ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553       รอบ 5
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2554
ขั้นตอนการปฏิบัติ
*** บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  ต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (www.pnru.ac.th) และพิมพ์ใบรับรองการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  นำมายื่นพร้อมใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  อาคาร 4  ชั้น 2  เพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่!
1. นักศึกษา กรุณา พิมพ์คำร้องทาง เว็บ http://www.pnru.ac.th  เพื่อความสะดวกในการยื่นคำร้องขอรับใบรับรองวุฒิและผลการเรียน แบบสำเร็จการศึกษา  
2. นักศึกษาโปรดไปชำระเงินลงทะเบียนบัณฑิต ที่ฝ่ายการเงิน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมารับใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียน  
3. นักศึกษา สอบถามรายละเอียดรับเงินประกันของเสียหายที่ฝ่ายการเงิน            
หมายเหตุ      ให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับ ผลการเรียน Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ ที่อาคาร  4  ชั้น 2
                        
สาขาวิชา  ป.บัณฑิต                                  รับเอกสารในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 
                         สาขาวิชา  ป. ตรี                                         รับเอกสารในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป   

                   นับจากวันอนุมัติจบไม่เกิน 6 เดือนสามารถมารับเอกสารได้  กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด หากไม่ถูกต้อง  กรุณาแจ้งสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยโดยด่วน
 
ปริญญา ตรี
ครุศาสตร์ (ค.บ.) 13
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5030112030005 นางเยาวลักษณ์  สร้อยสิงห์ 26 ธันวาคม 2502 3.14 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130157/2554 กศ.พบ. 15
2 5030112030007 นางสมร  ศรีใส 26 พฤศจิกายน 2509 3.20 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130158/2554 กศ.พบ. 15
3 5030112030020 นางสาววาสนา  สุขสาร 10 มีนาคม 2525 2.87 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130159/2554 กศ.พบ. 15
4 5030112030025 นางนารี  บุญถูก 5 พฤษภาคม 2503 2.92 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130160/2554 กศ.พบ. 15
5 5030112030035 นางพิมพา  รูปโฉม 7 ธันวาคม 2498 2.42 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130161/2554 กศ.พบ. 15
6 5030112030068 นางสุภานี  ส่องแสง 3 สิงหาคม 2514 3.04 การศึกษาปฐมวัย 9 มิถุนายน 2554 พน. 130162/2554 กศ.พบ. 15
วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 23
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5010122108002 นางสาวศิริลักษณ์  แสงเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2531 2.68 เคมี 9 มิถุนายน 2554 พน. 230488/2554 ปกติ 50
2 5010122530057 นายเจษฎา  บัณฑิตกุล 6 มกราคม 2530 2.20 ทอ.การจัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230489/2554 ปกติ 50
3 5010122530080 นางสาวจริยา  อยู่อิ่ม 3 พฤษภาคม 2531 2.43 ทอ.การจัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230490/2554 ปกติ 50
4 5010122115020 นายมณฑล  ยาสมุทร์ 10 ตุลาคม 2531 2.12 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230491/2554 ปกติ 50
5 5010122115122 นางสาวปราวีนา  สุวรรณโต 8 มีนาคม 2532 2.94 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230492/2554 ปกติ 50
6 5010122115136 นางสาวภาณิพร  ชัยยศ 6 ธันวาคม 2531 2.48 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230493/2554 ปกติ 50
7 5010122115138 นายปธานิน  ปรีดาพิพัฒน์พงศ์ 26 ตุลาคม 2531 3.05 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230494/2554 ปกติ 50
8 5010122115144 นางสาวอำไพ  พรหมพิมพ์ 12 เมษายน 2531 2.46 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230495/2554 ปกติ 50
