สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นายบุญยฤทธิ์ ศรีปาน
 5671971671001 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการตอบสนองข้อมูลทางการแพทย์แบบเชิงรุกในกลุ่มประเทศอาเซียน  ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง
  
 15 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง บรรยาย 1 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 2.  นายชินวัฒน์ ไตรวงศ์
 5651751604001 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 12 ม.ค.60    13.30 น.
 ห้อง พ503
 3.  นางสาวจินตนา จันทร์เพ็ญ
 5751754651304 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำส้มตำสำเร็จรูป ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.รอ.ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 27 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 4.  นายนันทพงศ์ ปุณขันธ์
 5470198630002 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 23 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางสาวนิติรัตน์ แสงตะวัน
 5751751607012 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 20 ธ.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางพภัสรัชต์ ดียิ่ง
 5651751607216 
 การจัดการปฐมวัย    การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 20 ธ.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ503
 7.  นางสาวปัทมา โตฉวี
 5651751607220 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 
 20 ธ.ค.59    11.30 น.
 ห้อง พ503
 8.  นางสาวเดียร์ทิพย์ สรวงโท
 5751751603204 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 16 ธ.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ503
 9.  นางสาวมณีรัตน์ หงษ์โสภา
 5751751603205 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 16 ธ.ค.59    16.00 น.
 ห้อง พ503
 10.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.รอ.ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 13 ธ.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 11.  พันเอกณัฏฐพล สุขวงศ์
 5651755641019 
 รปม.    การพัฒนาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
 9 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 12.  นางสาวณัฐธยาน์ พฤษชัยนิมมิต
 5751754651305 
 บริหารธุรกิจ    คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของบริษัทกรณีศึกษา  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 14 พ.ย.59    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 13.  นายไตรเทพ รัตนาจารย์
 5751755641310 
 รปม.    การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาเรื่องปลาร้า ชุมชนศาลาแดง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 14.  นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ
 5751751603302 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกฝนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอด้วยภาพจำลองแบบแท่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านทับร้าง ปีการศึกษา 2559  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    17.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15.  นายพรวิวัฒน์ วิหคทอง
 5751751603206 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 29 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16.  นายโกศล วัฒนมะโน
 5751751603203 
 คณิตศาสตรฯ    การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้ภาพจำลองผ่านกระบวนการนำเสนอด้วยเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังห  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 29 ต.ค.59    11.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17.  นางพรรณี อุ่นละม้าย
 5751751603301 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    16.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 18.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 29 ต.ค.59    10.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 19.  นางสาวพุทธรัตน์ คำเพ็ง
 5751751603201 
 คณิตศาสตรฯ    กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 29 ต.ค.59    09.00 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 20.  นางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ
 5851751602006 
 บริหารการศึกษา    ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 11 ต.ค.59    14.30 น.
 ห้อง พ503
 21.  นางเฉลิมพร ติยะกว้าง
 5851751602010 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า - ตาคลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 11 ต.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นางสาวรัตน์ดาภรณ์ สัจจาสังข์
 5651755641017 
 รปม.    การกำกับติดตามการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มบูรพา  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    15.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 23.  นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์
 5651755641010 
 รปม.    การพัฒนารูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 ต.ค.59    16.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 24.  นางสาวณัฐชยา นามไพร
 5551751604211 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ดร.ศศิธร โสภารัตน์
  
 16 ก.ย.59    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 25.  นางสาวจารุณี มนปราณีต
 5551751604212 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 
 16 ก.ย.59    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 26.  นางสาวมัณฑนา โพธิจันทร์
 5751755641303 
 รปม.    ประสิทธิผลนโยบายการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะคลองสอง เขตสายไหม  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 22 ส.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ503
 27.  นางสาวสุจินดา เกรียงสมุทร
 5751755641308 
 รปม.    รูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 22 ส.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ503
 28.  นางนราวรรณ นคราวงศ์
 5751751604007 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคำ โดยใช้บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 19 ส.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 29.  นางสาวนฤมล เรืองเดช
 5651751604302 
 หลักสูตรฯ    ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 19 ส.ค.59    14.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 30.  นางสาวสิริอร เผ่าพันธ์
 5751751604003 
 หลักสูตรฯ    การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 19 ส.ค.59    10.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29