มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 35-46

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 35-46

เพื่อแนะนำการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น42
รุ่น43
รุ่น44
รุ่น46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รุ่น36
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
คณะวิทยาการจัดการ
รุ่น36
รุ่น 37
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 41 รุ่น 44
รุ่น46