9 5010122115152 นางสาวพรพิมล  แสงกล้า 3 พฤษภาคม 2532 2.49 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230496/2554 ปกติ 50
10 5010122115153 นางสาวธีรวรรณ  เพชรประพันธ์ 5 มีนาคม 2532 2.30 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230497/2554 ปกติ 50
11 4940222115024 นายกิตติพัฒน์  เสาว์เฉลิม 2 ตุลาคม 2530 2.32 วิทย์.คอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230498/2554 กศ.พท. 49
12 5210132509021 นายอธิปัตย์  เจริญวงศ์ 27 กรกฎาคม 2529 2.40 ทอ.จัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230499/2554 ปกติ 52
13 5210132509032 นายชาลี  เมืองขุนรอง 24 มิถุนายน 2530 2.37 ทอ.จัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230500/2554 ปกติ 52
14 5030132509302 นางสาวฐิตารีย์  ไตรธเนศรัตน์ 1 มิถุนายน 2518 2.81 ทอ.จัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230501/2554 กศ.พบ. 17
15 5030132511040 นายจักรพงศ์  คล้ายนาค 21 พฤษภาคม 2528 2.75 เทคโนฯคอม 9 มิถุนายน 2554 พน. 230502/2554 กศ.พบ. 15
16 5130132509069 นายจักรกฤษณ์  ดาโรภาส 31 มีนาคม 2528 2.08 ทอ.จัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230503/2554 กศ.พบ. 18
17 5240832509044 นายศิริพงศ์  วิชัยสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2530 2.10 ทอ.จัดการอุต 9 มิถุนายน 2554 พน. 230504/2554 กศ.พท. 11
ศิลปศาสตร์(ศศ.บ.) 33
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5010123314077 นายสีณาต  ณบ 18 มีนาคม 2529 3.47 ภาษาอังกฤษ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330588/2554 ปกติ 50 ก 2
2 5010123332004 นางสาวไพลิน  เด่นดวงเดือน 4 มกราคม 2532 2.76 จิตวิทยา 9 มิถุนายน 2554 พน. 330589/2554 ปกติ 50
3 460107136002 นายสิวะ  ศรีคำภา 20 มิถุนายน 2528 2.05 ดนตรีสากล 9 มิถุนายน 2554 พน. 330590/2554 ปกติ 46
4 460107136034 นายดนตรี  วงศ์กองแก้ว 25 สิงหาคม 2527 2.04 ดนตรีสากล 9 มิถุนายน 2554 พน. 330591/2554 ปกติ 46
5 460107136038 นายชาลาลีคาน  ซันคาน 2 สิงหาคม 2526 2.04 ดนตรีสากล 9 มิถุนายน 2554 พน. 330592/2554 ปกติ 46
6 460107136053 นายจิโรจน์  เอี่ยวจินดา 14 มีนาคม 2527 2.45 ดนตรีสากล 9 มิถุนายน 2554 พน. 330593/2554 ปกติ 46
7 4810123418176 นางสาวปรางค์ทอง  ประทุมทอง 17 ตุลาคม 2530 2.02 ประชาสัมพันธ์ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330594/2554 ปกติ 48
8 4910123418107 นายอาทร  สุนทรพจน์ 28 กันยายน 2529 2.10 วิทยุ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330595/2554 ปกติ 49
9 5030123100259 นางสาวสใบทอง  วัจรินทร์ 1 กรกฎาคม 2526 2.94 สหวิทยาการ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330596/2554 กศ.พบ. 15
10 5030123102560 ดาบตำรวจจำนงค์  ไชยขันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2513 3.18 สหวิทยาการ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330597/2554 กศ.พบ. 15
11 5030123103103 นายเกษียร  ภูกองชัย 17 กรกฎาคม 2517 2.47 สหวิทยาการ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330598/2554 กศ.พบ. 15
12 5041923420001 นายเกียรติศักดิ์  นภาดล 16 สิงหาคม 2522 2.88 ประชาสัมพันธ์ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330599/2554 กศ.พท. 50
13 5041923420020 นางสาวสุธาทิพย์  สมบุญนาค 6 กันยายน 2531 2.58 ประชาสัมพันธ์ 9 มิถุนายน 2554 พน. 330600/2554 กศ.พท. 50
นิติศาสตร์ (น.บ.) 53
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 73
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 4730125413225 พันจ่าอากาศโทณัฐวัตร  เพ็ชรตะกั่ว 13 กันยายน 2526 2.07 บริหารทรัพย์ 9 มิถุนายน 2554 พน. 730703/2554 กศ.พบ. 7
2 5030135413004 นายสมศักดิ์  สุทธิบูรณ์ 1 ธันวาคม 2522 2.12 บริหารทรัพย์ 9 มิถุนายน 2554 พน. 730704/2554 กศ.พบ. 15
3 5130135401214 นายจุลพงษ์  แจ่มใจเมือง 26 กุมภาพันธ์ 2522 2.93 การจัดการทั่วไป 9 มิถุนายน 2554 พน. 730705/2554 กศ.พบ. 19
4 5130235401055 นางสาวธิรนุช  สุนันทา 26 กันยายน 2524 2.74 การจัดการทั่วไป 9 มิถุนายน 2554 พน. 730706/2554 กศ.พบ. 14
สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 83
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5150186618536 นายคฑาวุฒิ  สังฆมาศ 30 ธันวาคม 2522 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140633/2554 บ.(พิเศษ) 15
2 5151586618034 นางสาวณิชาภา  ศรีประสาท 5 กันยายน 2520 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140634/2554 บ.(พิเศษ) 13
3 5250186618128 นางสาวรำไพ  บุญมาก 19 กุมภาพันธ์ 2526 3.18 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140635/2554 บ.(พิเศษ) 16
4 5250186618139 นายณัฐวุฒิ  จันทนา 17 พฤศจิกายน 2525 3.31 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140636/2554 บ.(พิเศษ) 16
5 5250186618475 นางสาวสินีนาฏ  นิรันต์พานิช 14 พฤษภาคม 2525 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140637/2554 บ.(พิเศษ) 18
6 5250186618481 นางสาวอุ้ม  ออมสิน 27 สิงหาคม 2527 3.31 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140638/2554 บ.(พิเศษ) 18
7 5250186618543 นางสาวนิศารัตน์  ปะตาทะโย 9 กุมภาพันธ์ 2527 3.25 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140639/2554 บ.(พิเศษ) 18
8 5250881618010 นางสาวพรรณวิภา  พรหมชัยนันท์ 21 กรกฎาคม 2519 3.93 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140640/2554 บ.(พิเศษ) 18
9 5250881618022 นางสาวผกาวรรณ  ทองดี 3 พฤษภาคม 2530 3.81 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140641/2554 บ.(พิเศษ) 18
10 5250881618023 นางสาวสุวัจวจี  สุวรรณคำ 19 มิถุนายน 2529 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140642/2554 บ.(พิเศษ) 18
11 5250881618034 นางสาวทิพวรรณ์  เสาระโส 30 มกราคม 2526 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140643/2554 บ.(พิเศษ) 18
12 5250881618035 นางสาวเนาวรัตน์  โคกแดง 26 มีนาคม 2512 3.93 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140644/2554 บ.(พิเศษ) 18
13 5250881618036 นางรุ่งอรุณ  แสงงาม 30 มกราคม 2518 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140645/2554 บ.(พิเศษ) 18
14 5250881618046 นางสาวศิริลักษณ์  พาพลงาม 27 ตุลาคม 2528 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140646/2554 บ.(พิเศษ) 18
15 5250881618050 นายบุญถิ่น  กุลสุวรรณ์ 10 ตุลาคม 2525 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140647/2554 บ.(พิเศษ) 18
16 5250881618055 นางสาวชลิกา  ภูมิทัศน์ 3 เมษายน 2529 3.25 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140648/2554 บ.(พิเศษ) 18
17 5250881618057 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใสกระจ่าง 2 เมษายน 2527 3.68 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140649/2554 บ.(พิเศษ) 18
18 5250881618059 นางสาวเมชญา  เศรษฐภักดี 26 เมษายน 2527 3.68 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140650/2554 บ.(พิเศษ) 18
19 5250881618063 นางอรวรรณ  แสนคำ 18 เมษายน 2525 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140651/2554 บ.(พิเศษ) 18
20 5250881618070 นางสาวศิรินภา  โตกลาง 13 ธันวาคม 2529 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140652/2554 บ.(พิเศษ) 18
21 5250881618074 นางสาวคมคาย  พลกระจาย 8 ตุลาคม 2527 3.68 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140653/2554 บ.(พิเศษ) 18
22 5250881618082 นางสาววลัยลักษณ์  แสงหม้อ 2 มกราคม 2527 3.68 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140654/2554 บ.(พิเศษ) 18
23 5250881618083 นางสาววลาพร  แสงหม้อ 25 สิงหาคม 2528 3.56 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140655/2554 บ.(พิเศษ) 18
24 5250881618088 นางสาวนันธิดา  ชุมภักดี 4 พฤศจิกายน 2523 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140656/2554 บ.(พิเศษ) 18
25 5250881618089 นางสาวภิชานิกา  อำภา 7 กันยายน 2526 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140657/2554 บ.(พิเศษ) 18
26 5250881618092 นางสาวรุ่งนภาพร  เพ็ชรนอก 23 พฤศจิกายน 2527 3.68 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140658/2554 บ.(พิเศษ) 18
