ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
40105  การจัดการทั่วไป  หมู่ 1 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235401001 นางสาววัชรี   เสรีเผ่าวงษ์      
2 5030235401002 นางฐานิดา   จาดใจดี      
3 5030235401003 นายราชันย์   สุมา      
4 5030235401004 นางสาวสุพัตรา   เชื้อเภตรา      
5 5030235401005 นายพิษณุ   สีเขียวสด      
6 5030235401006 นางสาวธัญดัจ   สีมี      
7 5030235401007 นายพงษ์ศักดิ์   กัลยาณสันต์      
8 5030235401008 นายประสาน   มวยหมั่น      
9 5030235401009 นางสาวซาลีลา   ดาราวี      
10 5030235401010 นางสาวพรรณทิวา   สิงห์ทอง      
11 5030235401011 นางสาวรัชนี   แย้มโสภี      
12 5030235401012 นางสาวบุษบา   เลิศปัญญา      
13 5030235401013 นางสุวรรณี   น้ำดอกไม้      
14 5030235401014 นางสาวกาญจนา   ภูงาม      
15 5030235401015 นางสาวสุวรรณา   แย้มโสภี      
16 5030235401016 นางสาวเบญจมาศ   ปิยะไพร      
17 5030235401017 นางสาวปุณยนุช   แสงอาชา      
18 5030235401018 นางสาวเพ็ญพิชชา   ทองศิริ      
19 5030235401019 นายณัตพงศ์   สมเพาะ      
20 5030235401020 นายชินวุฒิ   ขานวงค์      
21 5030235401021 นางสาวนิตยา   ชมบุญ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
40105  การจัดการทั่วไป  หมู่ 1 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
22 5030235401022 นางทิพวรรณ์   อยู่แย้มศรี      
23 5030235401023 นางสาวปรียาพร   พรมรักษา      
24 5030235401024 นางสาวปิยะมาศ   ศรีนวลไชย      
25 5030235401025 นางสาวชุลีวรรณ   ดีแย้ม      
26 5030235401026 นายเอกพัฒน์   วิรัตติยา      
27 5030235401027 นางนารีรัตน์   เกษียรจังหรีด      
28 5030235401028 นางสาวสุรีวัลย์   เพิ่มสมบัติ      
29 5030235401029 นางสาวชมพูนุช   ชัยยะ      
30 5030235401030 นางสาวประภัสสร   ทาปัญญา      
31 5030235401031 นางสาวธนกร   สังข์สุวรรณ      
32 5030235401032 นางสาวเยาวพงษ์   หงษ์พรม      
33 5030235401033 นายพิริยะ   พิสิฐสุรการ      
34 5030235401034 นางสาวดารณี   ชัยสิทธิ์      
35 5030235401035 นางสาวณัฐกานต์   บุญมี      
36 5030235401036 นางสาวมณทิรา   ซาลาหมัดเจริญ      
37 5030235401037 นางปราริชาติ   สัตโกวิท      
38 5030235401038 นางสาวกัลยาณี   ตงสาลี      
39 5030235401039 นางสาวภัทรลภา   นิ่มนุช      
40 5030235401040 นางสาวณัฐฐาพร   สิมะวรากรณ์      
41 5030235401041 นางสาวพิมพ์นรินทร์   จิตรหาญ      
42 5030235401042 นางสาวนัสทราพร   น้อยบำเหน็จ      
43 5030235401043 นางสาวพนิดา   เกี่ยวนุกูล      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
40105  การจัดการทั่วไป  หมู่ 1 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
44 5030235401045 นางสาวสง่า   โมลารักษ์      
45 5030235401046 นายพิชัย   ชุ่มบุญชู      
46 5030235401047 นางสาวจิราพร   เหมจินดา      
47 5030235401048 นางสาวรัชติกาล   ธนะสาร      
48 5030235401049 นายโกสินทร์   จันทร์เภา      
49 5030235401050 นายเสกสรร   ภูมิไสย      
50 5030235401051 นายธีรนิตย์   บูรณยุกติ      
51 5030235401052 นางสาวชิตชนก   โตสม      
52 5030235401053 นางสาววรรณธิดา   ตระแก้วจิตร      
53 5030235401055 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์   ลักษณสมบูรณ์      
54 5030235401056 นายวิเชษฐ์   ปานสี      
55 5030235401057 นายชุติพนธ์   เชื้อรุ่งบุญ      
56 5030235401058 นายสมพล   นรขุน      
57 5030235401059 นายนฤชา   ดวงดาว      
58 5030235401060 นางสาวพรทิพย์   สิงหนารถ      
59 5030235401061 นางสาวจุติมา   แสนชมชื่น      
60 5030235401062 นางสาวปริญญาภรณ์   เมฆทรัพย์      
61 5030235401063 นายปณัสย์   บริสุทธิ์      
62 5030235401064 นางสาวเกศินี   สวนสมุทร      
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
40105  การจัดการทั่วไป  หมู่ 2 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235401104 นางสาวรุ่งนภา   นาคง      
2 5030235401107 นางสาวมณฑิชา   นิเดร์หะ      
3 5030235401110 นางสาวรุ่งนภา   วิสุวรรณ์      
4 5030235401113 นายประชารักษ์   น้ำเพชร      
5 5030235401118 นายกนกภูมิ   ละม้าย      
6 5030235401121 นางสาวณัฐพร   แหยมเปรมปรี      
7 5030235401125 นางสาวนัฐฐาพร   นามมณี      
8 5030235401127 นายมโนชาติ   ผลาญไกรเพชร      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   ศูนย์แฟชั่นฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  หมู่ 1 ศูนย์แฟชั่นฯ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235410001 จ่าสิบตำรวจหญิงอาวัสดา   บุรัตน์      
2 5030235410002 นางสาวอรอนงค์   ดงเทียมศรี      
3 5030235410003 นางสาวพิลาวรรณ   กำเนิดดี      
4 5030235410004 นางสาวเบญจพร   บุญเนียม      
5 5030235410005 นางสาวนวลละออง   จิบทอง      
6 5030235410006 นางสาวอมรรัตน์   วรรณโภคา      
7 5030235410007 นางสาวณิภัตร์ฑา   ท้าวไทย      
8 5030235410008 นางสาวอิสริยาภรณ์   วรารัตน์ธีรกุล      
9 5030235410009 นางสาวกมลทิพย์   ไทยเอื้อ      
10 5030235410010 นางสาวสุธรรมา   ควรพินิจ      
11 5030235410011 นางสาวทวีวรรณ   บัวอ่อน      
12 5030235410012 นางสาวนิสา   บุญมาเลิศ      
13 5030235410013 นางสาววาทินี   ประสาทงาม      
14 5030235410014 นางสาวพิรญาณ์   อินทะเสน      
15 5030235410015 นายทวีวิช   ทวีจันทร์      
16 5030235410016 นางสาวพัชรีญา   นาชิต      
17 5030235410017 นางสาวกรสิริ   เพชรสงคราม      
18 5030235410019 นายพรชัย   วงศ์จิรวัฒนกุล      
19 5030235410020 นางสาวสุวรรณดาว   เรืองแสง      
20 5030235410021 นางสาววิไลรัตน์   ทองผ่อง      
21 5030235410022 นายอิศรา   หมอเมือง      
22 5030235410024 นางสาวสุปราณี   ศรีวิลัย      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   ศูนย์แฟชั่นฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  หมู่ 1 ศูนย์แฟชั่นฯ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
23 5030235410025 นางสาวอุไพพรรณ   ม่วงดี      
24 5030235410026 นายณวราห์   แจ้งน้ำใจ      
25 5030235410027 นางสาวลัดดาวัลย์   ธรรมณี      
26 5030235410028 นางสาวสุพาพร   เป็นเอก      
27 5030235410029 นางสาวนิภาพร   เงินอุดม      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   ศูนย์แฟชั่นฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  หมู่ 2 ศูนย์แฟชั่นฯ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235411101 นายสุธรรม   ปริสุทธ      
2 5030235411104 นางสาวกัญชลิกา   ชูบุญเรือง      
3 5030235411105 นางสาวจันทิมา   เล็กคง      
4 5030235411117 นางสาววชิราภรณ์   ไชยเทศ      
5 5030235411119 นางสาวกาญจณา   แก้วศรี      
6 5030235411125 นางสาวทิพย์รัตน์   นะอ่อน      
7 5030235411127 นายประกรานต์   อกอุ่น      
8 5030235411128 นายเสฐียร   จรรยาวรางกูร      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41305  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235413001 นางสาวจุไรวรรณ   พยัคฆวิเชียร      
2 5030235413002 นางสาวขนิษฐา   วรพิมพงษ์      
3 5030235413003 นายสุภัทร์   อินทร์เจริญ      
4 5030235413004 นางสาวสิรินภา   บุญประกอบ      
5 5030235413005 นายเกียรติศักดิ์   ยอดสร้อย      
6 5030235413006 นางสาวธนัชพร   กลิ่นสอาด      
7 5030235413007 นางสาวลลิตา   สุวรรณมาศ      
8 5030235413008 นายธีรภัทร   อ้นอารี      
9 5030235413009 นางสาวเกษศิรินทร์   เขม้นเขตการ      
10 5030235413010 นางสาวภูริชญา   รับพร      
11 5030235413011 นายศุรพงค์   ผิวบาง      
12 5030235413012 นางสาวสุดารัตน์   พรหมศรี      
13 5030235413013 นายชัยวัฒน์   กาวิน      
14 5030235413014 นางสาวพรรณิภา   ผัดกระโทก      
15 5030235413015 นายอาเขต   ฝ่ายรีย์      
16 5030235413016 นางสาวพรคณา   แรกพินิจ      
17 5030235413017 นายพิเชต   ฝ่ายรีย์      
18 5030235413018 พระสิทธิโชค   ธูปะเตมีย์      
19 5030235413019 นางสาวกฤษณา   วงษ์เสน      
20 5030235413020 นางสาวธนิษา   บุญจบ      
21 5030235413021 นางสาวสิทธิยา   ดีหามแห      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41305  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
22 5030235413022 นางสาวปรารถนา   ไกรทอง      
23 5030235413023 นางสาวอรกานต์   จรวิเศษ      
24 5030235413024 นายวรเวช   ทองนวด      
