สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวจุฑาธิป เกิดช้าง
 5651751607228 
 การจัดการปฐมวัย    กิจกรรมโยคะที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 12 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 2.  นางสาวปัทมา โตฉวี
 5651751607220 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 
 12 ต.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165
 3.  นายรชต บุณยะยุต
 5580197630001 
 ปริญญาเอก      ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
 ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ 
 11 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 4.  นางสาวปภาวรินท์ มีรัตน์
 5651751607219 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการปั้นที่มีต่อทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยอายุ ๔ - ๕ ปี โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 9 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15161
 5.  นางสาวปีญพร ชุ่มคุณ
 5651751607231 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอน SPARPS ของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 9 ต.ค.61    14.30 น.
 ห้อง 15161
 6.  นางสาวพัชรินทร์ อินทวงษ์
 5651751607205 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองม่วง  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.เชวง ซ้อนบุญ 
 9 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 7.  นางสาวกนกธร แก้วแหวน
 5651751607212 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ (Pro-active Learning) ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
  
 9 ต.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15161
 8.  นายยุทธพล พิชัยณรงค์
 5581971671207 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 9 ต.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15165
 9.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 8 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165
 10.  พันเอกศรายุทธ บุญจือ
 5581971607001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับหมูบ้านชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 8 ต.ค.61    15.00 น.
 ห้อง 15161
 11.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 7 ต.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15163
 12.  นางสาวญาฐิติมญช์ สิมพา
 5951755641002 
 รปม.    การจัดการมลพิษทางน้ำในคลองท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 
 7 ต.ค.61    08.30 น.
 ห้อง 15161
 13.  นางชุติปภา ทะสะภาค
 5951755641001 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61    14.30 น.
 ห้อง 15161
 14.  นางสาวสุภาวดี ผิวคำ
 5851755641008 
 รปม.    แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต สน.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61    09.30 น.
 ห้อง 15161
 15.  นายนิคม เต็มแก้ว
 5951755641004 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15161
 16.  นายอนุชิต กลับประสิทธิ์
 5581971671209 
 ปริญญาเอก    การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการจัดการเทคโนโลยีการผลิตปลาแดดเดียว  ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 ดร.ประสูติ สิทธิสรวง 
 5 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 17.  นายวิมาน กะริอุณะ
 5581971631002 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 5 ต.ค.61    14.00 น.
 ห้อง 15165
 18.  นางสาวสุทธิดา การะเวก
 5581971671204 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาเนื้อดินผสมสำเร็จรูปจากดินตะกอนน้ำประปาสำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา  ผศ.ดร.ศศิธร คนทน
 ผศ. ดร.อนันตกุล อินทรผดุง 
 4 ต.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15161
 19.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ซารัมย์
 5851751602210 
 บริหารการศึกษา    ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 30 ก.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 20.  นางสาวจิราภา อินทร์ผดุง
 5851751602204 
 บริหารการศึกษา    วามพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 30 ก.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15161
 21.  นางสาวจีราวัฒน์ สว่างกลับ
 5851751602211 
 บริหารการศึกษา    ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 30 ก.ย.61    10.30 น.
 ห้อง 15161
 22.  นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
 5651751607203 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของพัฒนาการทางสัมคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี จังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 31 ส.ค.61    09.30 น.
 ห้อง 15165
 23.  นางสาวกรวรรณ นวลน้อม
 5651755641214 
 รปม.    ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ กรณีศึกษาการจ้างเหมาบริษัทเอกชนของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 24.  นางสาวบงกช แก้วไพรำ
 5751755641012 
 รปม.    การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยทุนทางสังคมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61    9.00 น.
 ห้อง 15165
 25.  นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
 5651751607230 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการเล่มเกม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย) จังหวัดชลบุรี  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61    08.30 น.
 ห้อง 15165
 26.  นางพภัสรัชต์ ดียิ่ง
 5651751607216 
 การจัดการปฐมวัย    การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 27.  นางศิริทร กุลจันทร์ศรี
 5751751607001 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีผลต่อความสามารถด้านการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กสองภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 3 ก.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165
 28.  นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
 5851754651202 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำพริกบ้านตาลเดี่ยวของผู้บริโภค เขตมีนบุรี  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 10 มิ.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15165
 29.  นางสาวรุ่งทิวา พิกุลทอง
 5651755641002 
 รปม.    การบริหารจัดการการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเปรียบเทียบของบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 10 มิ.ย.61    10.00 น.
 ห้อง 15165
 30.  MissYAN HAN
 5751754651202 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 8 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44