แฟชั่น กศ.พท. รุ่น 49
รหัส โปรแกรมวิชา ระดับ รุ่น หมู่ ปีที่เข้า ปีที่จบ รหัสนักศึกษา จำนวน เรียน
11502 วิยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940222115001-37 35 จ-ศ
41605 การบริหารธุรกิจ(ธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940225416001-20 20 จ-ศ
41005 การบริหารธุรกิจ(การตลาด) บธ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940225410001-40 40 จ-ศ
41405 การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) บธ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940225414002-27 25 จ-ศ
42103 นิเทศฯ(วารสาร) ศศ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940223421001-70 70 จ-ศ
42003 นิเทศฯ(ประชาสัมพันธ์) ศศ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 494022342001-82 76 จ-ศ
43203 ธุรกิจโรงแรม ศศ.บ. 4ปี 49 1 1/2549 2/2552 4940225432001-59 58 จ-ศ
324
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        
     
รายงานรายชื่อนักศึกษา    
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรแกรมวิชา 11502  วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา วรวัฒน์  ยิ่งสวัสดิ์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940222115002 นายฉัตรชัย   เถื่อนทับ
2 4940222115003 นายสุภวัฒน์   พรมประเสริฐ
3 4940222115004 นายธวัชชัย   แช่มพุธทรา
4 4940222115005 นายอนุรักษ์   ฤทธารุณ
5 4940222115006 นายภวินท์   เที่ยงบางหลวง
6 4940222115007 นายเฉลิมเกียรติ   เกียรติเพชรไชย
7 4940222115008 นายสาธิต   คล้ายจันทร์
8 4940222115009 นายอิสระพงศ์   เสมาทอง
9 4940222115010 นางสาวประภากร   ขันทองคำ
10 4940222115011 นายธนกร   ธาระพุฒิ
11 4940222115012 จ่าสิบเอกกฤษฎา   เศษช่วย
12 4940222115013 นายภาณุวิชญ์   พิมลภัทรกุล
13 4940222115014 นายจิรายุส   รัตนวงศ์
14 4940222115015 นายโยธิน   ฮาซัน
15 4940222115016 นางสาวละอองดาว   ใยพูล
16 4940222115017 นางสาวนภัสสร   เพ็ชรสูงเนิน
17 4940222115018 นายพิรุฬห์   เกียรติมนัสภูดิท
18 4940222115019 นางสาวเบญจรัตน์   กงเยิน
19 4940222115020 นายจิรเชษฐ์   พลัง
20 4940222115021 นางสาวกิตติยา   ศรีจันทรา
21 4940222115023 นางสาวนารี   สีสวย
22 4940222115024 นายกิตติพัฒน์   เสาว์เฉลิม
23 4940222115025 นายเอกชัย   สร้อยสุวรรณ
24 4940222115026 นายเทพตะวัน   ศรีทอง
25 4940222115027 นายวรพจน์   แซ่จึง
26 4940222115028 นายอัครเดช   ชาญชัยพิชิต
27 4940222115029 นายไพบูลย์   อ่วมเมี่ยง
28 4940222115031 นางสาวสุวิมล   ฤทธิ์สุข
29 4940222115032 นายมรุต   วงษ์วรเนตร
30 4940222115033 นายวิชัย   จึงถาวรรณ
31 4940222115034 นายภาณุวัฒน์   มั่นคง
32 4940222115035 นางสาวไพรินทร์   เขียวอำพร
33 4940222115036 นางสาวสิริรัตน์   นันตะนัย
34 4940222115037 นายภุชงค์   เกตุเหล็ก
35 4940222115038 นางสาวสมหญิง   สุภาศาสตร์
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 41005  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา วีระศักดิ์  บรรณาธรรม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940225410001 นางสาวนงนุช   กะตะศิลา
2 4940225410002 นายสุชาติ   ประวันเทา
3 4940225410003 นายวีระ   พุ่มพวง
4 4940225410004 นางสาวสุริยาพร   เพ็ชรกลับ
5 4940225410005 นางสาวกนกวรรณ   พึ่งเนตร
6 4940225410006 นางสาวนวลพรรณ   อมรหิรัญศิริ
7 4940225410007 นายกฤษณะ   จินดามณี
8 4940225410009 นายสักกชัย   ไตรสิทธิ์
