นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  1145
 2.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61  330
 3.  นายอนุชิต กลับประสิทธิ์
 5581971671209 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการจัดการเทคโนโลยีการผลิตปลาแดดเดียว  ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 ดร.ประสูติ สิทธิสรวง 
 5 ต.ค.61  108
 4.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 7 ต.ค.61  106
 5.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 8 ต.ค.61  105
 6.  นางสาวสุนันทา ชูลม
 5751755641302 
 รปม.
 ( IS ) 
   การจัดการเครือข่ายยุวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 พ.ย.61  66
 7.  นายจักรฤษณ์ วรพงศานนท์
 5751755641307 
 รปม.
 ( IS ) 
   การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ของชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 15 พ.ย.61  66
 8.  นางสาวพุทธรัตน์ คำเพ็ง
 5751751603201 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 
 15 พ.ย.61  66
 9.  นางสาวสุพรรณณิภา สายทองเยิ้น
 5751751607010 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการใช้คำถามที่มีผลต่อทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 18 พ.ย.61  63
 10.  นางสาวอรินดา เกิดกิจ
 5751751607003 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศอาเซียน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม
 ดร.จินตนา สุขสำราญ 
 18 พ.ย.61  63
 11.  นายปิติภัทร วัดแก้ว
 5851751602009 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   แนวทางการบริหารการศึกษารูปแบบทวิศึกษาของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
  
 24 ธ.ค.61  27
 12.  MissMINMIN ZENG
 5751754651007 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผศ.สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
 24 ธ.ค.61  27
 13.  นายธวัชชัย สืบไทย
 5851753621001 
 สิ่งแวดล้อมฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการขยะมูลฝอยในโรงซ่อมอากาศยานกรณีศึกษา: โรงซ่อมอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดร.อัญชลี นิลสุวรรณ
  
 27 ธ.ค.61  24