สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ
 5851751602006 
 บริหารการศึกษา    ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 15 พ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 2.  นางเฉลิมพร ติยะกว้าง
 5851751602010 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า - ตาคลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 15 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 3.  พระครูอาทรวุฒิคุณ -
 5651755641016 
 รปม.    การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา : วัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 28 เม.ย.60    08.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 4.  นายปณิธาน ดีวาส
 5751751602208 
 บริหารการศึกษา    สภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเสริมทักษะ กรุงเทพมหานคร  ดร.สุพจน์ พันธนียะ
  
 20 มี.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางสาวพิมพ์พิมล คงจินดา
 5450171602302 
 บริหารการศึกษา    สภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ดร.ประพนธ์ หลีสิน 
 20 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางสาวมนัสยา แรกคำนวน
 5470195635008 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยภาครัฐ : กรณีศึกษา สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สปภ.อผศ.)  ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา
 พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง 
 17 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ501
 7.  นางสาวสิริกานต์ รอดบุญรมย์
 5551755641317 
 รปม.    บทบาทการมีส่วนร่วมการบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 26 ก.พ.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 8.  นายอัครเดช รัตนวิไล
 5551755641323 
 รปม.    แนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการคนเก่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 26 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 9.  นางสาวอรุณรัตน์ สำลีด่านกลาง
 5651751604308 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 
 23 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 10.  นางสุพรรณี แพสอาด
 5651751604307 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ด้วยารจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 
 23 ก.พ.60    08.00 น.
 ห้อง พ503
 11.  ดาบตำรวจสมานชัย หล้าบ้านโพน
 5470193607004 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายอดน กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 23 ก.พ.60    13.30 น.
 ห้อง พ501
 12.  นางจันทร์จิรา แดงฉาน
 5651751604002 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่งด้วยโครงงานตามแนวทฤษฎี Constructionism  ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 13.  นายชัยเดช นาคสะอาด
 5581971631003 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นไทยตามแนวทางกระบวนการรับรู้ทางภาษาต่อการเรียนในระบบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ 
 22 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 14.  นางสาวชุติมา สังคะหะ
 5470195635009 
 ปริญญาเอก    ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหารวุตถุดิบต่อการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแลสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสหกรรมอาหารขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต 
 25 พ.ย.59    13.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาการจัดการ
 15.  นายบุญทอง โอภาโส
 5751754651003 
 บริหารธุรกิจ    การรับรู้และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED) ของประชากร เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 18 พ.ย.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 16.  นางนงลักษณ์ ผลโคกสูง
 5751754651001 
 บริหารธุรกิจ    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 14 พ.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นางสุพิชญ์ชญา เยี่ยงวิญญู
 5551751604207 
 หลักสูตรฯ    ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่สงบสุขและการบริโภคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนวัดคลองชัน  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 
 9 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ503
 18.  นายนพชัย บุณยทรรศนีย์
 5751755641207 
 รปม.    การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 3 ต.ค.59    8.30 น.
 ห้อง พ503
 19.  นางสาวจันทนา คำประกอบ
 5651755641307 
 รปม.    บทบาทผู้นำในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ผู้นำสตรีของชุมชนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    8.00 น.
 ห้อง พ501
 20.  นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
 5651755641304 
 รปม.    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกระเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ501
 21.  นางสาวภัทราวรรณ ขุนทอง
 5651755641306 
 รปม.    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    9.00 น.
 ห้อง พ501
 22.  นายรุ่งโรจน์ อ่อนนุ่ม
 5651755641018 
 รปม.    การเตรียมความพร้อมบุคลากรช่างรังวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ501
 23.  พันจ่าอากาศเอกสถาพร โสภาศรี
 5751755641204 
 รปม.    การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของชุมชนศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 ต.ค.59    11.00 น.
 ห้อง พ501
 24.  นางสาวณัฏฐณิชชา เขมโสภณธเนษฐ์
 5651755641310 
 รปม.    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ501
 25.  นางงามพิศ อ้อยแดง
 5651755641007 
 รปม.    บทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
 ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ 
 1 ต.ค.59    8.00 น.
 ห้อง พ501
 26.  นางสาวศุภาพิชญ์ พรมจันทร์
 5751755641208 
 รปม.    การจัดการเพื่อการอนุรักษ์น้ำของชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 1 ต.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ501
 27.  นางสาวเสาวรส ศรีสุข
 5551755641304 
 รปม.    การนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปปฏิบัติ  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา 
 1 ต.ค.59    9.30 น.
 ห้อง พ501
 28.  จ่าสิบตำรวจรัฐติพล เรืองแสน
 5751755641206 
 รปม.    การพัฒนาชุมชนด้วยผู้นำของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 1 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ501
 29.  นางนภัสสร พลเทพ
 5551755641303 
 รปม.    การบริหารโครงการให้สอดคล้องและครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา 
 1 ต.ค.59    11.00 น.
 ห้อง พ501
 30.  นางสาววิไลลักษณ์ ค่าภู
 5651755641311 
 รปม.    การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองลาวครั่งของบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 ต.ค.59    15.00 น.
 ห้อง พ501
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40