9 4940225410010 นางสาวสุพรรษา   จุลเกตุ
10 4940225410012 นางสาวศิริลักษณ์   โซ๊ะกิ๊
11 4940225410013 นายสุมานะ   อุดมสุข
12 4940225410014 นางสาวจิรภา   จรงค์หนู
13 4940225410015 นางสาวอัมพิกา   ไชยศาสตร์
14 4940225410016 นางสาวปวีณา   ทองเพิ่ม
15 4940225410018 นางสาวปานิภา   ศรีลาศักดิ์
16 4940225410019 นายภูษิต   แสงศร
17 4940225410020 นายสงกรานต์   คำเตือนใจ
18 4940225410021 นายวีรยุทธ   โพธิ์ศรีกุล
19 4940225410022 นางสาวทิฆัมพร   ตงสาลี
20 4940225410023 นางสาวเตย   จึงเจริญ
21 4940225410024 นางสาวขวัญดาว   ทวีโคตร
22 4940225410025 นางสาวอรชุมา   ซาลาหมัดเจริญ
23 4940225410026 นางสาวจิราพร   วงค์ไชย
24 4940225410027 นายธีรวัฒน์   เตชะวณิช
25 4940225410028 นางสาวธิภานันท์   วโรตนานุชิต
26 4940225410029 นางสาวเอมอร   พุ่มทอง
27 4940225410030 นายอัศวิน   พิสัยกุล
28 4940225410031 นายอดิเรก   สอิ้งทอง
29 4940225410032 นางสาวอภิรดี   สมิตร
30 4940225410033 นางสาวสาวิตรี   เกตุฉวี
31 4940225410034 นายบวรกิตติ์   อรุณเรือง
32 4940225410035 นางสาวจีรภา   พูลสวัสดิ์
33 4940225410039 นายพิสิฎฐ์   ดาบุตร
34 4940225410040 นายเต๊กเซ้ง   เอื้อสอนสะอาด
35 4940225410041 นางสาวฮาฟีซา   สือนิ
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 41405  การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา โสพิศ  สืบศักดิ์
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940225414003 นางสาวกันญา   ปิ่นกุล
2 4940225414004 นางสาววรรณวิมล   สินสุวรรณ
3 4940225414005 นางสาวจันทนา   อนิลบล
4 4940225414006 นางสาวอุลัย   ยศศิริ
5 4940225414007 นางสาวธนาภรณ์   สิวินทา
6 4940225414008 นางสาวดวงเดือน   จันทร์เพ็ญ
7 4940225414009 นางสาวภานุบาล   ชมภูพื้น
8 4940225414010 นางสาวปิยะดา   ธราวรรณ
9 4940225414011 นางสาวรัตนา   ศรีทอง
10 4940225414012 นางสาวจามรี   ฉุยฉาย
11 4940225414014 นางสาววาสนา   หวานแท้
12 4940225414018 นางสาวณัศรินทร์   อนันต์ชลธี
13 4940225414019 นางสาวพนาภรณ์   ธรรมวงศ์
14 4940225414020 นางสาวอารีรัตน์   สุดสาย
15 4940225414021 นางสาวธิติมา   บุตรชุมแสง
16 4940225414022 นางสาวกาญจนา   ดีพรม
17 4940225414024 นางสาวถาวร   เพ่งพิศ
18 4940225414025 นางสาวประภา   รุณดิษฐ
19 4940225414026 นางสาวสุกัญญา   ฤาชา
20 4940225414027 นายสิริณัฏฐ์   นิกรพิรัญชน
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 41605  การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจบริการ รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา ฉันทนา  สุรัสวดี
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940225416001 นายมงคล   จันทรา
2 4940225416002 นางสาวกัญชนก   วงษ์บุญช่วย
3 4940225416004 นายภวิศวร์   ทองทิพย์
4 4940225416005 นางสาวธิดา   กาวิใจ
5 4940225416006 นางสาวกาญจนา   จันทะลุน
6 4940225416007 นางสาวพรนุช   สุขเขียว
7 4940225416008 นางสาวสุธาทิพย์   แย้มกลิ่น
8 4940225416009 นางสาววราภรณ์   พลศรีพิมพ์
9 4940225416010 นางสาวเกศสิริ   ฉายวัฒนะ
10 4940225416011 นายศุภกานต์   คชนาม
11 4940225416012 นายสิทธิพร   อิ่มสอาด
12 4940225416013 นายวิทวัส   สมบูรณ์สุข
13 4940225416014 นายเอกพจน์   เนติวงค์
14 4940225416015 นายเฉลิมพล   โหสุวรรณ์
15 4940225416016 นางสาวสรัลนุช   จิตตยานนท์
16 4940225416017 นายธีรยุทธ   นาคแพง
17 4940225416018 นางสาวศิริวรรณ   ประทุมมาศ
