิมพล พิมพ์เสน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101196 R2549150000300950 12,500.00 
16 3-6406-00048-89-5 4930122113030 นาย นิมิตร เลิศสมบูรณ์สุข นายนิมิตร เลิศสมบูรณ์สุข เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108742 R2549150000300952 12,500.00 
17 1-1601-00183-99-6 4930122113032 นาย ดนัยกฤต เหมือนโพธิ์ นายดนัยกฤต เหมือนโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101215 R2549150000300953 12,500.00 
18 1-1014-99123-41-5 4930122113033 นาย เรืองฤทธิ์ ใจกล้า นายเรืองฤทธิ์ ใจกล้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108049 R2549150000300954 12,500.00 
19 1-6398-00061-31-5 4930122113036 นาย ภานุวัฒน์ สุวะรัตน์ นายภานุวัฒน์ สุวะรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101284 R2549150000300956 12,500.00 
20 1-2199-00134-45-8 4930122113037 นาย สรกานต์ เม่งอ่วม นายสรกานต์ เม่งอ่วม เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101331 R2549150000300957 12,500.00 
21 3-1601-01365-26-1 4930122113039 จ่าสิบตรี อรรถพนธ์ ปรักมาส นายอรรถพนธ์ ปรักมาส เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101353 R2549150000300960 12,500.00 
22 3-2510-00330-07-1 4930122113041 นาย จักรกฤช บุตรกวี นายจักรกฤช บุตรกวี เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101183 R2549150000300962 12,500.00 
23 1-1601-00094-20-9 4930122113042 นาย กังวาล บุญรุ่ง นายกังวาล บุญรุ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101165 R2549150000300963 12,500.00 
24 1-7499-00058-63-3 4930122113044 นางสาว กรกมล กุหลาบศรี นางสาวกรกมล กุหลาบศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108735 R2549150000300965 12,500.00 
25 1-1018-00241-79-5 4930122113049 นางสาว วินนา โกฮวด นางสาววินนา โกฮวด เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108070 R2549150000300971 12,500.00 
26 3-1303-00193-06-1 4930122113056 นาย กฤติ จอกลอย นายกฤติ จอกลอย เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101162 R2549150000300973 12,500.00 
27 5-5515-00004-52-5 4930122113059 นางสาว ศรีทอง ศรีคำ นางสาวศรีทอง ศรีคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101316 R2549150000300975 12,500.00 
28 3-1006-01919-81-9 4930122115003 นาย เกรียงไกร หวังดี นายเกรียงไกร หวังดี วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101172 R2549150000300981 12,500.00 
29 3-3012-00596-66-0 4930122115023 นาย ทนงศักดิ์ เต่าไธสง นายทนงศักดิ์ เต่าไธสง วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101218 R2549150000300985 12,500.00 
30 3-1301-00438-74-5 4930122115030 นาย บัญชา แสงอรุณรัตน์ นายบัญชา แสงอรุณรัตน์ วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101248 R2549150000300987 12,500.00 
31 3-3602-00101-08-2 4930122115038 นาย ประยูร เสี่ยงโชค นายประยูร เสี่ยงโชค วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101258 R2549150000300990 12,500.00 
32 3-1304-00092-96-8 4930122115044 นาย เชาวฤทธิ์ สุขหน้าไม้ นายเชาวฤทธิ์ สุขหน้าไม้ วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101203 R2549150000300992 12,500.00 
33 3-9299-00433-07-2 4930122115045 นาง วิทสุตา เรืองศรีสังข์ นางวิทสุตา เรืองศรีสังข์ วิทยาการคอมฯ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101309 R2549150000300994 12,500.00 
34 3-1604-00688-34-8 4930122518011 นาย นฤพล ดวงเงิน นายนฤพล ดวงเงิน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101238 R2549150000301435 12,500.00 
35 3-1005-04281-47-3 4930122518021 นาย เอกราช ศรีเกษร นายเอกราช ศรีเกษร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101368 R2549150000301815 12,500.00 
36 1-7004-00101-33-7 4930122518025 นาย ภาณุ อยู่พิพัฒน์ นายภาณุ อยู่พิพัฒน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101283 R2549150000301617 12,500.00 
37 3-1206-00824-56-3 4930122518031 นาย มินทร์ธาดา สุทน นายมินทร์ธาดา สุทน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108032 R2549150000301619 12,500.00 
38 1-4503-00038-90-3 4930122518032 นาย อาทิตย์ ยมนัตถ์ นายอาทิตย์ ยมนัตถ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101357 R2549150000301621 12,500.00 
39 3-3417-00209-07-0 4930123315001 นางสาว สายฝน พะละสม นางสาวสายฝน พะละสม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101334 R2549150000300311 11,500.00 
40 1-4203-00013-46-3 4930123315004 นางสาว อัจฉรา นามวงศ์ นางสาวอัจฉรา นามวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101354 R2549150000300313 11,500.00 
41 3-4508-00405-50-2 4930123315005 นาง บุญสุข วรกมล นางบุญสุข วรกมล ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101251 R2549150000300315 11,500.00 
42 1-5106-00052-06-4 4930123315008 นางสาว สายฝน อะกะเรือน นางสาวสายฝน อะกะเรือน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108368 R2549150000300320 11,500.00 
43 1-5106-00060-18-1 4930123315009 นาย สุพจน์ จันทร์ตาใหม่ นายสุพจน์ จันทร์ตาใหม่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108382 R2549150000300322 11,500.00 
44 1-7103-00004-60-7 4930123315011 นาย ธนพล พุ่มศรี นายธนพล พุ่มศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101226 R2549150000300324 11,500.00 
45 3-1020-01249-33-4 4930123315012 นางสาว ชลทิชา อบแย้ม นางสาวชลทิชา อบแย้ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101199 R2549150000301860 11,500.00 
46 3-1005-01960-77-9 4930123315014 นาย ทศวรรษ พันธุ์วารี นายทศวรรษ พันธุ์วารี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101221 R2549150000300325 11,500.00 
47 2-3013-00004-72-3 4930123315022 นางสาว พจนีย์ ชุดนอก นางสาวพจนีย์ ชุดนอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101267 R2549150000300326 11,500.00 
48 1-4006-00071-76-1 4930123315024 นางสาว สุวรรณี ผายชัยภูมิ นางสาวสุวรรณี ผายชัยภูมิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101344 R2549150000300327 11,500.00 
49 1-1020-00721-59-9 4930123315026 นาย นิติพงศ์ โสประโคน นายนิติพงศ์ โสประโคน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101245 R2549150000300328 11,500.00 
50 3-7007-00444-68-6 4930123316001 จ.ส.ต. หญิง ทัศน์วรรณ ศรีสมุทร จ่าสิบตรีทัศน์วรรณ ศรีสมุทร รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101223 R2549150000301038 11,500.00 
51 2-1006-00015-14-4 4930123316003 นาย อนุสรณ์ ทองปรอน นายอนุสรณ์ ทองปรอน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101350 R2549150000301039 11,500.00 
52 3-3303-00857-23-5 4930123316004 นาย จันปา คายแก้ว นายจันปา กายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101186 R2549150000301042 11,500.00 
53 3-3017-00581-93-9 4930123316010 สิบโท กิตติ สมเวียง นายกิตติ สมเวียง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101169 R2549150000301044 11,500.00 
54 1-7099-00099-27-5 4930123316011 สิบโท กีรติ เพิ่มพูล นายกีรติ เพิ่มพูล รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101171 R2549150000301608 11,500.00 
55 3-3105-00107-19-1 4930123316015 นางสาว อุไรวรรณ เตียนศรี นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101362 R2549150000301045 11,500.00 
56 3-1903-00604-54-1 4930123316016 นางสาว วาสนา แสงนิล นางสาววาสนา แสงนิล รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101306 R2549150000301047 11,500.00 
57 3-1806-00038-87-8 4930123316017 สิบตำรวจโท ยิ่งยอด อนันตสุข นายยิ่งยอด อนันตสุข รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101291 R2549150000301049 11,500.00 
58 1-2399-00010-31-7 4930123316018 จ่าอากาศโท อานนท์ พวงลำเจียก นายอานนท์ พวงลำเจียก รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101358 R2549150000301051 11,500.00 
59 3-6601-00136-00-1 4930123316023 นาย สุรเดช ทำพระเวช นายสุรเดช ทำพระเวช รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101342 R2549150000301053 11,500.00 
60 3-1012-01403-69-7 4930123316031 นาย อุกฤษณ์ จิตมิตรภาพ นายอุกฤษณ์ จิตมิตรภาพ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101361 R2549150000301055 11,500.00 
61 3-8015-00040-39-5 4930123316032 นางสาว วนิตตา มาทอง นางสาววนิตตา มาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101299 R2549150000301057 11,500.00 
62 3-1201-01623-38-4 4930123316035 นาย ศักดิภัทร์ ชัยประภา นายศักดิภัทร์ ชัยประภา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101319 R2549150000301058 11,500.00 
63 1-6705-00137-17-2 4930123316038 นาย ณัฐพงศ์ เดชเรือง นายณัฐพงศ์ เดชเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108213 R2549150000301059 11,500.00 
64 3-3209-00484-09-0 4930123316040 นางสาว ธัญรดี จันทรารักษ์ นางธัญรดี นาคเกตุ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101233 R2549150000301060 11,500.00 
65 1-7203-00031-19-1 4930123316041 นางสาว ณัฏฐภัทร ปิ่นวิเศษ นางสาวณัฏฐภัทร ปิ่นวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101205 R2549150000301062 11,500.00 
66 3-1201-00235-78-0 4930123316042 นาย ประพันธ์ศักดิ์ พึ่งลอย นายประพันธ์ศักดิ์ พึ่งลอย รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101257 R2549150000301063 11,500.00 
67 3-6507-00164-31-5 4930123316051 นาย พงษ์ศักดิ์ บุญญะ นายพงษ์ศักดิ์ บุญญะ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101266 R2549150000301064 11,500.00 
68 3-1005-04293-84-6 4930123316052 นางสาว ชลรส น้อยประชา นางสาวชลรส น้อยประชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101200 R2549150000301065 11,500.00 
69 1-1006-00162-12-2 4930123316060 นาย มณเฑียร โพธิ์วิเชียร นายมณเฑียร โพธิ์วิเชียร รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108302 R2549150000301066 11,500.00 
70 4-7302-00006-47-5 4930123316063 นาง นวิยา มาสุข นางนวิยา มาสุข รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101240 R2549150000301067 11,500.00 
71 4-1009-00076-62-5 4930123316065 นาง สิริลักษณ์ สรสิริ นางสิริลักษณ์ สรสิริ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101337 R2549150000301073 11,500.00 
72 3-8013-00084-51-8 4930123316066 นาย สุทธิรักษ์ หนูชนะ นายสุทธิรักษ์ หนูชนะ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101340 R2549150000301611 11,500.00 
73 5-1005-00018-98-7 4930123418008 นางสาว ปณิตา คมสาระพาง นางสาวปณิตา คมสาระพาง นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101253 R2549150000300329 11,500.00 
74 1-3309-00003-53-2 4930123418014 จ่าอากาศโท พีระยุทธ อาจสาลี นายพีระยุทธ อาจสาลี นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101276 R2549150000300330 11,500.00 
75 1-1206-00009-97-9 4930123418021 นาย ณัฐพล เลาหตีรานนท์ นายณัฐพล เลาหตีรานนท์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101210 R2549150000301168 11,500.00 
76 3-4399-00218-19-2 4930123418030 นาย เสรี รัตนติสร้อย นายเสรี รัตนติสร้อย นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101345 R2549150000300332 11,500.00 
77 1-3604-00004-57-2 4930123418032 นางสาว ศุภลักษณ์ อัยยะจักร์ นางสาวศุภลักษณ์ อัยยะจักร์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101326 R2549150000300336 11,500.00 
78 3-1303-00005-73-7 4930123418036 นาย นวพล คงใจ นายนวพล คงใจ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101239 R2549150000300339 11,500.00 
79 3-4801-00028-29-3 4930123418057 นางสาว บัณฑิตา น้อยเพ็ง นางสาวบัณฑิตา น้อยเพ็ง นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101250 R2549150000301169 11,500.00 
80 1-1014-00575-01-7 4930123418060 นางสาว จิรวารรณ แสงศรี นางสาวจิราวรรณ แสงศรี นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101192 R2549150000300344 11,500.00 
81 1-1002-00326-99-3 4930123418061 นาย กิติพัฒน์ แย้มเนตร์ นายกิติพัฒน์ แย้มเนตร์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108472 R2549150000300345 11,500.00 
82 3-1005-01565-36-5 4930123418067 นางสาว กนกวรรณ ปรัชญาวศิน นางสาวกนกวรรณ ปรัชญาวศิน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101161 R2549150000300346 11,500.00 
83 3-1002-00388-96-1 4930123418068 นางสาว ศิรกัญญา โกมลเปลิน นางสาวศิริกัญญา โกมลเปลิน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101320 R2549150000300347 11,500.00 
84 1-1201-00046-64-6 4930123418069 นาย กฤศบุญพงศ์ อัจฉริยะพิทักษ์ นายกฤศบุญพงศ์ อัจฉริยะพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101163 R2549150000301170 11,500.00 
85 1-5607-00007-64-8 4930123418098 นาย วีระพล จันนา นายวีระพล จันนา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101313 R2549150000300348 11,500.00 
86 1-1014-00756-79-8 4930123418099 นาย ปฏิญญา โพธิ์จาด นายปฎิญญา โพธิ์จาด นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108260 R2549150000300349 11,500.00 
87 3-1401-00040-60-1 4930124309015 นาย จิตติพงศ์ จิตต์สวัสดิ์ไทย จ่าอากาศเอกจิตติพงศ์ จิตต์สวัสดิ์ไท นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101188 R2549150000301004 12,000.00 
88 5-4608-00011-19-5 4930124309031 นางสาว ภัสรากรณ์ กองปัญญา นางสาวภัสราภรณ์ กองปัญญา นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101282 R2549150000301006 12,000.00 
89 3-1007-00728-65-5 4930124309037 นาย กัมพล อยู่สงค์ นายกัมพล อยู่สงค์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101166 R2549150000301008 12,000.00 
90 3-1603-01070-24-9 4930124309042 ส.ต.อ. วิชาญ บุณยรัตพันธุ์ นายวิชาญ บุณยรัตพันธุ์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101308 R2549150000301009 12,000.00 
91 3-2501-00581-64-4 4930125401001 นาย ศุภชัย สุขเทพ นายศุภชัย สุขเทพ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101323 R2549150000301081 11,500.00 
92 1-6705-00029-87-6 4930125401003 นางสาว นัดดาวรรณ์ พิมพ์หนู นางสาวนัดดาวรรณ์ พิมพ์หนู การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101242 R2549150000301082 11,500.00 
93 1-3212-00002-09-7 4930125401006 นาย จรูญ ต้นทอง นายจรูญ ต้นทอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108192 R2549150000301083 11,500.00 
94 5-3409-00007-43-3 4930125401007 นางสาว มิ่งขวัญ มีศรี นางสาวมิ่งขวัญ มีศรี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101289 R2549150000301084 11,500.00 
95 3-3416-00834-84-3 4930125401014 นางสาว สยามล คาผาลา นางสาวสยามล คำผาลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101330 R2549150000301086 11,500.00 
96 2-3212-00004-58-6 4930125401016 นาวสาว พัชรี บุญธรรม นางสาวพัชรี บุญธรรม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101270 R2549150000301088 11,500.00 
97 3-3610-01014-46-6 4930125401019 นางสาว อัญชลี ขวัญถาวร นางสาวอัญชลี ขวัญถาวร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101356 R2549150000301090 11,500.00 
98 3-1301-00268-27-1 4930125401021 นาย ทวีศักดิ์ พูนผล นายทวีศักดิ์ พูนผล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101220 R2549150000301092 11,500.00 
99 1-3410-00056-49-5 4930125401025 นางสาว หวานใจ ฤทธิสิงห์ นางสาวหวานใจ ฤทธิสิงห์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101346 R2549150000301094 11,500.00 
100 3-7001-00142-31-0 4930125401027 สิบเอกหญิง สายสุนี กระบวนแสง นางสายสุนี กระบวนแสง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101336 R2549150000301096 11,500.00 
101 1-8604-00039-52-5 4930125401030 นาย กิตติพงศ์ เลิศวรพงศ์ศักดิ์ นายกิตติพงศ์ เลิศวรพงศ์ศักดิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101170 R2549150000301097 11,500.00 
102 1-1909-00026-52-6 4930125401033 นางสาว อภิรดี เจียมประสิทธิ์ นางสาวอภิรดี เจียมประสิทธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101352 R2549150000301098 11,500.00 
103 5-3016-00030-73-2 4930125401039 นางสาว พิมพ์ลภัส พิมพ์เบ้า นางสาวพิมพ์ลภัส พิมพ์เบ้า การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101274 R2549150000301099 11,500.00 
104 1-4502-00081-48-3 4930125401040 น.ส. เพชรรัตน์ คุ้มหมู่ นางสาวเพชรรัตน์ คุ้มหมู่ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101277 R2549150000301100 11,500.00 
105 1-1005-00089-06-7 4930125401041 นาย พิชิตชัย สระทองทิศ นายพิชิตชัย สระทองทิศ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101272 R2549150000301101 11,500.00 
106 1-1014-00094-59-1 4930125401048 นางสาว วิชุดา พันธุมจินดา นางสาววิชุดา พันธุมจินดา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108337 R2549150000301102 11,500.00 
107 3-4014-00055-25-4 4930125401057 นางสาว สุภวรรณ จีนชัยภูมิ นางสาวสุภวรรณ จีนชัยภูมิ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108485 R2549150000301103 11,500.00 
108 3-8412-00222-81-1 4930125401059 นาย โกวิท เมืองน้อย นายโกวิท เมืองน้อย การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101176 R2549150000301108 11,500.00 
109 1-1014-01243-83-2 4930125401061 นาย ประพนธ์ สุขคำ นายประพนธ์ สุขคำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101256 R2549150000301118 11,500.00 
110 3-4511-00536-65-6 4930125401064 นางสาว ธนัชพร วรรณสุทธิ์ นางสาวธนัชพร วรรณสุทธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101229 R2549150000301119 11,500.00 
111 3-1005-03653-24-5 4930125401065 นาย กิตติรัตน์ สาระผล นายกิตติรัตน์ สาระผล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108737 R2549150000301123 11,500.00 
112 1-1014-00984-83-9 4930125401067 นางสาว แพรวไพลิน หาญชนะ นางสาวแพรวไพลิน หาญชนะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101278 R2549150000301124 11,500.00 
113 1-1005-00227-48-6 4930125401068 นาย เอกชัย ใยสามเสน นายเอกชัย ใยสามเสน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101365 R2549150000301127 11,500.00 
114 3-7304-00098-10-3 4930125401071 นาง วรกานต์ ภูมิมาศ นางวรกานต์ ภูมิมาศ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101300 R2549150000301128 11,500.00 
115 3-3209-00736-68-4 4930125401074 นาย วีระ พิมพ์จันทร์ นายวีระ พิมพ์จันทร์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101312 R2549150000301130 11,500.00 
116 1-6704-00018-26-1 4930125401075 นางสาว อาทิตยา กันเกียว นางสาวอาทิตยา กันเกียว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108745 R2549150000301131 11,500.00 
117 3-1906-00213-24-6 4930125401077 นาย สมศักดิ์ศรี เหมือนทรัพย์ นายสมศักดิ์ศรี เหมือนทรัพย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101329 R2549150000301132 11,500.00 
118 1-1005-00136-95-2 4930125401080 นางสาว ณัฐธินี ทีธรรม นางสาวณัฐธินี ทีธรรม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101206 R2549150000301133 11,500.00 
119 1-1014-00774-94-0 4930125401085 นางสาว วราภรณ์ มะตะบอง นางสาววราภรณ์ มะตะบอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108743 R2549150000301134 11,500.00 
120 1-1004-00204-04-2 4930125401086 นาย ชีวพล นิลเจียระไน นายชีวพล นิลเจียระไน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108739 R2549150000301663 11,500.00 
121 3-8405-00065-24-9 4930125401088 นางสาว มิตรดรุณ ใจเสมอ นางสาวมิตรดรุณ ใจเสมอ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101290 R2549150000301135 11,500.00 
122 3-5099-00270-96-7 4930125401089 นางสาว ธิดารัตน์ ปิ่นม่วง นางสาวธิดารัตน์ ปิ่นม่วง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108740 R2549150000301136 11,500.00 
123 1-3199-00091-91-0 4930125401098 นางสาว ดวงดาว กาละสีรัมย์ นางสาวดวงดาว กาละสีรัมย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101216 R2549150000301137 11,500.00 
124 1-2502-00084-80-8 4930125413013 นาย สดายุ จั่นเพ็ชร์ นายสดายุ จั่นเพ็ชร์ บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103292 R2549150000301138 11,500.00 
125 1-7798-00021-22-3 4930125413016 นางสาว รุ่งทิวา ศรีประเสริฐอมร นางสาวรุ่งทิวา ศรีประเสริฐอมร บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107735 R2549150000301139 11,500.00 
126 5-1005-00113-31-9 4930125413018 นางสาว ชุติกาญจน์ กินร นางสาวชุติกาญจน์ กินร บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103175 R2549150000301140 11,500.00 
127 3-1012-00131-92-8 4930125413020 นาย ธนิตศักดิ์ พันธ์เลิศทองคำ นายธนิตศักดิ์ พันธ์เลิศทองคำ บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103195 R2549150000301141 11,500.00 
