สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวจุฑาธิป เกิดช้าง
 5651751607228 
 การจัดการปฐมวัย    กิจกรรมโยคะที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 26 ก.ค.60    15.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 2.  นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
 5651751607230 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการเล่มเกม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย) จังหวัดชลบุรี  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 26 ก.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 3.  นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
 5651751607203 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของพัฒนาการทางสัมคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี จังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 26 ก.ค.60    12.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 4.  นางสาวชนกนันท์ ตรีวงษ์
 5751751607011 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสมการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 26 ก.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 5.  นางสาวจิรนันท์ เงินช้าง
 5751751607009 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบฮาร์ทสที่มีต่อความสารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 26 ก.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 6.  นายมานิตย์ หมัดซาและ
 5551751602218 
 บริหารการศึกษา    ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 17 ก.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 7.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
 5470197630201 
 ปริญญาเอก    รูปแบบวิศวกรรมย้อนรอยการสร้างเครื่องคัดแยกฝักมะขามหวาน สำหรับกลุ่มผู้ปลูกมะขามหวาน  ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 14 ก.ค.60    11.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 8.  MissYAN HAN
 5751754651202 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 มิ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 9.  MissLEI LI
 5751754651006 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงของนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษา คณะทิฟฟานี่ในพัทยาประเทศไทย  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 มิ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 10.  นางสาวธิดารัตน์ มูลเสนา
 5851751602208 
 บริหารการศึกษา    ความคิดเห็นของครูต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 23 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 11.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ซารัมย์
 5851751602210 
 บริหารการศึกษา    ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 22 พ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 12.  เรืออากาศตรีธนกฤต เกษมสันต์
 5851751602207 
 บริหารการศึกษา    คุณลักษณะผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 22 พ.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 13.  นางสาวสุทธิชา บุตะเคียน
 5851751602203 
 บริหารการศึกษา    แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 22 พ.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 14.  นางสาวอำพร ชูนอก
 5851751602202 
 บริหารการศึกษา    การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 2  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 22 พ.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 15.  นางสาวจีราวัฒน์ สว่างกลับ
 5851751602211 
 บริหารการศึกษา    ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 22 พ.ค.60    11.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 16.  นางสาวนราภรณ์ บุญชื่น
 5851751602212 
 บริหารการศึกษา    สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 22 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 17.  นางสาวสุจารินี คำไฮ
 5651751607213 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังเค)  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.เชวง ซ้อนบุญ 
 19 พ.ค.60    14.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 18.  นางสาวปีญพร ชุ่มคุณ
 5651751607231 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอน SPARPS ของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 19 พ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 19.  นางศิริทร กุลจันทร์ศรี
 5751751607001 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีผลต่อความสามารถด้านการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กสองภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 9 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 20.  นางสาวสุพรรณณิภา สายทองเยิ้น
 5751751607010 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการใช้คำถามที่มีผลต่อทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 9 พ.ค.60    13.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 21.  นางสาวอรินดา เกิดกิจ
 5751751607003 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศอาเซียน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 9 พ.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 22.  นายวิชาญ หมื่นแทน
 5751754651008 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเสริมในโรงเรียนกวดวิชาเซนต์จอร์จ  ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 3 พ.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 23.  นางสาววิราภรณ์ พึ่งพิศ
 5470195635007 
 ปริญญาเอก    สมรรถนะและความยั่งยืนขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ขยะรีไซเคิล กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 27 เม.ย.60    16.00 น.
 ห้อง 151502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 15
 24.  นางสาวสิริอำไพ พิพัฒน์พงศ์
 5470195635010 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 27 เม.ย.60    13.00 น.
 ห้อง 151502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 15
 25.  นางสาวกณิกนันท์ สุดยินดี
 5851751602003 
 บริหารการศึกษา    สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 25 เม.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 26.  นายผจญ งามมานะ
 5851751602007 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาสภาพการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนอิสลามสันติชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 25 เม.ย.60    13.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 27.  นายชัยยุทธ อนุวรรณ
 5851751602301 
 บริหารการศึกษา    ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์ 
 25 เม.ย.60    11.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 28.  นางฐานิดา เถื่อนชำนาญ
 5851751602205 
 บริหารการศึกษา    ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 25 เม.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 29.  นางสาวนิสรีน หมัดนุรักษ์
 5851751602008 
 บริหารการศึกษา    สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 25 เม.ย.60    14.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 30.  นางสุภาพร ทองใหญ่
 5851755641201 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 22 เม.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30