รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต และ ป.โท ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.00 น.
   นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศนี้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
1  นักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ได้เข้ารายงานตัวในวันที่ 24 พ.ค. 2552 ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 ด่วน
2  นักศึกษาภาคพิเศษรับใบรายงานตัวที่สำนักบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2552 เป็นต้นไป
3 กำหนดวันรายงานตัว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 30 พ.ค. 2552 เวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  *โทรสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา 02-544-8000 ต่อ 1432, 2140
  **หมายเหตุ นักศึกษาเคยสมัครไว้และผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2551-3/2551
       สามารถนำหลักฐานการสมัครมาใช้สิทธิ์เข้ารายงานตัวได้ในภาคการศึกษา 1/2552 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552
โปรแกรมวิชา  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ( 60101 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000364 นายณัฐพล   อุบลรัตน์
2 5000404 นายวิจิตกร   คำรัตน์
3 5000494 นายกฤษฎา   ฉัตรวิไล
4 5000495 นายสังวร   ขุนณรงค์
โปรแกรมวิชา  สาขาการบริหารการศึกษา    ( 60201 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000164 นางสาวสิรินภา   พลอยวงศ์
2 5000207 นางสาวณีราพร   สีผ่อง
3 5000208 นายณัฐพันธุ์   ไชยวงศ์
4 5000209 นายณัฐพงศ์   ไชยวงศ์
5 5000212 นางทัศนีย์   รัตนะ
6 5000215 พันเอกสิทธิเจนต์   วงษ์ไหลทอง
7 5000217 นางสาวกุสาวดี   อินรุ่ง
8 5000289 นางสาวนันทนา   แหวนนาค
9 5000300 นางรมัยาภรณ์   สุขเกษม
10 5000323 นางสาวศรินทิพย์   พุ่มอ่อน
11 5000352 นางสาวเรวดี   กิจพัฒนาสมบัติ
12 5000386 นางสาววนิดา   ศรสูงเนิน
13 5000398 นางบุปผา   เจือจุน
14 5000423 นายเจนศักดิ์   แสงคำเฉลียง
15 5000425 นายโสภณ   ขำทัพ
16 5000478 นายศักดิ์มนู   บางนารถ
17 5000479 ว่าที่ร้อยตรีชุมพล   ศักดิ์สาคร
18 5000500 นางณัชภรณ์   ปานเนียม
19 500100080 นางสาวพรวนัช   ชุมนุม
20 500100088 นายทวีโรจน์   จันทร์อำไพ
21 5000515 นางประภาพรรณ์   ประทุมตา
โปรแกรมวิชา  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา    ( 60301 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000182 นางสาวสุวนีย์   เลียบสวัสดิ์
2 5000216 นางสาวพรนภา   อร่ามรัศมี
3 5000228 นางสาวกิตติยา   มุสิกะสังข์
4 5000366 นางสาวเสาวริญญ์   โสดา
