สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
 5651751607203 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของพัฒนาการทางสัมคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี จังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 31 ส.ค.61    09.30 น.
 ห้อง 15165
 2.  นางสาวกรวรรณ นวลน้อม
 5651755641214 
 รปม.    ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ กรณีศึกษาการจ้างเหมาบริษัทเอกชนของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 3.  นางสาวบงกช แก้วไพรำ
 5751755641012 
 รปม.    การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยทุนทางสังคมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61    9.00 น.
 ห้อง 15165
 4.  นางศิริทร กุลจันทร์ศรี
 5751751607001 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีผลต่อความสามารถด้านการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กสองภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 3 ก.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165
 5.  นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
 5651751607230 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการเล่มเกม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย) จังหวัดชลบุรี  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61    08.30 น.
 ห้อง 15165
 6.  นางพภัสรัชต์ ดียิ่ง
 5651751607216 
 การจัดการปฐมวัย    การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 7.  นางสาวรุ่งทิวา พิกุลทอง
 5651755641002 
 รปม.    การบริหารจัดการการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเปรียบเทียบของบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 10 มิ.ย.61    10.00 น.
 ห้อง 15165
 8.  นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
 5851754651202 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำพริกบ้านตาลเดี่ยวของผู้บริโภค เขตมีนบุรี  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 10 มิ.ย.61    09.00 น.
 ห้อง 15165
 9.  MissYAN HAN
 5751754651202 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 8 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
 10.  MissLEI LI
 5751754651006 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแสดงของนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษา คณะทิฟฟานี่ในพัทยาประเทศไทย  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 8 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
 11.  นางสาวไพจิตร นาสมฝัน
 5651751604005 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่องศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) นักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล 
 4 มิ.ย.61    13.00 น.
 ห้อง 15165
 12.  เรืออากาศโทวัฒนา เดชแก้ว
 5651755641009 
 รปม.    การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ในหน่วยงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรณีศึกษากองโรงงานสรรพาวุธ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
 13.  นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์
 5651755641010 
 รปม.    การพัฒนารูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
 14.  สิบตำรวจโทหญิงอุบล เงินเมือง
 5651755641014 
 รปม.    ผลสัมฤทธิ์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ สำนักงานศาลปกครอง : กรณีศึกษา ส่วนสนับสนุนงานคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองกลาง  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 มิ.ย.61
 ห้อง 15165
 15.  นางสาวมณีรัตน์ หงษ์โสภา
 5751751603205 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 30 พ.ค.61    14.30 น.
 
 16.  นายพรวิวัฒน์ วิหคทอง
 5751751603206 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการสอนทำโครงงานคณิตศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 30 พ.ค.61    13.00 น.
 
 17.  นางสาวเดียร์ทิพย์ สรวงโท
 5751751603204 
 คณิตศาสตรฯ    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ เพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 30 พ.ค.61    16.00 น.
 
 18.  นายชัยยุทธ อนุวรรณ
 5851751602301 
 บริหารการศึกษา    ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์ 
 9 พ.ค.61    9.30 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 19.  นายธนานุพงษ์ มีมา
 5851755641203 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 พ.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 20.  นางสุภาพร ทองใหญ่
 5851755641201 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ค.61    15.30 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 21.  นางสาวรัตน์ดาภรณ์ สัจจาสังข์
 5651755641017 
 รปม.    การกำกับติดตามการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มบูรพา  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 7 พ.ค.61    9.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 22.  นางสาวรัชดา พุทธรัตน์
 5851755641208 
 รปม.    รูปแบบการบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ค.61    14.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 23.  พันเอกณัฏฐพล สุขวงศ์
 5651755641019 
 รปม.    การพัฒนาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
 7 พ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 24.  นางสาวกชพรรณ มลิวัลย์
 5851754651009 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  ผศ.สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
 8 เม.ย.61    10.00 น.
 ห้อง 15161 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 25.  นางนงนุช นกสี
 5651751607207 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM สู่โครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม 
 30 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 26.  นางสาวโยษิตา เทพศิริ
 5651751607204 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมภาษาตามแนวคิดวิธีธรรมชาติของแครชเชน (Natural Approach by Krashen) ที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ปิยะดา จุลวรรณา 
 27 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 27.  นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
 5651751607227 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR) ที่มีต่อความสามารถในการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ปิยะดา จุลวรรณา 
 27 มี.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 28.  นางสาวจารุวรรณ บุญสู
 5651751607202 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร 
 27 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 29.  สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์หอม
 5751755641306 
 รปม.    ประสิทธิผลของนโยบายหมู่บ้านศีล 5 กรณีศึกษาของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 25 ก.พ.61    09.00 น.
 ห้อง พ503
 30.  นายวิชาญ หมื่นแทน
 5751754651008 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเสริมในโรงเรียนกวดวิชาเซนต์จอร์จ  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 24 ก.พ.61    12.00 น.
 ห้อง พ503
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43