128 3-1904-00193-03-9 4930125413030 นาย พีรวัฒน์ แพรสุรินทร์ นายพีรวัฒน์ แพรสุรินทร์ บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103241 R2549150000301142 11,500.00 
129 3-1005-00006-86-9 4930125413037 นางสาว จิรัฐฐิติกาล ขุนทอง นางสาวจิรัฐฐิติกาล ขุนทอง บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103165 R2549150000301143 11,500.00 
130 3-1005-00006-70-2 4930125413038 นางสาว นันทิวา พิมมาดี นางสาวนันทิวา พิมมาดี บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108746 R2549150000301144 11,500.00 
131 3-3103-00065-64-9 4930125413040 จ่าอากาศตรี วิฑูรย์ นะรมรัมย์ นายวิฑูรย์ นะรมรัมย์ บริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103273 R2549150000301145 11,500.00 
132 1-1604-00074-38-6 4930125414001 นางสาว ทิพยรส หาญสูงเนิน นางสาวทิพยรส หาญสูงเนิน บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103191 R2549150000301146 11,500.00 
133 5-5399-90002-27-1 4930125414003 พันจ่าอากาศตรี ชนุวัจน์ ถนอมจิตร นายชนุวัจน์ ถนอมจิตร บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103172 R2549150000301147 11,500.00 
134 1-5599-00037-27-1 4930125414005 จ่าอากาศตรีหญิง ทิพย์เนตร ใจไว นางสาวทิพย์เนตร ใจไว บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103190 R2549150000301148 11,500.00 
135 5-1017-00036-49-1 4930125414006 นางสาว พวงวรรณ กิ่งจำปา นางสาวพวงวรรณ กิ่งจำปา บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103234 R2549150000301149 11,500.00 
136 3-7302-00632-37-8 4930125414015 นางสาว ศิริรัตน์ สุขนิพิฐพงษ์ นางสาวศิริรัตน์ สุขนิพิฐพงษ์ บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103287 R2549150000301599 11,500.00 
137 1-7302-00109-54-7 4930125414016 นางสาว นฤมล สุขนิพิฐพงษ์ นางสาวนฤมล สุขนิพิฐพงษ์ บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103206 R2549150000301601 11,500.00 
138 1-1306-00056-76-4 4930125414017 นาย อภิชาติ ก้องเจริญพาณิชย์ นายอภิชาติ ก้องเจริญพาณิชย์ บริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103323 R2549150000301150 11,500.00 
139 3-1009-05653-15-1 4930125415002 นาย อิทธิพันธุ์ ไชยวรรธนะ นายอิทธิพันธุ์ ไชยวรรธนะ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103336 R2549150000301151 11,500.00 
140 5-1301-00032-16-8 4930125415012 นางสาว ปนัดดา เปริยะอังกูล นางสาวปนัดดา เปริยะอังกูร บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103217 R2549150000301152 11,500.00 
141 1-1005-00213-28-1 4930125415020 นางสาว วิภาดา บำรุงเรือง นางสาววิภาดา บำรุงเรือง บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103275 R2549150000301153 11,500.00 
142 1-1014-00111-90-8 4930125415022 นางสาว พรทิพย์ เอกสินธ์ นางสาวพรทิพย์ เอกสินธ์ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103232 R2549150000301154 11,500.00 
143 1-5499-00132-47-9 4930125415024 นางสาว ฉัตรฎาภรณ์ เหมืองหม้อ นางสาวฉัตรฎาภรณ์ เหมืองหม้อ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103170 R2549150000301155 11,500.00 
144 1-5299-00033-40-3 4930125415025 นางสาว วรรณวิลัย มิสชัย นางสาววรรณวิลัย มิสชัย บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103263 R2549150000301743 11,500.00 
145 1-1005-00152-27-3 4930125415030 นาย ธิติ ญาณจินดา นายธิติ ญาณจินดา บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107727 R2549150000301156 11,500.00 
146 1-1306-00055-26-1 4930125415031 นาย ศิริชัย ชั้นปั้นแตง นายศิริชัย ชั้นปั้นแตง บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103285 R2549150000301157 11,500.00 
147 1-6204-00035-05-0 4930125415032 นาย จักรพันธ์ ภูกองชนะ นายจักรพันธ์ ภูกองชนะ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103160 R2549150000301158 11,500.00 
148 1-3306-00021-00-4 4930125415033 นาย ศุภวัตน์ บุญร่วม นายศุภวัตน์ บุญร่วม บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103743 R2549150000301159 11,500.00 
149 1-3306-00042-74-5 4930125415038 นาย อิทธิวัตร บุญร่วม นายอิทธิวัตร บุญร่วม บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103337 R2549150000301160 11,500.00 
150 3-1601-00175-93-1 4930125415039 นาย หัถวุฒิ พุ่มดวง นายหัถวุฒิ พุ่มดวง บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103316 R2549150000301161 11,500.00 
151 1-7503-00007-04-5 4930125415043 นางสาว พัชยา เรือนทอง นางพัชยา เรือนทอง บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103235 R2549150000301162 11,500.00 
152 1-1906-00039-23-1 4930125415050 นาย ชนะรบ อายุยง นายชนะรบ อายุยง บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103171 R2549150000301163 11,500.00 
153 1-1005-00131-66-7 4930125415051 นางสาว รสรินทร์ ชนะพิมพ์ นางสาวรสรินทร์ ชนะพิมพ์ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103252 R2549150000301164 11,500.00 
154 3-6703-01112-66-4 4930125415056 นางสาว ธมลวรรณ เกิดแก้ว นางสาวธมลวรรณ เกิดแก้ว บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103197 R2549150000301606 11,500.00 
155 1-1002-00103-11-1 4930125415057 นางสาว นพวรรณ วงศ์นิกร นางสาวนพวรรณ วงศ์นิกร บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103202 R2549150000301165 11,500.00 
156 1-1014-01097-47-0 4930125415060 นาย นรินทร์ กินิยม นายนรินทร์ กินิยม บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103204 R2549150000301166 11,500.00 
157 3-1005-00153-80-2 4930125415067 นาย ไปรเมศร์ โสพจน์ นายไปรเมศร์ โสพจน์ บริหารฯคอม ปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103227 R2549150000301167 11,500.00 
158 3-3099-00563-17-6 4930132509002 นาย กฤษณะ อยู่เล็ก นายกฤษณะ อยู่เล็ก เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103150 R2549150000301520 12,500.00 
159 3-1005-00382-63-1 4930132509008 นาย ฤทธิ์ชัย แสงเรือง นายฤทธิ์ชัย แสงเรือง เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103260 R2549150000301521 12,500.00 
160 3-1408-00264-89-8 4930132509011 นาย ประมุข แย้มประดิษฐ นายประมุข แย้มประดิษฐ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103220 R2549150000301522 12,500.00 
161 3-8016-00265-05-4 4930132509012 นาย วีรพงค์ จันทร์เทพ นายวีรพงค์ จันทร์เทพ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103277 R2549150000301523 12,500.00 
162 3-9103-00057-27-6 4930132509015 นาย มงคล พรหมชูแก้ว นายมงคล พรหมชูแก้ว เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103247 R2549150000301524 12,500.00 
163 3-6001-00342-47-6 4930132509026 สิบโทร ทินกร เครือแสง นายทินกร เครือแสง เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103189 R2549150000301525 12,500.00 
164 1-1014-99020-56-0 4930132509029 นาย เอกนรินทร์ ศรศรี นายเอกนรินทร์ ศรศรี เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103339 R2549150000301526 12,500.00 
165 3-8004-00785-24-0 4930132509031 นาย อาคม วงศ์เณร นายอาคม วงศ์เณร เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103328 R2549150000301527 12,500.00 
166 1-6007-00055-88-9 4930132509032 นาย รังสรรค์ ระรื่นสุข นายรังสรรค์ ระรื่นสุข เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103254 R2549150000301528 12,500.00 
167 3-1006-02225-17-9 4930132509034 นาย ชาญชนะ เหล็กดี นายชาญชนะ เหล็กดี เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103174 R2549150000301529 12,500.00 
168 3-1020-00937-81-4 4930132509037 นาย ยุทธนา หุ่นบัวทอง นายยุทธนา หุ่นบัวทอง เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103249 R2549150000301530 12,500.00 
169 5-1010-00028-30-5 4930132509038 นาย ณรงค์ชัย หุ่นบัวทอง นายณรงค์ชัย หุ่นบัวทอง เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103177 R2549150000301531 12,500.00 
170 3-5202-00309-44-7 4930132509039 นาย เกรียงไกร ฉุยน้อย นายเกรียงไกร ฉุยน้อย เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103153 R2549150000301532 12,500.00 
171 1-1007-00534-65-0 4930132509041 นาย กรีฑา คำไพเราะ นายกรีฑา คำไพเราะ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103147 R2549150000301533 12,500.00 
172 1-1014-00725-76-1 4930132509045 นาย วรพล วิวัฒนากรวงศ์ นายวรพล วิวัฒนากรวงศ์ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103262 R2549150000301534 12,500.00 
173 1-3419-00046-31-3 4930132509047 นาย ธวัชชัย ทองเติม นายธวัชชัย ทองเติม เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103199 R2549150000301535 12,500.00 
174 3-1010-00281-01-2 4930132509049 นาย สมศักดิ์ อินลี นายสมศักดิ์ อินลี เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103298 R2549150000301536 12,500.00 
175 3-1006-00783-54-9 4930132509052 นาย ปรัชญา เปรียบจันทึก นายปรัชญา เปรียบจันทึก เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103223 R2549150000301537 12,500.00 
176 3-6401-00439-37-2 4930132509060 นาย พงษ์ศักดิ์ ปานเกตุ นายพงษ์ศักดิ์ ปานเกตุ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103229 R2549150000301538 12,500.00 
177 3-3599-00145-97-8 4930132509067 นาย ศราวุธ สังขุรมย์ นายศราวุธ สังขะรมย์ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107739 R2549150000301539 12,500.00 
178 3-3099-00363-55-0 4930132509070 นาย ศรายุทธ กัลยาฌคุปต์ นายศรายุทธ กัลยาณคุปต์ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103280 R2549150000301540 12,500.00 
179 3-9201-00820-31-6 4930132509082 นาย คุณากร ตุลยสุข นายคุณากร ตุลยสุข เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103156 R2549150000301541 12,500.00 
180 3-1697-00032-78-1 4930132509088 นาย อำนาจ ประเสริฐ นายอำนาจ ประเสริฐ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103333 R2549150000301542 12,500.00 
181 3-8415-00232-90-1 4930132509134 นาย ยอดชาย ธรฤทธิ์ นายยอดชาย ธรฤทธิ์ เทคโนอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108309 R2549150000301543 12,500.00 
182 3-9206-00928-90-6 4930132512003 นาย สุทธิพงศ์ ทองแท้ นายสุทธิพงศ์ ทองแท้ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103307 R2549150000301544 12,500.00 
183 3-4801-00461-85-0 4930132512006 นาย ภักดี กวนสี นายภักดี กวนสี เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103245 R2549150000301545 12,500.00 
184 1-4104-00051-67-7 4930132512010 นาย ปิยพงษ์ ทองฝาก นายปิยพงษ์ ทองฝาก เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103225 R2549150000301546 12,500.00 
185 1-1014-00214-73-1 4930132512011 นาย รัตนชัย อมรึก นายรัตนชัย อมรึก เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103255 R2549150000301547 12,500.00 
186 1-1020-00614-19-9 4930132512012 นาย อานนท์ บุญเสนอ นายอานนท์ บุญเสนอ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103329 R2549150000301548 12,500.00 
187 3-1306-00570-13-8 4930132512022 นาย เจตษฎา สุขศิลป์ นายเจตษฎา สุขศิลป์ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103169 R2549150000301549 12,500.00 
188 3-1014-00781-66-7 4930132512026 นาย นพดล อรัญมิตร นายนพดล อรัญมิตร เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103201 R2549150000301550 12,500.00 
189 3-1005-01824-14-0 4930132512028 นาย พงษ์ศักดิ์ สามศรี นายพงษ์ศักดิ์ สามศรี เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103230 R2549150000301551 12,500.00 
190 1-1008-00279-37-6 4930132512035 นาย อรรถพงษ์ สุทธิประภา นายอรรถพงษ์ สุทธิประภา เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107744 R2549150000301552 12,500.00 
191 1-1103-99000-27-2 4930132512038 นาย สถาพร เพ็ชร์ขำ นายสถาพร เพ็ชร์ขำ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103293 R2549150000301553 12,500.00 
192 1-9002-00012-94-1 4930132512040 นาย สิทธิชัย เเสงศรีคํา นายสิทธิชัย แสงศรีคำ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103303 R2549150000301554 12,500.00 
193 1-1005-00102-63-2 4930132512046 นาย ศศิศักดิ์ วงศักดิ์ นายศศิศักดิ์ วงศักดิ์ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103283 R2549150000301555 12,500.00 
194 5-2004-00029-09-9 4930132512050 นาย ชลวิทย์ ทองนาท นายชลวิทย์ ทองนาท เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103173 R2549150000301556 12,500.00 
195 1-2499-00029-64-6 4930132512056 นาย กัมปนาท แก้วมณีวรรณ นายกัมปนาท แก้วมณีวรรณ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103152 R2549150000301557 12,500.00 
196 3-4514-00345-61-9 4930132512076 นาย เอนกวิทย์ วิลารูป นายเอนกวิทย์ วิลารูป เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103343 R2549150000301558 12,500.00 
197 1-1014-00182-42-2 4930132512077 นาย กรัญตรี โล้กรุด นายกรัญตรี โล้กรุด เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107724 R2549150000301559 12,500.00 
198 1-1014-00753-78-1 4930132512078 นาย ลินพิชญ์ กันจาด นายลินพิชญ์ กันจาด เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103261 R2549150000301560 12,500.00 
199 3-4101-01012-88-9 4930132513001 นาย ณัฏฐพล ภุมรินทร์ นายณัฏฐพล ภุมรินทร์ เทคโนอุตฯเครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103179 R2549150000301561 12,500.00 
200 3-6601-00027-66-0 4930132513002 นาย ดนัย แก่นจันทร์ นายดนัย แก่นจันทร์ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103184 R2549150000301562 12,500.00 
201 3-4302-00063-38-4 4930132513003 นาย ธเนศวร พรหมสาขา ณ.สกลนคร นายธเนศวร พรหมสาขา ณ สกลนค เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103196 R2549150000301563 12,500.00 
202 1-7199-00025-18-2 4930132513007 นาย กมล เนตรสน นายกมล เนตรสน เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103145 R2549150000301564 12,500.00 
203 3-3112-00115-57-2 4930132513008 นาย อนุรักษ์ ลีลาน้อย นายอนุรักษ์ ลีลาน้อย เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103319 R2549150000301565 12,500.00 
204 3-9403-00203-70-1 4930132513009 นาย จิตริน ผ่องอำไพ นายจิตริน ผ่องอำไพ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103163 R2549150000301566 12,500.00 
205 3-1005-04288-35-4 4930132513013 นาย สิทธิชัย เปล่งเมืองปัก นายสิทธิชัย เปล่งเมืองปัก เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108372 R2549150000301567 12,500.00 
206 1-3308-00029-15-7 4930132513014 นาย ณเริงชัย ทิวัน นายณเริงชัย ทิวัน เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103178 R2549150000301568 12,500.00 
207 1-1005-00060-57-3 4930132513016 นาย เอกลักษณ์ แสงนาค นายเอกลักษณ์ แสงนาค เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103341 R2549150000301569 12,500.00 
208 5-4401-00007-58-6 4930132513017 นาย เอกพล ไชยดวงศรี นายเอกพล ไชยดวงศรี เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103340 R2549150000301570 12,500.00 
209 3-1801-00068-65-4 4930132513018 นาย เผชิญ แก้วสวรรค์ นายเผชิญ แก้วสวรรค์ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103228 R2549150000301571 12,500.00 
210 3-5405-00243-30-1 4930132513021 นาย เสกสรร รักษาสุวรรณ นายเสกสรร รักษาสุวรรณ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103314 R2549150000301572 12,500.00 
211 3-6501-00106-94-2 4930132513024 นาย วัชระ ศิริธนะ นายวัชระ ศิริธนะ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103268 R2549150000301573 12,500.00 
212 1-1002-00057-83-6 4930132513026 นาย เอกทัศน์ นกแสง นายเอกทัศน์ นกแสง เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107745 R2549150000301574 12,500.00 
213 3-6606-00377-12-1 4930132513028 นาย พิเชษฐ เสือขำ นายพิเชษฐ เสือขำ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103238 R2549150000301575 12,500.00 
214 3-8001-00227-85-3 4930132513031 นาย สราวุฒิ ศรีประไพ นายสราวุฒิ ศรีประไพ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103299 R2549150000301576 12,500.00 
215 3-1905-00074-34-1 4930132513032 นาย พิษณุ ปานสีดา นายพิษณุ ปานสีดา เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103240 R2549150000301577 12,500.00 
216 3-6604-00393-83-1 4930132513035 นาย สมบัติ มูลเงิน นายสมบัติ มูลเงิน เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103296 R2549150000301578 12,500.00 
217 3-1201-00791-84-4 4930132513038 นาย จีรวุธ ไพศาลวุฒิคุณ นายจีรวุธ ไพศาลวุฒิคุณ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103167 R2549150000301579 12,500.00 
218 3-3108-00569-60-3 4930132513049 นาย พรหมทัต บุญญพาพงศ์ นายพรหมทัต บุญญพาพงศ์ เทคโนอุตฯไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107732 R2549150000301580 12,500.00 
219 1-1005-00083-58-1 4930135401002 นางสาว เครือวัลย์ งามเมือง นางสาวเครือวัลย์ งามเมือง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103157 R2549150000301171 11,500.00 
220 3-9001-00230-20-9 4930135401003 นาย อาหมีน สันลา นายอาหมีน สันลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103332 R2549150000301172 11,500.00 
221 3-1005-02593-48-6 4930135401005 นางสาว อรทัย วัฒนจินดา นางสาวอรทัย วัฒนจินดา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103325 R2549150000301173 11,500.00 
222 3-6205-01009-03-4 4930135401006 นางสาว กนกวรรณ กุลเกิด นางสาวกนกวรรณ กุลเกิด การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103144 R2549150000301174 11,500.00 
223 3-1009-03283-03-8 4930135401007 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขำเลิศ นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำเลิศ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103161 R2549150000301175 11,500.00 
224 1-1005-00166-10-0 4930135401012 นางสาว สุภาพร สุขสำราญ นางสาวสุภาพร สุขสำราญ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103309 R2549150000301176 11,500.00 
225 5-1701-00026-00-1 4930135401013 นางสาว ศิริวรรณ ทับเหล็ก นางสาวศิริวรรณ ทับเหล็ก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103289 R2549150000301177 11,500.00 
226 1-1014-00198-75-2 4930135401014 นางสาว พัชรินทร์ เริงใจ นางสาวพัชรินทร์ เริงใจ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103236 R2549150000301178 11,500.00 
227 1-1014-00610-41-6 4930135401015 นางสาว ไพลิน สินสงวน นางสาวไพลิน สินสงวน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103243 R2549150000301179 11,500.00 
228 3-1005-03688-23-5 4930135401019 นางสาว ปาริชาติ พานนิล นางสาวปาริชาติ พานนิล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103224 R2549150000301180 11,500.00 
229 3-6399-00121-95-2 4930135401021 นางสาว ศศิวิมล อังควิชัย นางสาวศศิวิมล อังควิชัย การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103282 R2549150000301181 11,500.00 
230 3-4205-00232-88-2 4930135401022 นางสาว บุษบา ทองคำพงศ์ นางสาวบุษบา ทองคำพงศ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103216 R2549150000301182 11,500.00 
231 3-1020-00234-91-1 4930135401024 นางสาว ศิริพร โรจนกุล นางสาวศิริพร โรจนกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108623 R2549150000301183 11,500.00 
232 3-3419-00458-16-2 4930135401025 นางสาว จินตนา นาจาน นางสาวจินตนา นาจาน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103164 R2549150000301184 11,500.00 
233 3-7202-00024-58-1 4930135401026 นางสาว นุชนาถ กาฬภักดี นางสาวนุชนาถ กาฬภักดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103211 R2549150000301185 11,500.00 
234 1-1014-00570-84-8 4930135401032 นางสาว จรรยาพร เดชศรี นางสาวจรรยาพร เดชศรี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103159 R2549150000301186 11,500.00 
235 3-3415-00893-93-7 4930135401033 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วงามสอง นางสาวศิริลักษณ์ แก้วงามสอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103288 R2549150000301187 11,500.00 
236 3-6206-00610-25-9 4930135401034 นาย เดียว ศิรินาค นายเดียว ศิรินาค การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103185 R2549150000301188 11,500.00 
237 3-3419-00965-11-1 4930135401037 นางสาว พุทธรักษา สัตย์ธรรม นางสาวพุทธรักษา สัตย์ธรรม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107733 R2549150000301189 11,500.00 
238 1-1005-00183-21-7 4930135401038 นางสาว รัตนาพร ยิ้มแก้ว นางสาวรัตนาพร ยิ้มแก้ว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103256 R2549150000301190 11,500.00 
239 1-1206-00029-60-1 4930135401039 นางสาว สุชาดา มั่นสุ่ม นางสาวสุชาดา มั่นสุ่ม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103305 R2549150000301191 11,500.00 