18 4940225416019 นายอัครพล   ประเสริฐชัยกุล
19 4940225416020 นางสาวธิดารัตน์   สังข์ทอง
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 42003  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา ปรียา  สมพืช
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940223420001 นางสาววารุณี   มีสุข
2 4940223420002 นางสาวจินตนา   ขันเพชร
3 4940223420004 นางสาวศศิธร   ภูทอง
4 4940223420005 นายนวมินทร์   สุขีลักษณ์
5 4940223420007 นายพงษ์ศักดิ์   สุวรรณเทศ
6 4940223420008 นายณัฐวัชร์   พันธุ์หอ
7 4940223420009 นายชินพัทธ์   สำราญใจ
8 4940223420010 นางสาวนฤมล   แสงร่ม
9 4940223420011 นางสาวอารีรัตน์   ยอนถวิล
10 4940223420012 นายปรีดี   กุฎีรักษ์
11 4940223420013 นายวันจักร   อธิคมชาคร
12 4940223420015 นางสาวรัตนา   ขะแมสันเทียะ
13 4940223420016 นางสาวฐิติพร   นิวาสพันธุ์
14 4940223420018 นายศิรวัฒน์   มักกิจการ
15 4940223420019 นางสาวพรสวรรค์   บุณยทัต
16 4940223420020 นายศิษฎา   ชาญวศิน
17 4940223420022 นางสาวธัญรดา   พิมพ์แก้ว
18 4940223420023 นางสาวเมทิณี   บุญดำเนินพานิช
19 4940223420024 นางสาวอรชุมา   เปิ้นมั่นคง
20 4940223420025 นางสาวกาญจนา   เลี้ยงรอด
21 4940223420026 นายปิยะชาติ   สุทธิธรรมเรขา
22 4940223420027 นายสิทธิพงษ์   ยิ้มเมือง
23 4940223420029 นางสาวโชติรส   พ่วงศรี
24 4940223420030 นางสาวจิรอนงค์   ศรีสุข
25 4940223420031 นางสาวสิริรัตน์   เจียมทอง
26 4940223420034 นายคุณภาพ   บดินทร์อิทธิเดช
27 4940223420035 นางสาวสุทธินี   สุวรรณมาโจ
28 4940223420036 นางสาวมณฑา   วาสินธ์
29 4940223420037 นายเมธา   บัวแก้ว
30 4940223420038 นายวงศกร   เกิดแก่น
31 4940223420039 นายวรยุทธ   อรุณมงคล
32 4940223420040 นางสาวสิตา   ผ่องสุภาพ
33 4940223420041 นางสาววัลนิภา   ทิศาลา
34 4940223420042 นายจิรเชษฐ์   พลัง
35 4940223420043 นางสาวเมย์   นวลประดิษฐ์
36 4940223420044 นายอัฑฒเดช   จารุเพ็ง
37 4940223420045 นางสาวสุธิดา   นุ่นแก้ว
38 4940223420046 นางสาวธนัชชา   พลอยน้ำเพชร
39 4940223420047 นางสาวชลธิชา   ลือวิบูลย์รัตน์
40 4940223420048 นายปริวัตร   สุทธิโภชน์
41 4940223420049 นางสาวมนต์ทิพย์   ประสงค์ธรรม
42 4940223420050 นางสาวชนัญญู   ศรีสม
43 4940223420051 นางสาวนัฐกานต์   ปานมณี
44 4940223420052 นายสิริชัย   อัศวชูศักดิ์กุล
45 4940223420053 นางสาวปริยาภรณ์   ตันเจริญ
46 4940223420054 นางสาวพรพรรณ   ทวีสิน
47 4940223420055 นายสรรเพ็ชญ์   รอดกรุด
48 4940223420056 นายนิติเทพ   อัดไม่ออก
49 4940223420057 นางสาวสุพรรษา   ฉิมเฉลียว
50 4940223420058 นางสาวฉัตรลดา   มาทอง
51 4940223420059 นางสาวเนติพร   พึ่งสังข์
52 4940223420061 นายอลงกรณ์   สัมพันธนานนท์
53 4940223420062 นายพงษ์พันธ์   ยืนยง
54 4940223420063 นายศรารักษ์   อรุโณทัย
55 4940223420064 นายสราวุฒิ   สิวินทา
56 4940223420065 นางสาววนาทิพย์   ขวัญเมือง
57 4940223420067 นายสรศักดิ์   ทองอินทร์
58 4940223420068 นางสาวเสาวณี   ชาชิน
59 4940223420069 นางสาวประภาพรรณ   กาณะวงค์
60 4940223420070 นางสาวบังอร   น่านโพธิ์ศรี
61 4940223420072 นายชวฤทธิ์   นาวาเศรษฐถาวร
62 4940223420073 นายปัทพงศ์   ประสพดี
63 4940223420075 นายคุณากร   วรเมฆปัญญา
64 4940223420076 นายทัศนันท์   วิริยะกิจนทีกุล
65 4940223420077 นายธีรพงษ์   นาคประคอง
66 4940223420078 นางสาวพร   แซ่อึ้ง
67 4940223420079 นายณัฐดนัย   ชีวะโอสถ
