สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
 5751751607005 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มีต่อการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 2.  นางสาวกัลยา พวงมะลิ
 5751751607013 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบไฮสโคปที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสุเหร่าเขียว ตำบลระหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 30 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 3.  นายทีรกร แตงโสภา
 5851755641001 
 รปม.    การถ่ายโอนมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนจากทัศนะภาพการจัดการ กรณีศึกษาหมู่บ้านมอญ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 4.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 20 มี.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15165 ห้อง 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 5.  นางสาวไพจิตร นาสมฝัน
 5651751604005 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่องศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) นักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล 
 28 ก.พ.61    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 6.  นายนิคม เต็มแก้ว
 5951755641004 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 24 ก.พ.61    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 7.  นางสาวสุภารักษ์ วงศรีชู
 5851755641007 
 รปม.    การพัฒนาบุคลลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61    09.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 8.  นายยุทธพล พิชัยณรงค์
 5581971671207 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 22 ม.ค.61    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 9.  นายอรุณรักษ์ ตันพานิช
 5771971671001 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 12 ม.ค.61    13.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 10.  นางสาวฐาปนี แก้วกลัด
 5751754651303 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการบริโภคทุเรียนที่ปลูกด้วยวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 24 ธ.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 11.  นายกฤตภัค ทองเปี่ยม
 5851754651301 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬา เอซิคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 24 ธ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 12.  นายวิมาน กะริอุณะ
 5581971631002 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 24 ธ.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 13.  นายนภนัย อิ่มสมัย
 5770195635003 
 ปริญญาเอก    โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุการบอกต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 7 ธ.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 14.  นางสาวเพ็ญนภา บูลย์ประมุข
 5851751607003 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยอิงสถานที่ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร  ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 25 พ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 15.  นางสาวเบ็ญจมาศ มูลลีขิต
 5751751607007 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางเกร็ด  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 22 พ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 16.  นางสาวศศิวิมล ขัดมูล
 5751751607004 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลธนาทิพย์ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
  
 22 พ.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 17.  นางสาวลัดดาวัลย์ จันสี
 5851753621002 
 สิ่งแวดล้อมฯ    ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่มีผลต่อการควบคุมจำนวนหนอนศัตรูผักคะน้า  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
  
 8 พ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง 925 อาคาร 9
 18.  พันเอกศรายุทธ บุญจือ
 5581971607001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับหมูบ้านชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 19 ต.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 19.  นางสาวณตวรรณ วีระพันธ์
 5671971673001 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การบริการของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า 
 7 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 20.  นางสาววรรณรักษ์ หนูเพชร
 5781971673002 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต 
 7 ต.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 21.  นางสาวณัฏฐพัชร เกาะกายสิทธิ์
 5751754651005 
 บริหารธุรกิจ    อิทธิพลทางการตลาดต่อการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 30 ก.ย.60    14.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 22.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 28 ก.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 23.  นายรชต บุณยะยุต
 5580197630001 
 ปริญญาเอก      ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
 ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ 
 22 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 24.  นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
 5851754651202 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำพริกบ้านตาลเดี่ยวของผู้บริโภค เขตมีนบุรี  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 21 ก.ย.60    11.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 25.  นายธวัชชัย สืบไทย
 5851753621001 
 สิ่งแวดล้อมฯ    การจัดการขยะมูลฝอยในโรงซ่อมอากาศยาน  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
  
 21 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง 925 อาคาร 9
 26.  นางชุติปภา ทะสะภาค
 5951755641001 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 17 ก.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 27.  นางสาวกัญญาภัค เลาหนิมิต
 5951755641003 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.พัลยมน สินหนัง 
 16 ก.ย.60    16.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 28.  นางสาวอรพรรณ ทาทอง
 5851755641209 
 รปม.    รูปแบบการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 16 ก.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 29.  นางสาวญาฐิติมญช์ สิมพา
 5951755641002 
 รปม.    การจัดการมลพิษทางน้ำในคลองท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 
 16 ก.ย.60    14.30 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
 30.  นางสาวจุฑาทิพย์ พงศ์พิทักษ์
 5851754651201 
 บริหารธุรกิจ    ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 31 ส.ค.60    11.00 น.
 ห้อง พ503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31