240 3-1206-00736-18-4 4930135401040 สิบตรี เนรัญชลา วงษ์ทองหลิน นางเนรัญชลา วงษ์ทองหลิน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103212 R2549150000301192 11,500.00 
241 1-6401-00033-25-6 4930135401041 นางสาว สุนีย์ ศรีชู นางสาวสุนีย์ ศรีชู การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103308 R2549150000301193 11,500.00 
242 3-1023-00062-92-9 4930135401042 นางสาว จุฑาภรณ์ นาควัชระ นางสาวจุฑาภรณ์ นาควัชระ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103168 R2549150000301194 11,500.00 
243 3-1017-01036-85-5 4930135401043 นาย เอกกมล เอี่ยมวัฒน์ นายเอกกมล เอี่ยมวัฒน์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103338 R2549150000301195 11,500.00 
244 3-1206-00414-65-9 4930135401045 นางสาว ปภานีย์ ชื่นเพ็ชร นางสาวปภานีย์ ชื่นเพ็ชร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103218 R2549150000301196 11,500.00 
245 4-1005-00054-48-9 4930135401046 นาย สิทธิศักดิ์ พงษ์สิทธิผล นายสิทธิศักดิ์ พงษ์สิทธิผล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103304 R2549150000301197 11,500.00 
246 3-3605-00496-89-9 4930135401047 นางสาว วารุณี ยศรุ่งเรือง นางสาววารุณี ยศรุ่งเรือง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103270 R2549150000301198 11,500.00 
247 3-1002-01526-76-3 4930135401048 สิบตรีหญิง ยุวดี ศรีประภาชิรานนท์ นางสาวยุวดี ศรีประภาชิรานนท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103251 R2549150000301199 11,500.00 
248 4-2204-00016-98-3 4930135401052 นางสาว สายชล กองกมล นางสาวสายชล กองกมล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103301 R2549150000301200 11,500.00 
249 1-4305-00113-12-7 4930135401053 นางสาว อรทัย วงษา นางสาวอรทัย วงษา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103326 R2549150000301201 11,500.00 
250 3-6201-00968-08-1 4930135401055 นางสาว หนึ่งฤทัย ใยบัว นางสาวหนึ่งฤทัย ใยบัว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103315 R2549150000301202 11,500.00 
251 1-1201-00013-93-4 4930135401059 นางสาว สุภาพร กิจโมกข์ นางสาวสุภาพร กิจโมกข์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103310 R2549150000301203 11,500.00 
252 3-1605-00428-61-5 4930135401064 นาย จำนงค์ ด้วงวงษ์ นายจำนงค์ ด้วงวงษ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103162 R2549150000301204 11,500.00 
253 3-6701-00208-41-9 4930135401065 นางสาว จันทรณา จีนรัตน์ นางสาวจันทรณา จีนรัตน์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108464 R2549150000301205 11,500.00 
254 3-5702-00351-45-1 4930135401075 นาย วินัย กงลา นายวินัย กงลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103274 R2549150000301206 11,500.00 
255 3-7503-00136-60-7 4930135401076 นาย ประเวศน์ มิ่งหนองอ้อ นายประเวศน์ มิ่งหนองอ้อ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103221 R2549150000301207 11,500.00 
256 3-6697-00039-42-0 4930135401077 นางสาว ณิชาภัทร ชั้นเล็ก นางสาวณิชาภัทร ชั้นเล็ก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103182 R2549150000301208 11,500.00 
257 3-4801-00650-73-3 4930135401078 นางสาว ทิพย์สุรีย์ รามาตย์ นางสาวทิพย์สุรีย์ รามาตย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103192 R2549150000301209 11,500.00 
258 3-4005-00184-12-8 4930135401079 นางสาว สายฝน ชัยพูน นางสาวสายฝน ชัยพูน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103302 R2549150000301210 11,500.00 
259 3-1005-02472-50-6 4930135401081 นาย ทนงศักด์ บุญพิมพ์ นายทนงศักด์ บุญพิมพ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103186 R2549150000301211 11,500.00 
260 5-7008-00019-97-5 4930135401083 นางสาว พรนภา พงษ์ทวี นางสาวพรนภา พงษ์ทวี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103233 R2549150000301212 11,500.00 
261 1-1002-00240-67-3 4930135401084 นาย สัมฤทธิ์ ประสงค์ นายสัมฤทธิ์ ประสงค์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000107742 R2549150000301213 11,500.00 
262 3-4015-00056-64-3 4930135401085 นาย วะชิระ วงษา นายวะชิระ วงษา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103267 R2549150000301214 11,500.00 
263 1-2006-00081-19-9 4930135401088 นางสาว สุมาลี มาเจริญ นางสาวสุมาลี มาเจริญ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103311 R2549150000301215 11,500.00 
264 3-3004-00369-23-2 4930135401090 นาย บระสพน์ จับสันเทียะ นายประสพน์ จับสันเทียะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103736 R2549150000301216 11,500.00 
265 3-8410-00062-10-1 4930135401093 นางสาว อมิตา ดำรัส นางสาวอมิตา ดำรัส การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108429 R2549150000301217 11,500.00 
266 1-6705-00045-90-1 4930135410004 นางสาว สุนันทา อ่อนละมัย นางสาวสุนันทา อ่อนละมัย การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101452 R2549150000301581 11,500.00 
267 3-1005-02904-15-5 4930135410008 นางสาว วราภรณ์ กลิ่นแจ่ม นางสาววราภรณ์ กลิ่นแจ่ม การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101439 R2549150000301582 11,500.00 
268 4-6798-00001-91-1 4930135410013 นางสาว เสาวพักตร์ ศรีอินทร์ นางสาวเสาวพักตร์ ศรีอินทร์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101460 R2549150000301583 11,500.00 
269 1-1014-00256-35-3 4930135410014 นางสาว พรเพ็ญ จำเนียรสาท นางสาวพรเพ็ญ จำเนียรสาท การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101422 R2549150000301584 11,500.00 
270 3-3004-00336-67-9 4930135410016 นางสาว เกตุนภัส สมบูรณ์แสง นางสาวเกตุนภัส สมบูรณ์แสง การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101380 R2549150000301585 11,500.00 
271 3-1103-00584-52-4 4930135410017 นางสาว อรภา เจริญผล นางสาวอรภา เจริญผล การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101469 R2549150000301586 11,500.00 
272 3-8005-00254-87-4 4930135410019 นางสาว บุษลิม ลิ้มวงศ์ นางสาวบุษลิม ลิ้มวงศ์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101411 R2549150000301587 11,500.00 
273 3-3307-00419-02-2 4930135410020 นางสาว ฉัตรตรี วิเศษชาติ นางสาวฉัตรตรี วิเศษชาติ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101389 R2549150000301588 11,500.00 
274 5-1009-00106-41-7 4930135410021 นาย สุริยง ครุฑดำ นายสุริยง ครุฑดำ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101458 R2549150000301589 11,500.00 
275 3-5301-01035-36-5 4930135410027 นางสาว ประวีณา ภูริรัตนานุสรณ์ นางสาวประวีณา ภูริรัตนานุสรณ์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101413 R2549150000300980 11,500.00 
276 3-1604-00748-59-6 4930135410030 นาย กิตติพงษ์ ธงฤทธิ์ นายกิตติพงษ์ ธงฤทธิ์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101377 R2549150000301590 11,500.00 
277 3-3209-00736-67-6 4930135410033 นาย ขจรศักดิ์ พิมพ์จันทร์ นายขจรศักดิ์ พิมพ์จันทร์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101383 R2549150000301591 11,500.00 
278 3-1010-00392-25-6 4930135410036 นาย จักริน รักษศรี นายจักริน รักษศรี การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101387 R2549150000301592 11,500.00 
279 3-1499-00495-69-5 4930135410038 นาย อรรณนพ พัฒณจันทร์ นายอรรณนพ พัฒณจันทร์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101470 R2549150000301593 11,500.00 
280 3-1306-00116-11-9 4930135410039 นางสาว นงนุช เกษสระ นางสาวนงนุช เกษสระ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101400 R2549150000301594 11,500.00 
281 1-1020-00263-85-0 4930135410058 นางสาว อุไรรัตน์ บุญมัติ นางสาวอุไรรัตน์ บุญมัติ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108488 R2549150000301595 11,500.00 
282 1-1302-00005-54-2 4930135410059 นางสาว เนตรชนก อินทร์จันทร์ นางสาวเนตรชนก อินทร์จันทร์ การบริหารฯตลาด ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103735 R2549150000301596 11,500.00 
283 3-8412-00034-84-5 4930135413001 นางสาว จรรยพร แซ่ลิ้ม นางสาวจรรยพร แซ่ลิ้ม การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101385 R2549150000301436 11,500.00 
284 3-1205-00020-25-0 4930135413002 นาง ธัญญารัตน์ ล้วนชื่น นางธัญญารัตน์ ล้วนชื่น การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103731 R2549150000301437 11,500.00 
285 1-1014-00380-15-1 4930135413007 นางสาว วิชุดา ท้วมเพ็ง นางสาววิชุดา ท้วมเพ็ง การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101441 R2549150000301438 11,500.00 
286 3-1506-00419-55-3 4930135413013 นางสาว น้ำอ้อย แจ่มแจ้ง นางสาวน้ำอ้อย แจ่มแจ้ง การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101407 R2549150000301439 11,500.00 
287 5-1105-00001-61-8 4930135413017 นาย พรพิชัย นินทะลาด นายพรพิชัย นินทะลาด การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101421 R2549150000301440 11,500.00 
288 5-5804-00047-24-8 4930135413022 นางสาว สิริลักษณ์ อินทนนท์ นางสาวสิริลักษณ์ อินทนนท์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101450 R2549150000301441 11,500.00 
289 3-4209-00241-76-5 4930135413023 นาย อภิลักษ์ แบกบุญ นายอภิลักษ์ แบกบุญ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101467 R2549150000301442 11,500.00 
290 3-1206-00903-15-3 4930135413024 นางสาว นฤมล สุดรุ่ง นางสาวนฤมล สุดรุ่ง การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101404 R2549150000301868 11,500.00 
291 3-1206-00598-77-6 4930135413025 นาย รุ่งอรุณ เทียนประภา นายรุ่งอรุณ เทียนประภา การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101434 R2549150000301443 11,500.00 
292 3-7004-00246-53-6 4930135413026 นางสาว จินตนา อรรคอุดม นางสาวจินตนา อรรคอุดม การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101388 R2549150000301444 11,500.00 
293 3-1005-03190-57-1 4930135413027 นาย นริศร มั่นที่สุด นายนริศร มั่นที่สุด การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101402 R2549150000301445 11,500.00 
294 1-4699-00016-20-8 4930135413033 นางสาว ณัฐธิญา ดาวกระจาย นางสาวณัฐธิญา ดาวกระจาย การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101396 R2549150000301446 11,500.00 
295 1-1014-00282-54-1 4930135413034 นางสาว ศิรินทร หลำแก้ว นางสาวศิรินทร หลำแก้ว การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103742 R2549150000301690 11,500.00 
296 1-1002-00067-55-6 4930135413039 นางสาว ปิยะมาศ แสงโสภา นางสาวปิยะมาศ แสงโสภา การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101415 R2549150000301658 11,500.00 
297 1-3699-00016-64-1 4930135413041 นางสาว อาริสา จินดาพงษ์ นางสาวอาริสา จินดาพงษ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101475 R2549150000301447 11,500.00 
298 3-1206-00641-49-3 4930135413043 นาย ไพศาล ประคองจิตร นายไพศาล ประคองจิตร การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101425 R2549150000301622 11,500.00 
299 1-8004-00014-41-7 4930135414002 นางสาว วนิดา หีดแก้ว นางสาววนิดา หีดแก้ว การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101437 R2549150000301451 11,500.00 
300 3-4503-00053-30-5 4930135414004 นางสาว พัชรินทร์ แดงพิบูลย์ นางสาวพัชรินทร์ แดงพิบูลย์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108889 R2549150000301452 11,500.00 
301 3-1911-90000-56-7 4930135414008 นางสาว ศศิวิมล อาจวิชัย นางสาวศศิวิมล อาจวิชัย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101444 R2549150000301453 11,500.00 
302 3-4303-00150-37-8 4930135414011 นางสาว กิดากาน พรมพุทธ นางสาวกิดากาน พรมพุทธ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101376 R2549150000301454 11,500.00 
303 3-8402-00295-06-1 4930135414012 นางสาว ภาพิมล ศรีใหม่ นางสาวภาพิมล ศรีใหม่ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101427 R2549150000301455 11,500.00 
304 1-3413-00002-19-6 4930135414013 นางสาว อุมาริน ฤทธิเสน นางสาวอุมาริน ฤทธิเสน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103747 R2549150000301456 11,500.00 
305 3-2099-00136-17-1 4930135414014 นางสาว รวิวรรณ ธรรมมะ นางสาวรวิวรรณ ธรรมมะ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108428 R2549150000301457 11,500.00 
306 3-1504-00099-18-1 4930135414015 นางสาว ชนนาถ สุขประเสริฐ นางสาวชนนาถ สุขประเสริฐ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000108427 R2549150000301458 11,500.00 
307 1-8016-00007-86-5 4930135414017 นางสาว อุไรรัตน์ แก้วทองสร นางสาวอุไรรัตน์ แก้วทองสร การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101477 R2549150000301459 11,500.00 
308 1-3199-00001-76-7 4930135414019 จ่าอากาศตรีหญิง รุจิรา บุไธสง นางสาวรุจิรา บุไธสง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101435 R2549150000301460 11,500.00 
309 3-7301-00896-92-6 4930135414021 จ่าอากาศตรีหญิง เสาวภา มั่นคงดี นางสาวเสาวภา มั่นคงดี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101461 R2549150000301461 11,500.00 
310 1-4804-00008-88-7 4930135414022 นางสาว อรสา ชัยบัน นางสาวอรสา ชัยบัน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101472 R2549150000301462 11,500.00 
311 1-7099-00042-10-9 4930135414026 นางสาว ขวัญข้าว ชมเชย นางสาวขวัญข้าว ชมเชย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101384 R2549150000301463 11,500.00 
312 3-4609-00358-03-4 4930135414028 นางสาว นุชธารา บุญสา นางสาวนุชธารา บุญสา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101409 R2549150000301464 11,500.00 
313 3-6106-00538-28-1 4930135414029 นางสาว ศรีสุดา สุรารักษ์ นางศรีสุดา รุ่งเรือง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101443 R2549150000301465 11,500.00 
314 5-4511-00035-37-8 4930135414033 นางสาว นิภาพร วิชัย นางสาวนิภาพร วิชัย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101408 R2549150000301466 11,500.00 
315 1-6708-00008-36-0 4930135414034 นางสาว ประทุมวรรณ นามูลน้อย นางสาวประทุมวรรณ นามูลน้อย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101412 R2549150000301467 11,500.00 
316 3-7210-00372-61-6 4930135414035 นางสาว สศิพร ระโหฐาน นางสาวสศิพร ระโหฐาน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101449 R2549150000301468 11,500.00 
317 3-4201-00367-55-1 4930135414036 นางสาว ปริญญา ปาทาน นางสาวปริญญา ปาทาน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101414 R2549150000301469 11,500.00 
318 3-2504-00568-51-1 4930135414037 นางสาว รัตติกาล ไชยปัญหา นางสาวรัตติกาล ไชยปัญหา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101432 R2549150000301470 11,500.00 
319 1-1014-00249-22-5 4930135414038 นางสาว ธัชนันท มาแสง นางสาวธัชนันท มาแสง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103730 R2549150000301471 11,500.00 
320 3-7304-00120-99-1 4930135414039 นางสาว อุสา สามบุญเรือง นางสาวอุสา สามบุญเรือง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101478 R2549150000301472 11,500.00 
321 1-5299-00117-73-9 4930135414042 นางสาว รุจิรา ตาวิยะ นางสาวรุจิรา ตาวิยะ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101436 R2549150000301473 11,500.00 
322 3-3310-00277-48-0 4930135414045 นางสาว สุภนิดา บุดดาสิม นางสาวสุภนิดา บุดดาสิม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101453 R2549150000301474 11,500.00 
323 3-1017-01754-53-7 4930135414046 นางสาว กิตติยา เพ็ชรกูล นางสาวกิตติยา เพ็ชรกูล การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101378 R2549150000301475 11,500.00 
324 3-1404-00291-95-2 4930135414047 นางสาว อนัญญา แย้มนิยม นางสาวอนัญญา แย้มนิยม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101464 R2549150000301476 11,500.00 
325 5-1601-99003-76-9 4930135414049 นางสาว นวลจันทร์ จันทร์หอม นางสาวนวลจันทร์ จันทร์หอม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101405 R2549150000301477 11,500.00 
326 3-1206-00091-21-3 4930135414050 นางสาว กัญญารัตน์ กลัดเกิด นางสาวกัญญารัตน์ กลัดเกิด การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101375 R2549150000301448 11,500.00 
327 3-1005-02302-18-0 4930135414051 นางสาว สุคนธีร์ นาคายน นางสาวสุคนธีร์ นาคายน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101451 R2549150000301449 11,500.00 
328 3-4902-00355-40-7 4930135414054 นางสาว เกตุแก้ว โพธิ์ว้น นางสาวเกตุแก้ว โพธิ์วัน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101379 R2549150000301450 11,500.00 
329 1-1206-00007-22-4 4930135415001 นาย กรวิทย์ วันดีศรี นายกรวิทย์ วันดีศรี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103728 R2549150000301478 11,500.00 
330 1-4505-00014-45-5 4930135415002 นาย นิรุต โพธินาม นายนิรุติ โพธินาม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103733 R2549150000301614 11,500.00 
331 3-3104-00680-86-8 4930135415009 นาย สยาม เงินตรากูล นายสยาม เงินตรากูล การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101448 R2549150000301479 11,500.00 
332 3-1206-00059-00-0 4930135415010 นางสาว พัชราพร อภัยพัฒน์ นางสาวพัชราพร อภัยพัฒน์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101423 R2549150000301480 11,500.00 
333 5-4808-00033-67-9 4930135415011 นาย กฤษดา คะปัญญา นายกฤษดา คะปัญญา การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101374 R2549150000301481 11,500.00 
334 1-1014-00498-27-6 4930135415012 นางสาว ศิริพร วรรณพัฒน์ นางสาวศิริพร วรรณพัฒน์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101446 R2549150000301482 11,500.00 
335 1-3508-00045-09-8 4930135415014 นางสาว ละอองดาว กุลสิงห์ นางสาวละอองดาว กุลสิงห์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103739 R2549150000301483 11,500.00 
336 1-9098-00036-19-9 4930135415015 นางสาว ชลธิชา ชุมทอง นางสาวชลธิชา ชุมทอง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101391 R2549150000301484 11,500.00 
337 3-7205-00612-69-1 4930135415018 นางสาว วันธณี ชิดปรางค์ นางสาววันธณี ชิดปรางค์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101440 R2549150000301991 11,500.00 
338 3-1014-02373-32-9 4930135415019 นางสาว นงค์นภา จิตรภักดี นางสาวนงค์นภา จิตรภักดี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101399 R2549150000301485 11,500.00 
339 1-1410-00008-74-3 4930135415020 นางสาว วิจิตรา เทศฐา นางสาววิจิตรา เทศฐา การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103740 R2549150000301486 11,500.00 
340 1-3305-00031-25-3 4930135415022 นางสาว อรรัมภา ชมเมือง นางสาวอรรัมภา ชมเมือง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101471 R2549150000301487 11,500.00 
341 1-6097-00013-58-1 4930135415024 นางสาว นุสรา คำภิลานนท์ นางสาวนุสรา คำภิลานนท์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103734 R2549150000301488 11,500.00 
342 1-1014-00022-23-9 4930135415027 นาย อภิชา แสนเฮือง นายอภิชา แสนเฮือง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101466 R2549150000301489 11,500.00 
343 3-1606-00212-62-2 4930135415030 นางสาว พรทิพย์ ระมั่งทอง นางสาวพรทิพย์ ระมั่งทอง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101419 R2549150000301490 11,500.00 
344 3-1002-03697-57-3 4930135415032 นางสาว ระวีวรรณ เจริญยศ นางสาวระวีวรรณ เจริญยศ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101429 R2549150000301491 11,500.00 
345 3-3413-00155-00-2 4930135415035 นาย องอาจ วิชาชาติ นายองอาจ วิชาชาติ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101463 R2549150000301492 11,500.00 
346 1-3417-00005-02-8 4930135415038 นางสาว โสภา ลาภา นางสาวโสภา ลาภา การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101462 R2549150000301493 11,500.00 
347 3-1301-00439-02-4 4930135415039 นางสาว ดุษฎี ทองชมภูนุช นางสาวดุษฎี ทองชมภูนุช การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101397 R2549150000301494 11,500.00 
348 3-1015-01994-86-1 4930135415041 นางสาว สุภัทรา เต็งหมั่นงาน นางสาวสุภัทรา เต็งหมั่นงาน การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101454 R2549150000301495 11,500.00 
349 3-1299-00242-90-8 4930135415044 นาย ชาญชัย หาเรือนจันทร์ นายชาญชัย หาเรือนจันทร์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101392 R2549150000301496 11,500.00 
350 2-4713-00017-17-4 4930135415045 นาย ยุทธพล จักษุจินดา นายยุทธพล จักษุจินดา การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103737 R2549150000301497 11,500.00 
