สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวสิริอำไพ พิพัฒน์พงศ์
 5470195635010 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 27 เม.ย.60    13.00 น.
 ห้อง 151502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 15
 2.  นางสาววิราภรณ์ พึ่งพิศ
 5470195635007 
 ปริญญาเอก    สมรรถนะและความยั่งยืนขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ขยะรีไซเคิล กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 27 เม.ย.60    16.00 น.
 ห้อง 151502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 15
 3.  นางสาวนิสรีน หมัดนุรักษ์
 5851751602008 
 บริหารการศึกษา    สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.กรรณานุช ณ กลาง
  
 25 เม.ย.60    14.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 4.  นายผจญ งามมานะ
 5851751602007 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาสภาพการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนอิสลามสันติชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ดร.กรรณานุช ณ กลาง
  
 25 เม.ย.60    13.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 5.  นายชัยยุทธ อนุวรรณ
 5851751602301 
 บริหารการศึกษา    ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์ 
 25 เม.ย.60    11.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 6.  นางฐานิดา เถื่อนชำนาญ
 5851751602205 
 บริหารการศึกษา    ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 25 เม.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 7.  นางสาวกณิกนันท์ สุดยินดี
 5851751602003 
 บริหารการศึกษา    สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 25 เม.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 8.  นายธีระชัย มาแย้ม
 5851755641205 
 รปม.    แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและจากธนบัตร ชุมชนบ้านต้นมะขามป้อม หมู่ ๓ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 22 เม.ย.60    14.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 9.  นายธนานุพงษ์ มีมา
 5851755641203 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 22 เม.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 10.  นางสุภาพร ทองใหญ่
 5851755641201 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 22 เม.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 11.  นางสาวอมร ล้อมวงศ์
 5851755641206 
 รปม.    แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 22 เม.ย.60    09.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 12.  นางสาวรัชดา พุทธรัตน์
 5851755641208 
 รปม.    รูปแบบการบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 22 เม.ย.60    08.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 13.  นางสาวชัชชนก เตชะวณิช
 5470195635006 
 ปริญญาเอก    บุพปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 20 เม.ย.60    13.30 น.
 ห้อง 151502 อาคาร 15
 14.  นางสาววิไลวรรณ วนไทยสงค์
 5851754651003 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  ผศ.รอ.ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 19 เม.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 15.  นางสาวพิมพรรณ คำปา
 5851751602209 
 บริหารการศึกษา    ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 5 เม.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 16.  นางสาวจิราภา อินทร์ผดุง
 5851751602204 
 บริหารการศึกษา    วามพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 5 เม.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นางสาวศุภานันท์ บุญชิต
 5851751602206 
 บริหารการศึกษา    การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 5 เม.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 18.  นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม
 5851755641005 
 รปม.    รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 26 มี.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 19.  นายเมธี เตส่วน
 5651755641210 
 รปม.    เพื่อศึกษาแนวทางและนโยบายป้องกันพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 26 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 20.  นายวินัย โรจน์เจียง
 5651751602216 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 15 มี.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นายไกรพล รัตนมุณี
 5851754651001 
 บริหารธุรกิจ    ขีดความสามารถที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 13 มี.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นายธนาคาร บุญฤทธิ์
 5851754651004 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยในการเลือกกองทุนในกองทุนรวมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 13 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 23.  นายบรรจบ จึงสมานุกูล
 5851754651002 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 14 ก.พ.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 24.  นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์ บัวเผื่อน
 5851755641302 
 รปม.    รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 4 ก.พ.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 25.  นางจรูญ ฟูเทพ
 5851755641303 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 4 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 26.  นางสาวชุลีกร สีซาแอน
 5851755641006 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 4 ก.พ.60    15.00 น.
 ห้อง พ503
 27.  เรืออากาศโทวัฒนา เดชแก้ว
 5651755641009 
 รปม.    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ในหน่วยงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรณีศึกษากองโรงงานสรรพาวุธ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 4 ก.พ.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 28.  นางสาวอรนุช พรประสิทธิ์
 5651751604003 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 3 ก.พ.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 29.  นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
 5951751603007 
 คณิตศาสตรฯ    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 26 ม.ค.60    13.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 30.  นางสาวประไพพิศ เชื้อทอง
 5751751603207 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) ผ่านแท็ปเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนประชานิเวศน์  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 26 ม.ค.60    16.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29