โปรแกรมวิชา  สาขาหลักสูตรและการสอน    ( 60401 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000181 นางสาวชนัญชิดา   ต่ายชาวนา
2 5000183 นางสาวประไพวรรณ   ทองกำเหนิด
3 5000226 นางวิภา   ผู้งามชื่น
4 5000245 นางสาวรัตนาภรณ์   ไชยทน
5 5000258 นายรุ่งรัตน์   นาคบำรุง
6 5000271 นางมะณี   เซะวิเศษ
7 5000272 นางอุษณี   โลหิตยา
8 5000327 นายศราวุธ   กัณฑพงศ์
9 5000328 นายวิทยา   จันทร์ดี
10 5000384 นางปัทวรรณ   จุทาไทย
11 5000385 นายวงศ์   วิสาระ
12 5000437 นางสาวเบญจรัตน์   พ่วงหลาย
13 5000461 จ่าอากาศเอกศุภวัต   ชูเมือง
14 500100099 นางสาวอนงรัก   กลิ่นลั่นทม
15 500100102 นางสาวน้องนุช   สนสำราญ
โปรแกรมวิชา  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    ( 60603 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000214 นางสาวภาวิตา   กั้นเกษ
2 5000222 นางสาวอริสา   ทิพย์สุข
3 5000306 นายสมชาย   บรรดาศักดิ์
4 5000307 นางสาวประภาศรี   คนไทย
5 5000308 นางสาวประภัสสร   คนไทย
6 5000309 นางสาวกฤติยาณี   ยมกกุล
7 5000310 นายปริญญา   บรรดาศักดิ์
8 5000311 นายยุ้ย   หอมจันทร์
9 5000312 นายพินิจ   โพธิ์เขียว
10 5000313 นายเสริม   จีนเพ็ชร์
11 5000314 นางบุญช่วย   เชาวน์เกษมสุนทร
12 5000315 นายชวลิต   เชาวน์เกษมสุนทร
13 5000316 นายเชิด   คลังศรี
14 5000329 นางสาวสุธินี   ผลพานิช
15 5000330 นายภาณุพงศ์   บรรดาศักดิ์
16 5000397 นายปฤษฎางค์   วรเลิศ
17 500100078 นางพิมสิริ   กัลวิชา
18 500100085 นางสาวทิพวรรณ   รัตนวรรณ
19 500100117 นางสาวภทรธร   พ่วงลาภหลาย
20 5000512   นางฉันทนา   เวชอัศดร
โปรแกรมวิชา  สาขาการจัดการการปฐมวัยศึกษา    ( 60619 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000160 นายธนากร   เทียมทัน
2 5000180 นางสาวรพิรัตน์   อ่อนพุทธา
3 5000190 นางสาววีณา   ภาคมฤค
4 5000191 นางสาวรัตนธร   ใจคง
5 5000194 นางสาวศศิพันธุ์   เปี๊ยนเปี่ยมสิน
6 5000197 นางสาวปรินดา   ใจป้อ
7 5000227 นางสุนทรี   สุวรรณสุต
8 5000244 นางสาวเครือวรรณ   น้อยหลุบเลา
9 5000256 นางสาววิมลภรณ์   สำราญพิศ
10 5000262 นางสาวพรพัลป์   เฮงธนาหิรัญชัย
11 5000285 นางสาวพัสนีย์   ไตรภู่
12 5000381 นางสาวปทุมแก้ว   ปาระแก้ว
13 5000402 นางสุกัลยา   แก้ววิเชียร
14 5000428 นางสาวจิตรา   ทองงาม
โปรแกรมวิชา  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    ( 60620 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000163 นางสาวเฉลิมศรี   ขำผึ้ง
2 5000185 นายปภาวิน   ปิ่นรอด
3 5000193 นางดวงกมล   โพธิลักษณ์
4 5000293 นางสาวโสรดา   แซ่ลี้
5 5000431 นางอรอุมา   กระแจะจวง
6 500100057 นางสาวรัตนา   โชติช่วง
