สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นายไกรพล รัตนมุณี
 5851754651001 
 บริหารธุรกิจ    ขีดความสามารถที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 14 ธ.ค.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 2.  นายมานิตย์ หมัดซาและ
 5551751602218 
 บริหารการศึกษา    ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 8 ธ.ค.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 3.  นางสาวบูรณิน อภิวันท์สิริวัฒน์
 5651751607218 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา เรื่องเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 4.  นางอุทัยวรรณ ทองเอม
 5651751607222 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องขนมไทยที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนหงสประภาประสิทธิ์  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    11.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
 5651751607225 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐม โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางศิริกัญญา วรวุฒิ ณ อยุธยา
 5751751604002 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวอริยสัจ ๔  ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร
 รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 
 6 ต.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 7.  นางสาวธัญญ์นิธิ จันทร์อำไพ
 5651751604303 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการทำเบเกอรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ต.ค.60    8.30 น.
 ห้อง พ503
 8.  นายนันทพงศ์ ปุณขันธ์
 5470198630002 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 5 ต.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ501
 9.  นายสมพร เหลาฉลาด
 5470198630001 
 ปริญญาเอก    ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 5 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ501
 10.  นางสาวณัฐธยาน์ พฤษชัยนิมมิต
 5751754651305 
 บริหารธุรกิจ    คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของบริษัทกรณีศึกษา  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ต.ค.60    10.00 น.
 ห้อง พ503
 11.  นางสาวนราภรณ์ บุญชื่น
 5851751602212 
 บริหารการศึกษา    สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 2 ต.ค.60    14.30 น.
 ห้อง พ503
 12.  นางสาวศุภานันท์ บุญชิต
 5851751602206 
 บริหารการศึกษา    การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรียนการเคหะท่าทราย สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 2 ต.ค.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 13.  เรืออากาศตรีธนกฤต เกษมสันต์
 5851751602207 
 บริหารการศึกษา    คุณลักษณะผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 2 ต.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 14.  นางสาวพิมพรรณ คำปา
 5851751602209 
 บริหารการศึกษา    ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนในอำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 2 ต.ค.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 15.  นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม
 5851755641005 
 รปม.    รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    16.00 น.
 ห้อง พ503
 16.  นางสาวอมร ล้อมวงศ์
 5851755641206 
 รปม.    แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 17.  นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์ บัวเผื่อน
 5851755641302 
 รปม.    รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ503
 18.  นางสาวชุลีกร สีซาแอน
 5851755641006 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60    14.30 น.
 ห้อง พ503
 19.  นางจรูญ ฟูเทพ
 5851755641303 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 20.  นางสาวปุณยนุช ศรีวงษ์
 5551755641209 
 รปม.    แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 16 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นายภูริชาติ พรหมเต็ม
 5470195635001 
 ปริญญาเอก    การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 14 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ501
 22.  นางนัจกร สถานทรัพย์
 5550173606005 
 ภาษาอังกฤษ    การใช้ภาพยนต์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมการแต่งงาน ของเจ้าของภาษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กรุงเทพมหานคร  ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
  
 8 ก.ย.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
 23.  นางสาววิราภรณ์ พึ่งพิศ
 5470195635007 
 ปริญญาเอก    สมรรถนะและความยั่งยืนขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ขยะรีไซเคิล กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60    13.00 น.
 ห้อง พ501
 24.  นางสาวธนพร หอมละออ
 5470195635003 
 ปริญญาเอก    อิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลประกอบการทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60    10.30 น.
 ห้อง พ501
 25.  นางสาวชัชชนก เตชะวณิช
 5470195635006 
 ปริญญาเอก    บุพปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 7 ก.ย.60    9.00 น.
 ห้อง พ501
 26.  นางสาวอัณณ์ญาดา จำนงชอบ
 5550173606003 
 ภาษาอังกฤษ    การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานปัฏิบัติงานหน้าเคาเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
  
 31 ส.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 27.  นายบรรจบ จึงสมานุกูล
 5851754651002 
 บริหารธุรกิจ    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 24 ส.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 28.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60    15.00 น.
 ห้อง พ503
 29.  นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ
 5751751603302 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกฝนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอด้วยภาพจำลองแบบแท่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านทับร้าง ปีการศึกษา 2559  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 8 ส.ค.60    13.00 น.
 ห้อง พ503
 30.  นางพรรณี อุ่นละม้าย
 5751751603301 
 คณิตศาสตรฯ    การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 8 ส.ค.60    14.00 น.
 ห้อง พ503
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42