25 5030235413025 นางสาวสมถวิล   เด่นวงษ์      
26 5030235413026 นายสมจิตร   กุลบดีจิรโชติ      
27 5030235413027 นายอภิชา   ปรีชานุกูล      
28 5030235413028 จ่าอากาศโทวิทยา   เติมศักดิ์      
29 5030235413029 จ่าอากาศตรีพิษณุ   หาญคำตัน      
30 5030235413030 จ่าอากาศโทสมชาย   ก้อนเงิน      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   ศูนย์แฟชั่นฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 1 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235414001 นายสิทธิชัย   คล่องแคล้ว      
2 5030235414002 นางสาวผกาพวง   จุ้ยนุช      
3 5030235414003 นางสาวหทัยรัตน์   เยะยัง      
4 5030235414004 นางจิตรกานต์   สงเขียว      
5 5030235414005 สิบเอกสิทธิชัย   ศรีมงคล      
6 5030235414006 นางสาวณิชชา   พิณประสงค์      
7 5030235414007 นางสาวนุจรี   โคตรพรม      
8 5030235414008 นายรัชภูมิ   อาจเอี่ยม      
9 5030235414010 นางสาวสุภาพร   เกื้อโดย      
10 5030235414011 นางสาวรวงทอง   สรรพโส      
11 5030235414012 นางสาวนันทนัช   พูลน้อย      
12 5030235414013 นางสาวพิทยา   หวังสุดดี      
13 5030235414014 นางสาวพรพิมล   เนตร์ประจักษ์      
14 5030235414016 นางสาวจริยา   วรรณชัย      
15 5030235414017 นางสาวมาลาทิพย์   ปานทะโชติ      
16 5030235414018 นางสาวมนัสวี   แจ่มจำรัส      
17 5030235414019 นางสาวแสงเดือน   คำปลิว      
18 5030235414021 นางสาวอังคนา   มาสี      
19 5030235414022 นางสาวรวีกาณย์   คุณเอนก      
20 5030235414023 นางสาวเขมิกา   ไม้ไหว      
21 5030235414024 นางสาวปัทมา   มาสุริยะ      
22 5030235414025 นางวิภา   บุญเรือง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   ศูนย์แฟชั่นฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 1 รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
23 5030235414026 นางสาวปัทมา   รักประสงค์      
24 5030235414027 นางสาวนาฎอนงค์   รัตนภักดี      
25 5030235414028 นางสาวธันยาภัทร์   ใจบุญ      
26 5030235414029 นางสาวแววตา   บุญสร้าง      
27 5030235414030 นางสาวคนึงนิจ   ธิการ      
28 5030235414031 นางสาวน้ำอ้อย   กุลน้อย      
29 5030235414033 นางสาววรปรียา   ศรศิลป์      
30 5030235414034 นางสาววรัญญา   นันทวงศ์      
31 5030235414035 นางสาวจิราพร   ฉิมเรือง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี หมู่ 2  รุ่น 12
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235414101 นางสาวกิตติยา   พิมพ์มะวัน      
2 5030235414102 นายสุรเดช   เจริญบุญ      
3 5030235414103 นางสาวพิชญาวีร์   กรดแก้ว      
4 5030235414104 นางสาวสุวรรณา   ม่วงโมด      
5 5030235414105 นางกฤษติยา   ทั่งถิ่น      
6 5030235414106 นางสาววาสนา   สุ่มหิรัญ      
7 5030235414107 นางสาวนนทนี   ศิลาเณร      
8 5030235414108 นางสาวขนิษฐา   เพชรภาน      
9 5030235414109 นางสาววิจิตรา   โฮงทอง      
10 5030235414110 นางสุกัญญา   เลิศวิทยานุรักษ์      
11 5030235414111 นางสาวรัตนาพร   ยาวังวันเด่น      
12 5030235414112 นางสาวทิพวรรณ์   โม่งชู      
13 5030235414113 นางสาวสุวภรณ์   โคตรปทุม      
14 5030235414114 นางสาวฉัตรแก้ว   ตระกูลไทย      
15 5030235414115 นางสาวนริศรา   ยศประสงค์      
16 5030235414116 นางสาวนัยธิดา   คัมภิรานนท์      
17 5030235414117 นางสาวชลธิชา   โชติกุล      
18 5030235414118 นางณัฐนิชาพร   แก้วบริสุทธิ์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5030235415102 นางสาววิไลพร   บุรานนท์      
2 5030235415104 นางสาวฐาลิตา   นางระเบียบ      
3 5030235415106 นายทศวร   วัฒนาวนากุล      
4 5030235415109 นายสุทธิวัฒน์   เกียรติกำจร      
5 5030235415114 นางสาวปาริชาติ   ขวัญสุข      
6 5030235415115 นางสาวกชกร   พุ่มพวง      
7 5030235415116 นายทรงกลด   คุ้มจิตร์      
8 5030235415120 นายนิติพัทธ์   ชื่นเชาว์กิจ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4830225410201 นางสาวกรรณิการ์   ศรีแก้ว      
2 4830225410202 นางไพลิน   ธีระกูล      
3 4830225410203 นางสาวขวัญใจ   วัฒนเกียรติผล      
4 4830225410204 นายวรเชษฐ์   วงศ์ไชยนาท      
5 4830225410205 นางสาวไพลิน   มาลี      
6 4830225410206 ดาบตำรวจหญิงอุบลรัตน์   มาตย์สร้อย      
7 4830225410207 นายกมล   เรืองกิจ      
8 4830225410208 นางสาวสุภัทศร   อินทะแพทย์      
9 4830225410209 นางสาวอาริสา   ชูลี      
10 4830225410210 นางสาวกุลโสภิส   พิพิธกุล      
11 4830225410211 นางสาวอำพร   บัวมาศ      
12 4830225410212 นายณัทภัส   สืบจากจุล      
13 4830225410213 นายดาวน้อย   มั่งมา      
14 4830225410214 นายจักรกฤษณ์   เที่ยงแท้      
15 4830225410215 นายเมธาสิทธิ์   มีชูนึก      
16 4830225410216 นายณัฐกิตติ์   บรรณสินธุ์      
17 4830225410217 นางสาวโสภา   ปัญญาดวง      
18 4830225410218 นายนภาวุธ   พุกประยูร      
19 4830225410219 นางสาวอารยา   อิ่มไพร      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์แฟชั่นฯ
41305  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4633170046 นางสาวกนกวรรณ   สุสุข      
2 4830225413301 นางณัฐสินี   โชตินิธิยศชยกุล      
3 4830225413302 นางดารกา   สำอางพิศ      
4 4830225413303 นางจารุวรรณ   สระบัว      
5 4830225413304 นายจงสถิต   วีโรทัย      
6 4830225413305 นายปุณณะโรจน์   ปุณณะสุขขีรมณ์      
7 4830225413306 นายภาสกร   นามภิญโญ      
8 4830225413307 นายสันติพงษ์   กุลยานนท์      
9 4830225413308 นางสาววัชณา   เอี่ยมเฉย      
10 4830225413309 นางสาวอุษณีย์   สาระติ      
11 4830225413310 นายเฉลิมวุฒิ   พรมลุน      
12 4830225413312 นายชนะ   สุทธิผล      
13 4830225413313 นายพูนศักดิ์   สีเสมอ      
14 4830225413314 นายวรวุฒิ   สดสุ่น      
15 4830225413315 นายอโนชา   ระจิตร      
16 4830225413316 นายเกษมชาติ   ญาดี      
17 4830225413317 นางสาวพรชิตา   บำรุงศิริ      
18 4830225413318 นางธัญจิภา   พุกกณะสุต      
19 4830225413319 นายฉัตรชัย   บางน้อย      
20 4830225413320 นายสันติ   สอนเขียว      
21 4830225413321 นายสมศักดิ์   บุญมาก      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831922115401 นายราชัย   มะลิมาศ      
2 4831922115402 นายทนา   เผ่าเพ็ง      
3 4831922115404 นายสัญญา   ภิรมย์กิจ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
31603  รัฐประศาสนศาสตร์  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831923316401 นายสามารถ   สาดและ      
2 4831923316402 นายธนธรณ์   เทียนแพ      
3 4831923316403 นางสาวอัญชลี   พงษ์วิจารย์      
4 4831923316405 นางสาวบุปผา   แก้วช่วย      
5 4831923316406 นางณัฐชนก   วีระศักดิ์      
6 4831923316407 นางสาวปนัสยา   รุจาคม      
7 4831923316408 นายหัสฎี   สัมพะสุธา      
8 4831923316409 นายวีระพัฒน์   พันธุ์ดี      
9 4831923316410 นายวิเชียร   ดีเพ็ช      
10 4831923316411 นายดนัย   แพ่งสุภา      
11 4831923316412 นางสาวสุวารีย์   คชสิทธิ์      
12 4831923316413 นายภานุวัฒน์   พรหมจิตร      
13 4831923316414 นายจีระศักดิ์   รักซื่อ      
14 4831923316415 นายอติชาต   พรหมมาศ      
15 4831923316416 นายอรรถพล   เถียรสูงเนิน      
16 4831923316417 นางสาวยุวธิดา   นัยติ๊บ      
17 4831923316418 นางสาวกานต์ธิดา   ทองใบ      
18 4831923316419 นายนิสิต   จุลขุนทด      
19 4831923316421 นายวรวีร์   ขนบดี      
20 4831923316422 นางวิไล   ขนบดี      
21 4831923316423 นายพลกฤษณ์   เบ้าคำ      
22 4831923316424 นายพิศณุ   เบ้าคำ      
23 4831923316425 นายรักชาติ   บุญชุม      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
31603  รัฐประศาสนศาสตร์  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4831923316426 นายประสิทธิชัย   บุญทอง    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ 
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831925401301 นางสาวธัญพร   รัตนมณี      
2 4831925401302 นางสาวรุ่งทิวา   ทีอุทิต      
3 4831925401303 นางสาวอุษณีย์   เลาะประเสริฐ      
4 4831925401305 นางสาวคำหยาด   ทอนศรี      
5 4831925401306 นายศรศิลป์   สายตา      
6 4831925401307 นายประสาร   ยี่เฮง      
7 4831925401308 พลทหารวิชชุ   อมรนพวงศ์      
8 4831925401309 นายณัฐดนัย   ศรีชัยอุด      
9 4831925401311 นายเสริมวุฒิ   อนุพงษ์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831925410302 นางสาววัลยา   พลีขันธ์      