โปรแกรมวิชา  พุทธศาสนา    ( 60633 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 500100097 พระธราธิป   อินทะจักร์
โปรแกรมวิชา  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา    ( 60703 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000413 นายอนุพนธ์   ศรีวิเชียร
โปรแกรมวิชา  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา    ( 60902 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ
1 5000199 นางสาวจีริสุดา   จินรโหฐาน
2 5000246 นางกัณฑพัชร์   สุวรรณกิจ
โปรแกรมวิชา  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    ( 61706 )  ระดับ  ปริญญาโท 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล  
1 5000161 นางสาวสุชาดา   ดีใจ
2 5000253 นายเลิศ   ศรพรหม
3 5000279 นางสาวทัศนีย์   สืบเจริญกุล
4 5000290 นายนรเชษฐ์   พุทธสุภะ
5 5000342 นางสาวชญานิษฐ์   ดาวไธสง
6 5000361 นาวาอากาศเอกมนตรี   เจริญจิตต์
7 5000399 นางสาวสุชาดา   ปิ่นเกษ
8 5000400 นายบุญยฤทธิ์   พรงาม
9 5000403 นางสาวเอมอร   ตัญญวงษ์
10 5000464 นางสาวธัญญารักษ์   มั่นประสิทธิ์
11 5000501 นางสาวลี่ฟาง   หลิว
12 5000503 นางสาวรักษิณา   จันทร์ศิริ
13 500100076 นางสาวเอ็นดู   ทัพเจริญ
14 500100079 นายกฤษฎา   เมธา
15 500100107 นายธนเสฏฐ์   อ่อนละมัย
16 500100112 นายอาณัติ   สังขมณี
17 500100113 นางสาวภมรภพ   ภุมมะภูติ
โปรแกรมวิชา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    ( 60201 )  ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000219 นายจักรี   ชูภู่
2 5000294 นางธีรรัตน์   ไตรเดช
3 5000339 นายครรชิต   เกษเกษร
4 5000340 นายวิสิทธิ์   บุญโสม
5 5000463 นางสาวรสสุคนธ์   เพิ่มเพียร
6 5000497 นางสาวอุบล   รังสิมันตุชาติ
7 500100082 นายณัฐพล   ฉลูทอง
8 5000346 นางสุภาวี   พัฒน์จารีย์
โปรแกรมวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    ( 61801 )  ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 5000162 นางสาวมนัสชนก   บุศย์แสงจันทร์
2 5000166 นางสาวสุพรรณี   นิลสังข์
3 5000167 นายเขมรินทร์   สุขพงษ์ศรี
4 5000168 นายรณชัย   รอดชมภู
5 5000169 นายสุรสิทธิ์   หวังและ
6 5000170 นายฐาปนา   มาลีวัตร
7 5000171 นายเมธัส   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
8 5000172 นายภูรินันท์   หิรัญยูปกรณ์
9 5000173 นายเอกพงษ์   ห้องแซง
10 5000174 นางสาวทิพวรรณ   รุ่งแดง
11 5000175 นายอดุลย์ศักดิ์   ปุริสาท
12 5000176 นางสาวจุฑามาศ   แจ่มใส
13 5000177 นายธีรนันท์   ธนวงศ์เลิศ
14 5000178 นางสาวเสาวนีย์   วิริยะวิชาชาญ
15 5000179 นางสาวนัฐญา   คำภูแสน