351 1-1002-00240-19-3 4930135415046 นาย ภาสกรณ์ โรจนสกุลสุข นายภาสกรณ์ โรจนสกุลสุข การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101428 R2549150000301498 11,500.00 
352 1-1201-00016-63-1 4930135415047 นาย ยุทธศักดิ์ หามนตรี นายยุทธศักดิ์ หามนตรี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103738 R2549150000301499 11,500.00 
353 3-1201-01365-53-9 4930135415048 นางสาว สุรัชนี พิสุทธิพงษ์ นางสาวสุรัชนี พิสุทธิพงษ์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101457 R2549150000301500 11,500.00 
354 3-3413-00152-26-7 4930135415049 นาย เกรียงไกร ดาบุตร นายเกรียงไกร ดาบุตร การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101381 R2549150000301501 11,500.00 
355 3-6203-00292-77-4 4930135415051 นางสาว บัวแก้ว ฉลาดกลาง นางสาวบัวแก้ว ฉลาดกลาง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101410 R2549150000301502 11,500.00 
356 1-9303-00008-31-7 4930135415052 นางสาว วรรณภา คงเบี้ยว นางสาววรรณภา คงเบี้ยว การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101438 R2549150000301503 11,500.00 
357 3-5201-01343-31-1 4930135415053 นางสาว กรรณิการ์ มณีรัตน์ นางสาวกรรณิการ์ มณีรัตน์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101373 R2549150000301504 11,500.00 
358 5-1014-00017-81-5 4930135415055 นาง รัชดา เกรียงศักดิ์พิชิต นางรัชดา เกรียงศักดิ์พิชิต การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101430 R2549150000301505 11,500.00 
359 5-3416-00002-65-8 4930135415056 สิบโท เกียรติศักดิ์ แสนหวัง นายเกียรติศักดิ์ แสนหวัง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101382 R2549150000301506 11,500.00 
360 3-6204-00137-83-5 4930135415057 นาย นเรศ คันชั่ง นายนเรศ คันชั่ง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101403 R2549150000301507 11,500.00 
361 3-1301-00496-53-2 4930135415058 นางสาว อังคณา สุขบุญส่ง นางสาวอังคณา สุขบุญส่ง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101473 R2549150000301508 11,500.00 
362 1-1005-00141-98-1 4930135415059 นางสาว รัชดา ลำประไพ นางสาวรัชดา ลำประไพ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101431 R2549150000301509 11,500.00 
363 5-1301-00014-21-6 4930135415061 นางสาว สุภาภรณ์ แฉล้มเขตต์ นางสาวสุภาภรณ์ แฉล้มเขตต์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101456 R2549150000301510 11,500.00 
364 1-1307-00001-53-8 4930135415062 นางสาว อาภัสรา ปัญญาใส นางสาวอาภัสรา ปัญญาใส การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101474 R2549150000301511 11,500.00 
365 3-4309-00009-78-1 4930135415063 นาย สรพงษ์ วงค์ศิริ นายสรพงษ์ วงค์ศิริ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000103745 R2549150000301512 11,500.00 
366 1-3096-00005-74-1 4930135415066 นางสาว สุวัจนีย์ เตยงูเหลือม นางสาวสุวัจนีย์ เตยงูเหลือม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101459 R2549150000301513 11,500.00 
367 3-1020-01760-39-0 4930135415078 นางสาว พนิดา โทนเดี่ยว นางสาวพนิดา โทนเดี่ยว การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101417 R2549150000301514 11,500.00 
368 3-4309-00357-46-1 4930135415081 นาย ภักดี แสงนนท์ นายภักดี แสงนนท์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101426 R2549150000301515 11,500.00 
369 4-1006-00061-37-1 4930135415083 นาย อมรศักดิ์ อมตวัตน์ นายอมรศักดิ์ อมตวัฒน์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101468 R2549150000301516 11,500.00 
370 3-2406-00088-71-8 4930135415084 นาง ฐปรัตน์ บุญญาพรสิรนนท์ นางฐปรัตน์ บุญญาพรสิรนนท์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101395 R2549150000301517 11,500.00 
371 1-2699-00003-24-8 4930135415085 นางสาว สุภาพร ชื่นชม นางสาวสุภาพร ชื่นชม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี มหาวิทยาลัย C2549150000101455 R2549150000301518 11,500.00 
372 3-4502-00074-18-1 4930223418101 นาย กำพล สีตะวัน นายกำพล สีตะวัน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000108490 R2549150000300749 11,500.00 
373 1-6408-00034-26-3 4930223418103 นางสาว ชลธิชา แววสูงเนิน นางสาวชลธิชา แววสูงเนิน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101618 R2549150000300750 11,500.00 
374 1-1007-00506-99-1 4930223418105 นางสาว สิริพัฒน์ อุดมจตุพร นางสาวสิริพัฒน์ อุดมจตุพร นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101755 R2549150000300751 11,500.00 
375 3-1005-02769-56-8 4930223418106 นาย ฐากูร บุญยะวุฒกุล นายฐากูร บุญยะวุฒกุล นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103929 R2549150000300752 11,500.00 
376 3-1009-05098-94-7 4930223418107 นางสาว ภคินี เอื่ยมละออ นางสาวภคินี เอี่ยมละออ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101686 R2549150000300753 11,500.00 
377 1-1005-00043-00-8 4930223418109 นางสาว จารุวรรณ์ คำภา นางสาวจารุวรรณ์ คำภา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103906 R2549150000300754 11,500.00 
378 1-6199-00094-94-1 4930223418110 นาย อัครพล เพ็ชรดี นายอัครพล เพ็ชรดี นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101787 R2549150000300755 11,500.00 
379 3-5212-00409-59-1 4930223418111 นางสาว ธนวรรณ หล้าชน นางสาวธนวรรณ หล้าชน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103947 R2549150000300756 11,500.00 
380 3-1007-01424-00-5 4930223418117 นางสาว รัชพร ทองทับ นางสาวรัชพร ทองทับ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103992 R2549150000300757 11,500.00 
381 4-1009-00066-20-4 4930223418118 นาย สุนทารา พุ่มพวง นายสุนทารา พุ่มพวง นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101764 R2549150000300758 11,500.00 
382 1-1014-00953-56-9 4930223418120 นาย เอกรัฐ อวบอ่อน นายเอกรัฐ อวบอ่อน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101796 R2549150000300759 11,500.00 
383 1-1002-00371-29-8 4930223418121 นาย ภูวนันท์ ชลเกตุ นายภูวนันท์ ชลเกตุ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000107769 R2549150000300760 11,500.00 
384 4-1012-00041-94-3 4930223418123 นางสาว ดรุณี รัตนประภา นางสาวดรุณี รัตนประภา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101623 R2549150000300761 11,500.00 
385 4-1006-00009-68-0 4930223418124 นาย ณัฐพงศ์ พงอุดทา นายณัฐพงศ์ พงอุดทา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103933 R2549150000300762 11,500.00 
386 3-4005-00529-47-8 4930223418125 นาย วงศ์ตะวัน ประเสริฐศรี นายวงศ์ตะวัน ประเสริฐศรี นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101710 R2549150000300763 11,500.00 
387 3-3407-01544-50-5 4930223418126 นางสาว สายฝน พวงจำปา นางสาวสายฝน พวงจำปา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104024 R2549150000300764 11,500.00 
388 3-1406-00005-24-4 4930223418128 นาย กนกศักดิ์ แจ้งพิพัฒน์ นายกนกศักดิ์ แจ้งพิพัฒน์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101575 R2549150000300765 11,500.00 
389 1-2403-00003-82-6 4930223418130 นางสาว เกวลี เลาะมิน นางสาวเกวลี เลาะมิน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103893 R2549150000300766 11,500.00 
390 3-1102-00204-22-3 4930223418131 นาง ณัฐกานต์ จุฑะรพ นางณัฐกานต์ จุฑะรพ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101621 R2549150000300767 11,500.00 
391 1-7302-00028-48-2 4930223418133 นาย ก่อฤกษ์ ม่วงไทย นายก่อฤกษ์ ม่วงไทย นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000108439 R2549150000300768 11,500.00 
392 3-1005-00785-81-7 4930223418135 นาย วิชยุตม์ รักญาติ นายวิชยุตม์ รักญาติ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104046 R2549150000300769 11,500.00 
393 3-2099-00176-02-5 4930223418136 นาย กรกฎ บุญชู นายกรกฎ บุญชู นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101578 R2549150000300770 11,500.00 
394 1-1014-00353-35-9 4930223418137 นางสาว กุสุมา เกียรติศิลปิน นางสาวกุสุมา เกียรติศิลปิน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103892 R2549150000300771 11,500.00 
395 3-1104-01061-12-8 4930223418138 นางสาว วิมาดา ลาบรรเทา นางสาววิมาดา ลาบรรเทา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101728 R2549150000300772 11,500.00 
396 3-2203-00749-67-1 4930223418139 นาย นิธิวัฒน์ รักสัตย์ นายนิธิวัฒน์ รักสัตย์ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101651 R2549150000300773 11,500.00 
397 3-1003-00233-10-1 4930223418140 นางสาว อรทัย สินทรา นางสาวอรทัย สินทรา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104055 R2549150000300774 11,500.00 
398 3-1411-00118-02-4 4930223418141 นางสาว วรรณนิสา แช่มโสภา นางสาววรรณนิสา แช่มโสภา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101713 R2549150000300775 11,500.00 
399 2-8205-00018-88-9 4930223418145 นางสาว วิภาภรณ์ เล่าสกุล นางสาววิภาภรณ์ เล่าสกุล นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104012 R2549150000300776 11,500.00 
400 1-3002-00021-99-6 4930223418146 นางสาว สุกาญดา แคล้วกระโทก นางสาวสุกาญดา แคล้วกระโทก นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101757 R2549150000300777 11,500.00 
401 3-1010-00121-98-8 4930223418148 นางสาว วาสนา อยู่เกิด นางสาววาสนา อยู่เกิด นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104010 R2549150000300778 11,500.00 
402 3-6407-00206-48-4 4930223418149 นางสาว สุมาลี ทัศนา นางสาวสุมาลี ทัศนา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101771 R2549150000300779 11,500.00 
403 3-1004-00784-14-2 4930223418150 นางสาว ชญาภา ภัทรพิริยะ นางสาวชญาภา ภัทรพิริยะ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103920 R2549150000300780 11,500.00 
404 1-1014-00868-06-5 4930223418151 นาย ดรันต์ สุดสงวน นายดรันต์ สุดสงวน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103935 R2549150000300781 11,500.00 
405 1-3610-00021-59-4 4930223418162 นาย คมจิตร์ บำรุงญาติ นายคมจิตร์ บำรุงญาติ นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103894 R2549150000300782 11,500.00 
406 1-1298-00004-68-5 4930223418163 นาย ธีรยุทธ เนตรอุดม นายธีรยุทธ เนตรอุดม นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103952 R2549150000300783 11,500.00 
407 1-1014-00543-25-5 4930223418164 นาย จักรวาล กอนคอน นายจักรวาล กอนคอน นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103900 R2549150000300784 11,500.00 
408 3-3014-01301-48-9 4930223418167 นาย ธนภัทร พรมเสนา นายธนภัทร พรมเสนา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101632 R2549150000300785 11,500.00 
409 1-1006-00033-60-8 4930223418170 นางสาว สุวรรณี เซ๊ะวิเศษ นางสาวสุวรรณี เซ๊ะวิเศษ นิเทศศาสตร์(วารสาร) ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104756 R2549150000301056 11,500.00 
410 3-1005-03639-63-3 4930223418203 นาย จักรพงษ์ พาราพิชัย นายจักรพงษ์ พาราพิชัย นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103898 R2549150000300786 11,500.00 
411 1-5606-00038-71-1 4930223418210 นางสาว จิราพันธ์ พุทธรักษา นางสาวจิราพันธ์ พุทธรักษา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101607 R2549150000300787 11,500.00 
412 3-5504-00083-97-3 4930225410101 นางสาว กนกพร ใจยอด นางสาวกนกพร ใจยอด การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101573 R2549150000300788 11,500.00 
413 3-1005-02579-95-5 4930225410102 นาย ธนะภูมิ ครองศิริกุล นายธนะภูมิ ครองศิริกุล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103949 R2549150000300789 11,500.00 
414 3-6403-00002-74-1 4930225410103 นางสาว สุธามาศ แจ่มแสง นางสาวสุธามาศ แจ่มแสง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104033 R2549150000300790 11,500.00 
415 3-5405-00066-57-4 4930225410105 นางสาว รัติ์ศยามล มีศิลป์ นางสาวรัติ์ศยามล มีศิลป์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103996 R2549150000300791 11,500.00 
416 1-2604-00003-46-1 4930225410106 นางสาว วนิดา เฟ็นดี้ นางสาววนิดา เฟ็นดี้ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101712 R2549150000300792 11,500.00 
417 1-9499-00081-35-8 4930225410108 นางสาว วนิภา ไชยชนะ นางสาววนิภา ไชยชนะ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104007 R2549150000300793 11,500.00 
418 3-2499-00146-58-4 4930225410109 นางสาว สุดที่รัก มรรคประเสริฐ นางสาวสุดที่รัก มรรคประเสริฐ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101759 R2549150000300794 11,500.00 
419 1-1697-00031-43-5 4930225410110 นางสาว พัชรินทร์ สร้อยวันเพ็ญ นางสาวพัชรินทร์ สร้อยวันเพ็ญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101677 R2549150000300795 11,500.00 
420 1-4016-00118-25-3 4930225410111 นางสาว สินใจ สิงห์หล้า นางสาวสินใจ สิงห์หล้า การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104029 R2549150000300796 11,500.00 
421 3-3099-01618-47-1 4930225410112 นางสาว เยาวภา ดอกไม้ทอง นางเยาวภา ดอกไม้ทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103990 R2549150000300797 11,500.00 
422 5-8001-00004-71-1 4930225410116 นางสาว เมษา ฤทธิเพชร นางสาวเมษา ฤทธิเพชร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101698 R2549150000300798 11,500.00 
423 1-6602-00047-71-2 4930225410118 นางสาว มาลา สุวรรณจันทร์รัสมี นางสาวมาลา สุวรรณจันทร์รัสมี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101696 R2549150000300799 11,500.00 
424 3-8008-00912-02-8 4930225410119 นางสาว ลัดดาวรรณ ชำนาญพงค์ นางสาวลัดดาวรรณ ชำนาญพงค์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101709 R2549150000300800 11,500.00 
425 1-1014-00633-53-0 4930225410120 นาย ตั้ม พลเมืองศรี นายตั้ม พลเมืองศรี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103938 R2549150000300801 11,500.00 
426 1-1008-00136-16-8 4930225410121 นาย จักรี บุณยะกลัมพ นายจักรี บุณยะกลัมพ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103901 R2549150000300802 11,500.00 
427 3-1012-00783-73-9 4930225410122 นาย สุวัจชัย แซ่กอ นายสุวัจชัย แซ่กอ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104041 R2549150000300803 11,500.00 
428 1-5102-00004-16-0 4930225410124 นางสาว อัมพิกา ใจเส้า นางสาวอัมพิกา ใจเส้า การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101790 R2549150000300804 11,500.00 
429 3-3404-00908-83-4 4930225410125 นางสาว ยุพาพร ปานตั้น นางสาวยุพาพร ปานตั้น การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103988 R2549150000300805 11,500.00 
430 3-4711-00243-54-3 4930225410130 นางสาว นิภาพร วงศ์พรหม นางสาวนิภาพร วงศ์พรหม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101652 R2549150000300806 11,500.00 
431 3-1010-00089-86-3 4930225410132 นาย พรเทพ พิมพ์อ่ำ นายพรเทพ พิมพ์อ่ำ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101671 R2549150000300807 11,500.00 
432 3-5504-00187-05-1 4930225410134 นาย ทิวากร ก้อนธิ นายทิวากร ก้อนธิ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101630 R2549150000300808 11,500.00 
433 3-1006-01760-53-4 4930225410135 นางสาว นัยนา วิริยะภราดร นางสาวนัยนา วิริยะภราดร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101648 R2549150000300809 11,500.00 
434 3-1005-01171-20-1 4930225410140 นาง บุษรา ปิดทอง นางบุษรา ปิดทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101658 R2549150000300810 11,500.00 
435 3-4502-00480-89-9 4930225410146 นาย ไพฑูรย์ พิรุณ นายไพฑูรย์ พิรุณ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101684 R2549150000300811 11,500.00 
436 3-1009-02660-33-4 4930225410151 นางสาว นุสรา เปี่ยมนงนุช นางสาวนุสรา เปี่ยมนงนุช การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101655 R2549150000300812 11,500.00 
437 1-6101-00006-86-1 4930225410153 นาง ศิรินันท์ ไทยขำ นางศิรินันท์ ไทยขำ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104021 R2549150000300813 11,500.00 
438 3-6409-00308-47-7 4930225410156 นางสาว แววตา เร็วชัย นางสาวแววตา เร็วชัย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104019 R2549150000300814 11,500.00 
439 3-4103-00312-15-7 4930225410157 นางสาว ประภัสราภา วงศาโรจน์ นางสาวประภัสราภา วงศาโรจน์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101660 R2549150000300815 11,500.00 
440 3-6107-00347-66-5 4930225410158 นางสาว จิราภรณ์ ลอยเลิศ นางสาวจิราภรณ์ ลอยเลิศ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101608 R2549150000300816 11,500.00 
441 1-1005-00213-06-0 4930225410161 นางสาว อรดา การีมี นางสาวอรดา การีมี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104054 R2549150000300817 11,500.00 
442 3-4199-00577-99-1 4930225410163 นาย อนุชา เทพอุบล นายอนุชา เทพอุบล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101782 R2549150000300818 11,500.00 
443 3-1010-00312-58-9 4930225410166 นางสาว ศิริวรรณ ทองคำดี นางสาวศิริวรรณ ทองคำดี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104022 R2549150000300819 11,500.00 
444 1-3604-00095-20-9 4930225410167 นาย วิษณุ แก้วทา นายวิษณุ แก้วทา การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104018 R2549150000300820 11,500.00 
445 1-1014-00007-22-1 4930225410169 นางสาว ผกากรอง ศิรินุพงศ์ นางสาวผกากรอง ศิรินุพงศ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103971 R2549150000300821 11,500.00 
446 3-7202-00382-16-9 4930225410175 นางสาว ศศิชา ลาดนาจันทร์ นางสาวศศิชา ลาดนาจันทร์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101735 R2549150000300822 11,500.00 
447 3-1004-00543-47-1 4930225410176 นาย นฤชิต ครรชิตวรานนท์ นายนฤชิต ครรชิตวรานนท์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101643 R2549150000300823 11,500.00 
448 1-1006-00020-42-5 4930225410178 นางสาว จิราพร ตันเจริญ นางสาวจิราพร ตันเจริญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103913 R2549150000300824 11,500.00 
449 5-1104-99008-31-6 4930225410184 นาย ทศวิน ผ่องเผือก นายทศวิน ผ่องเผือก การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101626 R2549150000300825 11,500.00 
450 3-1005-01585-69-2 4930225410185 นางสาว จุฑาทิพย์ ขอแนบกลาง นางสาวจุฑาทิพย์ ขอแนบกลาง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101610 R2549150000300826 11,500.00 
451 1-1014-00470-99-1 4930225410186 นาย บุรฉัตร สุขทัศน์ นายบุรฉัตร สุขทัศน์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103964 R2549150000300827 11,500.00 
452 1-2203-00052-20-7 4930225410188 นางสาว ภัทราภรณ์ ทางดง นางสาวภัทราภรณ์ ทางดง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103982 R2549150000300828 11,500.00 
453 1-4099-00234-24-8 4930225410189 นางสาว ปริศนา ศรีจันทร์ดี นางสาวปริศนา ศรีจันทร์ดี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103968 R2549150000300829 11,500.00 
454 1-3020-00097-24-9 4930225410191 นางสาว กาญจนา ติจันทึก นางสาวกาญจนา ติจันทึก การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101585 R2549150000300830 11,500.00 
455 3-7701-00073-08-3 4930225410192 นางสาว กิตติกา นารีวงศ์ นางสาวกิตติกา นารีวงศ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101589 R2549150000300831 11,500.00 
456 1-1014-99107-51-7 4930225410195 นางสาว จารุภา วิวัลชัย นางสาวจารุภา วิวัลชัย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103905 R2549150000300832 11,500.00 
457 1-1005-99002-91-1 4930225410197 นาย มนัสพงษ์ พรหมอินทร์ นายมนัสพงษ์ พรหมอินทร์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103984 R2549150000300833 11,500.00 
458 3-1006-01322-63-4 4930225410201 นาย สุรชัย บุญซัน นายสุรชัย บุญซัน การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101772 R2549150000300834 11,500.00 
459 3-7306-00007-31-4 4930225410202 นาย ศักดิ์ชัย กลวุฑฒิไกร นายศักดิ์ชัย กลวุฑฒิไกร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101737 R2549150000300835 11,500.00 
460 3-4001-00118-59-4 4930225410206 นาย อัครพล จำปาวัตตะ นายอัครพล จำปาวัตตะ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101788 R2549150000300836 11,500.00 
461 1-4501-00014-35-1 4930225410207 นางสาว วิมลรัตน์ สารมาตย์ นางสาววิมลรัตน์ สารมาตย์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104015 R2549150000300837 11,500.00 
462 3-1497-00001-11-7 4930225410210 นางสาว จารุวรรณ มณีฉาย นางสาวจารุวรรณ มณีฉาย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103907 R2549150000300838 11,500.00 