2 4831925410304 นางสาวมณีนุช   ประไทยกุล      
3 4831925410305 นายวิโรจน์   สุรดินทร์กูร      
4 4831925410306 นายปิยะพงษ์   เจียมจันทร์คุปต์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  หมู่ 1  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831925414301 นางสาวอารีรัตน์   กองวิเชียร      
2 4831925414305 นางสาวอังคณา   สุรพันธ์เสรี      
3 4831925414306 นางสาวปิยะมาศ   พลับพลึง      
4 4831925414307 นายประสิทธิ์   พุมมา      
5 4831925414308 นางสาวณัชชา   ลีพิศุทธิ์      
6 4831925414309 นางสาวนิภาพร   จั่นแพ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  หมู่ 2  รุ่น 6      
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831925414401 นางสาวแสงจันทร์   สีนามเพ็ง      
2 4831925414403 นางสาวพิลา   สีเสน      
3 4831925414404 นายสุวัฒน์   แสนกล้า      
4 4831925414405 นางสาวพรทิพย์   แก้วเกาะสะบ้า      
5 4831925414406 นางสิริพร   เสือช่อ      
6 4831925414408 นายนิวัฒ   ไกรขาว      
7 4831925414409 นางสาวชนิการ์   ทาปง      
8 4831925414411 นางสาววราภรณ์   บุตรแดง      
9 4831925414412 นางนรากาญจน์   กันบิดา      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 6
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4831925415401 นางสาวขวัญฤทัย   สิงห์น้ำเที่ยง      
2 4831925415402 นางสาววรารัตน์   สวัสดิ์ศรี      
3 4831925415403 นายทนงศักดิ์   แย้มวงษ์      
4 4831925415404 นางสาวปัทมา   พรพรม      
5 4831925415405 นางสาวรัสมี   บุญเรือง      
6 4831925415406 นายเกียรติสุริยา   เชาวนะ      
7 4831925415407 นางสาวมณินทร   คงอาษา      
8 4831925415408 นายชวลิต   อริยะวิริยานันท์      
9 4831925415409 นางสาวสมใจ   เพ็งไซ      
10 4831925415411 นางสาวนิภาพร   แซ่อุย      
11 4831925415412 นางสาวจิตรตรี   ช้อยฉิมพลี      
12 4831925415414 นางสาวณิชชา   พุทธภิญโญ      
13 4831925415415 นางสาวสุพัตรา   สีหล้า      
14 4831925415416 นางสาวสุพรรษา   หมั่นการ      
15 4831925415417 นายพลภูมิ   เชื้อสง่า      
16 4831925415418 นายวรายุทธ   บวรอนันต์      
17 4831925415419 นางสาวบุษปกร   วิชัยดิษฐ      
18 4831925415420 นางสาวจุฑาพร   เชื้อทอง      
19 4831925415421 นางสาวฤทัยทิพย์   เทพรักษ์      
20 4831925415422 นายสุเมธ   ว่องไว      
21 4831925415423 สิบตรีหญิงกรรณิกา   ชำนาญ      
22 4831925415424 นางสาวจุรีย์วรรณ   บุตรพันธ์      
23 4831925415425 นางสาววารุณี   ชูแสง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031922115101 นายจารึก   อินชูวงษ์      
2 5031922115102 นายธีรภัทร   เดชศรชัยสิทธิ์      
3 5031922115103 นายสิริวัฒน์   เมืองพรหม      
4 5031922115104 นายฤทธากร   รัตนพันธุ์      
5 5031922115105 พระนิรุตต์   ประมูลสิน      
6 5031922115106 นายพีรพงษ์   ผิวผ่อง      
7 5031922115107 นางสาวมณีรัตน์   สีขาว      
8 5031922115108 นายชิษณุพงศ์   นำทรัพย์      
9 5031922115109 นายปรัชญา   ทางธรรม      
10 5031922115110 นายศุภลักษณ์   กาฬปักษิณ      
11 5031922115111 นายเอกภพ   มัชฉิมานนท์      
12 5031922115112 นางสาวเรไร   เทศงามถ้วน      
13 5031922115113 นายวันชัย   โกสุวรรณ      
14 5031922115114 นายประโยชน์   ปาวณา      
15 5031922115115 นายศุภชัย   ปันทะโชติ      
16 5031922115116 นางสาวศิริวรรณ์   พิมบาล      
17 5031922115117 นายมะหะหมาด   อาดำ      
18 5031922115118 นายวรพจน์   พรชัยเจริญกิจ      
19 5031922115119 นายศราวุธ   ผิวอ่อน      
20 5031922115120 นายกัมพล   ปรัชญกุล      
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป  หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925401001 นายนิวัฒน์   ยุทธโกศา      
2 5031925401002 นางสาวจันทรจิรา   มาลีหวล      
3 5031925401003 นางสาวชิตาณุพัฒน์   แสงธนาพฤกษ์      
4 5031925401004 นายกมล   แสงธนาพฤกษ์      
5 5031925401005 นางสาวเยาวลักษณ์   วิชัยดิษฐ      
6 5031925401006 นางสาวอมรรัตน์   ปานสม      
7 5031925401007 นางสาวศิริรัตน์   ประสิทธิกร      
8 5031925401008 นายทรงศักดิ์   แก้วพิทักษ์      
9 5031925401009 นายสุภกิจ   ไกรรอด      
10 5031925401010 นางสาวเยาวพา   ชัยเจริญ      
11 5031925401011 นางสาวธัณย์สิตา   จิรภาชัยพัฒน์      
12 5031925401012 นายพรธนินทร์   กรีธาสันต์      
13 5031925401013 นางชนัญฏา   แฉ่งสูงเนิน      
14 5031925401014 นางสาวเสาวณี   มาลี      
15 5031925401015 นายกริชพล   จีระแพทย์      
16 5031925401016 นางสาวอัจฉรา   ระดาบุตร      
17 5031925401017 นางสาวบุญส่ง   รู้ขาย      
18 5031925401018 นางโสภณา   มูหะหมัดตอเฮต      
19 5031925401019 นางสาวอัญชลี   แซ่หลี      
20 5031925401020 นางสาวกฤติยา   เวสวรรณ      
21 5031925401021 นายปิยะศักดิ์   ปลื้มใจ      
22 5031925401022 นายพัฒนะ   โชคชัยไพศาล      
23 5031925401023 สิบตรีณัฐพล   ศิริวงษ์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031925401024 นางสาวอนันตพร   พิมพ์โคตร      
25 5031925401025 นางสาวธนิดา   ภูทวี      
26 5031925401026 นายจิรัฏฐ์   ปิยะรัตน์      
27 5031925401027 นางมณฑิตา   อนุทรัพย์บัณฑิต      
28 5031925401028 นางสาววรัฐศรัณย์   ลาชโรจน์      
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 2  รุ่น 9      
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925401101 นายกษิดิ์เดช   วรรณวินเวศร์      
2 5031925401102 นายกมนดนัย   มะโน      
3 5031925401103 นายกันต์พิพัฒน์   แก้วสำลี      
4 5031925401104 นายอัฐพล   นุ่มแปลก      
5 5031925401105 นายธนวัชร   ตันสุทธิเวสส์      
6 5031925401106 นายเอกลักษณ์   นรินทร      
7 5031925401107 นางสาวมัตติกา   สวยกลาง      
8 5031925401108 นางปริศนา   เพชรบาง      
9 5031925401109 นายภาวิต   ดิษยวิภาส      
10 5031925401110 นางสาวสุภกานต์   แสงคำ      
11 5031925401111 นางสาวพรภิมล   บุญครอบ      
12 5031925401112 นายวิษณุ   ดาวัลย์      
13 5031925401113 นางสาววลัยพร   พัฒนาดิสัย      
14 5031925401114 นางสาวสุภัทร์ชา   เจริญวงศ์      
15 5031925401115 นางสาวหนึ่งฤทัย   ขุนเลศ      
16 5031925401116 นางสาวฐิติมา   ชูโชติ      
17 5031925401117 นายจักรกฤษณ์   ไหวยะ      
18 5031925401118 นายทิวาศิลป์   เจริญปาละ      
19 5031925401119 นายอัครเดช   รังสาคร      
20 5031925401120 นายโสฬส   ทวานนท์      
21 5031925401121 นางสาวอัมพิกา   ศรีพรหม      
22 5031925401122 นางนารีมาน   วงษ์เดอรี      
23 5031925401123 นางสาววรรณทนา   คำเพราะ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 2  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031925401124 นายณัฐพงษ์   ขนาบแก้ว      
25 5031925401125 นางสาวสุมาลา   แจ่มจรัสกิจทวี      
26 5031925401127 นางสาวดวงใจ   มงกุฎเพชร      
27 5031925401128 นางสาวพรรณวาภัทร   สาระกรณ์      
28 5031925401129 นายกิติภรณ์   วิหก      
29 5031925401130 นางสาววาสนา   นานอก      
30 5031925401131 นางสาวสุพรรษา   แก่นทา      
31 5031925401132 นางสาวอัจจิมา   เสมเจริญ      
32 5031925401133 นางสาวนฤมล   เขียวขำ      
33 5031925401134 นางสาวสุภาวดี   สมศรี      
34 5031925401135 นางสาวนิสา   ใสจันทึก      
35 5031925401136 นางสาวปิยะฉัตร   โทมนตรี      
36 5031925401137 นายรุสรัม   ลาเด็ง      
37 5031925401138 นายมะตามีซี   กูตงมามะ      
38 5031925401139 นายนาวิน   แสงศรี      
39 5031925401140 นางสาวจันทร์กะพ้อ   สระแก้ว      
40 5031925401141 นางสาวสุพัตรา   นาคพรหม      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925410001 นางสาววาสนา   หมูนดี      
2 5031925410002 นายศรัณ   เกรียงไกรชัย      
3 5031925410003 นายจักรี   สุขไชย      
4 5031925410004 นางสาวเยาวลักษณ์   ศรีสุวรรณ์      
5 5031925410005 นายวรเมธ   เดิมนคร      
6 5031925410006 นางสาวนพวรรณ   ชุมศรี      
7 5031925410007 นางสาวสุพิศ   ยุนสระน้อย      
8 5031925410008 นายอาคม   ครองยศ      
9 5031925410009 นางสาวจิรัตฏิกาล   สังข์หยู      
10 5031925410010 นางสาวสลักจิต   ติ๊บโครต      
11 5031925410011 นางสาวสุริสา   เข็มกลัด      
12 5031925410012 นางสาววิไลพรรณ   พูลศรี      