16 5000184 นางสาวจันทรา   ไตรรัตน์เกยูร
17 5000186 นางสาวนิพารัตน์   มะทา
18 5000187 นางสาวนิชนันท์   ขวัญนู
19 5000188 นายอรรถโกวิท   เตชะนัง
20 5000189 นายยุทธพงศ์   เพียบุตวงศ์
21 5000192 นายนวพล   สุขเขียว
22 5000195 นางสาวณัฐกานต์   สายหยุด
23 5000196 นางสาวจุฑารัตน์   สิมาฤทธิ์
24 5000198 นายชาตพงศ์   เอกจินดา
25 5000200 นางสาวจตุภรณ์   พันธ์ดี
26 5000201 นางอรพรรณ   ทองสันเทียะ
27 5000202 นางสาวยุพาพร   หุ้นศรี
28 5000203 นางสาวชววรรณ   พิทักษ์วนาวงศ์
29 5000204 นายนพนรา   บุญบ้านเกิด
30 5000205 นางสาวจันทิมา   นาคะ
31 5000206 นางสาวชุดติมา   อุบลบาน
32 5000210 นางสาวดรุณี   ทรงนาศึก
33 5000211 นางสาวแสงรวี   พันธุ์ศิริ
34 5000213 นายฐกฤต   พลายเดช
35 5000218 นางสาวชญาชล   สัตยาอภิธาน
36 5000220 นายธนพงษ์   ไพราม
37 5000221 นายธรรมนูญ   กรมรินทร์
38 5000223 นางสาวนวพร   นวลมาก
39 5000224 นายอัทช์   เกียรติตระกูลเมธา
40 5000225 นางสาวอัจฉรา   สุดาวรวณ์
41 5000229 นางสาวศิรินญา   บัวสำลี
42 5000230 นางสาวมาลัย   หวังชื่น
43 5000233 นายธรรมรัฐ   แก้วสมนึก
44 5000234 นางสาวพัชรี   ผลเพิ่ม
45 5000235 นางสาวสุวารี   ปันทะยม
46 5000236 นางสาวณัชชา   สายทิพย์
47 5000237 นางสาวเหมือนจันทร์   จันทร์สุข
48 5000238 นางสาวพรพรรณ   ชโลธร
49 5000239 นางสาวจินตนา   อรุณเรือง
50 5000240 นายเพชร   ประสมศรี
51 5000241 นางสาวโสภาพรรณ   ไม่จนทรัพย์
52 5000242 นายอนุสรณ์   ไตรฆ้อง
53 5000243 นายสนธยา   เจริญกุล
54 5000247 นางสาวศิริรัตน์   สงวน
55 5000248 นายณรงค์ชัช   กันสุข
56 5000249 นางสาวมาลี   กัลปพฤกษ์
57 5000250 นางปุญชรัสมิ์   ณัชชกุล
58 5000251 นางสาวรจนา   ดีพลงาม
59 5000252 นายทัศพร   คงมั่น
60 5000254 นางทัศนีย์   คำเหลือ
61 5000255 นางสาวชญาดา   เพชรดำดี
62 5000257 นางสาวสาวิตรี   นพเก้า
63 5000259 นางสาวสุภาวดี   ธนทรัพย์
64 5000260 นางสาววนัสนันท์   ศรีจันทร์อินทร์
65 5000261 นางสาวสกาวรัตน์   แซ่จิ๋ว
66 5000263 นางสาวอนุสรา   จำนงค์บุญ
67 5000264 นางสาวเจริญรัตน์   ฮ้อแสงชัย
68 5000265 นางสาวเยาวลักษณ์   แอตาล
69 5000266 นางสาวจุติมณี   จงเปาหยิน
70 5000267 นางสาวเบญจพร   รอดแก้ว
71 5000268 นายธรรมพร   พิชญ์ประเสริฐ
72 5000269 นางสาวอุษามาศ   โนนะบุตร
73 5000270 นางสาวกมลวรรณ   นารินทอง
74 5000273 นางสาวณัฏฐพัจฐ์   พลายระหาร
75 5000274 นางสาวสาวิตรี   ทั่งนาค
76 5000275 นายวีระยุทธ   ศรีสุมาตย์
77 5000276 นางสาวชวลิตา   ศิริภิรมย์
78 5000277 นางชวนา   ศิริภิรมย์
79 5000278 นางสาวสิริอร   ดำริห์
80 5000280 นางสาวเหมสุดา   คุมโสระ
81 5000281 นางสาวพรรณณี   บัวแย้ม
82 5000282 นายโยฮัน   ไชยมิกัน
