ตารางเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา

3
- ปีการศึกษา 2559
      ภาคการศึกษา 1/2559
      ภาคการศึกษา 2/2559
      ภาคการศึกษา 3/2559

4
- ปีการศึกษา 2560
      ภาคการศึกษา 1/2560
      ภาคการศึกษา 2/2560
      ภาคการศึกษา 3/2560