13 5031925410013 นางสาวละออ   นากา      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 2  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925410101 นายปริวรรต   เฉื่อยไธสง      
2 5031925410102 นางสาวพิมพ์ประไพ   ทองแถม      
3 5031925410103 นายวิชาญ   แน่นอุดร      
4 5031925410104 นายเผด็จ   ราชจำนงค์      
5 5031925410105 นางสาวสุชาดา   ขาวโชติช่วง      
6 5031925410106 นางสาวปัทมา   คำหอม      
7 5031925410107 นางสาวนิภาพร   สุวรรณ์      
8 5031925410108 นางสาวกนกอร   กาญจนศร      
9 5031925410109 นางสาววิจิตรา   เรืองชาญ      
10 5031925410110 นางสาวจารุวรรณ   มวลชัยภูมิ      
11 5031925410111 นางสาวปัญญาดา   กัมมา      
12 5031925410112 นายจักรายุธ   ลิ่มสกุล      
13 5031925410113 นายสุวัฒน์   โพธิ์บางหวาย      
14 5031925410114 นายศิริพงศ์   กรรณวัลลี      
15 5031925410115 นางสาวมยุรี   รักษ์ทอง      
16 5031925410116 นางสาวนริศรา   วันสูงเนิน      
17 5031925410117 นางสาวจุติพร   สะโรจน์      
18 5031925410118 นายกิตติพงษ์   พรมวัง      
19 5031925410119 นางสาวเอมอร   พันธ์กลาง      
20 5031925410120 นางสาวอภิญญาพร   อนุสา      
21 5031925410121 นางสาวเรณุกา   เหล่ารบ      
22 5031925410122 นายเสกสรร   ดวงดี      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925414001 นางสาวจีราภรณ์   จิตราช      
2 5031925414002 นางสาวนิตยา   นราหาญ      
3 5031925414003 นายศุภกร   ตันติวัฒนกุล      
4 5031925414004 นางสาววรีวรรณ   อ่านดอน      
5 5031925414005 ว่าที่ร้อยตรีหญิงการะเกตุ   กันตังกุล      
6 5031925414006 นางสาวสุธิดา   โสมสัย      
7 5031925414007 นางสาวมนัญญา   ไชยมูล      
8 5031925414008 นางสาววิมล   มีแคลน      
9 5031925414009 นางสาวศุภรัตน์   เจียมแพ      
10 5031925414010 นางสาวมะลิวรรณ   พรหมเหมือน      
11 5031925414011 นางสาวอนงนาฎ   บุญยาสัย      
12 5031925414012 นางศิวาภรณ์   สุนทรา      
13 5031925414013 นางสาวเสาวกานต์   คำแหง      
14 5031925414014 นางธัญยธรณ์   ธนากูลสิริสรณ์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031925415101 นางสาวนฤมล   บุญสาร      
2 5031925415102 นายปวัญ   สังข์วงษ์      
3 5031925415103 นางสาวปนัดดา   อาดำ      
4 5031925415104 นายธงรบ   นนทเกษ      
5 5031925415105 นางสาวอรวรรณ   กันหา      
6 5031925415106 นางสาวทัชชกร   สมสิทธิ์      
7 5031925415107 นายอนุสรณ์   กุมภกาญจน์      
8 5031925415108 นางสาวนุชจรี   นิลประดับ      
9 5031925415109 นางสาวเพชรชนก   สร้อยเงิน      
10 5031925415110 นายจำนงค์   เครือนิล      
11 5031925415111 นายชัยณรงค์   ธรรมโล      
12 5031925415112 นายธีรเดช   ศรีคร่ำ      
13 5031925415113 นายอรรณพ   นามกุล      
14 5031925415114 นายสราวุธ   ฟ้าอรุณสวัสดิ์      
15 5031925415115 นางศิริอนันต์   ศรีสำอางค์      
16 5031925415116 นางสาววรรณดี   สำลี      
17 5031925415117 นายราชัน   จันทร์ส่องแสง      
18 5031925415118 นายวรา   สิทธิรักษ์      
19 5031925415119 นางสาวสุภาณี   ตรีอัฐ      
20 5031925415120 นายภูริวัจน์   ชัยรัฐพรนนท์      
21 5031925415121 นางสาวผุสรัตน์   แก้วชนะ      
22 5031925415122 นางสาวสุพัตรา   พานสมัน      
23 5031925415123 นางสาวสุชาดา   สาธุชาติ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031925415124 นางสาววริยา   ราสิทธิ์      
25 5031925415125 นางสาวเกษณี   โสภา      
26 5031925415126 นางสาวพัชรี   เวียงสิมมา      
27 5031925415127 นางสาวกฤษฎี   เทียนทอง      
28 5031925415128 นายอิดริส   ซันศิริ      
29 5031925415129 นางสาวสายอรุณ   หอมระรื่น      
30 5031925415130 นางสาวเนตรนภา   ครองยศ      
31 5031925415131 นางสาวจิราภรณ์   เหมือนทอง      
32 5031925415132 นายณัฐพล   ยี่รงค์      
33 5031925415133 นางสาวสุธิตรา   ยุวะกนิษฐ      
34 5031925415134 นางสาวสุนิษา   เถาจันทร์ต๊ะ      
35 5031925415135 นายนรวัฒน์   เข็มทิศ      
36 5031925415136 นายสิทธิศักดิ์   ไชยอินปัน      
37 5031925415137 นายชญาธรณ์   อ่อนนาเรนทร์      
38 5031925415138 นายณัฐพล   ศิริแสง      
39 5031925415139 นายอภินันทน์   จันทนา      
40 5031925415140 นายชำนาญ   วัฒนจิต      
41 5031925415141 นางสาวยุรพร   ธุปพงษ์      
42 5031925415142 นางสาวณัฐษิณี   วงศ์สอน      
43 5031925415143 นางสาวโมรี   ศรีแสนสุข      
44 5031925415144 นางสาววิระยา   คันธจันทร์      
45 5031925415145 นางสาวพิชามญชุ์   หมายมั่น      
46 5031925415146 นางสาวรุ่งรัตน์   รัตโนทัย      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935401001 นางสาวอารียา   อารีบี      
2 5031935401002 นางสาวเสาวภา   ทิพยโสธร      
3 5031935401003 นางสาวภัคนันท์   จันทร์มูล      
4 5031935401004 นางสาวมาติกา   มากทรัพย์      
5 5031935401005 นางสาวจริยา   โคตรชุม      
6 5031935401006 นางสาวณัฏฐพัชร   ด้วงทอง      
7 5031935401007 นางสาวจริยา   พนังแก้ว      
8 5031935401009 นางสาวธันย์นิชา   คำแถลงอัครพัฒน์      
9 5031935401010 นายวีรพล   สดมีศรี      
10 5031935401011 นางสาวสริพร   ผลิผล      
11 5031935401012 นางสาวสิริทร   ผลิผล      
12 5031935401013 นางสาววราพร   หุนะปุน      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป หมู่ 2  รุ่น 9      
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935401101 นายภูดิศ   เกษมศิลป์      
2 5031935401102 นางสาวศิริลักษณ์   เทพวรรณ์      
3 5031935401103 นางสาววีรยา   ฉิมวิเศษ      
4 5031935401104 นายเอกลักษณ์   อาดำ      
5 5031935401105 นายรุ่งอรุณ   ดวงเกตุ      
6 5031935401106 นางสาวอุไรวรรณ   จันทอง      
7 5031935401107 นางสาวชณัฐดา   มลีรัตน์      
8 5031935401108 นางสาวอัญชลี   หิงสันเทียะ      
9 5031935401109 นางสาวพีรานุช   แจ๊ตทอง      
10 5031935401110 นายวิชาญ   กองจันทร์      
11 5031935401111 นายนพคุณ   คำหว่าง      
12 5031935401112 นางสาววิภาวี   ศรีสุระ      
13 5031935401113 นางสาวอรวลี   รัตนกุลวัตร      
14 5031935401114 นางสาวมยุรี   โยธะพันธ์      
15 5031935401115 นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วดี      
16 5031935401116 นางสาวดวงจันทร์   สายเนตร      
17 5031935401117 นายฒนพงศ์   เจริญรักษ์      
18 5031935401118 นางสาวเรณุภา   แจ่มกลาง      
19 5031935401119 นางสาวธัญญ์ฐิตา   ศุภรัฐปริยกรณ์      
20 5031935401120 นางสาวกาญจนา   อายุยืน      
21 5031935401121 นางสาวประภัทร์   ศีละบุตร      
22 5031935401122 สิบเอกอิศร   อินคำลือ      
23 5031935401123 นางสาวสุภาพร   คนมีสัตย์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป หมู่ 2  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031935401124 นางสาวลัดดาวัลย์   สารทอง      
25 5031935401125 นางสาวอาพร   เถาว์ที      
26 5031935401126 นางสาวพรพรรณ   มะลิรัตน์      
27 5031935401127 นางสาวอุทัยรัตน์   เกิดสมมาตร์      
28 5031935401128 ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์   มหาวงศ์      
29 5031935401129 นางสาวอุไรรัตน์   เกตุละคร      
30 5031935401130 นางสาวนูรมี   ดิเภา      
31 5031935401131 นายสุรกิจ   รอดหยู      
32 5031935401132 นายวุฒิพงษ์   ชุ่มใจ๋      
33 5031935401133 นางสาวพชรมน   สังข์ยัง      
34 5031935401134 นางสาวแวรูสมีลา   ปาเตะ      
35 5031935401135 นางสาวรัชฎาภรณ์   รัตนสินธุ์      
36 5031935401136 นางสาวจุฑามาศ   สียา      
37 5031935401137 นางเพ็ญ   น้ำสมบุญ      
38 5031935401138 นายปรีชา   จินดาสิริเลิศ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935410001 นางสาวจันทิมา   พลรักษ์      
2 5031935410002 นางสาวดวงนภา   ผาอินทร์      
3 5031935410003 นายเอกวิน   กีตา      
4 5031935410004 นางสาวสวิตตา   นาคแก้ว      
5 5031935410007 นางสาววรรณา   บุรีกัน      
6 5031935410008 นายเอนก   อินแก้ว      
7 5031935410009 นายวุฒิชัย   โคเรือง      
8 5031935410010 นางสาววชิราพรรณ   เต็มสังข์      
9 5031935410011 นางสาวชญาณิสา   ไสนา      
10 5031935410012 นางสาวเสาวนีย์   สละน้อย      
11 5031935410013 นางสาวชนิกานต์   ศรีคำ      
12 5031935410014 นายนาวิน   เพียดสิงห์      
13 5031935410015 นางกานชลันดา   คำประวัติ      
14 5031935410016 นางสาวอำพรรณ   อินทร์โพธิ์      
15 5031935410017 นางสาวศันศนีย์   ทัพชู      
16 5031935410018 นายธีระชัย   ประเสริฐอำนวย      