83 5000283 นางสาวเพลินพิศ   สุวงศ์ษา
84 5000284 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาริกา   ปันทะนะ
85 5000286 นางสาวศิริวรรณ   วันที
86 5000287 นางสาวพิมพ์กมล   ภู่สำลี
87 5000288 นายสุทธิศักดิ์   สุทธิประภา
88 5000291 นางสาวประกายดาว   สุขประยูร
89 5000292 นางสาวนภาพร   สุวรรณวร
90 5000295 นางสาววชิราภรณ์   วารีย์
91 5000296 นางสาวศิริสุข   เทียนเล็ก
92 5000297 นายวัชรชัย   แสงสฤษดิ์
93 5000298 นายธน   สรรพตานนท์
94 5000299 นายสุทธา   พุดตาลดง
95 5000301 นายธนัช   ยอดดำเนิน
96 5000302 นางแสงเพ็ญ   จิราภัสร์
97 5000303 นางสาวกฤษณา   สาริกานนท์
98 5000304 นางสาวบุญรักษ์   ศรีทองสุข
99 5000305 นางสาวสมคิด   สามไชย
100 5000317 นางสาวศศิประภา   ผดุงญาติ
101 5000318 นางสาวเบญจมาศ   ชุมวรฐายี
102 5000319 นางสาวสุปราณี   เปลรินทร์
103 5000320 นางสาวสุกัญญา   รุจิธรรม
104 5000321 นางสาวศศิมา   พิทักษ์กุล
105 5000322 นายสัญญา   พลเสน
106 5000324 นางสาวดุริยา   เพชรกาฬ
107 5000325 นางสาวนิชนก   รุ่งอมรศิลป์
108 5000326 นางมะนิดา   จำปาเงิน
109 5000331 นางอัจฉรา   ปัถวี
110 5000332 นางสาวสุมิตรา   คำมา
111 5000338 นางสาวสุรีรัตน์   รักษาชาติ
112 5000341 จ่าอากาศเอกณัฐพงศ์   วันยวน
113 5000343 นางสาวพราว   ศาลิคุปต
114 5000344 นางสาวรัตนา   ระวิวงษ์
115 5000345 นางสาววรรณิสา   ทองสม
116 5000347 นางปรีชยา   นามวงค์
117 5000348 นางสาวณัฐกานต์   หมัดมุด
118 5000349 นางสาวอัมพร   พงษ์ศร
119 5000350 นางสาวสุนิสา   พุ่มอ่อน
120 5000351 นางดวงหทัย   แตงบุตร
121 5000353 นายรัชเดช   ก่ออิฐ
122 5000354 นางสาวชนิดา   เกิดแก่น
123 5000355 นางสาวกมลพร   สุทธิสุขศรี
124 5000356 นายภาสกร   มหาเพชร
125 5000357 นางสาวอดิศร   แพงดา
126 5000358 นางสาวชลธิชา   ธนามี
127 5000359 นางสาวมัลวิกา   เทียนพูล
128 5000360 นางสาวยุพิน   พลดอน
129 5000362 นางสาวสิริพรรณ   ยิ่งยงค์
130 5000363 นายวีระยุทธ   หีบแก้ว
131 5000365 นางสาวไพลิน   จตุรงค์กุล
132 5000367 นางสาวรุ่งฟ้า   แสวงนอก
133 5000368 นางสาวศิรินภา   ทองพูล
134 5000369 นางสาวพิทตยา   เมืองวงค์
135 5000370 นางสาวมัสลิน   นามหงษา
136 5000371 นางสาวมัณฑณา   จันทร์เกิด
137 5000372 นางสาวพัชรี   ทองประสม
138 5000373 นางสาวธัญลักษณ์   คงชูศรี
139 5000374 นางสาวนันทนา   สุวะรักษ์
140 5000375 นางประภาพร   ทันบุญ
141 5000376 นางสาวณัฐการต์   หีมเกตุ
142 5000377 นางสาววาสนา   ลอยประเสริฐ
143 5000378 นางสาวถาวร   จินดา
144 5000379 นางสาวกัลยานี   เกาะหวายเหนือ
145 5000380 นางสาวปฐมดวง   เชวงเดช
146 5000382 นางสาวประภา   มณีวัชรเกียรติ