68 4940223420080 นางสาววารุณี   เซ็มแม้นหมัด
69 4940223420081 นางสาวมาลิน   คำเทพ
70 4940223420082 นางสาววนิดา   บุญรัตน์
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 42103  นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา ปัทมา  สารสุข
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940223421001 นางสาวณัฐฏกรณ์   นิลสุวรรณ์
2 4940223421002 นางสาวทิพย์สุดา   วงษ์ถนอม
3 4940223421003 นางสาวนิภาพร   วรชินา
4 4940223421004 นายฤทธิชัย   เทียนงาม
5 4940223421005 นายภูมิดล   เชวงวรรณ
6 4940223421008 นายประสิทธิ์   นุ่มดี
7 4940223421009 นายศุภฤกษ์   จันทร์ศรี
8 4940223421010 นายอุกฤษณ์   ยิ่งยวด
9 4940223421011 นายสาธิต   พวงพันธุ์
10 4940223421013 นายพีรวัฒน์   สัจจพันธ์พงษ์
11 4940223421014 นายสุรพล   จันทิมา
12 4940223421015 นายอำนาจ   แจ่มจรูญ
13 4940223421016 นายวิทูรย์   เขียวสีม่วง
14 4940223421017 นายศุภทัต   รอดตุ้ม
15 4940223421018 นางสาวรัชนีวรรณ   เรืองศักดิ์
16 4940223421019 นางสาวนันทวัน   สิงห์สังข์
17 4940223421020 นายนเรศ   ทองจันทร์
18 4940223421021 นายตั้ม   แสงพุ่ม
19 4940223421022 นายจารุพงษ์   หล่าคำ
20 4940223421023 นายนครินทร์   ยาวสันเทียะ
21 4940223421024 นายชยานนท์   ม่วงประไพ
22 4940223421025 นายสุทธิศักดิ์   ว่องวณิชชา
23 4940223421026 นางสาวอำพิกา   เจตนเสน
24 4940223421028 นางสาวปริมกนก   แสงเมือง
25 4940223421029 นายภัทรพล   กันโต
26 4940223421030 นายชนะพล   ทองสุข
27 4940223421031 นายพรหมพหล   บริบูรณ์
28 4940223421032 นายปรัชญา   เค้าแสงทอง
29 4940223421033 นายทวีสันต์   ขันติชัย
30 4940223421034 นายอนุวัตร   รัตนวงศ์
31 4940223421035 นางสาวณิชาพร   จันพยัค
32 4940223421036 นางสาวพิมชนก   จันทร์แก้ว
33 4940223421037 นายอนุพนธ์   ถิ่นดวงจันทร์
34 4940223421038 นายณัฐวุธ   เหลืองสุขเจริญ
35 4940223421039 นายณัฐพล   เกิดโชค
36 4940223421040 นางสาวเกศรินทร์   โชคเพิ่มพูน
37 4940223421041 นายจิรายุส   ประเสริฐมั่นคงดี
38 4940223421042 นายพศวัต   มงคลวิสุทธิ์
39 4940223421043 นายนิรุทธิ   บุดดา
40 4940223421044 นายภาณุ   ประพัทธาคิณี
41 4940223421045 นางสาววรรณิภา   ร่วมขยาย
42 4940223421046 นายกิตติพันธ์   คนึงเหตุ
43 4940223421047 นายเจริญพงษ์   มาวะดี
44 4940223421048 นายโกวิท   ดัชนีทอง
45 4940223421049 นายสุทธิพงษ์   อ่อนเชียง
46 4940223421051 นายฉัตรชัย   ทองพึ่งกลิ่น
47 4940223421052 นายชัยทัศน์   ลพเมฆ
48 4940223421053 นายธนากร   บุญรอด
49 4940223421056 นายอนุชา   แซ่ซึง
50 4940223421057 นายธีรยุทธ   วิวัฒวิทยาวงศ์
51 4940223421058 นายนิธินัยน์   จินตบุตร
52 4940223421059 นายพัฒนชัย   วิวัฒวิทยาวงศ์
53 4940223421060 นายมานะ   พัตรปาน
54 4940223421061 นายนฤพัชร์   ธนารุณ
55 4940223421062 นายไพโรจน์   นกอยู่
56 4940223421063 นายชิดชัย   ริดน้อย
57 4940223421064 นายธนศักดิ์   วรสิงห์
58 4940223421065 นางสาววรรณวิมล   แสงภัทรเมธี
59 4940223421066 นายณิศเลิศ   เลิศสถากิจ
60 4940223421067 นายดำรงค์   เอี่ยมแดง
61 4940223421068 นายปิยะพงษ์   ลอยลม
62 4940223421069 นางสาวนภาลัย   สังเกตุ
63 4940223421070 นายจารุวิช   บุณยรัตพันธุ์
64 4940223421073 นายคนินทร   ชานวาทิก
65 4940223421074 นางสาวอัญชลี   ศรีหาพุฒ
66 4940223421075 นางสาวกานต์รวี   มารมย์กุลภัทร์
ศูนย์การศึกษา ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ ประเภทนักศึกษา กศ.พท.