17 5031935410019 นางสาวปาณิสรา   ทองบุญมา      
18 5031935410020 นางสาววรรณิภา   คันฉ่อง      
19 5031935410021 นายรณกร   วัฒนาสุวรรณ      
20 5031935410022 นายอดิศักดิ์   ศรีกำแหง      
21 5031935410023 นางสาวชญารัตน์   น้อยไธสง      
22 5031935410024 นางสาวนุชรี   สะนี      
23 5031935410025 นางสาวณภัชนันท์   นาเครือ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 1  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031935410026 นางสาวธารกมล   กิจบำเพ็ญ      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 2  รุ่น 9      
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935410101 นายอาณัติ   สุริวงษ์      
2 5031935410102 นางสาวยุลาวรรณ   อินต๊ะยศ      
3 5031935410103 นางสาวนงลักษณ์   บุตรแสงดี      
4 5031935410104 นางสาวพรรณพร   พรมพวง      
5 5031935410105 นางสาวพิไลพร   อ้นสุขประเสริฐ      
6 5031935410106 นางสาวศิริวรรณ   อาภรณ์ศิริ      
7 5031935410107 นายสุรศักดิ์   จิรากร      
8 5031935410108 นายมณเฑียร   ขันแข็ง      
9 5031935410109 นายครรชิต   ขำสุวรรณ      
10 5031935410110 นางสาวฑิตยานันส์   ใจเพิ่มศรี      
11 5031935410111 นางสาวชนิตา   อินทโชติ      
12 5031935410112 นางสาวบุญญธิดา   จินดากุล      
13 5031935410113 นางสาวกัณญาภัค   หนูทอง      
14 5031935410114 นางสาวสิริญาพา   เพชรรัตน์      
15 5031935410115 นางสาววาสนา   วิรโชติกุล      
16 5031935410116 นายอิทธิพล   จันทร์เนียม      
17 5031935410117 นายจิรพันธ์   สมจิตร      
18 5031935410119 นางสาวภัทริยา   ประวันเตา      
19 5031935410120 นายพงศ์ศิริ   สวัสดิสาร      
20 5031935410121 นางสาวพรพานิช   พาหุมันโต      
21 5031935410122 นางสาวปวีณา   บุญธรรม      
22 5031935410123 นางสาวอมรรัตน์   ตระกลสวัสดิ์      
23 5031935410124 นางสาวอุไรพร   ชัยวร      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด หมู่ 2  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031935410125 นางสาวชฎานาถ   เกียรติโอภาส      
25 5031935410126 นางสาวนฤมล   เนียมหอม      
26 5031935410127 นางสาวสำรวย   จำปาทอง      
27 5031935410128 นายจิรายุ   บุญสิทธิ์      
28 5031935410129 นางสาวอัญชลี   ชัยรัตน์      
29 5031935410130 นายณรงค์ฤทธิ์   เพ็งขุนทด      
30 5031935410131 นายปรีชาพล   ลีลาพิทักษ์สกุล      
31 5031935410132 นางสาวยุพิน   วรรณา      
32 5031935410133 นายสุบรรทา   กลิ่นหอม      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  หมู่ 1 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935414001 นางสาวชญานุช   พงษ์ดี      
2 5031935414002 นางสาวแพรวนภา   ทองไทย      
3 5031935414003 นางสาวบุหลัน   คะศรีทอง      
4 5031935414004 นางสาววนิดา   กำจาย      
5 5031935414005 นางสาวอำมร   จันทีนอก      
6 5031935414006 นางสาวปรียาภรณ์   คำนนท์      
7 5031935414007 นางประมาภรณ์   หนูปาน      
8 5031935414008 นางสาวอมรรัตน์   ทรงเล็กสิงห์      
9 5031935414009 นางสาวสุพิชชา   ชอบสะอาด      
10 5031935414010 นางสาวกิรณา   คล้ำนคร      
11 5031935414011 นางสาวสุวรรณา   โพธิ์ธากุล      
12 5031935414012 นางสาวศุภจิรัฏฐ์   สุริยสิงห์      
13 5031935414013 นางสาวเนตรนภา   จำปาทอง      
14 5031935414014 นางสาวณิศชาภรณ์   กันทาแก้ว      
15 5031935414015 นางสาวนลพรรณ   มั่นนุช      
16 5031935414016 นางสาวเกศราภรณ์   หลักทอง      
17 5031935414017 นางสาวสุวรรณี   ทองทะวัย      
18 5031935414018 นางสาวเรือนสิน   ศรีสุทัศน์      
19 5031935414019 นางอภิญญา   สมบุตร      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  หมู่ 2 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935414101 นายธีระวิทย์   เพ็ชรนารถ      
2 5031935414102 นางสาวชนิสรา   แก้วสีปลาด      
3 5031935414103 นางสาวธิติพร   คำของ      
4 5031935414104 นางสาวพรนภา   ศรีสวัสดิ์      
5 5031935414107 นางสาวกานต์สินี   แก้วกูล      
6 5031935414108 นางสาวสุกุมล   ภูถนอม      
7 5031935414110 นางสาวอโนมา   ประชานุรักษ์      
8 5031935414111 นางสาวนิภาพร   สารัมย์      
9 5031935414112 นางสาวจินตนา   ลาภจุติ      
10 5031935414114 นางสาวนัฏฐิกา   วิลัยหล้า      
11 5031935414115 นางสาวเจนจิรา   มุมณี      
12 5031935414116 นางคมคาย   พรหมประกาย      
13 5031935414117 นางสาวเพ็ญสินี   อร่ามโรจน์      
14 5031935414118 นางสาวกมลรัตน์   คำวันดี      
15 5031935414119 นางสาวสุกัญญา   สุวรรณนุกูล      
16 5031935414121 นางสาวเครือวัลย์   จิตณรงค์      
17 5031935414122 นางสาวสุรัตนา   ปากบารา      
18 5031935414123 นางสาวรัสวดี   ศรีจันทร์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ 1 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935415002 นางสาววิไลวรรณ   วงศ์มะเซาะ      
2 5031935415003 นายปภาวิน   สุวรรณาลัย      
3 5031935415004 นายอุดมทรัพย์   เที่ยงธรรมโม      
4 5031935415005 นายพีรภัทร   อภิจิรารักษ์      
5 5031935415006 นางสาวจารุวรรณ   หน่อคำ      
6 5031935415007 นางสาวไพรินทร์   เกียหนุนไธสง      
7 5031935415008 นางสาวดลนภา   จรรยาเวช      
8 5031935415009 นางสาวนิตยา   เสนสี      
9 5031935415010 นางสาววิชุดา   ตรีพัฒนานันท์      
10 5031935415011 นายอรรถรัช   กีรติพงษ์กุล      
11 5031935415012 นางสาวจรรยา   วิวัฒนางกูร      
12 5031935415013 นางสาวณภาดา   จักษุทิพย์      
13 5031935415014 นางสาวลักขณา   พิกุลแย้ม      
14 5031935415016 นางสาวเอมิกานต์   สมงาม      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ 2 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031935415101 นางสาวสุนทรี   หลองคุ้ม      
2 5031935415102 นางสาวศิรินทรา   คงสมบูรณ์      
3 5031935415103 นางสาวสมคิด   มีตา      
4 5031935415104 นางสาวอัญชลี   แตงอ่อน      
5 5031935415105 นางสาวธัญลักษณ์   บุญสว่าง      
6 5031935415106 นายอภิชิต   รุ่งพัฒนาชัยกุล      
7 5031935415107 นายจิตติพงษ์   คันธจันทร์      
8 5031935415108 นางสาวเพ็ญศิริ   ศรีสมัย      
9 5031935415109 นางสาวกลองแก้ว   ขุนทอง      
10 5031935415110 นางสาวทัศนีย์   ทรงวาจา      
11 5031935415111 นางสาวนัสยา   อาสาประโคน      
12 5031935415112 นายเกรียงไกร   พรหมหาราช      
13 5031935415113 นางสาวกฤติยา   ทบศรี      
14 5031935415114 นางสาวทัดดาว   ศิริชาติ      
15 5031935415115 นางสาวบุญรัตน์   กระจ่าง      
16 5031935415116 นางสาววรุณรักษ์   ทองศุภโชค      
17 5031935415117 นางสาวกนิษฐา   เกลี้ยงมน      
18 5031935415118 นายนนทวัฒน   มีอยู่      
19 5031935415119 นายสมยศ   อ่อนตะวัน      
20 5031935415121 นางสาวอรวรรณ   ยิ่งคำนุ่น      
21 5031935415122 นางสาวสุนีย์   มาตรเจริญ      
22 5031935415123 นางสาวสุธิดา   แดงน้อย      
23 5031935415124 นางสาวปราณี   จิตรเย็น      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ 2 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031935415125 นางสาวช่อทิพย์   สืบศรี      
25 5031935415126 นางสาวกรกิร์ณา   โภชน์เจริญ      
26 5031935415127 นายมาโนช   สอดศรี      
27 5031935415128 นายเศรษฐพงศ์   ลิ่วชิรากรณ์      
28 5031935415129 นางสาวสุวรรณี   แก่นจันทร์      
29 5031935415130 นางสาวนฤมล   ปิ่นสุวรรณ      
30 5031935415131 นางสาวอรุณรัตน์   พุดมี      
31 5031935415132 นายอนุสรณ์   ม่วงงาม      
32 5031935415133 นางสาวเมษา   ใสจันทึก      
33 5031935415134 นายประเสริฐ   แก้วทอง      
34 5031935415135 นายณัฐวุธ   ซำเซ็น      
35 5031935415136 นางสาวทัศนีย์   ประเสริฐนุช      
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 1 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031932509001 นายธำรงเกียรติ์   ทิพนานนท์      
2 5031932509002 นายนฤพล   แกล้วกล้า      
3 5031932509003 นายอนุสรณ์   ฉาดสัน      
4 5031932509004 นายสุวัฒน์   เปียงคำ      
5 5031932509005 นายอัศวเทพ   พงษ์เพ็ง      
6 5031932509006 นายอนิวรรต   จันทมาลา      
7 5031932509007 นายสุธน   บุญเจิม      
8 5031932509008 นายสามารถ   บุญมาเลิศ      
9 5031932509009 นายวันชนะ   ปิ่นทอง      
10 5031932509010 นายถิรายุทธ์   อิสรานนทกุล      
11 5031932509011 นายอโนทัย   พุ่มแจ้ง      
12 5031932509012 นายพิศาล   สาสะกุล      
