นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  779
 2.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60  157
 3.  นางอุทัยวรรณ ทองเอม
 5651751607222 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องขนมไทยที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนหงสประภาประสิทธิ์  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  105
 4.  นางสาวบูรณิน อภิวันท์สิริวัฒน์
 5651751607218 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา เรื่องเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  105
 5.  นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
 5651751607225 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐม โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  105
 6.  นายมานิตย์ หมัดซาและ
 5551751602218 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 8 ธ.ค.60  42
 7.  นายไกรพล รัตนมุณี
 5851754651001 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ขีดความสามารถที่พึงประสงค์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกมาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 14 ธ.ค.60  36