463 1-1007-00536-53-9 4930225413202 นางสาว กัลยา ประกอบพืช นางสาวกัลยา ประกอบพืช การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103888 R2549150000300839 11,500.00 
464 3-8504-00173-82-1 4930225413205 นาย จำเนียร ภู่ทอง นายจำเนียร ภู่ทอง การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103908 R2549150000300840 11,500.00 
465 3-1014-00909-67-1 4930225413206 นาย หิมพานต์ พงษ์นิล นายหิมพานต์ พงษ์นิล การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101778 R2549150000300841 11,500.00 
466 3-8001-01519-98-0 4930225413207 นาง ไอลัดดา แสงวงศ์ นางไอลัดดา แสงวงศ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000108532 R2549150000300842 11,500.00 
467 3-5699-00124-22-7 4930225413208 นางสาว วลัยลักษณ์ ช่างคำ นางสาววลัยลักษณ์ ช่างคำ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101719 R2549150000300843 11,500.00 
468 3-1010-00124-48-1 4930225413217 นาง กัลยารัตน์ ธนวัฒน์สิริกุล นางกัลยารัตน์ ธนวัฒน์สิริกุล การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103890 R2549150000300844 11,500.00 
469 1-1014-01286-31-1 4930225413218 นางสาว สุธิษา เซ๊าะวิเศษ นางสาวสุธิษา เซ๊าะวิเศษ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104035 R2549150000300845 11,500.00 
470 3-1021-02150-02-3 4930225413221 นาง นลินรัตน์ ลิ่มไชยฤกษ์ นางนลินรัตน์ ลิ่มไชยฤกษ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101644 R2549150000300846 11,500.00 
471 1-3601-00003-86-4 4930225413222 นางสาว สาวิตรี ใจสบาย นางสาวสาวิตรี ใจสบาย การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104025 R2549150000300847 11,500.00 
472 3-8004-00967-88-7 4930225413226 นาย ธรรมรัตน์ ทิพย์สุวรรณ นายธรรมรัตน์ ทิพย์สุวรรณ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103950 R2549150000300848 11,500.00 
473 3-8004-00438-34-5 4930225413227 นางสาว อมรรัตน์ เดชะ นางสาวอมรรัตน์ เดชะ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104051 R2549150000300849 11,500.00 
474 3-7703-00368-58-3 4930225413229 นางสาว กรวิกา ระหัสดี นางสาวกรวิกา ระหัสดี การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101579 R2549150000300850 11,500.00 
475 3-1020-00265-98-1 4930225413230 นาย โสภณ สุขธรรม นายโสภณ สุขธรรม การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101775 R2549150000300851 11,500.00 
476 3-8002-00244-94-6 4930225413233 นาย ธนนท์ ทิพย์เสภา นายธนนท์ ทิพย์เสภา การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101826 R2549150000300852 11,500.00 
477 1-1009-99011-44-5 4930225413235 นางสาว นารีรัตน์ เศรษฐพล นางสาวนารีรัตน์ เศรษฐพล การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104206 R2549150000300853 11,500.00 
478 3-8009-00812-84-0 4930225413239 นาง จุฑามาส[1] ระงับภัย นางจุฑามาส ระงับภัย การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101817 R2549150000300854 11,500.00 
479 1-4205-00040-81-2 4930225413240 นางสาว เดือนแรม สุทธิ นางสาวเดือนแรม สุทธิ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104200 R2549150000300855 11,500.00 
480 1-1599-00096-45-0 4930225413241 นางสาว มณฑาทิพย์ ลักษณะคร นางสาวมณฑาทิพย์ ลักษณะคร การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103716 R2549150000300856 11,500.00 
481 1-4712-00131-92-9 4930225414201 นางสาว มณีวรรณ สมพงษ์ นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101693 R2549150000300857 11,500.00 
482 1-1007-00177-13-0 4930225414202 นางสาว สุธิษา วงนิคม นางสาวสุธิษา วงนิคม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000104036 R2549150000300858 11,500.00 
483 5-1014-00045-48-7 4930225414212 นางสาว อุสุมา สุริยะมณี นางสาวอุสุมา สุริยะมณี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101795 R2549150000300859 11,500.00 
484 1-1018-00233-96-2 4930225414214 นางสาว รัศมี ตัญวัฒนา นางสาวรัศมี ตัญวัฒนา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103997 R2549150000300860 11,500.00 
485 3-4104-00322-72-3 4930225414215 นาง อนงค์รักษ์ หล้าคอม นางอนงค์รักษ์ หล้าคอม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101781 R2549150000300861 11,500.00 
486 1-4510-00093-56-0 4930225414216 นางสาว ชลวิภา ราญมีชัย นางสาวชลวิภา ราญมีชัย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000103924 R2549150000300862 11,500.00 
487 3-8014-00359-86-1 4930225414218 นางสาว สุกัญญา บุญชู นางสาวสุกัญญา บุญชู การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี แฟชั่น C2549150000101756 R2549150000300863 11,500.00 
488 1-2699-00005-82-8 4930235401101 นางสาว สุภาวรรณ สังข์สุวรรณ นางสาวสุภาวรรณ สังข์สุวรรณ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101769 R2549150000300864 11,500.00 
489 3-4608-00049-03-0 4930235401102 นางสาว รุ้งฤดี ภูดวง นางสาวรุ้งฤดี ภูดวง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104000 R2549150000300865 11,500.00 
490 3-5399-00043-37-5 4930235401103 นางสาว จุฑามาศ แสงซื่อ นางสาวจุฑามาศ แสงซื่อ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101611 R2549150000300866 11,500.00 
491 1-1014-00760-41-8 4930235401104 นางสาว ภาณุมาศ ธันชลัชอุดม นางสาวภาณุมาศ ธันชลัชอุดม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103983 R2549150000300867 11,500.00 
492 3-4505-00023-30-2 4930235401107 นางสาว สุชาดา นามวงษา นางสาวสุชาดา นามวงษา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104031 R2549150000300868 11,500.00 
493 3-5601-00437-20-6 4930235401108 นางสาว พรรณณี บัวแย้ม นางสาวพรรณณี บัวแย้ม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103975 R2549150000300869 11,500.00 
494 3-7007-00272-08-7 4930235401111 นางสาว สุภาพร เบ็ญจชาติ นางสาวสุภาพร เบ็ญจชาติ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101767 R2549150000300870 11,500.00 
495 3-8009-00906-13-5 4930235401112 นาย นุสรณ์ ครุฑธาหะ นายนุสรณ์ ครุฑธาหะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101654 R2549150000300871 11,500.00 
496 5-1015-99011-73-5 4930235401113 นาย กิตติ เลิศวัฒนาสกุล นายกิตติ เลิศวัฒนาสกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101588 R2549150000300872 11,500.00 
497 3-5106-00806-33-2 4930235401114 นางสาว วิจิตรา ขาใจ นางสาววิจิตรา ขาใจ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101725 R2549150000300873 11,500.00 
498 5-6099-90014-70-7 4930235401115 นาง อมราภรณ์ ปั้นนาค นางอมราภรณ์ ปั้นนาค การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104052 R2549150000300874 11,500.00 
499 3-1301-00555-52-1 4930235401117 นางสาว สุพิศ เต็กมารักษ์ นางสาวสุพิศ เต็กมารักษ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101766 R2549150000300875 11,500.00 
500 3-1012-02674-93-7 4930235401118 นาย ชิษณุพงศ์ เชาวนศิลป์ นายชิษณุพงศ์ เชาวนศิลป์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101619 R2549150000300876 11,500.00 
501 3-1004-00778-44-4 4930235401119 นางสาว ทองทิพย์ สาระกูล นางสาวทองทิพย์ สาระกูล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103942 R2549150000300877 11,500.00 
502 3-5401-00595-23-5 4930235401120 นาง นภา เปี่ยมสัมฤทธิ์ นางนภา เปี่ยมสัมฤทธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103954 R2549150000300878 11,500.00 
503 3-3607-00285-80-8 4930235401121 นางสาว ทัชชมัย พัจนสุนทร นางสาวทัชชมัย พัจนสุนทร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103943 R2549150000300879 11,500.00 
504 5-5307-90001-93-1 4930235401122 นางสาว น้ำผึ้ง เผือกพูล นางสาวน้ำผึ้ง เผือกพูล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101649 R2549150000300880 11,500.00 
505 3-1005-04153-90-4 4930235401123 นางสาว อัญชลี ทองนิล นางสาวอัญชลี ทองนิล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104061 R2549150000300881 11,500.00 
506 3-3110-00269-08-8 4930235401124 นางสาว บังอร ผิวสุข นางสาวบังอร ผิวสุข การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108621 R2549150000300882 11,500.00 
507 3-8406-00196-99-0 4930235401125 นาง จิรนันท์ กรดดำ นางจิรนันท์ กรดดำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103912 R2549150000300883 11,500.00 
508 3-1018-00751-74-9 4930235401126 นางสาว ศิริพร สหัสยุคนธ์ นางสาวศิริพร สหัสยุคนธ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101740 R2549150000300884 11,500.00 
509 3-3022-00387-05-1 4930235401127 นาย ทัศพล ศรีนาคา นายทัศพล ศรีนาคา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103944 R2549150000300885 11,500.00 
510 1-7099-00015-35-7 4930235401128 นางสาว จริยา ทองนาค นางสาวจริยา ทองนาค การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103896 R2549150000300886 11,500.00 
511 1-3014-00009-36-2 4930235401131 นาย วัฒนา กลอนดอน นายวัฒนา กลอนดอน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104009 R2549150000300887 11,500.00 
512 3-7205-00022-70-2 4930235401133 นางสาว น้ำอ้อย อุบลบาน นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101650 R2549150000300888 11,500.00 
513 3-3011-00220-05-6 4930235401134 นางสาว รุจิรา เอมโคกสูง นางสาวรุจิรา เอมโคกสูง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104002 R2549150000300889 11,500.00 
514 1-1199-00049-71-1 4930235401141 นางสาว จิตติมา ภู่สว่าง นางสาวจิตติมา ภู่สว่าง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103909 R2549150000300890 11,500.00 
515 1-4408-00010-33-1 4930235401142 นางสาว อรทัย ลาตรินทร์ นางสาวอรทัย ลาตรินทร์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104056 R2549150000300891 11,500.00 
516 3-7098-00249-97-2 4930235401144 นางสาว วรรณวิภา โชติสนธิ์ นางสาววรรณวิภา โชติสนธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101714 R2549150000300892 11,500.00 
517 2-1604-00052-41-1 4930235401145 สิบตรีหญิง วิลัย โสนาง นางวิลัย โสนาง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104016 R2549150000300893 11,500.00 
518 3-2603-00046-70-0 4930235401146 นาย มณเฑียร ตราชู นายมณเฑียร ตราชู การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101691 R2549150000300894 11,500.00 
519 1-1006-00036-52-6 4930235401147 นางสาว จิตรา เจ๊ะมูฮำหมัด นางสาวจิตรา เจ๊ะมูฮำหมัด การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103911 R2549150000300895 11,500.00 
520 3-7403-00558-81-1 4930235401149 นางสาว บังอร กัณท์บุญมี นางสาวบังอร กัณท์บุญมี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103962 R2549150000300896 11,500.00 
521 2-1003-00002-48-9 4930235401150 นางสาว ชาริณี เณรพงษ์ นางสาวชาริณี เณรพงษ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103927 R2549150000300897 11,500.00 
522 3-3014-01300-02-4 4930235401151 นาง ปราณี พิมพ์อ่ำ นางปราณี พิมพ์อ่ำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101661 R2549150000300898 11,500.00 
523 3-1806-00676-68-8 4930235401152 นางสาว สุธิษา โพธิ์ขำ นางสาวสุธิษา โพธิ์ขำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101762 R2549150000300899 11,500.00 
524 3-8001-01063-75-7 4930235401153 ว่าที่ร.ต. จิตติภรณ์ ดาษพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีจิตติภรณ์ ดาษพันธ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108495 R2549150000300900 11,500.00 
525 3-6507-00279-73-2 4930235401154 นางสาว เยาว์ลักษ์ อินทร์ยา นางสาวเยาว์ลักษ์ อินทร์ยา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101700 R2549150000300901 11,500.00 
526 3-4007-00117-62-9 4930235401155 นางสาว นรินทร ดาวสกุล นางสาวนรินทร ดาวสกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101642 R2549150000300902 11,500.00 
527 5-6705-00118-77-4 4930235401156 นางสาว กฤษณา สำเนียงเพราะ นางสาวกฤษณา สำเนียงเพราะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103887 R2549150000300903 11,500.00 
528 3-4209-00557-57-6 4930235401157 นางสาว วนัสนันท์ ไชยแสน นางสาววนัสนันท์ ไชยแสน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101711 R2549150000300904 11,500.00 
529 3-2506-00299-10-7 4930235401158 นางสาว จิตติพร เจริญจิตร นางสาวจิตติพร เจริญจิตร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101604 R2549150000300905 11,500.00 
530 3-8299-00018-19-0 4930235401159 นางสาว พัชรากร สิทธิการ นางสาวพัชรากร สิทธิการ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101676 R2549150000300906 11,500.00 
531 3-4704-00538-28-9 4930235401161 นางสาว กนกอร สุราราช นางสาวกนกอร สุราราช การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101576 R2549150000300907 11,500.00 
532 3-9399-00139-03-4 4930235401164 นางสาว พรสวรรค์ แซ่ขอ นางสาวพรสวรรค์ แซ่ขอ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101675 R2549150000300908 11,500.00 
533 3-6405-00056-46-2 4930235401165 นางสาว รุ่งนภา สุทธิประพันธ์ นางสาวรุ่งนภา สุทธิประพันธ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101706 R2549150000300909 11,500.00 
534 3-6405-00056-44-6 4930235401166 นางสาว มาลัย บุญคำ นางสาวมาลัย บุญคำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101695 R2549150000300910 11,500.00 
535 3-1014-03377-20-4 4930235401168 นางสาว ธิดา สินสมุทร นางสาวธิดา สินสมุทร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101635 R2549150000300911 11,500.00 
536 1-3005-00004-08-6 4930235401171 นางสาว กระมล ถานอก นางสาวกระมล ถานอก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108887 R2549150000300912 11,500.00 
537 2-6603-00001-15-1 4930235401176 นางสาว จุรีรัตน์ โสภาเกตุ นางสาวจุรีรัตน์ โสภาเกตุ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103918 R2549150000300913 11,500.00 
538 3-6406-00554-14-6 4930235401177 นางสาว จีราภรณ์ คุ้มเมือง นางสาวจีราภรณ์ คุ้มเมือง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101609 R2549150000300914 11,500.00 
539 3-8602-00009-47-5 4930235401181 นาย พานุ ช่วยชูหนู นายพานุ ช่วยชูหนู การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101679 R2549150000300916 11,500.00 
540 3-1005-03486-72-1 4930235401183 พันจ่าเอกหญิง กาญจนา วิมานศักดิ์ นางกาญจนา วิมานศักดิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101586 R2549150000300917 11,500.00 
541 3-1020-01742-86-3 4930235401184 นาย เรืองศรี เรืองชัยภมิ นายเรืองศรี เรืองชัยภูมิ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104003 R2549150000300918 11,500.00 
542 1-4808-00019-29-1 4930235401186 นางสาว ศรินยา ต้อยสิมมา นางสาวศรินยา ต้อยสิมมา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101732 R2549150000300919 11,500.00 
543 3-4701-01128-36-4 4930235401187 นางสาว อุทัยวรรณ พุ้ยมอม นางสาวอุทัยวรรณ พุ้ยมอม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101794 R2549150000300920 11,500.00 
544 3-3096-00052-06-1 4930235401188 นางสาว ศันสนีย์ รับริ้วกลาง นางสาวศันสนีย์ รับริ้วกลาง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101739 R2549150000300922 11,500.00 
545 3-8415-00452-68-5 4930235401189 นาย บุญฤทธิ์ จันทวงศ์ นายบุญฤทธิ์ จันทวงศ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103963 R2549150000300923 11,500.00 
546 3-3209-01168-15-9 4930235401190 นางสาว ศรีตรัง อุส่าห์ดี นางสาวศรีตรัง อุส่าห์ดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101733 R2549150000300924 11,500.00 
547 3-6508-00664-63-8 4930235401192 นางสาว ราตรี อ่อนกระโทก นางสาวราตรี อ่อนกระโทก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101704 R2549150000300925 11,500.00 
548 3-6706-00245-09-7 4930235401193 นางสาว ทัศนีย์ ศรีชุมพร นางสาวทัศนีย์ ศรีชุมพร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101627 R2549150000300928 11,500.00 
549 3-4097-00194-79-6 4930235401194 นางสาว ธนพร บุตรเวียงพันธ์ นางสาวธนพร บุตรเวียงพันธ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101631 R2549150000300930 11,500.00 
550 3-3609-00099-23-4 4930235401196 นาย เปรมชัย ศิลกุล นายเปรมชัย ศิลกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101667 R2549150000300932 11,500.00 
551 3-9301-00236-14-2 4930235401198 นางสาว กาญจนา หนูขาว นางสาวกาญจนา หนูขาว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103891 R2549150000300934 11,500.00 
552 3-4019-00297-80-0 4930235401199 นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101690 R2549150000300935 11,500.00 
553 3-4299-00054-53-0 4930235401201 นางสาว อนงค์ ละธาดา นางสาวอนงค์ ละธาดา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101780 R2549150000300937 11,500.00 
554 3-5104-00364-35-2 4930235401205 นาย วิชาญ เปี้ยฝั้น นายวิชาญ เปี้ยฝั้น การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104011 R2549150000300939 11,500.00 
555 3-1008-00396-48-4 4930235401207 นาย จิตติศักดิ์ วงศ์วณิช นายจิตติศักดิ์ วงศ์วณิช การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103910 R2549150000300941 11,500.00 
556 3-4603-00585-27-7 4930235401209 นาย ปรีชา บุพโกสุม นายปรีชา บุพโกสุม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108858 R2549150000300943 11,500.00 
557 3-8001-00751-30-7 4930235410002 นางสาว จีระวรรณ กาญจนพันธ์ นางสาวจีระวรรณ กาญจนพันธ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103917 R2549150000300945 11,500.00 
558 3-8415-00423-59-6 4930235410003 นาย วราวิช พรหมฤทธิ์ นายวราวิช พรหมฤทธิ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101718 R2549150000300947 11,500.00 
559 1-5499-00032-70-9 4930235410004 นางสาว จุฑารัตน์ วชิรธนเจริญ นางสาวจุฑารัตน์ วชิรธนเจริญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101612 R2549150000300949 11,500.00 
560 1-6710-00010-36-1 4930235410005 นางสาว ตีรณา อนุพิมพ์ นางสาวตีรณา อนุพิมพ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103939 R2549150000300951 11,500.00 
561 3-1005-03744-79-8 4930235410006 นางสาว วันเพ็ญ จำเนียรหล้า นางสาววันเพ็ญ จำเนียรหล้า การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101721 R2549150000300955 11,500.00 
562 3-4701-00267-28-0 4930235410007 นาย จันทร์สุริยา การุณ นายจันทร์สุริยา การุณ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101602 R2549150000300958 11,500.00 
563 3-1017-02311-68-0 4930235410008 นางสาว สุปราณี จงสำราญ นางสาวสุปราณี จงสำราญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101765 R2549150000300959 11,500.00 
564 1-4119-00015-26-3 4930235410010 นาย ชาติชาย ชมภูธร นายชาติชาย ชมภูธร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103926 R2549150000300961 11,500.00 
565 3-5014-00619-05-0 4930235410011 นาย สมชาติ ภูเขา นายสมชาติ ภูเขา การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101744 R2549150000300964 11,500.00 
566 4-1006-00067-06-0 4930235410012 นาย สมชัย โชคอำนวยกิจ นายสมชัย โชคอำนวยกิจ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101743 R2549150000300966 11,500.00 
567 3-4407-00037-09-9 4930235410013 นาย จักรพงศ์ เฮียงโฮม นายจักรพงศ์ เฮียงโฮม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103897 R2549150000300967 11,500.00 
568 3-1901-00312-14-8 4930235410014 นาง ศรัญญา ปิ่นแก้ว นางสาวศรัญญา ปิ่นแก้ว การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104020 R2549150000300968 11,500.00 
569 1-1003-00009-77-9 4930235410015 นางสาว สุพัตรา ปุยจริญ นางสาวสุพัตรา ปุยเจริญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000107773 R2549150000300969 11,500.00 
570 1-1003-00010-37-8 4930235410016 นางสาว วิลาวัลย์ เสาธงใหญ่ นางสาววิลาวัลย์ เสาธงใหญ่ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108520 R2549150000300970 11,500.00 
571 3-5303-00438-80-0 4930235410018 นาย อดิสรณ์ ดอกไม้จีน นายอดิสรณ์ ดอกไม้จีน การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101779 R2549150000300972 11,500.00 
572 3-1015-01117-65-7 4930235410024 นาง ชุติมา เหหาสุข นางชุติมา เหหาสุข การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101620 R2549150000300974 11,500.00 
573 3-1014-00844-07-3 4930235410025 นาย กิตติวัฒน์ พิชิตฐานุพงศ์ นายกิตติวัฒน์ พิชิตฐานุพงศ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101590 R2549150000300976 11,500.00 
574 3-5699-00102-69-0 4930235410026 นาย สุธีร์ จี้หอม นายสุธีร์ จี้หอม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101763 R2549150000300977 11,500.00 
