สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  สิบตำรวจตรีหญิงกานต์พิชชา ดาวงษ์
 5651755641006 
 รปม.    พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยของนักศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 ส.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 2.  นายวินัย โรจน์เจียง
 5651751602216 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 31 ก.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 3.  นางสาวอชิรญา เพียสังกะ
 5550173606001 
 ภาษาอังกฤษ    การสำรวจความจำเป็นและปัญหาในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน  ผศ.พานิช บัวสำอางค์
  
 29 ก.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 4.  นายไตรเทพ รัตนาจารย์
 5751755641310 
 รปม.    การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาเรื่องปลาร้า ชุมชนศาลาแดง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 ก.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางสาวเตือนใจ ผางคำ
 5651751607217 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-Q-I-N ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 
 28 มิ.ย.60    13.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 6.  นางสาวประกายมาส ศิริเงิน
 5651751607226 
 การจัดการปฐมวัย    การพัมนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60    08.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 7.  นายพิชิต สุขสี
 5651751607223 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 8.  นางสาวเพ็ญจันทร์ บุพศิริ
 5651751607232 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 28 มิ.ย.60    15.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 9.  นางสาวจินตนา จันทร์เพ็ญ
 5751754651304 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำส้มตำสำเร็จรูป ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60    10.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 10.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 11.  นายสุรเดช นิลคุณ
 5470197630202 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.จรูญ จันแทน 
 19 มิ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ501 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 12.  นายอภิชาติ จำปาน้อย
 5651755641004 
 รปม.    ภาพลักษณ์บริษัทโทรคมนาคมเปรียบเทียบ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 มิ.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 13.  พันจ่าอากาศเอกณรงค์ สิงห์แหลม
 5651755641005 
 รปม.    การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศที่มีประสิทธิภาพ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 มิ.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 14.  นายโกศล วัฒนมะโน
 5751751603203 
 คณิตศาสตรฯ    การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้ภาพจำลองผ่านกระบวนการนำเสนอด้วยเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังห  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 2 มิ.ย.60    9.00 น.
 
 15.  นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
 5551751604206 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะตามกระบวนแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอคนิชัน  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.ไพจิตร สดวกการ 
 29 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 16.  นางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ
 5851751602006 
 บริหารการศึกษา    ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 15 พ.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 17.  นางเฉลิมพร ติยะกว้าง
 5851751602010 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า - ตาคลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 15 พ.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 18.  นางสาวศิริพร ลานทอง
 5550177617016 
 รปม.    การพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 14 พ.ค.60    08.30 น.
 ห้อง พ501 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 19.  พระครูอาทรวุฒิคุณ -
 5651755641016 
 รปม.    การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา : วัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 28 เม.ย.60    08.30 น.
 ห้อง พ503 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒธรรม
 20.  นายปณิธาน ดีวาส
 5751751602208 
 บริหารการศึกษา    สภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเสริมทักษะ กรุงเทพมหานคร  ดร.สุพจน์ พันธนียะ
  
 20 มี.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นางสาวพิมพ์พิมล คงจินดา
 5450171602302 
 บริหารการศึกษา    สภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ดร.ประพนธ์ หลีสิน 
 20 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 22.  นางสาวมนัสยา แรกคำนวน
 5470195635008 
 ปริญญาเอก    การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยภาครัฐ : กรณีศึกษา สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สปภ.อผศ.)  ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา
 พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง 
 17 มี.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ501
 23.  นางสาวสิริกานต์ รอดบุญรมย์
 5551755641317 
 รปม.    บทบาทการมีส่วนร่วมการบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 26 ก.พ.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 24.  นายอัครเดช รัตนวิไล
 5551755641323 
 รปม.    แนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการคนเก่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว์  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 26 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 25.  นางสาวอรุณรัตน์ สำลีด่านกลาง
 5651751604308 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 
 23 ก.พ.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 26.  นางสุพรรณี แพสอาด
 5651751604307 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ด้วยารจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
 ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 
 23 ก.พ.60    08.00 น.
 ห้อง พ503
 27.  ดาบตำรวจสมานชัย หล้าบ้านโพน
 5470193607004 
 ปริญญาเอก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายอดน กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 23 ก.พ.60    13.30 น.
 ห้อง พ501
 28.  นางจันทร์จิรา แดงฉาน
 5651751604002 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่งด้วยโครงงานตามแนวทฤษฎี Constructionism  ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 29.  นายชัยเดช นาคสะอาด
 5581971631003 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นไทยตามแนวทางกระบวนการรับรู้ทางภาษาต่อการเรียนในระบบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ 
 22 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 30.  นางสาวชุติมา สังคะหะ
 5470195635009 
 ปริญญาเอก    ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหารวุตถุดิบต่อการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแลสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสหกรรมอาหารขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต 
 25 พ.ย.59    13.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41