13 5031932509014 นายณรงค์   โชติพงศ์      
14 5031932509015 นายวัฒนศักดิ์   จันทวงศ์      
15 5031932509016 นายนพวรรณ   แววทองรักษ์      
16 5031932509017 นายอำพล   ทองสม      
17 5031932509018 นายพงษ์มณี   เต่งลิ่มกุล      
18 5031932509019 นายนริศ   บุญญาวงศ์      
19 5031932509020 นายนทีธร   รุ่งสว่าง      
20 5031932509021 นายภาสกร   บัวผัน      
21 5031932509022 นายนริศ   พึ่งสมยา      
22 5031932509023 นายธนพล   วรรณพัฒน์      
23 5031932509024 นายทวีศักดิ์   มณีดำ      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 1 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031932509025 นายชัชวาล   สังวาลย์      
25 5031932509026 นายวุฒิชัย   เฉลิมพันธุ์      
26 5031932509027 นายสุรชัย   คล้อยวิถี      
27 5031932509028 นายวีรยุทธ   หวังกา      
28 5031932509029 นายวิทยา   กาญจนวาศ      
29 5031932509030 นายสุรชัย   วงศ์มณีรัตน์      
30 5031932509031 นายยุทธนา   สุขเกษม      
31 5031932509032 นายไวรชาติ   โสมสง      
32 5031932509033 นายวิชญะ   ทองกลม      
33 5031932509034 นายอาบาส   หะรงค์      
34 5031932509035 นายภพทอง   ชมภูพื้น      
35 5031932509036 นายวิชิต   เหมสลาหมาด      
36 5031932509037 นายยอดคม   ใจทน      
37 5031932509038 นายสิรภพ   ปทุมวราภรณ์      
38 5031932509039 นายจิราพรรดิ์   ละใบยูโซ๊ะ      
39 5031932509040 นายจตุพร   โดมทอง      
40 5031932509041 นายสุธาธร   บำเพ็ญกลึง      
41 5031932509042 นายจักรพงษ์   จ้อยรุ่ง      
42 5031932509043 นายปัญญา   ซอเสียงดี      
43 5031932509046 นายเกรียงศักดิ์   ช่างคิด      
44 5031932509047 นายทศพร   มณีฉาย      
45 5031932509049 นายซุลดิปลี   ขะเด      
46 5031932509051 นายปัญญา   นาคนาวา      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 1 รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
47 5031932509052 นายสถาพร   เปี่ยมรัฐหิรัญ      
48 5031932509053 นายบุญยืน   ภู่มาลา      
49 5031932509054 นายกิตติศักดิ์   คล้ายสุบรรณ์      
50 5031932509055 นายปราโมทย์   โต๊ะมิ      
51 5031932509056 นายปรัชญา   โพธิ์กระเจน      
52 5031932509058 นายอิสแนน   อุสมา      
53 5031932509059 นายธนดล   ผาสุข      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 2  รุ่น 9      
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 5031932509101 นายพงษ์กฤษณ์   ผกาแก้ว      
2 5031932509102 นายอนุชา   อำลอย      
3 5031932509103 นายอดิศร   ฝักฝ่าย      
4 5031932509104 นายจัตุพร   คีรีน้อย      
5 5031932509105 นายสมัย   พันธ์ศรี      
6 5031932509106 นายสถาพงศ์   กิตติวัฒน์      
7 5031932509107 นายวิชัย   ลวดอุปโป      
8 5031932509108 นายชัยรัตน์   ไชยอเนกวุฒิ      
9 5031932509109 นายชาญศักดิ์   รัตนโสม      
10 5031932509110 นายบรรจง   อัปการัตน์      
11 5031932509111 นายไพบูลย์   สมลาภอาภรณ์      
12 5031932509112 นายกฤษฎา   ทิพย์สังข์วงษ์      
13 5031932509113 นายณัฐพงศ์   จันทร์เลื่อน      
14 5031932509114 นายณัฐกานต์   กาญจนวงศ์      
15 5031932509115 นายคุณนิธี   อบเชย      
16 5031932509116 นายพงษ์ศิริ   ศรีสง่า      
17 5031932509117 นายเอกชัย   มาลัยทัต      
18 5031932509118 นายสุธรรม   เทียนแก้ว      
19 5031932509119 นายจิระ   พูลเพชรพันธ์      
20 5031932509120 นายต่อฉัตร   ภูมณี      
21 5031932509121 นายจิรเดช   มณีดาษ      
22 5031932509122 นายนฤมิต   ปิ่นสุวรรณ      
23 5031932509123 นายเอกราช   ถุงเงิน      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
50902  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ 2  รุ่น 9
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 5031932509124 นายวิศรุต   นิโอ๊ะ      
25 5031932509126 นายเสกสรร   บุญเลิศ      
26 5031932509127 นายสันต์ภพ   หงส์พัฒนานุกูล      
27 5031932509128 นายเชาวพัฒน์   สัตตะนันท์      
28 5031932509129 นายชานนท์   ทับเอม      
29 5031932509130 นายพันธุ์ดี   โวหารดี      
30 5031932509131 นายวสุพล   ยางทรัพย์      
31 5031932509132 นายสิทธิชัย   ชูโลก      
32 5031932509133 นายอนุชา   รอมลี      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 1  รุ่น 8  
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925401502 นายอักรัง   ดอเลาะ      
2 4931925401503 นายอดิเทพ   มูลวงศ์      
3 4931925401504 นางสาวนันทนา   พิจิตร      
4 4931925401505 นางสาวสุวรรณี   พิจิตร      
5 4931925401506 นางสาวน้ำมนต์   ก้อนวิมล      
6 4931925401507 นางสาวนริศรา   คงไชย      
7 4931925401508 นายกรณรงค์   วงศ์อักษร      
8 4931925401509 นายกมลชนก   เธียรสวัสดิ์กิจ      
9 4931925401510 นายศรุติ   รอดบุญชัง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 1  รุ่น 8        
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925401401 นางสาววนิดา   สมรภูมิ      
2 4931925401402 นางสุวิมล   มโนสมุทร      
3 4931925401403 นายพงษ์ศักดิ์   มีศรี      
4 4931925401404 นางสาวเบญจวรรณ   ปรีดีวงศ์      
5 4931925401405 นางสาววันทนา   นามแก้ว      
6 4931925401406 นางสาวสุธาสินี   บ่อคุ้ม      
7 4931925401407 นายรัฐชัย   ทองรังษี      
8 4931925401408 นางรจนา   ขันทะกิจ      
9 4931925401409 นางสาวจินตนา   นามสบาย      
10 4931925401410 นางสาวสมคิด   จำปาศรี      
11 4931925401411 นายธนพจน์   สระแก้ว      
12 4931925401412 นางสาวตุลาพร   แฝงฤทธิ์      
13 4931925401413 นางสาวนุชจรินทร์   จันทรกูล      
14 4931925401414 นายเนติพนธ์   กรอุไร      
15 4931925401415 นายพิชิต   พ่วงบุตร์      
16 4931925401416 นางสาวดาวหรรษา   สุวิชา      
17 4931925401417 นายสุรเดช   จีนเจือ      
18 4931925401418 นางสาวยุภาวรรณ   พิมพ์พัฒน์      
19 4931925401419 นางสาวนลินี   พุทธวันท์      
20 4931925401420 นายรัตนาวชัย   อรัณยะนาค      
21 4931925401421 นางสาวสุภาพร   คันศร      
22 4931925401422 นางสาวณัติกาณต์   จันทร์อ้น      
23 4931925401423 นางสาวปิยภรณ์   ศรีอาภัย      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป   หมู่ 1  รุ่น 8  
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931925401424 นางสาวศิริรัตน์   ช่วงชู    
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น  8
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925415401 นายวรายุทธ   บวรอนันต์      
2 4931925415402 นางสาวพิมพ์ชนก   สุขเกษม      
3 4931925415403 นางสาวสายรัก   เชื้อชุมพล      
4 4931925415404 นายธนกร   เพชรแหน      
5 4931925415405 นางสาวมัทธนา   เพลิงคิด      
6 4931925415406 นางสาวพัชรินทร์   สมศรี      
7 4931925415407 นายปริญญา   บุรินทร์กุล      
8 4931925415408 นายจีรวัฒน์   เชื้อพุทธ      
9 4931925415409 นางสาวเกศินี   โกติรัมย์      
10 4931925415410 นางสาวรจนา   คนเสงี่ยม      
11 4931925415411 นายนรินทร์   คำลือ      
12 4931925415412 นางสาวณัฐชา   บัวจันทร์      
13 4931925415413 นายเบญจพล   เกียรติธนชัย      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931922115101 นายภาคภูมิ   ซิมตระกูล      
2 4931922115102 นายโชคชัย   เสรีประเสริฐ      
3 4931922115103 นางสาวศัลธยา   ดีรักษา      
4 4931922115105 นายทันดร   งามล้ำ      
5 4931922115106 นายพัทธดนย์   วงค์สงวน      
6 4931922115107 นายณัฐพงษ์   นาเจริญ      
7 4931922115108 นางสาววิภาณี   บุญสุขเจริญ      
8 4931922115109 นายสามารถ   บุญช่วย      
9 4931922115110 นายพัทธดนย์   วงศ์สงวน      
10 4931922115111 นายวรกฤต   กฤตยาเชวง      
11 4931922115112 นายพุทธพจน์   เมียดกลม      
12 4931922115113 นายศราวุธ   ศรีโยหะ      
13 4931922115114 นายศราวุธ   สำราญรัมย์      
14 4931922115116 นางสาวสุกัญญา   ขำมา      
15 4931922115117 นายภูวศิษฏ์   ก้อนธง      
16 4931922115118 นางสาวสราญลักษมี   แดงสุวรรณ์      
17 4931922115119 นายกมล   มิ่งขวัญ      
18 4931922115120 นางสาวศรีอรุณ   ทองกลม      
19 4931922115121 นายกฤตกร   ตันกระกูล      
20 4931922115122 นายเดเมี่ยน   สุวรรณดี      
21 4931922115123 นายผดุงเกียรติ   พันทอง      
22 4931922115124 นายพิทักษ์   เนตรพันธ์      
23 4931922115125 นายอัมรินทร์   กิจประชุม      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931922115127 นายธงชัย   เพชรโชติ      