575 3-5499-00131-83-5 4930235410027 นาย พงษ์ศักดิ์ โรจนศิริพงษ์ นายพงษ์ศักดิ์ โรจนศิริพงษ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103972 R2549150000300978 11,500.00 
576 3-2510-00298-18-6 4930235410028 นาย ปิยะพงศ์ แผลงศร นายปิยะพงศ์ แผลงศร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101664 R2549150000300979 11,500.00 
577 3-1017-00589-98-2 4930235410029 พันตรี มาโนช จันทร์เอี่ยม ว่าที่พันตรีมาโนช จันทร์เอี่ยม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103987 R2549150000300982 11,500.00 
578 1-1014-00534-17-5 4930235410030 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103931 R2549150000300983 11,500.00 
579 3-1005-02014-39-7 4930235410032 นางสาว นฐนน เงินทิพย์ นางสาวนฐนน เงินทิพย์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101638 R2549150000300984 11,500.00 
580 3-1901-00210-09-4 4930235410033 นางสาว วิมล พะสะเทือน นางสาววิมล พะสะเทือน การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101727 R2549150000300986 11,500.00 
581 3-3497-00029-84-2 4930235410034 นางสาว กัญจน์พรรณ บุรวิศิษฐ์ นางสาวกัญจน์พรรณ บุรวิศิษฐ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101583 R2549150000300988 11,500.00 
582 1-4703-00005-21-5 4930235410036 นางสาว วัชราภรณ์ ชมชื่น นางสาววัชราภรณ์ ชมชื่น การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104008 R2549150000300989 11,500.00 
583 3-1003-00477-59-1 4930235410039 นางสาว บุปผา หมัดเชี่ยว นางสาวบุปผา หมัดเชี่ยว การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101656 R2549150000300991 11,500.00 
584 3-2602-00100-03-6 4930235410040 นาง สุชัญญา[2] เทียนตระกูล นางสุชัญญา เทียนตระกูล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104030 R2549150000300993 11,500.00 
585 3-6202-00348-52-2 4930235410201 นาย นคร จันทร์ต้น นายนคร จันทร์ต้น การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101637 R2549150000300995 11,500.00 
586 3-1006-02759-43-2 4930235410202 นาย ภรเอก กิจสุทธิ นายภรเอก กิจสุทธิ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108442 R2549150000300996 11,500.00 
587 3-1017-02273-15-0 4930235410204 นางสาว ศรันยา ดอนทิพย์ทราย นางสาวศรันยา ดอนทิพย์ทราย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101731 R2549150000300997 11,500.00 
588 3-6406-00080-00-4 4930235410206 นางสาว อรทัย ศาสตร์เพ็ง นางสาวอรทัย ศาสตร์เพ็ง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104057 R2549150000300998 11,500.00 
589 1-1003-00004-87-4 4930235410208 นางสาว ดวงนภา ลายลักษณ์ นางสาวดวงนภา ลายลักษณ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103936 R2549150000300999 11,500.00 
590 3-8498-00063-07-0 4930235410212 นาย สุรัช ทิพย์เกิด นายสุรัช ทิพย์เกิด การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101773 R2549150000301000 11,500.00 
591 5-4716-00002-90-8 4930235410213 นางสาว สุรีรัตน์ เมืองแทน นางสาวสุรีรัตน์ เมืองแทน การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104039 R2549150000301001 11,500.00 
592 3-4708-00958-60-9 4930235410217 นางสาว เปมิกา สุทธิเลิศ นางสาวเปมิกา สุทธิเลิศ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101666 R2549150000301002 11,500.00 
593 3-5399-00122-01-1 4930235410218 นางสาว ปาริชาติ พัดเย็นชื่น นางสาวปาริชาติ พัดเย็นชื่น การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103970 R2549150000301003 11,500.00 
594 3-4309-00882-57-4 4930235410222 นาย อภิศักดิ์ มาลาทอง นายอภิศักดิ์ มาลาทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101783 R2549150000301005 11,500.00 
595 3-2504-00534-69-2 4930235410223 นางสาว จารุณี สุทธิเรือง นางสาวจารุณี สุทธิเรือง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101603 R2549150000301007 11,500.00 
596 5-8012-00004-41-1 4930235410226 นางสาว สุลี ดวงแข นางสาวสุลี ดวงแข การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104040 R2549150000301010 11,500.00 
597 5-3207-00034-85-2 4930235410228 นางสาว ขวัญนภา มุลาลินน์ นางสาวขวัญนภา มุลาลินน์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101595 R2549150000301011 11,500.00 
598 3-8008-00357-16-4 4930235410229 นาย สรรัตน์ โฉมทอง นายสรรัตน์ โฉมทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101747 R2549150000301012 11,500.00 
599 3-1003-00188-33-5 4930235410234 นาย วินัย มณี นายวินัย มณี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101726 R2549150000301013 11,500.00 
600 3-1002-03123-21-6 4930235413201 นางสาว นฤมล งามสมเกล้า นางสาวนฤมล งามสมเกล้า การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103956 R2549150000301014 11,500.00 
601 3-1005-01580-58-5 4930235413206 นางสาว สินีนาฏ ศิริเดช นางสาวสินีนาฏ ศิริเดช การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101754 R2549150000301015 11,500.00 
602 3-1003-00359-42-3 4930235413211 นางสาว มุกดา สงวนวงษ์ นางสาวมุกดา สงวนวงษ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101697 R2549150000301016 11,500.00 
603 3-4406-01124-57-1 4930235413213 นางสาว ชนิดาพร หอมพามา นางสาวชนิดาพร หอมพามา การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103922 R2549150000301017 11,500.00 
604 5-3301-00065-35-8 4930235413215 นางสาว ศศิธร ธรรมวงศ์ นางสาวศศิธร ธรรมวงศ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101736 R2549150000301018 11,500.00 
605 3-1003-00153-85-0 4930235413218 นางสาว วันวิสา เอมศิลปี นางสาววันวิสา เอมศิลปี การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101723 R2549150000301019 11,500.00 
606 3-1006-00953-12-6 4930235413221 นางสาว ณัฐกาญจน์ เลาะหมัด นางสาวณัฐกาญจน์ เลาะหมัด การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103932 R2549150000301020 11,500.00 
607 3-1015-01402-84-0 4930235413222 นางสาว รีฮานา สมบูรณ์ นางสาวรีฮานา สมบูรณ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103999 R2549150000301021 11,500.00 
608 3-1010-00467-17-5 4930235413223 นางสาว วันเพ็ญ อับดุลเลาะห์ นางสาววันเพ็ญ อับดุลเลาะห์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101722 R2549150000301022 11,500.00 
609 3-3416-00087-29-1 4930235413224 นางสาว ทัศนีย์ กิณรีวงศ์ นางสาวทัศนีย์ กิณรีวงศ์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101628 R2549150000301023 11,500.00 
610 3-1010-00597-30-3 4930235413225 นางสาว ฝนทิพย์ พันธุ์ชื่น นางสาวฝนทิพย์ พันธุ์ชื่น การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101668 R2549150000301024 11,500.00 
611 3-1206-00201-65-5 4930235413229 นาง หนึ่งฤทัย นิรบุตร นางหนึ่งฤทัย นิรบุตร การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101777 R2549150000301025 11,500.00 
612 3-5606-00455-34-3 4930235413231 นางสาว สิมาภรณ์ พรมแก้ว นางสาวสิมาภรณ์ พรมแก้ว การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000107772 R2549150000301026 11,500.00 
613 3-4507-00003-64-0 4930235413232 นางสาว จรินทร์ ประทุมชาติ นางสาวจรินทร์ ประทุมชาติ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103895 R2549150000301027 11,500.00 
614 5-1010-99001-04-8 4930235413233 นางสาว สายพิณ คงเจริญ นางสาวสายพิณ คงเจริญ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101752 R2549150000301028 11,500.00 
615 3-4201-00438-33-5 4930235414202 นางสาว ภาวดี จันทะเสน นางสาวภาวดี จันทะเสน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101688 R2549150000301029 11,500.00 
616 1-5403-00003-99-8 4930235414206 นางสาว ณัฐกานต์ เหล็กแก้ว นางสาวณัฐกานต์ เหล็กแก้ว การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101622 R2549150000301030 11,500.00 
617 3-4106-00690-33-5 4930235414209 นางสาว สุภาวดี มาลาศรี นางสาวสุภาวดี มาลาศรี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101768 R2549150000301031 11,500.00 
618 3-1006-01263-62-0 4930235414210 นางสาว ลัดดา แหละไหม นางสาวลัดดา แหละไหม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101708 R2549150000301032 11,500.00 
619 3-4403-01010-06-5 4930235414214 นางสาว จารุณี อันมาก นางสาวจารุณี อันมาก การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000108493 R2549150000301033 11,500.00 
620 3-1014-02080-22-4 4930235414216 นาง สุชาวดี ภูมิรินทร์ นางสุชาวดี ภูมิรินทร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104032 R2549150000301034 11,500.00 
621 1-1012-00080-78-2 4930235414217 นางสาว อลิสรา ศรีแก้ว นางสาวอลิสรา ศรีแก้ว การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000104060 R2549150000301035 11,500.00 
622 3-4209-00353-97-1 4930235414219 นางสาว อมลณัฐ เทนา นางสาวอมลณัฐ เทนา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101784 R2549150000301036 11,500.00 
623 1-6697-00063-23-5 4930235414221 นางสาว วรวรรณ คำเส็ง นางสาววรวรรณ คำเส็ง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101717 R2549150000301037 11,500.00 
624 3-4614-00021-65-1 4930235414223 นาง สวรรค์ เกล็ดแก้ว นางสวรรค์ เกล็ดแก้ว การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101748 R2549150000301040 11,500.00 
625 3-4808-00377-10-0 4930235414224 นางสาว สะไบแพร หมอกมีชัย นางสาวสะไบแพร หมอกมีชัย การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101749 R2549150000301041 11,500.00 
626 1-1002-00145-61-1 4930235414225 นางสาว ปวีณา หวังสะเล็บ นางสาวปวีณา หวังสะเล็บ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103969 R2549150000301043 11,500.00 
627 3-1003-00130-35-3 4930235414227 นางสาว รติมา แจ้งเจียนหัด นางสาวรติมา แจ้งเจียนหัด การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103991 R2549150000301046 11,500.00 
628 3-1010-00236-39-4 4930235414229 นางสาว ปรางค์ทิพย์ จันทร์ปัญญา นางสาวปรางค์ทิพย์ จันทร์ปัญญา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103966 R2549150000301048 11,500.00 
629 3-3312-00148-62-4 4930235414230 นางสาว จุรีรัตน์ วิยาสิงห์ นางสาวจุรีรัตน์ วิยาสิงห์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101614 R2549150000301050 11,500.00 
630 3-2005-00013-21-0 4930235414231 นางสาว ธนารักษ์ อ้อนสุดใจ นางสาวธนารักษ์ อ้อนสุดใจ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000101633 R2549150000301052 11,500.00 
631 1-8012-00017-56-1 4930235414235 นางสาว นิตยา แสงวิมาน นางสาวนิตยา แสงวิมาน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี แฟชั่น C2549150000103959 R2549150000301054 11,500.00 
632 3-1009-04773-00-4 4930432509003 นาย อนิรุทธ สุนทรสงวน นายอนิรุทธ สุนทรสงวน เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104571 R2549150000300068 12,500.00 
633 3-1009-05164-87-7 4930432509004 นาย ธวัชชัย จั่นท้วม นายธวัชชัย จั่นท้วม เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000108500 R2549150000300069 12,500.00 
634 1-1007-00447-27-7 4930432509006 นาย เฉลิมชัย พิกุลเเก้ว นายเฉลิมชัย พิกุลแก้ว เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104444 R2549150000300115 12,500.00 
635 3-6709-00026-52-8 4930432509007 นาย สุริโย ขวัญโพก นายสุริโย ขวัญโพก เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104560 R2549150000300070 12,500.00 
636 3-2406-00137-86-7 4930432509008 นาย มนตรี คะสุวรรณ์ นายมนตรี คะสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104501 R2549150000300071 12,500.00 
637 3-1403-00108-57-9 4930432509014 นาย กฤตยชญ์ ตองอ่อน นายกฤตยชญ์ ตองอ่อน เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000102135 R2549150000300072 12,500.00 
638 3-6099-00670-77-8 4930432509017 นาย กิตติศักดิ์ วงษ์นาค นายกิตติศักดิ์ วงษ์นาค เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104428 R2549150000300073 12,500.00 
639 3-1101-00922-61-2 4930432509021 นาย ชวลิต ไชยะโพธิ์ นายชวลิต ไชยะโพธิ์ เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000102156 R2549150000300074 12,500.00 
640 3-1012-00736-12-9 4930432509022 นาย วรวุฒิ เปรมชื่น นายวรวุฒิ เปรมชื่น เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000102257 R2549150000300075 12,500.00 
641 1-1004-00194-82-9 4930432509024 นาย ปรีชา ลิขิตสกุลเดช นายปรีชา ลิขิตสกุลเดช เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104483 R2549150000300116 12,500.00 
642 3-5804-00337-85-1 4930432509034 นาย มนตรี ทองนาโพธิ์ นายมนตรี ทองนาโพธิ์ เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104502 R2549150000300076 12,500.00 
643 3-1017-01752-20-8 4930432509036 ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย เพ็งอ่อน ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย เพ็งอ่อน เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104584 R2549150000300077 12,500.00 
644 4-1009-00063-72-8 4930432509038 นาย สิทธิชัย ศรีเมือง นายสิทธิชัย ศรีเมือง เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104547 R2549150000300078 12,500.00 
645 3-1601-00353-97-9 4930432509041 นาย เลอสรรค์ เศวตไชยพงศ์ นายเลอสรรค์ เศวตไชยพงศ์ เทคโนโลยีอุตฯ การจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104511 R2549150000300079 12,500.00 
646 3-6706-00354-61-9 4930432510002 นาย สมศักดิ์ ทองปลิว นายสมศักดิ์ ทองปลิว เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104542 R2549150000300033 12,500.00 
647 3-1101-00929-03-0 4930432510011 นาย ชนาชัย แก้ววิลัย นายชนาชัย แก้ววิลัย เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104445 R2549150000300034 12,500.00 
648 3-7005-00444-38-1 4930432510012 นาย ปิยะพงษ์ โพธิกานนท์ นายปิยะพงษ์ โพธิกานนท์ เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104488 R2549150000300035 12,500.00 
649 1-1015-00038-95-1 4930432510013 นาย จตุรงค์ สุขอยู่ นายจตุรงค์ สุขอยู่ เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104433 R2549150000300036 12,500.00 
650 1-1014-00446-93-4 4930432510014 นาย วรวิทย์ เดชมงคล นายวรวิทย์ เดชมงคล เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000108512 R2549150000300037 12,500.00 
651 3-1101-02066-01-2 4930432510015 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศุขกระรงคะ นายศักดิ์สิทธิ์ ศุขกระรงคะ เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104530 R2549150000300038 12,500.00 
652 1-1007-00144-74-6 4930432510016 นาย สุริยา พิมพ์ดี นายสุริยา พิมพ์ดี เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000108859 R2549150000300039 12,500.00 
653 1-5505-00015-60-4 4930432510017 นาย วีระพงษ์ อินต๊ะกัน นายวีระพงษ์ อินต๊ะกัน เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104526 R2549150000300040 12,500.00 
654 5-4305-90006-60-3 4930432510018 นาย ปราโมทย์ คนยง นายปราโมทย์ คนยง เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104482 R2549150000300041 12,500.00 
655 3-3110-00870-86-5 4930432510019 นาย พงศกร สะรารัมย์ นายพงศกร สะรารัมย์ เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104490 R2549150000300042 12,500.00 
656 3-5399-00052-70-6 4930432510020 นาย พณรัฐ วงค์วาน นายพณรัฐ วงค์วาน เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104492 R2549150000300043 12,500.00 
657 1-6203-00010-45-4 4930432510021 นาย อุทัย คำฟู นายอุทัย คำฟู เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104582 R2549150000300044 12,500.00 
658 3-1005-04069-07-5 4930432510023 นาย อาทิตย์รักษ์ ลายทิม นายอาทิตย์รักษ์ ลายทิม เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104578 R2549150000300045 12,500.00 
659 3-6403-00452-00-3 4930432510025 นาย เสนาะ สุขคำ นายเสนาะ สุขคำ เทคโนโลยีอุตฯ การผลิต ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104564 R2549150000300046 12,500.00 
660 3-1103-00268-70-3 4930432512001 นาย เอกวิทย์ สินเวช นายเอกวิทย์ สินเวช เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104587 R2549150000300055 12,500.00 
661 3-4104-01168-26-4 4930432512003 นาย เอกพล อำภาภรณ์ นายเอกพล อำภาภรณ์ เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104586 R2549150000300056 12,500.00 
662 1-1604-00014-23-5 4930432512005 นาย เดชณรงค์ ทามี นายเดชณรงค์ ทามี เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104456 R2549150000300057 12,500.00 
663 3-1009-03913-03-1 4930432512006 นาย วราวิทย์ ประไพจันทร์ นายวราวิทย์ ประไพจันทร์ เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104515 R2549150000300058 12,500.00 
664 3-1009-03913-02-3 4930432512007 นาย วราวุฒิ ประไพจันทร์ นายวราวุฒิ ประไพจันทร์ เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104516 R2549150000300059 12,500.00 
665 3-6506-00043-21-4 4930432512008 นาย วิวัฒน์ อินกองงาม นายวิวัฒน์ อินกองงาม เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104523 R2549150000300060 12,500.00 
666 3-9402-00272-38-8 4930432512009 นาย ประเสริฐ เพชรน้ำทอง นายประเสริฐ เพชรน้ำทอง เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104481 R2549150000300061 12,500.00 
667 5-3610-90015-17-6 4930432512010 นาย สุนทร อภัยวงษ์ นายสุนทร อภัยวงษ์ เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104553 R2549150000300062 12,500.00 
668 1-3107-00021-52-9 4930432512014 นาย ศุภชัย บุญเรือง นายศุภชัย บุญเรือง เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104532 R2549150000300063 12,500.00 
669 3-3014-00946-01-0 4930432512020 นาย กิตติศักดิ์ งอนกิ่ง นายกิตติศักดิ์ งอนกิ่ง เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104429 R2549150000300064 12,500.00 
670 1-1015-00145-68-5 4930432512021 นาย กิตติวงศ์ ทองวงศ์ นายกิตติวงศ์ ทองวงศ์ เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104427 R2549150000300065 12,500.00 
671 3-7105-00742-74-8 4930432512023 นาย สายัน พึ่งไทย นายสายัน พึ่งไทย เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104545 R2549150000300066 12,500.00 
672 3-6701-00181-23-5 4930432512024 นาย ธีรพงษ์ วงศ์จันทรา นายธีรพงษ์ วงศ์จันทรา เทคโนโลยีอุตฯ เครื่องกล ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104463 R2549150000300067 12,500.00 
673 3-4309-00452-70-7 4930432513002 นาย สมชาติ มังครัตน์ นายสมชาติ มังครัตน์ เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104537 R2549150000300109 12,500.00 
674 3-1007-00128-39-9 4930432513003 นาย ธนพงศ์ ไวยสุภี นายธนพงศ์ ไวยสุภี เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104462 R2549150000300110 12,500.00 
675 1-3307-00008-93-0 4930432513006 นาย สุเพียร นรดี นายสุเพียร นรดี เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104555 R2549150000300111 12,500.00 
676 3-1009-03885-36-4 4930432513009 นาย วีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น นายวีรวัฒน์ โพธิ์กลิ่น เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104525 R2549150000300112 12,500.00 
677 3-2203-00767-18-1 4930432513011 นาย น้อย ห้ามภัย นายน้อย ห้ามภัย เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104471 R2549150000300113 12,500.00 
678 1-8007-00024-95-7 4930432513013 นาย ธัญญะ ภูษา นายธัญญะ ภูษา เทคโนโลยีอุตฯ ไฟฟ้า ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000108501 R2549150000300114 12,500.00 
679 3-8501-00253-58-7 4930432517001 นาย ณัฐวรรธน์ สุริวงศ์ นายณัฐวรรธน์ สุริวงศ์ เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000103700 R2549150000300047 12,500.00 
680 3-4710-00219-00-4 4930432517002 นาย เกิดชัย มีกุศล นายเกิดชัย มีกุศล เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104430 R2549150000300048 12,500.00 
681 3-9399-00188-21-3 4930432517003 นาย ณัฏฐสิฏฐ์ รัตนวราเกียรติ นายณัฏฐสิฏฐ์ รัตนวราเกียรติ เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104450 R2549150000300049 12,500.00 
682 3-1006-00515-63-3 4930432517007 นาย ณัฐวุฒิ สุนทรอภิชาติ นายณัฐวุฒิ สุนทรอภิชาติ เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104451 R2549150000300050 12,500.00 
683 3-4605-00808-14-8 4930432517008 นาย ปัญญา สาโสภา นายปัญญา สาโสภา เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104486 R2549150000300051 12,500.00 
684 3-1009-01733-90-7 4930432517011 นาย สมชัย จันทรประมาณ นายสมชัย จันทรประมาณ เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104536 R2549150000300052 12,500.00 
