นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางวราลักษณ์ มโนเย็น
 5251671602006 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโครงการสอนสองภาษา(Bilingual Program)ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเ็ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ดร.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล
  
 15 ธ.ค.53  2357
 2.  นางเพ็ชรลดา สังข์ประเสริฐ
 5251671602023 
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอ็นเอ็ฒบี-มินีแบไทย จำกัด  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
 ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก 
 16 ธ.ค.53  2356
 3.  นางลักขณา อัฐนาค
 5151471604020 
 หลักสูตรฯ
 ( IS ) 
   การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
  
 21 ธ.ค.53  2351
 4.  นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ
 5150171620008 
 เทคโน สื่อสารฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ดร.บุญเรือง เนียมหอม
  
 4 ต.ค.56  1334
 5.  นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
 5251671604024 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 26 พ.ค.57  1100
 6.  นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
 5251671604028 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคทีจีทีสำหรับนักเรียนคละชั้น ป.๔-๖เรื่องโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดร.สุพจน์ พันธนียะ
 ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล 
 27 พ.ค.57  1099
 7.  นางสาวธัญญารักษ์ มั่นประสิทธิ์
 5250175628015 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   คุณภาพการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ม.ค.58  875
 8.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  544
 9.  ดาบตำรวจสมานชัย หล้าบ้านโพน
 5470193607004 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายอดน กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 23 ก.พ.60  95
 10.  นางสาวมนัสยา แรกคำนวน
 5470195635008 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาคุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยภาครัฐ : กรณีศึกษา สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สปภ.อผศ.)  ดร.กิตติวรรณ สินธุนาวา
 พลโท ดร.มานิจ บุญโปร่ง 
 17 มี.ค.60  73
 11.  พระครูอาทรวุฒิคุณ -
 5651755641016 
 รปม.
 ( IS ) 
   การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา : วัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 28 เม.ย.60  32