รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา  2550    
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โปรแกรมวิชา  สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    ( 31003 )  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ
1 นายธนัชพสิษฐ์   ธนัญชัยรัสย์  
2 นางนฤมล   ธนัญชัยรัสย์  
3 นายสำเริง   สันติตระกูลเวช  
4 นายอ๊อต   บุเรนเต  
5 นายวีราทร   เมธีสวัสดิ์กุล  
6 นางสาวสายพิน   พงษ์สมร  
7 นางสาววัชรากูร   คำมา  
8 นางสาวชลัญญา   น้อมระวี  
9 นายสนิท   แม้นศรนรา  
10 นางสาวดวงธิดา   พ่วงอยู่  
11 นายอภิยุทธ   อวยสวัสดิ์  
12 สิบตำรวจเอกสมศักดิ์   ทองประเสริฐ  
13 จ่าสิบตรีอัมพร   ศรีพลลา  
14 นางกิ่งแก้ว   ศรีพลลา  
15 นางปัญจมา   ชำนาญกลาง  
16 ดาบตำรวจโชคชาย   เกียรติโคกกรวด  
17 นายสัมฤทธิ์   หริ่งสำโรง  
18 นางธารทิพย์   เกตุตะคุ  
19 นายบุญชอบ   น้อมสูงเนิน  
20 นายกฤษดา   ดอกไม้กุล  
21 นางสุชินา   ชุ่มสูงเนิน  
22 นางสาวรุ่งฤดี   รัตนาทร  
23 นายเกรียงศักดิ์   ปัญญเสถียร  
24 นายประสิทธิ์   ประทุมพล  
25 นางสาวอิศราภรณ์   สุขสวัสดิ์  
26 นายอภิศักดิ์   พลขุนทด  
27 นางลำยวน   มีสุข  
28 นางปทุม   ปาหิน  
29 นายดุจ   ปัญญาดี  
30 นางคำเพชร   ต๊ะติ๊บ  
31 นางเพ็ญศิริ   กาวินคำ  
32 นางเอมอร   ติ๊บปะจักร์  
33 นางนงเยาว์   กองวี  
34 นายสืบศักดิ์   คำนวน  
35 นายวิมนต์   มามาตร  
36 ดาบตำรวจสวงษ์   ใหม่จันทร์  
37 นางกิตติยา   สายนาค  
38 นายบุญชุม   โนอินทร์  
39 นายวีระพงษ์   สิงหราไชย  
40 นางสมหวัง   ธรรมสอน  
41 นายประจักษ์   แพงทอง  
42 นายอัครชัย   ปานต๊ะระษี  
43 นางขวัญใจ   ขำวิลัย  
44 นายเขื่อนมงคล   บ่อคำ  
45 นางพิมภา   ปันติ  
46 นายทอง   เทียมนโรดม  
47 นายราตรี   ยะตั๋น  
48 นางนงเยาว์   มามาตร  
49 นางสาวปรียา   สารเถื่อนแก้ว  
50 นางนิภาพร   ศรีจันทร์  
51 นางศรีเพียร   จันทร์น้ำสระ  
52 นางปุรัญสินีย์   สิทธิวุฒิ  
53 นายเวียง   ปัญญาอุด  
54 นายเยี่ยม   มาพรม  
55 นายพิสิทธิ์   คำนวน  
56 นางกุหลาบ   หอมนวลมาลา  
57 นางสาวปพิชญา   แก้วภิรมย์  
58 ดาบตำรวจภิญโญ   ศรีรินยา  
59 จ่าสิบตำรวจนภดล   น้ำผึ้ง  
60 นางธริสรา   แก้วมาเมือง  
61 สิบตำรวจเอกธนูชัย   กองยักษี  
62 นายสุบรรณ   ธนะปัด  
63 นายสนธยา   ปาวี  
64 นางสาวปราณี   ซุญหาญ  
65 นายประชิต   ศิริรัตน์พิริยะ  
66 นางนฤมล   ปันอ้าย  
67 นายพิชา   เหลี่ยมวานิช  
68 นางเสน่ห์   อินแสง  
69 นางสาวธัญญารัตน์   ธนเรืองสุวรรณ  
70 นายอภิรัตน์   วังศิลา  
71 นางพณิชา   สายนาค  
72 นายเชิดชัย   โนทะ  
73 นางทัศนภรณ์   ไชยวุฒิ  
74 นายพงษ์พันธุ์   บัตริยะ  
75 นายเจิน   อ้นยะ  
76 นายกิตติพงค์   คำพาบ  
77 นายทักษ์ดนัย   อริยะวงศ์  
78 นางเรณู   สุรินทร์  
79 นายสุรเดช   คำสิทธิ  
80 นางวิภารัตน์   อัฐวงค์  
81 นางกันยา   สันป่าแก้ว  
82 นางสาวกชพร   น้อยจันทร์  
