นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  664
 2.  นายสุรเดช นิลคุณ
 5470197630202 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.จรูญ จันแทน 
 19 มิ.ย.60  100
 3.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60  93
 4.  นางสาวเพ็ญจันทร์ บุพศิริ
 5651751607232 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 28 มิ.ย.60  91
 5.  สิบตำรวจตรีหญิงกานต์พิชชา ดาวงษ์
 5651755641006 
 รปม.
 ( IS ) 
   พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยของนักศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 ส.ค.60  57
 6.  นางพรรณี อุ่นละม้าย
 5751751603301 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 8 ส.ค.60  50
 7.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60  42
 8.  นางสาวธนพร หอมละออ
 5470195635003 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   อิทธิพลของพฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อผลประกอบการทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60  20
 9.  นางสาววิราภรณ์ พึ่งพิศ
 5470195635007 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   สมรรถนะและความยั่งยืนขององค์การ : กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ขยะรีไซเคิล กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ 
 7 ก.ย.60  20
 10.  นางนัจกร สถานทรัพย์
 5550173606005 
 ภาษาอังกฤษ
 ( IS ) 
   การใช้ภาพยนต์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมการแต่งงาน ของเจ้าของภาษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กรุงเทพมหานคร  ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์
  
 8 ก.ย.60  19