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี คณะ  วิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา 43203  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) รุ่น 49 หมู่ 1
อาจารย์ที่ปรึกษา ไอยเรศ  ลิบลับ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 4940225432001 นางสาวปานฤทัย   เที่ยงธรรมกุล
2 4940225432002 นางสาวเบญจพร   กริบกระโทก
3 4940225432004 นางสาวสุพีรฎา   เสริมประภาศิลป์
4 4940225432005 นายกิตติชัย   ประเสริฐจตุรทิศ
5 4940225432006 นายทินรุจ   รากคำ
6 4940225432007 นางสาวดวงสมร   ชูกลิ่น
7 4940225432008 นายชัยวัสส์   ศิริประเสริฐ
8 4940225432010 นายสาธิต   อยู่สูง
9 4940225432011 นายชัยภัทร   กระเสาร์
10 4940225432012 นางสาวภาวนา   ระวิโชติ
11 4940225432014 นางสาวศิริพร   แก้วหา
12 4940225432015 นางสาวลัดดาวัลย์   โรจน์ดำรงศักดิ์
13 4940225432016 นางสาวพรทิพย์   มูลขัด
14 4940225432017 นางสาววรรณภา   เครือดา
15 4940225432019 นายตรีวุฒิ   แก้วใจ
16 4940225432021 นางสาวกัณธิมา   พิมพ์พิพัฒน์
17 4940225432025 นายธนา   บุญพิทักษ์
18 4940225432026 นางสาวฉัตรแก้ว   บุญศิริ
19 4940225432028 นางสาวสุกัญญา   เติมสินพิบูล
20 4940225432030 นางสาวมนัสชนก   เรืองศรี
21 4940225432031 นางสาวภาวิพักตร์   คีรินทร์นนท์
22 4940225432032 นางสาวชญาดา   แก้วโจ๊ะ
23 4940225432033 นางสาวสำเนียง   สิลาสิทธิ์
24 4940225432034 นายอาทิตย์   ทองดำ
25 4940225432036 นายภูริ   แมะจิ
26 4940225432037 นางสาวศลิษา   อุปจันทร์
27 4940225432039 นางสาวรัตน์ตินันท์   อัมรานนท์
28 4940225432040 นายโสภณ   อ่อนนิ่ม
29 4940225432041 นายอรรถวุฒิ   โคตรสีเขียว
30 4940225432043 นายภาณุพงศ์   สีดาน้อย
31 4940225432044 นายนัฐพร   ยิ่งนึก
32 4940225432046 นายกฤษฎากร   จันทร์ประเทศ
33 4940225432047 นางสาววาทินี   สุวรรณพันธ์
34 4940225432050 นางสาวรุ่งรัตน์   จงเที่ยวกลาง
35 4940225432051 นางสาวจิลดา   พิบูลย์เกษม
36 4940225432053 นายพฤฒพจน์   รันศรี
37 4940225432054 นายวันฉัตร   แก่นสาร์
38 4940225432055 นายกีรติ   เป้ากำแหง
39 4940225432056 นางสาวนภวรรณ   มณเฑียร
40 4940225432057 นางสาววรางคณา   จีนสกุล
41 4940225432058 นายเอกศิษฎ์   คุณคุณูปการนันท์
42 4940225432059 นายวรพงษ์   จงดี
43 4940225432060 นายจักรา   วนะรมย์