83 นางสำเนียง   โนต๊ะยศ  
84 นางพิมพิกา   ปิงนา  
85 นางบุลารักษ์   ศรีสุวรรณ์  
86 นางเปี่ยม   กล่อมจันทร์  
87 นายบุญชม   ต๊ะติ๊บ  
88 นายวิเวช   กาแฮด  
89 นายนรินทร์   คำหลวง  
90 จ่าสิบตำรวจอำนวย   เดชณรงค์  
91 นายเศกสรรค์   ศรีพรม  
92 นางวชิราภรณ์   ปันใจ  
93 นางลั่นทม   พรมใจ  
94 นายประวิทย์   ดู่ขึ่ง  
95 นายธวัช   โลนันท์  
96 นายมนตรี   ดวงมา  
97 นางสาวพัชรี   กองพรม  
98 นางสาวภาณุมาส   คำอ้ายล้าน  
99 นางดวงเดือน   กองยักษี  
100 นางกัลยรัตน์   ฐานิสร  
101 นายธงพิเชษฐ์   ล้อจิตติกุล  
102 นายทวีป   สิทธิ  
103 นางนิรันดร์   ยศอาจ  
104 นายทรงศักดิ์   พลพิชัย  
105 นางกัลยา   กันสาร  
106 นางสาวดวงพร   กรุณาก้อ  
107 นางสาวเยาวลักษณ์   ทิพย์ราช  
108 นายศฤงคาร   ทองเบี้ย  
109 นายไชยศิลป์   ไชยวุฒิ  
110 นายวิศรัณย์   อินนันใจ  
111 นางนงคราญ   จันทร์เพ็ญ  
112 นางสาวอุทุมพร   ขันมูล  
113 นางอำพร   ยะยา  
114 นายมงคล   กาญจนะ  
115 สิบเอกประสาน   สะแกทอง  
116 จ่าสิบเอกเนินชัย   ไชยสูงเนิน  
117 นายเอกพล   เพ็งศรี  
118 สิบเอกวีระ   บริบูรณ์  
119 สิบเอกชัชวาล   ปัญญาเอก  
120 สิบโทบุญมา   ทับครบุรี  
121 สิบเอกนเรศ   สิงห์ศรีโว  
122 จ่าสิบตรีธนาวัฒน์   ก้อนคำ  
123 จ่าสิบตรีสง่า   พันศรี  
124 นางสุชีวา   มั่นชา  
125 สิบเอกจักรพงษ์   ศิริโภคานนท์  
126 นายธนกร   เดชบุญรัมย์  
127 นางสาววนิดา   ทือเกาะ  
128 นายเกชา   สมพงษ์  
129 นายอุทัย   จันทร์หมื่นไวย  
130 นางสาวอุษา   แซ่จัง  
131 นายกฤตย์พิพัฒน์   ทิพพรมราช  
132 นายนรากร   ศรีสท้าน  
133 นางสาวพัชราภรณ์   ดาวล้อม  
134 นางสาวอรประภา   ขาวกระโทก  
135 นายอาทิตย์   ศรีทองสุข  
136 นางสาวภคพร   ปุ้มกระโทก  
137 นายเจษฎา   สุภาพวิมล  
138 นางสาวกมลทิพย์   ป้อมกระโทก  
139 นายเพชรรัตน์   กรอกกระโทก  
140 นายศักดิ์ชัย   ช่องกระโทก  
141 นายทนงศักดิ์   กอบกระโทก  
142 นายชลธี   หมายกมกลาง  
143 นางกมลทิพย์   ปุ๋ยกระโทก  
144 นายโฆษิต   ผันกระโทก  
145 นางสาวสุชาดา   อ่อนปรุ  
146 นายสุรศักดิ์   คำสวัสดิ์  
147 นายเอกชัย   แกล้วกล้า  
148 นายภาณุวัฒน์   บัวกระโทก  
149 นายบุญส่ง   อาจสม  
150 นายทนงค์   บวชกระโทก  
151 นายพงษ์ศักดิ์   ตันติกุล  
152 นางจันทร์จิรา   ประไพวัชรพันธ์  
153 นางสาวอุษา   สุภัครัตนากร  
154 นายโชคชัย   โชคเสรีพงศ์  
155 นางสาวธนกร   โครมกระโทก  
156 นายสำราญ   สุภัครัตนากร  
157 นายศิเขตต์   แสนโต  
158 นายอภิชาติ   จั่นกระโทก  
159 นายประจวบ   สุขกระโทก  
160 นางสมปอง   แป้นกระโทก  
161 นายพิเชษฐ   โนนตาล  
162 นายสุเมธ   ช่วยแป้น  
163 นายเมธี   ปัญญาพูนตระกูล  
164 นายสมพล   เพลากระโทก  
165 นางสาวจุรีรัตน์   กลุ่มกระโทก  
166 นางสาวปนิดา   เพ็งขยัน  
167 นายเอกชัย   ภัทรสุปรีดิ์  
168 นายสมชาย   สร้อยกระโทก  
169 นางสาวดวงกมล   รวยสันเทียะ  
170 นายอรรถพล   สร้อยกระโทก  
170 คน
170 คน