สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นายเอนก ฟ้ากระจ่าง
 5751755641304 
 รปม.    การบริหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสไบมอญ ของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 17 พ.ย.61    14.00 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 2.  นางสาวศรัญญา แหวนะ
 5851754651005 
 บริหารธุรกิจ    การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก  ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
  
 7 ต.ค.61    12.00 น.
 ห้อง 15165 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 3.  นายธนศักดิ์ แสนสำราญ
 5951751603008 
 คณิตศาสตรฯ    การศึกษาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ โดยใช้สื่อประสม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  ดร.พรสิน สุภวาลย์
 รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค 
 3 ต.ค.61    09.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 21
 4.  นางสาวจิราภัส พรมบังเกิด
 5951751603010 
 คณิตศาสตรฯ    ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕Es) ทีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 3 ต.ค.61    11.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 21
 5.  นางสาวมัณฑนา ไตรสิทธิ์
 5581971671208 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการอบไอน้ำแบบพกพา สำหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง 
 30 ก.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 6.  นายราธส จิรวัฒน์สถิตย์
 5671971671012 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการตัดสินใจในการคัดเลือกจุดกระจายสัญญาณสำหรับโครงข่ายใยแก้วนำแสง  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 30 ก.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 7.  นางปาริฉัตร แก่นสม
 5581971671203 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการอบไอน้ำแบบพกพา สำหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง
  
 28 ก.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 8.  นายภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
 5581971673201 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะในงานของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 22 ก.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 9.  นางสาวอารีย์ลักษณ์ ประการแก้ว
 5851751607013 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมความกตัญญูกตเวทีของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 
 13 ก.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 10.  ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ ต้นวัน
 5751755641305 
 รปม.    ความสุขในการปฏิบัติงานของกำลังพล กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
 ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 
 1 ก.ย.61    10.00 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 11.  นางสาวกุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์
 5851755641003 
 รปม.    ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การ : กรณีศึกษาสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 1 ก.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 12.  นางสาวรพิพรรณ แก้วโภคา
 5851751607015 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์แบบ SPAR ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 
 31 ก.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 13.  นางสาววรรณพร จันทะคา
 5851751607002 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องขยะ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนส์ที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะแบบ 7Rs ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต จังหวัดชลบุรี  ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 13 ก.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 14.  นางสาววลัยภรณ์ ลังกะสูต
 5851751607006 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบ MATCH-3C เรื่องของดีเมืองโคราชที่มีต่อความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กประฐมวัย โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 4 ก.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 15.  นางสาวรัตติกาล ทองเลาะ
 5851751607009 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตามแนวภาษาธรรมชาติที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 4 ก.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 16.  พระมหาสมศักดิ์ กัลยา
 5751751604006 
 หลักสูตรฯ    การจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 27 มิ.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 17.  นางสาวธีรนันท์ ศรีวิทัศน์
 5751751604201 
 หลักสูตรฯ    กระประยุกต์ใช่วิดีโอบนยูทูปร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 27 มิ.ย.61    14.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 18.  นายปิติภัทร วัดแก้ว
 5851751602009 
 บริหารการศึกษา    แนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบทวิศึกษาของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 12 มิ.ย.61    09.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 19.  นางสาวณัฐรุจา รินทะรึก
 5851755641002 
 รปม.    รูปแบบกระบวนการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 มิ.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 20.  นายศุภฤกษ์ กาธรรมณี
 5671971671002 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมลมร้อน สำหรับการไล่ความชื้นในอิฐแดงด้วยพลังงานชีวมวล  ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
 ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม 
 30 พ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 21.  นายสมคเณ เกียรติก้อง
 5771971671002 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจภาวะชาปลายเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
 25 พ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 22.  นางสาวชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
 5671971671011 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาแอปพลิเคชันท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 23 พ.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15161 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 23.  นายมนตรี งอนสันเทียะ
 5951754651002 
 บริหารธุรกิจ    การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 20 พ.ค.61    11.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 24.  นางสาวพัชรี สุรินต๊ะ
 5851754651006 
 บริหารธุรกิจ    แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 20 พ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 25.  นางปัญจพร ทองเล็ก
 5581971671206 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีออนไลน์  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ผศ.ดร.ชัชสรัญ รอดยิ้ม 
 24 เม.ย.61    11.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 26.  นางสาววริยา ปานปรุง
 5581971671205 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ผศ.ดร.ชัชสรัญ รอดยิ้ม 
 24 เม.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 27.  นางสาวสุทธิดา การะเวก
 5581971671204 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาเนื้อดินผสมสำเร็จรูปจากดินตะกอนน้ำประปาสำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา  ผศ.ดร.ศศิธร คนทน
 ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง 
 24 เม.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 28.  นางสาวกัลยา พวงมะลิ
 5751751607013 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบไฮสโคปที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสุเหร่าเขียว ตำบลระหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 29.  นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
 5751751607005 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 30.  นายทีรกร แตงโสภา
 5851755641001 
 รปม.    การถ่ายโอนมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนจากทัศนะภาพการจัดการ กรณีศึกษาหมู่บ้านมอญ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32