25 4931922115128 นายพรสง่า   โพธิบัตร      
26 4931922115129 นายดลวัฒน์   ไชยศรีหา      
27 4931922115130 นายศรัญญู   มุ่งงาม      
28 4931922115131 นายชาฟีอี   ย่านขาว      
29 4931922115132 นายอักษร   แสงสุวรรณ์      
30 4931922115133 นายณัฐ   จารุธรรมากร      
31 4931922115134 นางสาววริศรา   สถิตดำรงสกุล      
32 4931922115135 นางสาวสรวีย์   สมศักดิ์      
33 4931922115136 นายเชิดศักดิ์   เจริญสำราญ      
34 4931922115137 นายธิติ   จันทร์ทิม      
35 4931922115138 นางสาวเชาวนี   หมั่นเพียร      
36 4931922115139 นายนัฐวุฒิ   อินทะสุข      
37 4931922115140 นายจะลินพช   จันทร์มาลา      
38 4931922115141 นายภูดิท   บำรุงเอื้อ      
39 4931922115142 นายอรรถพล   รัตนปาณี      
40 4931922115143 นายขุนพล   ตั้นตระกูล      
41 4931922115144 นายบุญประเสริฐ   ชวนะวิรัช      
42 4931922115145 นางสาวอลิสา   เกิดโฉม      
43 4931922115146 นายวรพล   มิดำ      
44 4931922115147 นายธีรยุทธ   ฉิมวิเศษ      
45 4931922115148 นางสาววรรณภา   โทนผุย      
46 4931922115149 นายอิสกันดา   เจียวสว่าง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
47 4931922115150 นางสาวลำใย   รอดแก้ว      
48 4931922115151 นายชัยวัฒน์   กางการ      
49 4931922115152 นายกอบกูล   คำนู      
50 4931922115154 นางลัดดาวัลย์   เกตุประสิทธิ      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925401101 นางสาวเสาวลักษณ์   ปิ่นทอง      
2 4931925401102 นายอลงกต   เวชกุล      
3 4931925401103 นายอรรถพล   จันทนา      
4 4931925401104 นางสาวสุนิตา   กาญจนกูล      
5 4931925401105 นางสาวรัชนีพร   บุญยม      
6 4931925401106 นางสาวกนกกาญจน์   เลไธสง      
7 4931925401107 นางสาวสุพรรณี   โสภา      
8 4931925401108 นางสรณ์สิริ   บุตรโสมตา      
9 4931925401109 นางใจทิพย์   ทองคำ      
10 4931925401110 นายเดชา   โต๊ะลง      
11 4931925401111 นางสาวสุวรรณา   พึ่งบุญญะ      
12 4931925401112 นางสาวบุหรัน   กมลเลิศ      
13 4931925401113 นายวิทยา   สมิทธิบุตร      
14 4931925401114 นางสาวจันทร์แสง   เวชกิจ      
15 4931925401115 นายนิรันดร์   ขวัญแก้ว      
16 4931925401116 นางสาวเอมอร   สอนไทย      
17 4931925401117 นายมาโนช   วงศ์วัฒนา      
18 4931925401118 นางสาวพัชรดา   บุญสินไทย      
19 4931925401119 นายภุริ   รัตนากรพิทักษ์      
20 4931925401120 นางสาวนภาภรณ์   ประพฤติธรรม      
21 4931925401121 นายสุรศักดิ์   บัตริยะ      
22 4931925401122 นางสาวพัชราภรณ์   อาบสุวรรณ      
23 4931925401123 นางสาววิลาวัลย์   เพ็ชรน้อย      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931925401124 นางสาวสุชาดา   อินทร์สันเทียะ      
25 4931925401125 นางสาวศิริภรณ์   ตาแสง      
26 4931925401126 นางสาวจิราพรณ์   แก้วปาน      
27 4931925401127 นางสาวประภัสสร   ใจมั่น      
28 4931925401128 นายวสุพล   ไทยพิบูลย์      
29 4931925401129 นายภานุวัฒน์   พลศักดิ์      
30 4931925401130 นางสาวภัทรียา   เพ่งสู      
31 4931925401131 นายสุทธินันท์   สันติเพชร      
32 4931925401132 นางสาวศุภศรี   ดีเสมอ      
33 4931925401133 นางสาววาสนา   นนฤาชา      
34 4931925401134 นายชวลิต   จันทกิจ      
35 4931925401135 นายอุทิตย์   หร่องบุตรศรี      
36 4931925401136 นายภูสิทธิ์   เคลือบแก้ว      
37 4931925401137 นางสาววิภาศิริ   ยอดพินิจ      
38 4931925401138 นายกิติภรณ์   วิหก      
39 4931925401139 นายสันติ   ภูษา      
40 4931925401140 นางสาวรมิดา   จ๊อยมีผล      
41 4931925401141 นางสาววัลลี   แขกจำลอง      
42 4931925401142 นางสาวปราณี   โพธิวัลย์      
43 4931925401143 นางสาวกาญจนา   กรรมโชติ      
44 4931925401144 นายสมจิตร   พรศิลป์      
45 4931925401145 นายวสันต์   ตันติโชติรัตนา      
46 4931925401146 นายจีระศักดิ์   สุดหล้า      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
47 4931925401147 นางสาวจาริณี   ไชยวาน      
48 4931925401148 นางสาวชุติมา   ปัญบือ      
49 4931925401149 นายศราวุธ   ผิวอ่อน      
50 4931925401150 นางสาวอรวรรณ   รัตนเรือง      
51 4931925401151 นางสาวอรอุมา   ศรีสว่าง      
52 4931925401152 จ่าสิบเอกหญิงรุ่งนภา   เยื่อใย      
53 4931925401153 นางสาวสุปราณี   วงศ์มะเซาะ      
54 4931925401154 นางสาวจิรัชญา   เลี้ยงเจริญ      
55 4931925401156 นางสาวสุภาวดี   ตติบรรจงลาภ      
56 4931925401157 นายชัยวัฒน์   พัฒน์ทอง      
57 4931925401158 นางสาวพันธ์ทิพา   ยาบุญ      
58 4931925401159 นางสาวภรณ์ทิพย์   มิตรยิ้ม      
59 4931925401160 นางสาวโชติกา   คุ้มกมล      
60 4931925401161 นางสาวธิดา   ใจตรง      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
31603  รัฐประศาสนศาสตร์  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931923316102 จ่าสิบตำรวจหญิงศศิวิมล   ช้างเยาว์      
2 4931923316103 นางสาววารินทร์   มณีกาศ      
3 4931923316104 นางสิริลักษณ์   สรสิริ      
4 4931923316105 นายภิเดช   หมื่นเจริญ      
5 4931923316106 นางสาวเบญจวรรณ   สิงห์เขาภู      
6 4931923316107 นายณรงค์ฤทธิ์   เนาวรัตน์      
7 4931923316108 นางสาวศิริกาญจน์   แพงจันทร์      
8 4931923316109 นางสาวรุ่งอรุณ   เพ็ชรสีม่วง      
9 4931923316110 นายศักร์สกฤษฎิ์   รุ่งวิวัฒน์กุล      
10 4931923316111 นายธนัญธร   อาภาผล      
11 4931923316112 นายอภิวัชร   ชูเกลี้ยง      
12 4931923316113 นายธงชัย   นิลชิต      
13 4931923316114 สิบเอกชาญเดช   โพธิ์ประสิทธิ์      
14 4931923316115 นายอาทิตย์   พลอยจันทร์กุล      
15 4931923316116 นายเอกรินทร์   กาญจนเสน      
16 4931923316117 นางสาวอรุณเกล้า   อัฐพลวัฒนานนท์      
17 4931923316118 นายอำนาจ   วิทยาการ      
18 4931923316119 นายกิตติยานนท์   แก่นพรม      
19 4931923316120 นางสาวจุฬาณี   อิศรางกูร ณ อยุธยา      
20 4931923316121 นางสาวดวงดี   คำสว่าง      
21 4931923316122 นายอารยะ   ปานสวี      
22 4931923316123 นายจรุงวัฒน์   กัลยาณวัตร      
23 4931923316124 นางสาวพลอยปภัส   จาตุพรภัทรพันธ์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
31603  รัฐประศาสนศาสตร์  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931923316125 สิบตำรวจโทวิทวัส   จันทร์แก้ว      
25 4931923316126 นายนัสหรุล   ขุนหมาด      
26 4931923316127 นายธัญญรินทร์   สีคง      
27 4931923316128 นายชวลิต   บีกขุนทด      
28 4931923316129 นายวิเชียร   กรุงสันเทียะ      
29 4931923316130 นายธนา   ฬาทอง      
30 4931923316131 นางสาวไกรรุ่ง   ศรีสะพุง      
31 4931923316132 นางสาวรัตรจิตต์   เมืองสุวรรณ์      
32 4931923316133 นายศิริวัฒน์   ศรีเดช      
33 4931923316134 นายสมมาศ   มูลทรัพย์      
34 4931923316135 นายภูวนัย   คำใสขาว      
35 4931923316136 นางรัตนา   หินบุดดี      
36 4931923316137 นายอิสมะแอ   วานิ      
37 4931923316138 นายกฤษณ์   เกตุกล่ำ      
38 4931923316139 นายไพโรจน์   จิ๋วใย      
39 4931923316140 นายกุลเดช   กุลเจริญ      
40 4931923316141 นายสุทธิศักดิ์   พนิกรณ์      
41 4931923316142 นายพงศ์เทพ   อุปถัมภานนท์      
42 4931923316143 นางสาวอรนินทร์   เวชกามา      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 7 หมู่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925401001 นางสาวนิภาพร   อ่วมคำ      
2 4931925401002 นางพัชมณ   ชาญวิกย์การ      
3 4931925401003 นายเยเนซิศ   ผลประสิทธิ์      
4 4931925401004 นายคาริด ฮูเซ็น   ยัมบี้      
5 4931925401005 นางสาวศิริพร   ชัยดิษฐ์      
6 4931925401006 นางสาวจิตสนา   ด้วงทองกุล      
7 4931925401007 นายอนันต์   ใจบุญ      
8 4931925401008 นางสาวกาญจนา   มุกดาสนิท      
9 4931925401009 นายตวิษิศ   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา      
10 4931925401010 นายธนา   ธนานุภาพไพศาล      
11 4931925401011 นายธีรยุทธ   อินณรงค์      
12 4931925401012 นายสิระ   รอนยุทธ      
13 4931925401013 นายสินชัย   เศรษฐพงษ์      
14 4931925401014 นางอุษา   เจริญเลิศศรัทธา      
15 4931925401016 นายสมบูรณ์   มะหะหมัด      
16 4931925401017 นายธนกร   ธนทองวัฒน์      
17 4931925401018 นางสาวกัลยา   อู่แสงทอง      
18 4931925401019 นายธีรเดช   ลั่นขันธ์      
19 4931925401020 นายยุทธศักดิ์   แสนธิจักร      
