สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางจันทร์จิรา แดงฉาน
 5651751604002 
 หลักสูตรฯ    การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่งด้วยโครงงานตามแนวทฤษฎี Constructionism  ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ม.ค.60    09.00 น.
 ห้อง พ503
 2.  นายชัยเดช นาคสะอาด
 5581971631003 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นไทยตามแนวทางกระบวนการรับรู้ทางภาษาต่อการเรียนในระบบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ 
 22 ธ.ค.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 3.  นางสาวชุติมา สังคะหะ
 5470195635009 
 ปริญญาเอก    ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหารวุตถุดิบต่อการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแลสมรรถนะโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสหกรรมอาหารขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต 
 25 พ.ย.59    13.30 น.
 ห้อง ประชุมคณะวิทยาการจัดการ
 4.  นายบุญทอง โอภาโส
 5751754651003 
 บริหารธุรกิจ    การรับรู้และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดี (LED) ของประชากร เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 18 พ.ย.59    10.00 น.
 ห้อง พ503
 5.  นางนงลักษณ์ ผลโคกสูง
 5751754651001 
 บริหารธุรกิจ    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 14 พ.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 6.  นางสุพิชญ์ชญา เยี่ยงวิญญู
 5551751604207 
 หลักสูตรฯ    ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่สงบสุขและการบริโภคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนวัดคลองชัน  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข 
 9 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ503
 7.  นายนพชัย บุณยทรรศนีย์
 5751755641207 
 รปม.    การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 3 ต.ค.59    8.30 น.
 ห้อง พ503
 8.  นางสาวจันทนา คำประกอบ
 5651755641307 
 รปม.    บทบาทผู้นำในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ผู้นำสตรีของชุมชนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    8.00 น.
 ห้อง พ501
 9.  นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
 5651755641304 
 รปม.    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกระเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ501
 10.  พันจ่าอากาศเอกสถาพร โสภาศรี
 5751755641204 
 รปม.    การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของชุมชนศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 ต.ค.59    11.00 น.
 ห้อง พ501
 11.  นางสาวภัทราวรรณ ขุนทอง
 5651755641306 
 รปม.    การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    9.00 น.
 ห้อง พ501
 12.  นางสาวณัฏฐณิชชา เขมโสภณธเนษฐ์
 5651755641310 
 รปม.    ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ501
 13.  นายรุ่งโรจน์ อ่อนนุ่ม
 5651755641018 
 รปม.    การเตรียมความพร้อมบุคลากรช่างรังวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 2 ต.ค.59    10.00 น.
 ห้อง พ501
 14.  นางสาวเสาวรส ศรีสุข
 5551755641304 
 รปม.    การนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปปฏิบัติ  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา 
 1 ต.ค.59    9.30 น.
 ห้อง พ501
 15.  นางสาววิไลลักษณ์ ค่าภู
 5651755641311 
 รปม.    การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองลาวครั่งของบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 ต.ค.59    15.00 น.
 ห้อง พ501
 16.  นางนภัสสร พลเทพ
 5551755641303 
 รปม.    การบริหารโครงการให้สอดคล้องและครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา 
 1 ต.ค.59    11.00 น.
 ห้อง พ501
 17.  นางงามพิศ อ้อยแดง
 5651755641007 
 รปม.    บทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
 ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ 
 1 ต.ค.59    8.00 น.
 ห้อง พ501
 18.  นางสาวศุภาพิชญ์ พรมจันทร์
 5751755641208 
 รปม.    การจัดการเพื่อการอนุรักษ์น้ำของชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 1 ต.ค.59    13.00 น.
 ห้อง พ501
 19.  จ่าสิบตำรวจรัฐติพล เรืองแสน
 5751755641206 
 รปม.    การพัฒนาชุมชนด้วยผู้นำของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 1 ต.ค.59    14.00 น.
 ห้อง พ501
 20.  นางสาวจิตรกัญญา กะตะศิลา
 5450175628001 
 บริหารธุรกิจ    ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริการของศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขารามอินทรา  ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 30 ก.ย.59    13.00 น.
 ห้อง พ503
 21.  นางสุบัน บัวขาว
 5470195635004 
 ปริญญาเอก    รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
 ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ 
 30 ก.ย.59    13.30 น.
 ห้อง บรรยาย1 ชั้น15/1อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 22.  นายวิทยา มีกังวาล
 5551754651205 
 บริหารธุรกิจ    ความพึงพอใจที่มีหลังการใช้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ ร้าน POP CARWASH เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 30 ก.ย.59    10.00 น.
 ห้อง พ501
 23.  นางสาวลินดา เนื่องนวม
 5751751602308 
 บริหารการศึกษา    สภาพการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 27 ก.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ501
 24.  นางสาวอารยา มั่นศักดิ์
 5751751602303 
 บริหารการศึกษา    ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 27 ก.ย.59    13.00 น.
 ห้อง พ501
 25.  นางสาวนฤมล ไชยราช
 5751751602309 
 บริหารการศึกษา    ปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนวัดคลองชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 27 ก.ย.59    11.30 น.
 ห้อง พ501
 26.  นางสาวสุภัชญา ชัยรัตนะเวโรจน์
 5751751602302 
 บริหารการศึกษา    การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมทรสงคราม  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 27 ก.ย.59    14.30 น.
 ห้อง พ501
 27.  นางสาวสุดาลักษณ์ โพธิกุดไสย
 5751751602310 
 บริหารการศึกษา    ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดคลองชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 27 ก.ย.59    10.30 น.
 ห้อง พ501
 28.  นายพีรดนย์ วงศ์จรัสเกษม
 5651751604301 
 หลักสูตรฯ    ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 27 ก.ย.59    09.00 น.
 ห้อง พ503
 29.  นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์
 5450171602029 
 บริหารการศึกษา    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  รศ.เกษม ช่วยพนัง
 ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ 
 27 ก.ย.59    15.30 น.
 ห้อง พ501
 30.  นางสาวกันตนา สว่างศรี
 5751751602312 
 บริหารการศึกษา    ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 26 ก.ย.59    10.30 น.
 ห้อง พ501
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40