685 3-3017-00087-22-5 4930432517013 นาย ฉอ้อน แจ้งพิมาย นายฉอ้อน แจ้งพิมาย เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104443 R2549150000300053 12,500.00 
686 3-4408-00579-40-3 4930432517015 นาย ประดิษฐ ศรีสุวรรณ นายประดิษฐ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104479 R2549150000300054 12,500.00 
687 3-4205-00310-87-5 4930435401002 นาย ธนญชัย แสนใจ นายธนญชัย แสนใจ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104461 R2549150000300080 11,500.00 
688 3-4305-01085-37-9 4930435401004 นางสาว มนัสวี พลศรี นางสาวมนัสวี พลศรี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104504 R2549150000300081 11,500.00 
689 3-3601-01157-56-0 4930435401008 นางสาว สุดาวรรณ์ แสงจันทร์ นางสาวสุดาวรรณ์ แสงจันทร์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104552 R2549150000300082 11,500.00 
690 1-1008-00006-15-9 4930435401009 นางสาว คณาพร กลิ่นมาลา นางสาวคณาพร กลิ่นมาลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104432 R2549150000300083 11,500.00 
691 3-1016-00131-81-0 4930435401010 นาง กาญจนา ชัยฤทธิ์ นางกาญจนา ชัยฤทธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104425 R2549150000300084 11,500.00 
692 1-1008-00129-30-7 4930435401013 นางสาว สุรีย์ กลิ่นมาลา นางสาวสุรีย์ กลิ่นมาลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104561 R2549150000300085 11,500.00 
693 3-1104-00211-05-3 4930435401014 นาง ศลีลา ทับทอง นางศลีลา ทับทอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104529 R2549150000300086 11,500.00 
694 1-3006-00035-06-4 4930435401015 นางสาว เบญจวรรณ นัดกระโทก นางสาวเบญจวรรณ นัดกระโทก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104477 R2549150000300087 11,500.00 
695 3-1414-00140-46-7 4930435401016 นางสาว จุฑามาศ คงถิ่นฐาน นางสาวจุฑามาศ คงถิ่นฐาน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104440 R2549150000300088 11,500.00 
696 3-1009-00216-29-1 4930435401017 นางสาว สิริพร สุกเกตุ นางสาวสิริพร สุกเกตุ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104548 R2549150000300089 11,500.00 
697 3-9501-00430-74-7 4930435401018 นางสาว วรางคณา หมอกบัว นางสาววรางคณา หมอกบัว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104513 R2549150000300090 11,500.00 
698 3-4704-00473-04-7 4930435401021 นางสาว นิดตา พิษสุวรรณ นางสาวนิดตา พิษสุวรรณ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104474 R2549150000300091 11,500.00 
699 3-3613-00190-01-1 4930435401028 นางสาว สมนึก อินชะนะ นางสาวสมนึก อินชะนะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104539 R2549150000300092 11,500.00 
700 1-2009-00024-18-2 4930435401029 นางสาว จรรยพร สีตลาภินันท์ นางสาวจรรยพร สีตลาภินันท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104434 R2549150000300093 11,500.00 
701 3-3103-00317-02-8 4930435401031 นาย โสภณ กมลรัมย์ นายโสภณ กมลรัมย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104566 R2549150000300094 11,500.00 
702 3-1010-00073-05-3 4930435401032 นางสาว สุวีรา บารอเฮม นางสาวสุวีรา บารอเฮม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104563 R2549150000300095 11,500.00 
703 5-1009-00034-45-9 4930435401033 นาย สุรพงษ์ พิมลสิงห์ นายสุรพงษ์ พิมลสิงห์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104559 R2549150000300096 11,500.00 
704 1-6710-00004-34-4 4930435401034 นางสาว กาญจนา พรมอินทร์ นางสาวกาญจนา พรมอินทร์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104426 R2549150000300097 11,500.00 
705 3-2401-00481-84-4 4930435401036 นาย ภักดี คงคุณาภรณ์ นายภักดี คงคุณาภรณ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104498 R2549150000300098 11,500.00 
706 3-5705-01174-37-1 4930435401037 นาง อุษณี ปินตา นางอุษณี ปินตา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104583 R2549150000300099 11,500.00 
707 3-7204-00242-57-3 4930435401038 นาย ดุษดี จันทร์เพ็ญ นายดุษดี จันทร์เพ็ญ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104455 R2549150000300100 11,500.00 
708 1-3112-00007-99-4 4930435401039 นาย วัฒนา กัลยาสาย นายวัฒนา กัลยาสาย การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104517 R2549150000300101 11,500.00 
709 3-3418-00074-74-5 4930435401040 นางสาว สังวาล ทองเกตุ นางสาวสังวาล ทองเกตุ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104543 R2549150000300102 11,500.00 
710 1-6406-00015-38-9 4930435401041 นางสาว นารีรัตน์ บัวศรี นางสาวนารีรัตน์ บัวศรี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104473 R2549150000300103 11,500.00 
711 3-4015-00542-84-0 4930435401042 นางสาว วิจิตรา ปานชาลี นางสาววิจิตรา ปานชาลี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104519 R2549150000300104 11,500.00 
712 3-3103-00349-77-9 4930435401044 นางสาว นงนุช พินองรัมย์ นางสาวนงนุช พินองรัมย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104465 R2549150000300105 11,500.00 
713 3-7706-00208-33-6 4930435401045 นาย อานนท์ เพ็งอุดม นายอานนท์ เพ็งอุดม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104579 R2549150000300106 11,500.00 
714 3-1009-01884-06-9 4930435401046 นางสาว ไพลิน ลีลาศรีบรรจง นางสาวไพลิน ลีลาศรีบรรจง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104497 R2549150000300107 11,500.00 
715 2-4104-00004-85-5 4930435401047 นางสาว จารุณี สุวรรณภักดี นางสาวจารุณี สุวรรณภักดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนฯกรุงเทพ C2549150000104438 R2549150000300108 11,500.00 
716 5-2704-00003-79-1 4930635410002 นางสาว นฤมล แสนทรศิลป์ นางสาวนฤมล แสนทรศิลป์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104104 R2549150000301068 11,500.00 
717 3-1006-00371-98-4 4930635410003 นางสาว อัญชลี กลุ่มโคกกรวด นางสาวอัญชลี กลุ่มโคกกรวด การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104175 R2549150000301069 11,500.00 
718 3-6407-00601-24-3 4930635410005 นางสาว จิรายุ จันจุ้ย นางสาวจิรายุ จันจุ้ย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104077 R2549150000301976 11,500.00 
719 5-5509-90002-70-1 4930635410006 นาย อักษรา มหายศ นายอักษรา มหายศ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104174 R2549150000301070 11,500.00 
720 2-2106-00019-06-8 4930635410009 นางสาว สมฤทัย จันทร์เทศ นางสาวสมฤทัย จันทร์เทศ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104153 R2549150000301071 11,500.00 
721 1-4607-00008-42-4 4930635410016 นาย บุรี คูณทอง นายบุรี คูณทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104110 R2549150000301072 11,500.00 
722 1-1007-99020-65-3 4930635410018 นางสาว รวิกานต์ เสียมกระโทก นางสาวรวิกานต์ เสียมกระโทก การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000108510 R2549150000301074 11,500.00 
723 1-1009-00022-72-5 4930635410021 นาย ชาลี วิสุทธิปราชญ์ นายชาลี วิสุทธิปราชญ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104083 R2549150000301075 11,500.00 
724 4-1009-00035-64-3 4930635410022 นาย อานนท์ เทศพรพิกุล นายอานนท์ เทศพรพิกุล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104179 R2549150000301076 11,500.00 
725 3-4501-01661-00-3 4930635410024 นางสาว บัวลี ประสงค์สันติ นางสาวบัวลี ประสงค์สันติ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104109 R2549150000301077 11,500.00 
726 3-6601-00603-83-1 4930635410025 นางสาว วชิราภรณ์ ปทุมวัน นางสาววชิราภรณ์ ปทุมวัน การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104131 R2549150000301078 11,500.00 
727 3-1009-03289-58-3 4930635410026 นางสาว ณัฐกานต์ บ้วยเจริญ นางสาวณัฐกานต์ บ้วยเจริญ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104089 R2549150000301079 11,500.00 
728 3-3110-00892-98-2 4930635410028 นางสาว วัชรี เทินทองหลาง นางสาววัชรี เทินทองหลาง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104136 R2549150000301080 11,500.00 
729 3-4506-00522-50-5 4930635410029 นาย ทวีศักดิ์ ประสพผล นายทวีศักดิ์ ประสพผล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104094 R2549150000301085 11,500.00 
730 3-4712-00311-06-1 4930635410030 นาย อุทิศ โชติเกษม นายอุทิศ โชติเกษม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104185 R2549150000301087 11,500.00 
731 3-1009-04368-55-0 4930635410032 นาย สินากร จินดาภาคย์ นายสินากร จินดาภาคย์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104160 R2549150000301089 11,500.00 
732 3-1009-04191-42-1 4930635410034 นาย ชัยวุฒิ สุวภาพ นายชัยวุฒิ สุวภาพ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101800 R2549150000301091 11,500.00 
733 3-1017-00549-05-1 4930635410036 นาย พีรพล ปั้นเฉย นายพีรพล ปั้นเฉย การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104117 R2549150000301093 11,500.00 
734 3-4410-00163-80-7 4930635410037 นางสาว มณี พรมมากุล นางสาวมณี พรมมากุล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104124 R2549150000301095 11,500.00 
735 1-3210-00016-03-5 4930635410039 นางสาว เกศรา ผดุงสุข นางสาวเกศรา ผดุงสุข การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104072 R2549150000301104 11,500.00 
736 3-1009-03730-04-2 4930635410042 นางสาว นวพรรษ ลาภบิดร นางสาวนวพรรษ ลาภบิดร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101804 R2549150000301105 11,500.00 
737 3-1101-02422-67-6 4930635410047 นาย มงคล แสนสนุก นายมงคล แสนสนุก การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104123 R2549150000301106 11,500.00 
738 1-1012-00145-77-9 4930635410050 นางสาว กรรณิกา จินดามงคล นางสาวกรรณิกา จินดามงคล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104063 R2549150000301107 11,500.00 
739 1-1012-00175-57-1 4930635410051 นางสาว สุวดี พื้นทอง นางสาวสุวดี พื้นทอง การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101810 R2549150000301109 11,500.00 
740 1-1002-00243-22-2 4930635410052 นางสาว สราวลี หมัดนุรักษ์ นางสาวสราวลี หมัดนุรักษ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101809 R2549150000301110 11,500.00 
741 1-6001-00053-66-4 4930635410053 นาย วีรเทพ สังวร นายวีรเทพ สังวร การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104143 R2549150000301111 11,500.00 
742 3-2507-00396-99-6 4930635410059 นางสาว พิศมัย กระทุ่มนา นางสาวพิศมัย กระทุ่มนา การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000107774 R2549150000301112 11,500.00 
743 3-1009-03597-77-6 4930635410062 นางสาว ฐิติมา พุฑฒิบัณฑิต นางสาวฐิติมา พุฑฒิบัณฑิต การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104087 R2549150000301113 11,500.00 
744 3-1902-00396-09-2 4930635410068 นางสาว กันยา เสริฐจันทึก นางสาวกันยา เสริฐจันทึก การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104069 R2549150000301114 11,500.00 
745 1-3015-00007-85-0 4930635410071 นาย วีระยุทธ ชมภู่ นายวีระยุทธ ชมภู่ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104146 R2549150000301115 11,500.00 
746 3-8016-00094-05-5 4930635410072 นาย สมชัย ดำด้วงโรม นายสมชัย ดำด้วงโรม การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104152 R2549150000301116 11,500.00 
747 3-1103-00017-39-5 4930635410073 นาย ไชยวัฒน์ ธนชัยนันทกุล นายไชยวัฒน์ ธนชัยนันทกุล การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104086 R2549150000301117 11,500.00 
748 3-1009-04107-74-8 4930635410075 นาย ก้องเกียรติ พลับพลา นายก้องเกียรติ พลับพลา การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104066 R2549150000301120 11,500.00 
749 3-1407-00299-84-3 4930635410076 นาย วีรพงศ์ จรลี นายวีรพงศ์ จรลี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104144 R2549150000301121 11,500.00 
750 4-6207-00001-53-8 4930635410080 นาย เพิ่มศักดิ์ ประคองทรัพย์ นายเพิ่มศักดิ์ ประคองทรัพย์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104118 R2549150000301122 11,500.00 
751 3-4906-00014-54-2 4930635410083 นางสาว แวนด้า ศรีประทุมภรณ์ นางแวนด้า ศรีประทุมภรณ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104148 R2549150000301125 11,500.00 
752 3-1101-02485-30-9 4930635410088 นางสาว ศิริรัตน์ วิเศษพรลักษณ์ นางสาวศิริรัตน์ วิเศษพรลักษณ์ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104150 R2549150000301126 11,500.00 
753 4-1009-00002-22-2 4930635410089 นางสาว วิชุตา ฉันทภาค นางสาววิชุตา ฉันทภาค การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104139 R2549150000301129 11,500.00 
754 3-4113-00222-37-0 4930635410090 นางสาว อำพร ฝ่ายเคนา นางสาวอำพร ฝ่ายเคนา การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104183 R2549150000301218 11,500.00 
755 5-4516-00004-55-2 4930635410091 นาย วัฒนากร มูลดี นายวัฒนากร มูลดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104975 R2549150000300728 11,500.00 
756 3-1201-00305-80-0 4930635410091 นางสาว วิยดา มูลดี นางสาววิยดา มูลดี การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104141 R2549150000301219 11,500.00 
757 3-8008-01060-18-1 4930635410094 นางสาว พรชนัญญ์ งามขำ นางสาวพรชนัญญ์ งามขำ การบริหารฯการตลาด ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104114 R2549150000301220 11,500.00 
758 3-6012-00272-45-4 4930635413001 นางสาว สำราญ ฤทธิจรูญ นางสาวสำราญ ฤทธิจรูญ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104158 R2549150000301221 11,500.00 
759 3-3299-00316-93-4 4930635413003 นางสาว นิรัชดา สุดจำนงค์ นางสาวนิรัชดา สุดจำนงค์ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104108 R2549150000301222 11,500.00 
760 3-5307-00222-79-1 4930635413004 นางสาว สุภาวดี ไกรพ้น นางสาวสุภาวดี ไกรพ้น การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104167 R2549150000301223 11,500.00 
761 3-1009-03814-47-5 4930635413005 นางสาว ไพรินทร์ อินแช่มช้อย นางสาวไพรินทร์ อินแช่มช้อย การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104119 R2549150000301224 11,500.00 
762 3-6607-00535-56-9 4930635413009 นางสาว สุธาสินี ดอกลำเจียก นางสาวสุธาสินี ดอกลำเจียก การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104164 R2549150000301225 11,500.00 
763 3-4408-00965-91-5 4930635413010 นาย โกศล สงศิริ นายโกศล สงศิริ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104073 R2549150000301226 11,500.00 
764 3-1009-05059-00-3 4930635413011 นางสาว ชฎาวรรณ วิญญาวุฒิกุล นางสาวชฎาวรรณ วิญญาวุฒิกุล การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104079 R2549150000301227 11,500.00 
765 3-3606-00657-65-7 4930635413016 นางสาว รำพอง กองเมืองปัก นางสาวรำพอง กองเมืองปัก การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104129 R2549150000301228 11,500.00 
766 3-2103-00027-92-6 4930635413019 นางสาว ศศิธร บุณยะโหตระ นางสาวศศิธร บุณยะโหตระ การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104149 R2549150000301229 11,500.00 
767 3-1103-00783-31-4 4930635413020 นาย เชิดศักดิ์ ขาวสบาย นายเชิดศักดิ์ ขาวสบาย การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104085 R2549150000301230 11,500.00 
768 3-4201-00007-85-7 4930635413021 นาง นิภาพร เวฬุวัน นางนิภาพร เวฬุวัน การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104106 R2549150000301231 11,500.00 
769 1-3203-00007-49-9 4930635413023 นางสาว รัตนาพร บุญปก นางสาวรัตนาพร บุญปก การบริหารฯทรัพย์ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104128 R2549150000301232 11,500.00 
770 3-4501-00553-62-2 4930635414001 นางสาว ธัญลักษ์ ศรีเมืองปุน นางสาวธัญลักษ์ ศรีเมืองปุน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101803 R2549150000301233 11,500.00 
771 1-1007-00135-44-5 4930635414004 นางสาว สุภัทรา ปั้นทอง นางสาวสุภัทรา ปั้นทอง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104166 R2549150000301234 11,500.00 
772 1-4801-00005-72-6 4930635414005 นาย อำนาจ บุรีวงศ์วัฒนะ นายอำนาจ บุรีวงศ์วัฒนะ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104182 R2549150000301235 11,500.00 
773 3-3021-00019-47-5 4930635414006 นางสาว เกวรี ทองย่อน นางสาวเกวรี ทองย่อน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104071 R2549150000301236 11,500.00 
774 3-3018-00475-81-2 4930635414010 นางสาว สายรุ้ง ช่างทอง นางสาวสายรุ้ง ช่างทอง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104157 R2549150000301237 11,500.00 
775 3-7005-00635-73-9 4930635414013 นางสาว ภณิดา เจริญดี นางสาวภณิดา เจริญดี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104120 R2549150000301238 11,500.00 
776 3-7707-00154-85-8 4930635414014 นางสาว วรดา ทองคำ นางสาววรดา ทองคำ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104133 R2549150000301239 11,500.00 
777 5-1101-99032-69-6 4930635414015 นางสาว ขวัญ ใจผ่องใส นางสาวขวัญ ใจผ่องใส การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104074 R2549150000301240 11,500.00 
778 3-1505-90000-02-4 4930635414016 นางสาว ณัฐวีณา สีระชาติ นางสาวณัฐวีณา สีระชาติ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101801 R2549150000301241 11,500.00 
779 3-3108-00432-29-2 4930635414017 นางสาว มะลิวรรณ สุประคำ นางสาวมะลิวรรณ สุประคำ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104125 R2549150000301242 11,500.00 
780 1-3409-00017-58-4 4930635414019 นางสาว นพัสวรรณ คำทะ นางสาวนพัสวรรณ คำทะ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104102 R2549150000301243 11,500.00 
781 4-1009-00078-95-4 4930635414022 นาย สิทธิพล ไชยอุดม นายสิทธิพล ไชยอุดม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104159 R2549150000301244 11,500.00 
782 1-3302-00009-71-6 4930635414024 นางสาว ทวี อัคจันทร์ นางสาวทวี อัคจันทร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104093 R2549150000301245 11,500.00 
783 3-3312-00192-32-1 4930635414025 นางสาว คำตา เมืองจันทร์ นางสาวคำตา เมืองจันทร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104076 R2549150000301246 11,500.00 
784 5-7004-90002-25-5 4930635414026 นางสาว เกณิกา อรรคบุตร นางสาวเกณิกา อรรคบุตร การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104070 R2549150000301247 11,500.00 
785 2-1101-00001-84-5 4930635414027 นางสาว สุรีรัตน์ เพียรทวีรัชต์ นางสาวสุรีรัตน์ เพียรทวีรัชต์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104169 R2549150000301248 11,500.00 
786 3-5402-00573-65-9 4930635414028 นางสาว ปิยนันท์ ธรรมสาร นางสาวปิยนันท์ ธรรมสาร การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104112 R2549150000301249 11,500.00 
787 3-4406-00872-71-9 4930635414030 นางสาว สุวรรณา สีพั้วฮาม นางสาวสุวรรณา สีพั้วฮาม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104170 R2549150000301250 11,500.00 
788 5-4016-00049-88-2 4930635414031 นางสาว รัชนู ศรีนารถ นางสาวรัชนู ศรีนารถ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104127 R2549150000301251 11,500.00 
789 1-1102-00011-91-7 4930635414034 นางสาว ทิพย์สุดา ดวงใจรักเกษม นางสาวทิพย์สุดา ดวงใจรักเกษม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104096 R2549150000301252 11,500.00 
790 1-2504-99001-75-0 4930635415007 นางสาว รุ่งฤดี ปืนสุข นางสาวรุ่งฤดี ปืนสุข การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104130 R2549150000301253 11,500.00 
791 1-1007-99005-78-6 4930635415010 นางสาว นิภานุช พลเคน นางสาวนิภานุช พลเคน การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104105 R2549150000301254 11,500.00 
792 3-9399-00294-70-6 4930635415011 นางสาว ศรีโสภา ทองโรงใหญ่ นางศรีโสภา ทองโรงใหญ่ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000107775 R2549150000301255 11,500.00 
793 3-7101-00379-28-0 4930635415012 นางสาว สายพิณ หัดถี นางสาวสายพิณ หัดถี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104156 R2549150000301256 11,500.00 
794 1-4708-00013-28-4 4930635415014 นาย ณธภัทร ศรีประทุม นายณธภัทร ศรีประทุม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104088 R2549150000301257 11,500.00 
795 3-1101-00716-31-1 4930635415015 ส.ท. ธีรเชษฐ สำราญสนิท นายธีรเชษฐ สำราญสนิท การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104099 R2549150000301258 11,500.00 
796 3-1009-02489-73-2 4930635415017 นาย ดวิษ เฉลิมถิรเดช นายดวิษ เฉลิมถิรเดช การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101802 R2549150000301259 11,500.00 
