สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นายบรรจบ จึงสมานุกูล
 5851754651002 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 14 ก.พ.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 2.  นางสาวชุลีกร สีซาแอน
 5851755641006 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 4 ก.พ.60    15.00 น.
 ห้อง พ503
 3.  นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์ บัวเผื่อน
 5851755641302 
 รปม.    รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 4 ก.พ.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 4.  นางจรูญ ฟูเทพ
 5851755641303 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 4 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 5.  เรืออากาศโทวัฒนา เดชแก้ว
 5651755641009 
 รปม.    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ในหน่วยงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรณีศึกษากองโรงงานสรรพาวุธ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 4 ก.พ.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์
 5651751604003 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 3 ก.พ.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 7.  นางสาวประไพพิศ เชื้อทอง
 5751751603207 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) ผ่านแท็ปเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนประชานิเวศน์  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 26 ม.ค.60    16.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8.  ว่าที่ร้อยตรีภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต
 5851751603001 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 26 ม.ค.60    15.00 น.
 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9.  นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
 5951751603007 
 คณิตศาสตรฯ    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 26 ม.ค.60    13.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10.  นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์
 5671971673002 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดปทุมธานี  ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
 ดร.เตชิต ตรีชัย 
 25 ม.ค.60    13.30 น.
 ห้อง พ501
 11.  นายคีตะภาค วิรัตน์
 5781971673001 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวุฒิเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3  ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
 ดร.อินทิรา จารุจินดา 
 25 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ501
 12.  นายนภพร เชื้อขำ
 5781971673004 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้นำด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
 ดร.เตชิต ตรีชัย 
 25 ม.ค.60    16.30 น.
 ห้อง พ501
 13.  นายบุญยฤทธิ์ ศรีปาน
 5671971671001 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการตอบสนองข้อมูลทางการแพทย์แบบเชิงรุกในกลุ่มประเทศอาเซียน  ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง
  
 15 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง บรรยาย 1 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 14.  นายชินวัฒน์ ไตรวงศ์
 5651751604001 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 12 ม.ค.60    13.30 น.
 ห้อง พ503
 15.  นางสาวจินตนา จันทร์เพ็ญ
 5751754651304 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำส้มตำสำเร็จรูป ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.รอ.ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 27 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 16.  นายนันทพงศ์ ปุณขันธ์
 5470198630002 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 23 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นางสาวนิติรัตน์ แสงตะวัน
 5751751607012 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 20 ธ.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 18.  นางพภัสรัชต์ ดียิ่ง
 5651751607216 
 การจัดการปฐมวัย    การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 20 ธ.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ503
 19.  นางสาวปัทมา โตฉวี
 5651751607220 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 
 20 ธ.ค.59    11.30 น.
 ห้อง พ503
 20.  นางสาวเดียร์ทิพย์ สรวงโท
 5751751603204 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 16 ธ.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นางสาวมณีรัตน์ หงษ์โสภา
 5751751603205 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 16 ธ.ค.59    16.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.รอ.ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 13 ธ.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 23.  พันเอกณัฏฐพล สุขวงศ์
 5651755641019 
 รปม.    การพัฒนาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
 9 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 24.  นางสาวณัฐธยาน์ พฤษชัยนิมมิต
 5751754651305 
 บริหารธุรกิจ    คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของบริษัทกรณีศึกษา  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 14 พ.ย.59    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 25.  นายไตรเทพ รัตนาจารย์
 5751755641310 
 รปม.    การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาเรื่องปลาร้า ชุมชนศาลาแดง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 26.  นางพรรณี อุ่นละม้าย
 5751751603301 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    16.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 27.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    10.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 28.  นางสาวพุทธรัตน์ คำเพ็ง
 5751751603201 
 คณิตศาสตรฯ    กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 29 ต.ค.59    09.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 29.  นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ
 5751751603302 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกฝนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอด้วยภาพจำลองแบบแท่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านทับร้าง ปีการศึกษา 2559  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    17.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 30.  นายพรวิวัฒน์ วิหคทอง
 5751751603206 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 29 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29