20 4931925401021 นางสาวปกิตตา   จะชาลี      
21 4931925401022 นางสาววิไลลักษณ์   เคลื่อนไธสง      
22 4931925401023 นางสาวนันทิดา   สุมังคะ      
23 4931925401024 นางสาวราตรี   ทองกุล      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
40105  การจัดการทั่วไป  รุ่น 7 หมู่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931925401025 นางสาวพัชรี   เพ็งอุดม      
25 4931925401026 นายศุภพร   บุษบง      
26 4931925401027 นายวรัญญู   สุทธิพัฒน์อนันต์      
27 4931925401028 นายเอกพงศ์   อาญาพิทักษ์      
28 4931925401029 นายสหัส   ค่ำคูณ      
29 4931925401030 นายสุชาติ   รัตนสุภา      
30 4931925401031 นายศิริชาติ   ศรีพนัง      
31 4931925401032 นายศุภชัย   ดอนกำลัง      
32 4931925401033 นางสาวสุจรรยา   สิงห์ชู      
33 4931925401034 นางสาวขวัญชนก   พร้อมวงศ์      
34 4931925401035 นายนพรินทร์   หลสุวรรณ      
35 4931925401036 นายธนาดล   พรหมเชียรรัตน์      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  รุ่น  7  หมู่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925410001 นางสาววรรณวลัย   ไทรสุวรรณ      
2 4931925410002 นางสาวสุวรรณา   แก้วดี      
3 4931925410003 นางสาวธัญญารัตน์   เจจือ      
4 4931925410004 นายวีรวัฒน์   เอี่ยมสมุทร      
5 4931925410005 นางสาวพิชชาภัทร์   เสวะกะ      
6 4931925410006 นายพีราวิชญ์   ปัจฉิมนันท์      
7 4931925410007 นางสาวจินตนา   พยุงทอง      
8 4931925410008 นางสาวพวงเพชร   นามสอน      
9 4931925410009 นางสาวภัทรพร   ไชยอุตร      
10 4931925410010 นางสาวมรินดาร์   ละครวงศ์      
11 4931925410011 นางสาวลาวัณย์   ศิริดล      
12 4931925410012 นางโสรยา   มินเจริญ      
13 4931925410013 นางสาวศิริพร   กันทะวงค์      
14 4931925410014 นายบารมี   วิทยอำนวยคุณ      
15 4931925410015 นายวสันต์   ปั้นทอง      
16 4931925410016 นายอัษฎาวุธ   คำเชื้อ      
17 4931925410017 นายเจษฎา   พลายละหาร      
18 4931925410018 นายสมบูรณ์   อับโดระมาน      
19 4931925410019 นางสาววนิดา   รักษ์กำเนิด      
20 4931925410020 นายคีรีรัตน์   คชเสนา      
21 4931925410021 นางสาวอรุณีย์   สุขประสงค์      
22 4931925410022 นางสาวอันธิกา   ลักษมีอธิคม      
23 4931925410023 นางสาวอริศรา   ลอศรีชะเลียง      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  รุ่น  7  หมู่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925410101 นางสาวอิศราวดี   เนียมหอม      
2 4931925410102 นางสาวบุรัสกร   เมธาตริตาภรณ์      
3 4931925410103 นางสาวจิตต์โสภิณ   บุญโท      
4 4931925410104 นางสาวศิริพร   ใจหาญ      
5 4931925410105 นางสาวณัชภรณ์   ศรีบุญเพ็ง      
6 4931925410106 นายอุเทน   มณีวรรณ      
7 4931925410107 นายณัฐพงษ์   สินธุ      
8 4931925410108 นายธนภูมิ   ศรีสมพร      
9 4931925410109 นางสาวเสาวนีย์   ช่องสาร      
10 4931925410110 นางสาวเจนจิรา   ชนินทรลีลา      
11 4931925410111 นางสาวรุสนีซาห์   ยะโก๊ะ      
12 4931925410112 นางสาวญาธิป   สุดใจ      
13 4931925410113 นางสาวรุสนีดาห์   ยะโก๊ะ      
14 4931925410114 นายอภิรัฐ   ศิริพันธุ์      
15 4931925410115 นางสาวสุเมตตา   ฆังมณี      
16 4931925410116 นายคิรากร   ฝนชู      
17 4931925410117 นายชรินทร์   ปีกขุนทด      
18 4931925410119 นางพัชรี   คำหอม      
19 4931925410120 นางสาวมยุรี   สุขสมพืช      
20 4931925410121 นายแสงประทีป   ประคำศรี      
21 4931925410122 นางสาวเบญจพร   แซ่อึ้ง      
22 4931925410123 นายศศิศ   จริยโสภาคย์      
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  รุ่น 7 หมู่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925414001 นางสาวกาญจนา   วรรณโส      
2 4931925414003 นางสาววิภาวี   อำมณี      
3 4931925414004 นางสาวกนกวรรณ   ตุลาธร      
4 4931925414005 นางสาวฐิติวัลคุ์   กันเปี่ยมแจ่ม      
5 4931925414006 นางสาวชลกร   จรัญชล      
6 4931925414007 นางสาวกรรณิกา   พรมเมืองยอง      
7 4931925414008 นางสาวแสงเดือน   ชัยมงคล      
8 4931925414010 นางสาวเสาวภา   หลวงพนัง      
9 4931925414011 นางสาวพัชรา   มานน้อย      
10 4931925414012 นางสาวเมษาญา   มะนิ๊ก      
           
           
           
           
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  รุ่น 7 หมู่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925414101 นายวิโรจน์   นรสิงห์      
2 4931925414102 นางสาววรรณา   ใบโพธิ์      
3 4931925414103 นางสาวสุนีพร   ทองมี      
4 4931925414105 นางสาวกมลทิพย์   ริยาพันธ์      
5 4931925414106 นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วกัน      
6 4931925414107 นางสาวบุษราคัม   ฉาวเกียรติคุณ      
7 4931925414108 นางสาวชุลีพร   นุสันรัมย์      
8 4931925414109 นางสาวเกศรา   จันทร์เกตุ      
9 4931925414110 นางสาวกาญจนา   สีนวล      
10 4931925414112 นางสาวณัฐรียา   ชื่นจิตร      
11 4931925414114 นางสาวศุภรัตน์   บัวสมัด      
12 4931925414115 นายวีระพันธ์   วรรณวงค์      
13 4931925414116 นางสาวเดือนแรม   เขื่อนแก้ว      
14 4931925414117 นางสาววรัทยา   นากระโทก      
15 4931925414120 นางสาวนารินทร์   โหราย์      
16 4931925414121 นางสาวโรจนา   ปลอดจินดา      
17 4931925414122 นายโสฬส   กลัดนุ่ม      
18 4931925414123 นายฉัตรชัย   โชคทวีวิศิษฐ์      
19 4931925414125 นางสาววราภรณ์   กิติวรวัฒน์      
20 4931925414126 นางสาววันวิษา   ติยะบุตร      
21 4931925414127 นางสาวสิริกมล   โชติปริญญานนท์      
22 4931925414128 นางสาวกิ่งกาญจน์   สุกันธา      
23 4931925414129 นางอมรรัตน์   นิ่มน้อย      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
1 4931925415101 นางสาวอนุสรา   อาสาสินธ์      
2 4931925415102 นางสาวมาลียา   อารีบี      
3 4931925415103 นายพีรณัฐ   มากสุริวงษ์      
4 4931925415104 นางวารุณี   ยมรัตน์      
5 4931925415105 นางสาวพวงมาศ   ไชยเดช      
6 4931925415106 นางสาวกรรณิการ์   ไหวพินิจ      
7 4931925415107 นางสาวอุไรพร   แพงอานนท์      
8 4931925415108 นางสาวเบญจวรรณ   บุญรอด      
9 4931925415109 นางสาวสุจิตรา   ชำนาญเหนาะ      
10 4931925415110 นายเจษฎา   นิโรธร      
11 4931925415111 นางสาวฉลวยพร   ชำนาญเหนาะ      
12 4931925415112 นางสาวพจมาณย์   กลั่นประสิทธิ์      
13 4931925415113 นางสาวกนกวรรณ   ปัญญาทิพย์      
14 4931925415114 นางสาวพจนา   หลำเจริญ      
15 4931925415115 นายดนุรัตน์   ศรีสำราญ      
16 4931925415116 นางสาวยลรดี   ศิริชาติ      
17 4931925415117 นางสาวนพเกล้า   มาทัพ      
18 4931925415118 นางสาวสิริลักษณ์   สุภาเลิศ      
19 4931925415119 นางสาวมณีวรรณ   สร้างทอง      
20 4931925415120 นายกิตติชัย   ทิววัฒน์ปกรณ์      
21 4931925415121 นางสาวราตรี   จันทะแสน      
22 4931925415122 นายเอกชัย   ถาวรชัยเทศ      
23 4931925415123 นางสาวนฤมล   อินทาราม      
ใบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์รามฯ
41505  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 7
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
24 4931925415124 นายพายุ   คำบัว      
25 4931925415125 นางสาวรมณียา   มาเสงี่ยม      
26 4931925415126 นางสาวสุรีย์รัตน์   มานยีมุด      
27 4931925415127 นายกิตติพันธ์   โกฎสืบ      
28 4931925415128 นายสุกฤษ   ทรสูงเนิน      
29 4931925415129 นางสาวสรัญญา   จันทรวิวัฒน์      
30 4931925415130 นายสันติ์   ปานจิตต์แก้ว      
31 4931925415131 นายสกลชัย   ศิริสุวรรณสิทธิ์      
32 4931925415132 นางสาววัลลี   พรมพิลา      
33 4931925415133 นายปิยะพงษ์   สระทองพลอย      
34 4931925415134 นางสาวสุกัญญา   ขำมิน      
35 4931925415135 นายปริญญา   เทศเจริญ      
36 4931925415137 นายธวัชชัย   โชตินิพัทธ์      
37 4931925415138 นายศุภฤกษ์   เลิศตวงสิทธิศิริ      
38 4931925415139 นายสุรัตน์   สุขหิรัญ      
39 4931925415140 นางสาวดวงสมร   ศิริวัฒนาศิลป์      
40 4931925415141 นายมารุต   สุธีรพงศ์      
41 4931925415142 นายประพันธ์   ต่อชุติกุล      
42 4931925415143 นางสาวปัทมา   จำเพียร      
43 4931925415144 นางสาวนันทนา   เบิกขุนทด      
44 4931925415145 นายอัครเดช   เดชาทองพงษ์      
45 4931925415146 พระบุญทัน   กาวน      
46 4931925415147 นายจักรายุธ   จันทร์ศรีนวล