ตารางสอบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา
- ปีการศึกษา 2559
      ภาคการศึกษา 1/2559
      

      ภาคการศึกษา 2/2559

      ตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE)

 

      ภาคการศึกษา 3/2559

- ปีการศึกษา 2560
       ภาคการศึกษา 1/2560
       ภาคการศึกษา 2/2560
      ภาคการศึกษา 3/2560