27 5250881618093 นางสาวจันทิมา  สงนอก 21 สิงหาคม 2527 3.31 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140659/2554 บ.(พิเศษ) 18
28 5250881618095 นางศิริวรรณ  ดาราษฎร์ 16 มกราคม 2524 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140660/2554 บ.(พิเศษ) 18
29 5250881618096 นายวราวุฒิ  วงศ์ชา 18 ธันวาคม 2524 3.12 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140661/2554 บ.(พิเศษ) 18
30 5251686618018 นางสาวกนกวรรณ  เอกนิธิเศรษฐ์ 18 กันยายน 2521 3.12 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140662/2554 บ.(พิเศษ) 16
31 5251686618022 นางสาวนฤมล  ขยายฤทธิ์ 25 พฤศจิกายน 2529 3.18 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140663/2554 บ.(พิเศษ) 16
32 5253081618053 นายสมศักดิ์  เจริญผล 25 มกราคม 2508 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140664/2554 บ.(พิเศษ) 18
33 5350186618095 นางสาวพิชญ์สิณี  เพชรสังข์ 21 พฤษภาคม 2528 3.18 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140665/2554 บ.(พิเศษ) 19
34 5350186618173 นางสาวจำปี  เพชรชุม 22 พฤษภาคม 2515 3.56 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140666/2554 บ.(พิเศษ) 19
35 5350186618185 นางสาวปัญชลี  อารง 14 มีนาคม 2530 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140667/2554 บ.(พิเศษ) 19
36 5350186618197 นางสาวกชพรรณ  นรังสิทธิ์ 16 กันยายน 2528 3.12 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140668/2554 บ.(พิเศษ) 19
37 5350186618204 นางสาววชิราภรณ์  ปลอดมณี 12 ธันวาคม 2527 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140669/2554 บ.(พิเศษ) 19
38 5350186618211 นางสาวหงษ์หยก  สมัญญา 15 ธันวาคม 2530 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140670/2554 บ.(พิเศษ) 19
39 5350186618215 นางสาวพัชรมัย  เกษรบัว 1 มกราคม 2530 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140671/2554 บ.(พิเศษ) 19
40 5350186618216 นางสาวดวงนภา  ธีระทวีสุข 2 กุมภาพันธ์ 2528 3.56 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140672/2554 บ.(พิเศษ) 19
41 5350186618217 นางสาวรสสุคนธ์  จันทร 22 มิถุนายน 2530 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140673/2554 บ.(พิเศษ) 19
42 5350186618224 นายอนุพงษ์  กางกั้น 19 มีนาคม 2526 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140674/2554 บ.(พิเศษ) 19
43 5350186618228 นางสาวเขมจิรา  ด่านขุนทด 30 พฤศจิกายน 2529 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140675/2554 บ.(พิเศษ) 19
44 5350186618229 นายพงศ์ประชา  คงนอง 23 มกราคม 2518 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140676/2554 บ.(พิเศษ) 19
45 5350186618235 นายปภังกร  จันทร์หอม 22 ธันวาคม 2529 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140677/2554 บ.(พิเศษ) 19
46 5350186618255 นายธราธร  บรรจง 10 มีนาคม 2527 3.56 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140678/2554 บ.(พิเศษ) 19
47 5350186618303 นางสาววันเพ็ญ  บุญประกอบ 22 พฤศจิกายน 2523 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140679/2554 บ.(พิเศษ) 19
48 5350186618304 นางสาวสุกัญญา  สองห้อง 3 ธันวาคม 2521 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140680/2554 บ.(พิเศษ) 19
49 5350186618311 นางสาวผุสดี  กล่อมเย็น 12 มีนาคม 2529 4.00 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140681/2554 บ.(พิเศษ) 19
50 5350186618312 นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย 22 มีนาคม 2529 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140682/2554 บ.(พิเศษ) 19
51 5350186618313 นางสาวนพเก้า  บุญค้ำจุน 29 กรกฎาคม 2525 4.00 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140683/2554 บ.(พิเศษ) 19
52 5350186618314 นายวิทยา  บาริศรี 19 พฤษภาคม 2527 3.87 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140684/2554 บ.(พิเศษ) 19