147 5000383 นางสาวสุพัชฌา   บุญชื่น
148 5000387 นางสาวจิราวรรณ   พรมเมตตา
149 5000388 นายวสันต์   แสงสุวรรณ
150 5000389 นางสาวนิภาพร   ทองแจ่ม
151 5000390 นางสาวสุจิตราภรณ์   ฤทธิ์มนตรี
152 5000391 นายเกียรติพิรุณ   ชาวเมืองโขง
153 5000392 นางสาวจันดี   สิงห์คำ
154 5000393 นางสาวบุษยา   อ่อนทรัพย์
155 5000394 นางสาวนิศามณี   บุญตาม
156 5000395 นายธัชกร   เฉยฉิว
157 5000396 นายปฤษฎางค์   วรเลิศ
158 5000401 นางสาวชนิตา   ศรีจันทรา
159 5000405 นายสมเกียรติ   ราชประโคน
160 5000406 นางสาวสุธาทิพย์   จันทร์ทอง
161 5000407 นายธรรมชาติ   บุญธรรม
162 5000408 นางศิวิไล   กุลทรัพย์ศุทรา
163 5000409 นางสาวสหัชษา   ขยัก
164 5000410 นางสาวสุจรรยา   จุลกะนาค
165 5000411 นางสาววนิดา   หลากจิตร
166 5000412 นายณ พล   คำแก้ว
167 5000414 นางสาวปาริชาต   แพฟืน
168 5000415 นางสาวพรสุดา   สมบูรณ์พงศ์
169 5000416 นางสาวอภิตา   อยู่ดี
170 5000417 นางสาวกิ่งดาว   จุ้ยหนองเมือง
171 5000418 นางธิดารัตน์   เชื้อสกุล
172 5000419 นายบรรชาชาติ   เชื้อสกุล
173 5000420 นางสาวอัญชลี   วงศ์สายทอง
174 5000421 นางสาวลวิตรา   แสนศรี
175 5000422 นายธนพัฒน์   หอมดอก
176 5000424 นางสาวแสงดาว   พรทวีโชคสกุล
177 5000426 นายชรินทร   มณีปง
178 5000427 นายสิทธิชัย   ไพรพฤกษา
179 5000429 นางสาวจิรวรรณ   ห่วงกระโทก
180 5000430 นางสาวสุชญา   พันทวี
181 5000432 นางสาววัชรินทร์   ครุฑแก้ว
182 5000433 นางสาวอนัญชนา   ถุงจันทร์
183 5000434 นางสาวกินรี   มุ่งมาตร
184 5000435 นายภักดี   สุรเนตร
185 5000436 นางสาวอุทัยวรรณ   แก้วทอง
186 5000438 นายเดี่ยว   วงษ์สุด
187 5000439 นางสาวพิมพ์พิมล   คงจินดา
188 5000440 นางสาวกาบแก้ว   กาพย์เกิด
189 5000441 นางสาวอุทัยวรรณ   แตงไทย
190 5000442 นายนิธิทัศน์   หลังสัน
191 5000443 นางสาวฤทัยรัตน์   วิเศษศักดิ์
192 5000444 นางสาวธนัญญา   วงษ์พิทักษ์
193 5000458 นางสาวรำไพ   บุญมาก
194 5000460 นายภูริต   เสรีจุฑาชัย
195 5000462 นางสาวนภสร   นุ้ยเด็น
196 5000480 นางสาวธารณา   ใจทอง
197 5000482 นางสาวปิยฉัตร   แสงจันทร์
198 5000491 นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล
199 5000492 นางสาวคัทลียา   สุดดี
200 5000493 นางสาวสุธาธินี   อิ่นศิริ
201 5000496 นางสาวขนิษฐา   สุณะเทพ
202 5000498 นางสาวณัฐกานต์   บัวเรือง
203 5000499 นางสาวริญญรัตน์   ไพเราะ
204 5000502 นายอติพงษ์   อัครประชะ
205 5000504 นางสาวธิดารัตน์   จิตต์สว่าง
206 5000505 นายธรรมนูญ   ลำทองมา
207 5000506 นางสาวสุวรรณี   ทองลาภ
208 5000508 นายสุขสันต์   เทศแย้ม
209 5000509 นางสาวอนัญญา   กาลประยุกต์
210 500100052 นางลลิตา   นิ่มนนท์
