หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์
จัดการความรู้
กิจกรรม
หนังสือ

 รายการเอกสาร

(หนังสือที่เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และรูปแบบ วิธีการ
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)
 

ที่
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
หมายเลขเอกสาร
1
สถิติเพื่อการบริหารจัดการ
รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
KM 1
2
การเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์)
รศ. สนิท สัตโยภาส
KM 2
3
การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท
นางวัฒนา(เขมวาส) ก้อนเชื้อรัตน์
KM 3
4
วิจัยทางการศึกษา
รศ.ดร. รวีวรรณ ชินะตระกูล
KM 4
5
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษา
ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร
KM 5
6
วิธีการวิจัยทางการศึกษา
รศ.ดร. พรรณี   ลีกิจวัฒนะ
KM 6
7
Science as Inquiry  วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
Jack Hassard เขียน
รศ.ดร. จริยา สุจารีกุล   แปล
KM 7
8
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลงานทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ดร. วินัย ดิสสงค์
KM 8
9
เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้
รศ. ล้วน สายยศ
รศ. อังคณา สายยศ
KM 9
10
ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี
KM 10
11
คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงาน
เรียบเรียงหนังสือ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของประเทศไทย
นายถวัลย์ มาศจรัส
นายไพศาล เรียนทัพ
KM 11
12
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
สุคนธ์   สินธพานนท์
KM 12
13
เทคนิคการสอนและวิธีการ
ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์
KM 13
14
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน
ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก
KM 14
15
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจัย
ในชั้นเรียน
น.ส. ประภาพรรณ เส็งวงศ์
KM 15
16
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
รศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
KM 16
17
คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ
ศ.ดร. จรัญ   จันทลักขณา
รศ. กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
KM 17
18
เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
นางสมบัติ การจนารักพงศ์(บัวศักดิ์)
KM 18
19
 สุดยอดนวัตกรรมบทปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ
นายถวัลย์ มาศจรัส
KM 19
20
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม
อาจารย์โรม วงศ์ประเสริฐ
KM 20
21
ครบเครื่องเรื่องการคิด
ดร. สุวิทย์ มูลคำ
KM 21
22
กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดร. สุวิทย์ มูลคำ
KM 22
23
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงมโนทัศน์
ดร. สุวิทย์ มูลคำ
KM 23
24
กลยุทธ์การสอนคิดเชิงกลยุทธ์
ดร. สุวิทย์ มูลคำ
KM 24
25
กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์
ดร. สุวิทย์ มูลคำ
KM 25