53 5350186618319 นายประชิด  แสนพระพล 26 สิงหาคม 2528 3.75 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140685/2554 บ.(พิเศษ) 19
54 5350186618343 นายยุทธพงษ์  นารอง 14 กุมภาพันธ์ 2528 3.43 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140686/2554 บ.(พิเศษ) 19
55 5350186618374 นางเคญา  จิตรรังสิมันตุ์ 1 พฤษภาคม 2515 3.87 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140687/2554 บ.(พิเศษ) 19
56 5350186618375 นางสาวรัตนา  ทรายทอง 24 กรกฎาคม 2517 3.37 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140688/2554 บ.(พิเศษ) 19
57 5353081618007 นางสาวมารีนา  นะระฮีม 28 มีนาคม 2530 3.31 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140689/2554 บ.(พิเศษ) 19
58 5353081618018 นางสาวอัศณีย์  หมาดบำรุง 14 กุมภาพันธ์ 2530 3.56 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140690/2554 บ.(พิเศษ) 19
59 5353081618021 นายวิชชา  วิสุทธิปราณี 15 พฤศจิกายน 2526 3.81 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140691/2554 บ.(พิเศษ) 19
60 5353081618023 นางสาวสุภัชชา  พออิ่ม 25 ธันวาคม 2529 3.50 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140692/2554 บ.(พิเศษ) 19
61 5353081618026 นายพีระศักดิ์  พูลเกษม 6 กันยายน 2520 3.18 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140693/2554 บ.(พิเศษ) 19
62 5353081618027 นายอำนาจ  มีทองคำ 8 พฤศจิกายน 2521 3.18 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140694/2554 บ.(พิเศษ) 19
63 5353081618034 นายสุริยา  ส่งมหาชัย 10 กันยายน 2520 3.62 ป.วิชาชีพครู 9 มิถุนายน 2554 พน. 140695/2554 บ.(พิเศษ) 19
ปริญญา โท
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) 15
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) 25
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 35
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 75
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 85
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
ปริญญา เอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.ด.) 37
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
การจัดการเทคโนโลยี (ป.ด.) 47
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย โปรแกรมวิชา วันที่อนุมัติผล เลขที่ปริญญาบัตร ภาค
**********     ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบนี้     **********
ขั้นตอนการปฏิบัติ
*** บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  ต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (www.pnru.ac.th) และพิมพ์ใบรับรองการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  นำมายื่นพร้อมใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  อาคาร 4  ชั้น 2  เพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่!
1. นักศึกษา กรุณา พิมพ์คำร้องทาง เว็บ http://www.pnru.ac.th  เพื่อความสะดวกในการยื่นคำร้องขอรับใบรับรองวุฒิและผลการเรียน แบบสำเร็จการศึกษา  
2. นักศึกษาโปรดไปชำระเงินลงทะเบียนบัณฑิต ที่ฝ่ายการเงิน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมารับใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียน  
3. นักศึกษา สอบถามรายละเอียดรับเงินประกันของเสียหายที่ฝ่ายการเงิน            
หมายเหตุ      ให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อขอรับ ผลการเรียน Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ ที่อาคาร  4  ชั้น 2
                        
สาขาวิชา  ป.บัณฑิต                                  รับเอกสารในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 
                         สาขาวิชา  ป. ตรี                                         รับเอกสารในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป   

                   นับจากวันอนุมัติจบไม่เกิน 6 เดือนสามารถมารับเอกสารได้  กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด หากไม่ถูกต้อง  กรุณาแจ้งสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยโดยด่วน