211 500100053 นางสาวพิไลพร   สาติยะ
212 500100054 นางสาวสุภาวดี   แก้วย่อง
213 500100055 นายเดชปรีดา   ขันทะชา
214 500100056 นางสาวสุพรรณี   ภูลาด
215 500100058 นายสุรชาติ   อินทศร
216 500100059 นางสาวภัทราวรรณ   ศรีสันดา
217 500100060 นางสาวอัจฉรา   คำพูล
218 500100061 นางสาววันดี   จักราช
219 500100062 นางสาวศรินยา   สมทรัพย์
220 500100063 นายธีร์   ช้อยช่างทอง
221 500100064 นางสาววรัญญา   ศรีระอุดม
222 500100065 นางสาวสุขุมาล   แดงสกุล
223 500100066 นางสาวชนันพัฒน์   สวัสดิวงษ์
224 500100067 นางสาวสิณีธร   ขุนศรี
225 500100068 นางสาวจิราภรณ์   กมลเรือง
226 500100069 นางสาวสุปรียา   รักษ์พงศ์
227 500100070 นางสาวรัตนะสุดา   โกมลบูรณ์
228 500100071 นางสาวปริยาภา   เจ้ยทองศรี
229 500100072 นางมาลี   ชนะปลอด
230 500100073 นางกรรณิการ์   ทองน้อย
231 500100074 นายเดวิด   ด้วงจินดา
232 500100075 นางสาวฏพิชา   ศรีทอง
233 500100077 นางสาวสกนธ์วรรณ   สินเรืองศรี
234 500100081 นายณัฐวุฒิ   จันทนา
235 500100083 นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย
236 500100084 นางสาวสลิลพร   ณ พัทลุง
237 500100086 นางซัลมา   เอี่ยมฤทธิ์
238 500100087 นายนิรันดร์   เอี่ยมฤทธิ์
239 500100089 นางสาวรัชนี   ศรีทับทิม
240 500100090 นายณรงค์   ศิริ
241 500100091 นางสาวกาญจนา   วงษ์ทองดี
242 500100092 นางสาวลลิตา   ประสาตร์
243 500100093 นางสาวสุภัทรา   เที่ยงหนู
244 500100094 นางสาวอัฉราพรรณ   ทองสูงเนิน
245 500100095 นางสาวศิริภาวรรณ   สาธร
246 500100096 นางสาวจิตตพร   คำลอย
247 500100098 นางสาวไพรินทร์   จันทร์ร้อยเอ็ด
248 500100100 นางสาวนันทภรณ์   ปราณีตพลกรัง
249 500100101 นายปิยะทัศน์   กิจเกื้อกูล
250 500100103 นางสาวเยาวลักษณ์   อักษรมัต
251 500100104 นางอรสาพัชร์   สมบูรณ์
252 500100105 นายนันทวุฒิ   คงศิลป์
253 500100106 นางสาวนิภาพร   จันทร์ดาประดิษฐ์
254 500100108 นางสาวเกวลิน   แท่นทอง
255 500100109 นางสาวดวงชีวัน   ทองพูน
256 500100110 นางสาวรัชฎาภรณ์   ขำเจริญ
257 500100111 นางสาวกมลรส   พงษ์อยู่
258 500100114 นางสาวจงดี   อันจันทร์
259 500100115 นางสาวดวงเดือน   ปะบุญมี
260 500100116 นางสาวรัตติยา   พุ่มพวง
261 500100118 นางสาวกนกวรรณ   กาทาสี
262 500100119 นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
263 500100120 นายธนเสฏฐ   นาคายน
264 5000508   นายสุขสันต์   เทศแย้ม
265 5000509   นางสาวอนัญญา   กาลประยุกต์
266 5000510   นางสาวสุวรรณี   ทองลาภ
267 5000511   นายนฤนัย   เกิดแก้ว
268 5000513   นางสาวอรอุมา   คงเอียด
269 5000514   นางสาวฐิติกมล   แน่นอุดร