นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  838
 2.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60  216
 3.  นายผจญ งามมานะ
 5851751602007 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   การศึกษาสภาพการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนอิสลามสันติชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
  
 10 ม.ค.61  68
 4.  นางสาวกฤติศิริณย์ ภักดิ์พูลเสม
 5551754651208 
 บริหารธุรกิจ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ดร.บัณฑิต ประสานตรี
 ดร.สุรางค์รัตน์ แสงศรี 
 25 ม.ค.61  53
 5.  นางสาวพัชรมณฑ์ ลิ้มเสรี
 5851754651203 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   การรับรู้ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารคลีนของลูกค้าในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 29 ม.ค.61  49
 6.  นายชินวัฒน์ ไตรวงศ์
 5651751604001 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 29 ม.ค.61  49
 7.  นายอนุวัฒน์ ธัมมะปาละ
 5851751602005 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 12 ก.พ.61  35
 8.  นางอังสนา บุณยเกตุ
 5551755641318 
 รปม.
 ( IS ) 
   การบริหารงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 15 ก.พ.61  32
 9.  นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
 5551755641312 
 รปม.
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การบริหารจัดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
 ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ 
 15 ก.พ.61  32
 10.  นางสาวณัฏฐพัชร เกาะกายสิทธิ์
 5751754651005 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   อิทธิพลทางการตลาดต่อการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 19 ก.พ.61  28
 11.  นางสาวพัณณิตา คงคุ้ม
 5551754651207 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนนทบุรี  ดร.บัณฑิต ประสานตรี
  
 22 ก.พ.61  25
 12.  นางสาววิไลวรรณ วนไทยสงค์
 5851754651003 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 22 ก.พ.61  25
 13.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61  23
 14.  นายวิชาญ หมื่นแทน
 5751754651008 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเสริมในโรงเรียนกวดวิชาเซนต์จอร์จ  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 24 ก.พ.61  23
 15.  สิบเอกเกียรติศักดิ์ จันทร์หอม
 5751755641306 
 รปม.
 ( IS ) 
   ประสิทธิผลของนโยบายหมู่บ้านศีล 5 กรณีศึกษาของชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 25 ก.พ.61  22