797 3-1009-04332-04-1 4930635415019 นาย พรเทพ ปวงนิยม นายพรเทพ ปวงนิยม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104115 R2549150000301260 11,500.00 
798 1-1014-00087-73-0 4930635415022 นาย วีรภัทร จงอุปถัมภ์สกุล นายวีรภัทร จงอุปถัมภ์สกุล การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104145 R2549150000301261 11,500.00 
799 1-1014-99014-60-8 4930635415024 นาย ชานนท์ จิตต์มั่น นายชานนท์ จิตต์มั่น การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104082 R2549150000301262 11,500.00 
800 1-1201-00040-69-9 4930635415026 นางสาว อุไรภรณ์ นิลพฤกษ์ นางสาวอุไรภรณ์ นิลพฤกษ์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104187 R2549150000301263 11,500.00 
801 3-4804-00137-78-1 4930635415031 นาย นภากร ไชยศล นายนภากร ไชยศล การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104103 R2549150000301264 11,500.00 
802 3-1009-02489-69-4 4930635415035 นาย ปพน เฉลิมถิรเดช นายปพน เฉลิมถิรเดช การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000101806 R2549150000301265 11,500.00 
803 3-4710-00278-26-4 4930635415038 นางสาว ดาวเรือง เข้าครอง นางสาวดาวเรือง เข้าครอง การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104091 R2549150000301266 11,500.00 
804 1-1007-00479-42-0 4930635415041 นาย ศิลวัต ศรีสวัสดิ์ นายศิลวัต ศรีสวัสดิ์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104151 R2549150000301267 11,500.00 
805 3-3008-00643-28-5 4930635415042 นาย ธนกร เนตรสูงเนิน นายธนกร เนตรสูงเนิน การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104098 R2549150000301268 11,500.00 
806 3-3419-01074-89-9 4930635415043 นาย สมหมาย ศิริสม นายสมหมาย ศิริสม การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104154 R2549150000301269 11,500.00 
807 3-1009-02394-88-0 4930635415045 นาย ชวพล พูลธนประเสริฐ นายชวพล พูลธนประเสริฐ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104081 R2549150000301270 11,500.00 
808 1-1014-00030-00-2 4930635415046 นางสาว สุดารัตน์ ศรีอินทร์ นางสาวสุดารัตน์ ศรีอินทร์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104162 R2549150000301271 11,500.00 
809 1-5304-00003-16-7 4930635415047 นางสาว ยุพดี พรมมา นางสาวยุพดี พรมมา การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104126 R2549150000301272 11,500.00 
810 3-1019-00201-80-5 4930635415048 นาย ชินพันธ์ พุฒแก้ว นายชินพันธ์ พุฒแก้ว การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104084 R2549150000301273 11,500.00 
811 4-1009-00042-97-6 4930635415049 นาย วุฒิกร เลาหวงศ์ไพบูลย์ นายวุฒิกร เลาหวงศ์ไพบูลย์ การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104147 R2549150000301274 11,500.00 
812 3-2510-00478-65-6 4930635415051 นาย จุตพร เชื้อคำสี นายจตุพร เชื้อคำสี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104078 R2549150000301275 11,500.00 
813 1-1012-00131-85-9 4930635415056 นาย ทีปกร กรรณสูต นายทีปกร กรรณสูต การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104097 R2549150000301276 11,500.00 
814 3-4118-00094-50-8 4930635415060 นางสาว บุษบา เสริฐศรี นางสาวบุษบา เสริฐศรี การบริหารฯคอมฯ ปริญญาตรี 2 ปี ศรีวัฒนา C2549150000104111 R2549150000301277 11,500.00 
815 3-1307-00270-80-2 4930732509008 นาย ราเชน ท้ายเมือง นายราเชน ท้ายเมือง เทคโนโลยีอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102656 R2549150000300460 12,500.00 
816 3-1305-00142-29-1 4930732509009 นาย ไพโรจน์ มั่งมีดี นายไพโรจน์ มั่งมีดี เทคโนโลยีอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105157 R2549150000300461 12,500.00 
817 3-3004-00033-59-5 4930732509016 นาย พุฒ จันทร์นอก นายพุฒ จันทร์นอก เทคโนโลยีอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102646 R2549150000300465 12,500.00 
818 3-4706-00085-15-6 4930732509029 นาย ศิริวัตน์ สุวรรณเจริญ นายศิริวัฒน์ สุวรรณเจริญ เทคโนโลยีอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105192 R2549150000300462 12,500.00 
819 3-3499-00125-91-8 4930732509030 นาย จิรภัทร สนสกุล นายจิรภัทร สนสกุล เทคโนโลยีอุตฯการจัดการอุตฯ ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105106 R2549150000300463 12,500.00 
820 3-1410-00122-75-5 4930735401004 นางสาว อนุสรา โต๊ะอาดัม นางสาวอนุสรา โต๊ะอาดัม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102679 R2549150000300466 11,500.00 
821 3-4711-00272-47-1 4930735401006 นางสาว ศิวาพร ขอบนาดี นางสาวศิวาพร ขอบนาดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102667 R2549150000300467 11,500.00 
822 3-1801-00368-75-5 4930735401008 นางสาว ทรรศนีย์ นิลฉ่ำ นางสาวทรรศนีย์ นิลฉ่ำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102627 R2549150000300468 11,500.00 
823 3-3012-00047-70-4 4930735401012 นางสาว ปราณีต พลวงนอก นางสาวปราณีต พลวงนอก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102637 R2549150000300469 11,500.00 
824 5-1012-00015-29-1 4930735401013 นางสาว ปราถนา เกตุปราชญ์ นางสาวปราถนา เกตุปราชญ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102638 R2549150000300470 11,500.00 
825 3-5803-00187-06-8 4930735401014 นาย ประดิษฐ์ บุญปวน นายประดิษฐ์ บุญปวน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102635 R2549150000300471 11,500.00 
826 1-4607-00015-33-1 4930735401015 นางสาว รัชนี เสาศิริ นางสาวรัชนี เสาศิริ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105168 R2549150000300472 11,500.00 
827 1-1206-00020-76-0 4930735401016 นางสาว ลักขณา พุกพัก นางสาวลักขณา พุกพัก การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102659 R2549150000300473 11,500.00 
828 3-1206-00402-36-7 4930735401020 นาง อัญชุลี ท่านัทธี นางอัญชุลี ท่านัทธี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105228 R2549150000300474 11,500.00 
829 3-3007-00511-94-8 4930735401021 นางสาว โสรญา สุขบงกช นางสาวโสรญา สุขบงกช การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102677 R2549150000300475 11,500.00 
830 3-1305-00072-51-9 4930735401023 นางสาว รัตนา ผนิศวรน้นท์ นางสาวรัตนา ผนิศวรนันท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102655 R2549150000300476 11,500.00 
831 5-3405-00062-89-5 4930735401024 นางสาว นิภา อินธิจักร นางสาวนิภา อินธิจักร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102633 R2549150000300477 11,500.00 
832 3-1404-00030-49-1 4930735401025 นางสาว สายรุ้ง ไตรพล นางสาวสายรุ้ง ไตรพล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102669 R2549150000300478 11,500.00 
833 1-1201-00051-83-6 4930735401026 นางสาว ปัทมา สมใจ นางสาวปัทมา สมใจ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102639 R2549150000300479 11,500.00 
834 3-1301-00030-38-0 4930735401027 นางสาว ขนิษฐา สีทอง นางสาวขนิษฐา สีทอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102614 R2549150000300480 11,500.00 
835 1-7498-00012-94-1 4930735401028 นางสาว จีรพร พึ่งทอง นางสาวจีรพร พึ่งทอง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102619 R2549150000300481 11,500.00 
836 3-1305-00255-04-4 4930735401033 นาง ประนอม ถนอมเงิน นางประนอม ถนอมเงิน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000105142 R2549150000300482 11,500.00 
837 3-1301-00322-74-7 4930735401034 นางสาว พัชรี กะดังงา นางสาวพัชรี กะดังงา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102643 R2549150000300483 11,500.00 
838 3-7304-00302-78-9 4930735401035 จ่าสิบตรี ไพรัตน์ ติวานนท์ สิบเอกไพรัตน์ ติวานนท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102648 R2549150000300484 11,500.00 
839 3-1305-00084-64-9 4930735401037 นางสาว ทัศนีย์ บัวภิบาล นางสาวทัศนีย์ บัวภิบาล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102628 R2549150000300485 11,500.00 
840 1-1201-00108-48-0 4930735401038 นางสาว ลักษณา เขมะประพันธ์ นางสาวลักษณา เขมะประพันธ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102660 R2549150000300486 11,500.00 
841 1-1012-00084-80-0 4930735401039 นางสาว สุธิดา กิจรักธรรม นางสาวสุธิดา กิจรักธรรม การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102674 R2549150000300487 11,500.00 
842 4-2006-00004-14-8 4930735401040 นาย เพรียวพันธ์ ธรรมรัตน์ นายเพรียวพันธ์ ธรรมรัตน์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102647 R2549150000300488 11,500.00 
843 3-1301-00168-76-4 4930735401041 นาง นฤมล หวังดี นางสาวนฤมล หวังดี การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102631 R2549150000300489 11,500.00 
844 3-1899-00109-96-5 4930735401042 นาง กรรณิการ์ ยอดดำเนิน นางกรรณิการ์ ยอดดำเนิน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000108865 R2549150000300490 11,500.00 
845 3-1305-00067-37-0 4930735401044 นางสาว กรองทอง ขำซื่อ นางสาวกรองทอง ขำซื่อ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102612 R2549150000300491 11,500.00 
846 3-1301-00413-40-8 4930735401045 นางสาว อรอุษา กลิ่นขจร นางสาวอรอุษา กลิ่นขจร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102681 R2549150000300492 11,500.00 
847 3-1399-00086-23-0 4930735401048 นางสาว สุชาดา ไชยสุต นางสาวสุชาดา ไชยสุต การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102672 R2549150000300493 11,500.00 
848 3-1399-00110-43-2 4930735401052 นาง ระเบียบ แจ่มศิริ นางระเบียบ แจ่มศิริ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102654 R2549150000300494 11,500.00 
849 5-3021-00115-69-1 4930735401053 นางสาว พัชญา ขอมอบกลาง นางสาวพัชญา ขอมอบกลาง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102642 R2549150000300495 11,500.00 
850 3-4012-00031-27-1 4930735401054 นาง ตวงรัตน์ เลิศฤทธิ์ทัศไนย นางตวงรัตน์ เลิศฤทธิ์ทัศไนย การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000108217 R2549150000300496 11,500.00 
851 3-7204-00699-43-3 4930735401055 นางสาว โชติรส พลายแก้ว นางสาวโชติรส พลายแก้ว การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102623 R2549150000300497 11,500.00 
852 3-1206-00607-12-1 4930735401058 นาย วาที เดชสาร นายวาที เดชสาร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี แหลมทอง C2549150000102662 R2549150000300498 11,500.00 
853 3-1302-00583-81-0 4930835401003 นาย ยุทธนา ระว้า นายเมืองแมน ม่วงอ่อน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000102652 R2549150000300464 12,500.00 
854 3-4504-00617-93-6 4930835401004 จ่าเอก สายัณห์ วิเลศ นายสายัณห์ วิเลศ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105199 R2549150000301597 11,500.00 
855 3-4001-01291-16-8 4930835401005 นาย ภราดร สอนพิละ นายภราดร สอนพิละ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000107875 R2549150000301598 11,500.00 
856 1-4098-00001-99-3 4930835401006 นาย ปฏิเวช พิมพ์สุคะ นายปฏิเวช พิมพ์สุคะ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105138 R2549150000301600 11,500.00 
857 1-4098-00010-86-1 4930835401010 นางสาว อุดร อุทาแสง นางสาวอุดร อุทาแสง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105231 R2549150000301602 11,500.00 
858 3-3699-00173-86-6 4930835401012 นาย จิตติ ศรีนุกุล นายจิตติ ศรีนุกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105104 R2549150000301603 11,500.00 
859 5-4012-00026-76-1 4930835401014 นางสาว พิมภัทรา เตชะตานนท์ นางสาวพิมภัทรา เตชะตานนท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105151 R2549150000301604 11,500.00 
860 3-4098-00094-38-6 4930835401017 นาย จตุพงศ์ ธีรศิริพัฒน์ นายจตุพงศ์ ธีรศิริพัฒน์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105097 R2549150000301605 11,500.00 
861 3-4097-00281-33-8 4930835401018 นาง รัตติยากร วิจิตรกุล นางรัตติยากร วิจิตรกุล การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105170 R2549150000301607 11,500.00 
862 3-4010-00002-71-4 4930835401019 นาย มงคล จันทะนาข่า นายมงคล จันทะนาข่า การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105159 R2549150000301609 11,500.00 
863 3-4009-00693-70-4 4930835401020 นางสาว วิไล ภูศรีฤทธิ์ นางสาววิไล ภูศรีฤทธิ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105187 R2549150000301610 11,500.00 
864 3-8402-00029-19-1 4930835401021 นาง สุพรรัตน์ ประทุมวงศ์ นางสุพรรัตน์ ประทุมวงศ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105212 R2549150000301612 11,500.00 
865 1-4019-00031-63-3 4930835401022 นางสาว สโรชา มหาหิง นางสาวสโรชา มหาหิง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105195 R2549150000301613 11,500.00 
866 3-4098-00108-01-8 4930835401025 นาง สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105213 R2549150000301615 11,500.00 
867 5-3012-00001-18-2 4930835401027 นาย ตะวัน ปฏิทันโด นายตะวัน ปฏิทันโด การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105121 R2549150000301616 11,500.00 
868 4-4098-00001-50-5 4930835401029 นาย พรสวรรค์ ทะวะวัง นายพรสวรรค์ ทะวะวัง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105146 R2549150000301618 11,500.00 
869 3-4014-00265-58-5 4930835401030 นาย จิระ ยอดเพชร นายจิระ ยอดเพชร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105107 R2549150000301620 11,500.00 
870 3-4098-00083-01-5 4930835401036 นาง รัตนา สิงห์วงศ์ นางรัตนา สิงห์วงศ์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105171 R2549150000301623 11,500.00 
871 3-4014-00337-07-1 4930835401037 นาง บุญมาก วรอรรถ นางบุญมาก วรอรรถ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105135 R2549150000301624 11,500.00 
872 3-4014-00140-99-5 4930835401039 นาง ปณิตา ตระกูลพร นางปณิตา ตระกูลพร การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105139 R2549150000301625 11,500.00 
873 3-4098-00072-18-8 4930835401040 นาย ชูศักดิ์ พลหล้า นายชูศักดิ์ พลหล้า การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105115 R2549150000301626 11,500.00 
874 3-4010-00269-21-4 4930835401044 นางสาว วรรณภา วงษ์จันลา นางสาววรรณภา วงษ์จันลา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105176 R2549150000301627 11,500.00 
875 3-4097-00304-48-6 4930835401045 นาง เกษชฎา โภคาพานิชย์ นางเกษชฎา โภคาพานิชย์ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105092 R2549150000301628 11,500.00 
876 3-4098-00014-09-9 4930835401046 นาย ประหยัดทรัพย์ อาวจำปา นายประหยัดทรัพย์ อาวจำปา การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000108267 R2549150000301629 11,500.00 
877 3-3604-00385-78-5 4930835401048 นาย ชำนาญ ศรีเมืองกลาง นายชำนาญ ศรีเมืองกลาง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105112 R2549150000301630 11,500.00 
878 3-4098-00119-13-3 4930835401049 นาย นิพนธ์ ไผ่แผน นายนิพนธ์ ไผ่แผน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105132 R2549150000301631 11,500.00 
879 3-4098-00111-43-4 4930835401050 นาย สุวัฒน์ ยวงสูงเนิน นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105221 R2549150000301632 11,500.00 
880 3-3012-00598-67-1 4930835401051 นางสาว เพ็ญพร วินไธสง นางสาวเพ็ญพร วินไธสง การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105153 R2549150000301633 11,500.00 
881 1-1020-00335-83-4 4930835401053 นางสาว พิมพาวรรณ สารางคำ นางสาวพิมพาวรรณ สารางคำ การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105150 R2549150000301634 11,500.00 
882 3-4015-00327-52-3 4930835414002 นาง เบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน นางเบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105137 R2549150000301635 11,500.00 
883 3-4013-00281-67-8 4930835414003 นาย จุลพงษ์ ชำกรม นายจุลพงษ์ ชำกรม การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105109 R2549150000301636 11,500.00 
884 3-4015-00382-62-1 4930835414005 นาย น้ำมนต์ จ้อยศักดา นายน้ำมนต์ จ้อยศักดา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000108503 R2549150000301637 11,500.00 
885 3-4012-00134-60-6 4930835414006 นาง ละม่อม สีพันธ์โคตร์ นางละม่อม สีพันธ์โคตร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105174 R2549150000301638 11,500.00 
886 5-4015-00017-83-1 4930835414008 นางสาว รุ่งฤดี มอไธสง นางสาวรุ่งฤดี มอไธสง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000102657 R2549150000301639 11,500.00 
887 3-4098-00073-28-1 4930835414010 นาง จิตติมา สืบสุนทร นางจิตติมา สืบสุนทร การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105105 R2549150000301640 11,500.00 
888 3-4012-00061-69-2 4930835414012 นาง มะยุรี ปุริโส นางมะยุรี ปุริโส การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105162 R2549150000301641 11,500.00 
889 3-3012-00508-36-1 4930835414016 นางสาว สุดาสมร อัสสา นางสาวสุดาสมร อัสสา การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000102673 R2549150000301642 11,500.00 
890 3-3608-00060-30-1 4930835414017 นางสาว วรางคณา วรรณจิตร์ นางสาววรางคณา วรรณจิตร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105178 R2549150000301643 11,500.00 
891 3-3603-00486-50-4 4930835414018 นาง ปิยดา สุขศรี นางปิยดา สุขศรี การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000102640 R2549150000301644 11,500.00 
892 3-4013-00158-27-2 4930835414023 นาง อุบลรัตน์ จุลรัตน์ นางอุบลรัตน์ จุลรัตน์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000102685 R2549150000301645 11,500.00 
893 3-3013-00497-23-0 4930835414024 นาง สุรีภรณ์ โพยนอก นางสุรีภรณ์ โพยนอก การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000108617 R2549150000301646 11,500.00 
894 3-4015-00910-48-2 4930835414025 นางสาว สายใจ มอไธสง นางสาวสายใจ มอไธสง การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105197 R2549150000301647 11,500.00 
895 3-4098-00044-42-7 4930835414026 นาง วิไลพร พิมพกรรณ์ นางวิไลพร พิมพกรรณ์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105188 R2549150000301648 11,500.00 
896 3-3012-00695-23-4 4930835414027 นาง สำรวม ประเสริฐ นางสำรวม ประเสริฐ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105200 R2549150000301649 11,500.00 
897 3-3012-00484-35-7 4930835414032 นางสาว กมลวัลย์ กล้าหาญ นางสาวกมลวัลย์ กล้าหาญ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105087 R2549150000301650 11,500.00 
898 3-4409-00450-81-0 4930835414033 นาง จตุพร ภักดีรัตน์ นางจตุพร ภักดีรัตน์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105098 R2549150000301651 11,500.00 
899 3-3012-00496-57-6 4930835414034 นางสาว เอื้อมพร จัดนอก นางสาวเอื้อมพร จัดนอก การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000108531 R2549150000301652 11,500.00 
900 5-4012-99003-10-6 4930835414036 นาง เพชรี ประจิตร์ นางเพชรี ประจิตร์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105152 R2549150000301653 11,500.00 
901 1-3113-00008-39-9 4930835414037 นางสาว เบญจมาศ จำนงพันธ์ นางสาวเบญจมาศ จำนงพันธ์ การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105136 R2549150000301654 11,500.00 
902 1-3012-00039-11-0 4930835414038 นางสาว รัชนีพร การปลูก นางสาวรัชนีพร การปลูก การบริหารฯบัญชี ปริญญาตรี 2 ปี พลพณิชยการ C2549150000105169 R2549150000301655 11,500.00 
903 3-6607-00045-43-0 4930923316002 นาย นพรัตน์ หมอกมืด นายนพรัตน์ หมอกมืด รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศรีราชา C2549150000104882 R2549150000300499 11,500.00 
904 1-3102-00017-27-1 4930923316003 นาย วีระวัฒน์ หอมมาลัย นายวีระวัฒน์ หอมมาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศรีราชา C2549150000108344 R2549150000300500 11,500.00 
905 5-8012-90011-00-5 4930923316005 นาย ประดิษฐ์ แพรกทอง นายประดิษฐ์ แพรกทอง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศรีราชา C2549150000104903 R2549150000300501 11,500.00 
906 3-4606-00142-13-3 4930923316006 นาย เฉลิมชน วรสาร นายเฉลิมชน วรสาร รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศรีราชา C2549150000104826 R2549150000300502 11,500.00 
907 3-8406-00012-91-1 4930923316007 สิบตำรวจเอก ธีระพงษ์ เครือง้าว นายธีระพงษ์ เครือง้าว รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศรีราชา C2549150000108237 R2549150000300503 11,500.00 
908 3-2004-00195-12-0 4930923316008 นางสาว รัตติกาล ใจแก้ว นางสาวรัตติกาล ใจแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์