สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวณัฐรุจา รินทะรึก
 5851755641002 
 รปม.    รูปแบบกระบวนการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 มิ.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 2.  นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
 5671971671011 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาแอปพลิเคชันท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 23 พ.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 3.  นางสาวพัชรี สุรินต๊ะ
 5851754651006 
 บริหารธุรกิจ    แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 20 พ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 4.  นายมนตรี งอนสันเทียะ
 5951754651002 
 บริหารธุรกิจ    การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 20 พ.ค.61    11.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 5.  นางสาวสุทธิดา การะเวก
 5581971671204 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาเนื้อดินผสมสำเร็จรูปจากดินตะกอนน้ำประปาสำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา  ผศ.ดร.ศศิธร คนทน
 ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง 
 24 เม.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 6.  นางปัญจพร ทองเล็ก
 5581971671206 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีออนไลน์  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ผศ.ดร.ชัชสรัญ รอดยิ้ม 
 24 เม.ย.61    11.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 7.  นางสาววริยา ปานปรุง
 5581971671205 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ผศ.ดร.ชัชสรัญ รอดยิ้ม 
 24 เม.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 8.  นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
 5751751607005 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 9.  นางสาวกัลยา พวงมะลิ
 5751751607013 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบไฮสโคปที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสุเหร่าเขียว ตำบลระหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 10.  นายทีรกร แตงโสภา
 5851755641001 
 รปม.    การถ่ายโอนมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนจากทัศนะภาพการจัดการ กรณีศึกษาหมู่บ้านมอญ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 11.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 20 มี.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 12.  นางสาวไพจิตร นาสมฝัน
 5651751604005 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่องศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) นักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล 
 28 ก.พ.61    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 13.  นางสาวสุภารักษ์ วงศรีชู
 5851755641007 
 รปม.    การพัฒนาบุคลลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61    09.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 14.  นายนิคม เต็มแก้ว
 5951755641004 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 24 ก.พ.61    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 15.  นายยุทธพล พิชัยณรงค์
 5581971671207 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 22 ม.ค.61    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 16.  นายอรุณรักษ์ ตันพานิช
 5771971671001 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 12 ม.ค.61    13.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 17.  นายวิมาน กะริอุณะ
 5581971631002 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 24 ธ.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 18.  นางสาวฐาปนี แก้วกลัด
 5751754651303 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการบริโภคทุเรียนที่ปลูกด้วยวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 24 ธ.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 19.  นายกฤตภัค ทองเปี่ยม
 5851754651301 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬา เอซิคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 24 ธ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 20.  นายนภนัย อิ่มสมัย
 5770195635003 
 ปริญญาเอก    โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุการบอกต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 7 ธ.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 21.  นางสาวเพ็ญนภา บูลย์ประมุข
 5851751607003 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยอิงสถานที่ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร  ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 25 พ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 22.  นางสาวเบ็ญจมาศ มูลลีขิต
 5751751607007 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางเกร็ด  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 22 พ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 23.  นางสาวศศิวิมล ขัดมูล
 5751751607004 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลธนาทิพย์ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
  
 22 พ.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 24.  นางสาวลัดดาวัลย์ จันสี
 5851753621002 
 สิ่งแวดล้อมฯ    ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่มีผลต่อการควบคุมจำนวนหนอนศัตรูผักคะน้า  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
  
 8 พ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง 925 อาคาร 9
 25.  พันเอกศรายุทธ บุญจือ
 5581971607001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับหมูบ้านชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 19 ต.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 26.  นางสาวณตวรรณ วีระพันธ์
 5671971673001 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การบริการของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า 
 7 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 27.  นางสาววรรณรักษ์ หนูเพชร
 5781971673002 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต 
 7 ต.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 28.  นางสาวณัฏฐพัชร เกาะกายสิทธิ์
 5751754651005 
 บริหารธุรกิจ    อิทธิพลทางการตลาดต่อการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 30 ก.ย.60    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 29.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 28 ก.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 30.  นายรชต บุณยะยุต
 5580197630001 
 ปริญญาเอก      ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
 ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ 
 22 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32