สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวกชพรรณ มลิวัลย์
 5851754651009 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  ผศ.สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
 8 เม.ย.61    10.00 น.
 ห้อง 15161 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 2.  นางนงนุช นกสี
 5651751607207 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM สู่โครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม 
 30 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 3.  นางสาวจารุวรรณ บุญสู
 5651751607202 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร 
 27 มี.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 4.  นางสาวโยษิตา เทพศิริ
 5651751607204 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมภาษาตามแนวคิดวิธีธรรมชาติของแครชเชน (Natural Approach by Krashen) ที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ปิยะดา จุลวรรณา 
 27 มี.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 5.  นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
 5651751607227 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอนภาษาแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response : TPR) ที่มีต่อความสามารถในการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 ดร.ปิยะดา จุลวรรณา 
 27 มี.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 6.  สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์หอม
 5751755641306 
 รปม.    ประสิทธิผลของนโยบายหมู่บ้านศีล 5 กรณีศึกษาของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 25 ก.พ.61    09.00 น.
 ห้อง พ503
 7.  นายวิชาญ หมื่นแทน
 5751754651008 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเสริมในโรงเรียนกวดวิชาเซนต์จอร์จ  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 24 ก.พ.61    12.00 น.
 ห้อง พ503
 8.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.    การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61    08.30 น.
 ห้อง พ503
 9.  นางสาววิไลวรรณ วนไทยสงค์
 5851754651003 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 22 ก.พ.61    13.00 น.
 ห้อง พ503
 10.  นางสาวพัณณิตา คงคุ้ม
 5551754651207 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนนทบุรี  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 22 ก.พ.61    13.30 น.
 ห้อง พ503
 11.  นางสาวณัฏฐพัชร เกาะกายสิทธิ์
 5751754651005 
 บริหารธุรกิจ    อิทธิพลทางการตลาดต่อการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 19 ก.พ.61    12.00 น.
 ห้อง พ503
 12.  นางสาวสุทธิชา บุตะเคียน
 5851751602203 
 บริหารการศึกษา    แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 19 ก.พ.61    10.00 น.
 ห้อง พ503
 13.  นางสาวอำพร ชูนอก
 5851751602202 
 บริหารการศึกษา    การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 2  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 19 ก.พ.61    09.00 น.
 ห้อง พ503
 14.  นางอังสนา บุณยเกตุ
 5551755641318 
 รปม.    การบริหารงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 15 ก.พ.61    10.00 น.
 ห้อง พ503
 15.  นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
 5551755641312 
 รปม.    การบริหารจัดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
 ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ 
 15 ก.พ.61    08.30 น.
 ห้อง พ503
 16.  นายอนุวัฒน์ ธัมมะปาละ
 5851751602005 
 บริหารการศึกษา    ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 12 ก.พ.61    09.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นางสาวจุฑาทิพย์ พงศ์พิทักษ์
 5851754651201 
 บริหารธุรกิจ    ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 29 ม.ค.61    11.00 น.
 ห้อง พ503
 18.  นางสาวพัชรมณฑ์ ลิ้มเสรี
 5851754651203 
 บริหารธุรกิจ    การรับรู้ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารคลีนของลูกค้าในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 29 ม.ค.61    12.00 น.
 ห้อง พ503
 19.  นายชินวัฒน์ ไตรวงศ์
 5651751604001 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 29 ม.ค.61    13.00 น.
 ห้อง พ503
 20.  นางสาวกฤติศิริณย์ ภักดิ์พูลเสม
 5551754651208 
 บริหารธุรกิจ      ดร.บัณฑิต ประสานตรี
 ดร.สุรางค์รัตน์ แสงศรี 
 25 ม.ค.61    10.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นางสาวกมณรัตน์ บุญรอด
 5651753621004 
 สิ่งแวดล้อมฯ    การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของเห็ดป่าในบริเวณเขาพลวง  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
 รศ.ดร.ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ 
 19 ม.ค.61    13.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นายธนาคาร บุญฤทธิ์
 5851754651004 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยในการเลือกกองทุนในกองทุนรวมของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 18 ม.ค.61    09.00 น.
 ห้อง พ503
 23.  นางฐานิดา เถื่อนชำนาญ
 5851751602205 
 บริหารการศึกษา    ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 10 ม.ค.61    13.00 น.
 ห้อง พ503
 24.  นางสาวกณิกนันท์ สุดยินดี
 5851751602003 
 บริหารการศึกษา    สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 10 ม.ค.61    10.00 น.
 ห้อง พ503
 25.  นายผจญ งามมานะ
 5851751602007 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาสภาพการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนอิสลามสันติชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 10 ม.ค.61    14.30 น.
 ห้อง พ503
 26.  นายไกรพล รัตนมุณี
 5851754651001 
 บริหารธุรกิจ    ขีดความสามารถที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 14 ธ.ค.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 27.  นายมานิตย์ หมัดซาและ
 5551751602218 
 บริหารการศึกษา    ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 8 ธ.ค.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 28.  นางสาวบูรณิน อภิวันท์สิริวัฒน์
 5651751607218 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา เรื่องเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 29.  นางอุทัยวรรณ ทองเอม
 5651751607222 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องขนมไทยที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนหงสประภาประสิทธิ์  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    11.00 น.
 ห้อง พ503
 30.  นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
 5651751607225 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐม โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43