นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  718
 2.  นายนนทชัย ไชยยอด
 5751751603202 
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ 
 16 ส.ค.60  96
 3.  นางสาวชุลีกร สีซาแอน
 5851755641006 
 รปม.
 ( IS ) 
   รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60  51
 4.  นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม
 5851755641005 
 รปม.
 ( IS ) 
   รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60  51
 5.  นางสาวอมร ล้อมวงศ์
 5851755641206 
 รปม.
 ( IS ) 
   แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 30 ก.ย.60  51
 6.  นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์ บัวเผื่อน
 5851755641302 
 รปม.
 ( IS ) 
   รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 30 ก.ย.60  51
 7.  นายสมพร เหลาฉลาด
 5470198630001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ลักษณะและผลการเผยแผ่ธรรมเชิงรุกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 5 ต.ค.60  46
 8.  นายนันทพงศ์ ปุณขันธ์
 5470198630002 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน 
 5 ต.ค.60  46
 9.  นางสาวณัฐธยาน์ พฤษชัยนิมมิต
 5751754651305 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของบริษัทกรณีศึกษา  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ต.ค.60  46
 10.  นางอุทัยวรรณ ทองเอม
 5651751607222 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องขนมไทยที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนหงสประภาประสิทธิ์  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  44
 11.  นางสาวบูรณิน อภิวันท์สิริวัฒน์
 5651751607218 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา เรื่องเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  44
 12.  นางสาวจินดารัตน์ ศิริแตง
 5651751607225 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐม โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 7 ต.ค.60  44