สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางศิริกัญญา วรวุฒิ ณ อยุธยา
 5751751604002 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวอริยสัจ ๔  ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร
 รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 
 6 ต.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 2.  นางสาวธัญญ์นิธิ จันทร์อำไพ
 5651751604303 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการทำเบเกอรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ต.ค.60    8.30 น.
 ห้อง พ503
 3.  นางสาวณัฐธยาน์ พฤษชัยนิมมิต
 5751754651305 
 บริหารธุรกิจ    คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของบริษัทกรณีศึกษา  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ต.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 4.  เรืออากาศตรีธนกฤต เกษมสันต์
 5851751602207 
 บริหารการศึกษา    คุณลักษณะผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 2 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม
 5851755641005 
 รปม.    รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    16.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางสาวอมร ล้อมวงศ์
 5851755641206 
 รปม.    แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 7.  นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์ บัวเผื่อน
 5851755641302 
 รปม.    รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 8.  นางสาวชุลีกร สีซาแอน
 5851755641006 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60    14.30 น.
 ห้อง พ503
 9.  นางจรูญ ฟูเทพ
 5851755641303 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 10.  นางสาวปุณยนุช ศรีวงษ์
 5551755641209 
 รปม.    แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 16 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 11.  นายภูริชาติ พรหมเต็ม
 5470195635001 
 ปริญญาเอก    การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 14 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ501
 12.  นางนัจกร สถานทรัพย์
 5550173606005 
 ภาษาอังกฤษ    การใช้ภาพยนต์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมการแต่งงาน ของเจ้าของภาษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กรุงเทพมหานคร  ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
  
 8 ก.ย.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 13.  นางสาววิราภรณ์ พึ่งพิศ
 5470195635007 
 ปริญญาเอก    สมรรถนะและความยั่งยืนขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ขยะรีไซเคิล กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ501
 14.  นางสาวธนพร หอมละออ
 5470195635003 
 ปริญญาเอก    อิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลประกอบการทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ501
 15.  นางสาวชัชชนก เตชะวณิช
 5470195635006 
 ปริญญาเอก    บุพปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 7 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ501
 16.  นางสาวอัณณ์ญาดา จำนงชอบ
 5550173606003 
 ภาษาอังกฤษ    การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานปัฏิบัติงานหน้าเคาเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
  
 31 ส.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นายบรรจบ จึงสมานุกูล
 5851754651002 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 24 ส.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 18.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ503
 19.  นางพรรณี อุ่นละม้าย
 5751751603301 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 8 ส.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 20.  นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ
 5751751603302 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกฝนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอด้วยภาพจำลองแบบแท่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านทับร้าง ปีการศึกษา 2559  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 8 ส.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  สิบตำรวจตรีหญิงกานต์พิชชา ดาวงษ์
 5651755641006 
 รปม.    พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยของนักศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 ส.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นายวินัย โรจน์เจียง
 5651751602216 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 31 ก.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 23.  นางสาวอชิรญา เพียสังกะ
 5550173606001 
 ภาษาอังกฤษ    การสำรวจความจำเป็นและปัญหาในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน  ผศ.พานิช บัวสำอางค์
  
 29 ก.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 24.  นายไตรเทพ รัตนาจารย์
 5751755641310 
 รปม.    การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาเรื่องปลาร้า ชุมชนศาลาแดง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 ก.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 25.  นางสาวเตือนใจ ผางคำ
 5651751607217 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-Q-I-N ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 
 28 มิ.ย.60    13.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 26.  นางสาวประกายมาส ศิริเงิน
 5651751607226 
 การจัดการปฐมวัย    การพัมนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60    08.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 27.  นายพิชิต สุขสี
 5651751607223 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 28.  นางสาวเพ็ญจันทร์ บุพศิริ
 5651751607232 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 28 มิ.ย.60    15.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 29.  นางสาวจินตนา จันทร์เพ็ญ
 5751754651304 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำส้มตำสำเร็จรูป ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 30.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41