สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาสอบ
 1.  นางสาวเบ็ญจมาศ มูลลีขิต
 5751751607007 
 การจัดการปฐมวัย    การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางเกร็ด  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 20 ม.ค.62    10.00 น.
 ห้อง 15161
 2.  นางสาวศศิวิมล ขัดมูล
 5751751607004 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลธนาทิพย์ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
  
 20 ม.ค.62    09.00 น.
 ห้อง 15161
 3.  นายทีรกร แตงโสภา
 5851755641001 
 รปม.    การถ่ายโอนมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนจากทัศนะภาพการจัดการ กรณีศึกษาหมู่บ้านมอญ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 13 ม.ค.62    10.00 น.
 ห้อง 15161
 4.  ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ เคียงประดู่
 5751755641311 
 รปม.    การจัดการชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนมอญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 12 ม.ค.62    10.00 น.
 ห้อง 15161
 5.  นางสาวกัญญาภัค เลาหนิมิต
 5951755641003 
 รปม.    แนวทางการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.พัลยมน สินหนัง 
 12 ม.ค.62    14.30 น.
 ห้อง 15161
 6.  นายธวัชชัย สืบไทย
 5851753621001 
 สิ่งแวดล้อมฯ    การจัดการขยะมูลฝอยในโรงซ่อมอากาศยานกรณีศึกษา: โรงซ่อมอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
  
 27 ธ.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 925
 7.  MissMINMIN ZENG
 5751754651007 
 บริหารธุรกิจ    พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
 24 ธ.ค.61    11.00 น.
 ห้อง 15166
 8.  นายปิติภัทร วัดแก้ว
 5851751602009 
 บริหารการศึกษา    แนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบทวิศึกษาของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 24 ธ.ค.61    10.00 น.
 ห้อง 15165
 9.  นางสาวสุพรรณณิภา สายทองเยิ้น
 5751751607010 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการใช้คำถามที่มีผลต่อทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 18 พ.ย.61    09.00 น.
 
 10.  นางสาวอรินดา เกิดกิจ
 5751751607003 
 การจัดการปฐมวัย    ผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศอาเซียน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 18 พ.ย.61    10.30 น.
 
 11.  นางสาวพุทธรัตน์ คำเพ็ง
 5751751603201 
 คณิตศาสตรฯ    กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 15 พ.ย.61    09.00 น.
 
 12.  นายจักรฤษณ์ วรพงศานนท์
 5751755641307 
 รปม.    การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ของชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 พ.ย.61
 
 13.  นางสาวสุนันทา ชูลม
 5751755641302 
 รปม.    การจัดการเครือข่ายยุวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 พ.ย.61
 
 14.  นางสาวจุฑาธิป เกิดช้าง
 5651751607228 
 การจัดการปฐมวัย    กิจกรรมโยคะที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 12 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15165
 15.  นางสาวปัทมา โตฉวี
 5651751607220 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 
 12 ต.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15165
 16.  นายรชต บุณยะยุต
 5580197630001 
 ปริญญาเอก      ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
 ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ 
 11 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 17.  นางสาวกนกธร แก้วแหวน
 5651751607212 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ (Pro-active Learning) ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
  
 9 ต.ค.61    09.00 น.
 ห้อง 15161
 18.  นางสาวพัชรินทร์ อินทวงษ์
 5651751607205 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองม่วง  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.เชวง ซ้อนบุญ 
 9 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
 19.  นางสาวปีญพร ชุ่มคุณ
 5651751607231 
 การจัดการปฐมวัย    การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอน SPARPS ของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 9 ต.ค.61    14.30 น.
 ห้อง 15161
 20.  นางสาวปภาวรินท์ มีรัตน์
 5651751607219 
 การจัดการปฐมวัย    ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการปั้นที่มีต่อทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยอายุ ๔ - ๕ ปี โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 9 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15161
 21.  นายยุทธพล พิชัยณรงค์
 5581971671207 
 ปริญญาเอก    ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 9 ต.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15165
 22.  พันเอกศรายุทธ บุญจือ
 5581971607001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับหมูบ้านชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 8 ต.ค.61    15.00 น.
 ห้อง 15161
 23.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 8 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15165
 24.  นางชุติปภา ทะสะภาค
 5951755641001 
 รปม.    การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61    14.30 น.
 ห้อง 15161
 25.  นางสาวสุภาวดี ผิวคำ
 5851755641008 
 รปม.    แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต สน.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61    09.30 น.
 ห้อง 15161
 26.  นายนิคม เต็มแก้ว
 5951755641004 
 รปม.    รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 ต.ค.61    10.30 น.
 ห้อง 15161
 27.  นางสาวญาฐิติมญช์ สิมพา
 5951755641002 
 รปม.    การจัดการมลพิษทางน้ำในคลองท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 
 7 ต.ค.61    08.30 น.
 ห้อง 15161
 28.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก    การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 7 ต.ค.61    13.30 น.
 ห้อง 15163
 29.  นายวิมาน กะริอุณะ
 5581971631002 
 ปริญญาเอก    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 5 ต.ค.61    14.00 น.
 ห้อง 15165
 30.  นายอนุชิต กลับประสิทธิ์
 5581971671209 
 ปริญญาเอก    การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการจัดการเทคโนโลยีการผลิตปลาแดดเดียว  ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 ดร.ประสูติ สิทธิสรวง 
 5 ต.ค.61    13.00 น.
 ห้อง 15161
หน้าที่   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44