นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  1057
 2.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61  242
 3.  นางสาวบงกช แก้วไพรำ
 5751755641012 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยทุนทางสังคมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61  61
 4.  นางสาวกรวรรณ นวลน้อม
 5651755641214 
 รปม.
 ( IS ) 
   ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ กรณีศึกษาการจ้างเหมาบริษัทเอกชนของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 25 ส.ค.61  61
 5.  นางนารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
 5651751607203 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของพัฒนาการทางสัมคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี จังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 31 ส.ค.61  55
 6.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ซารัมย์
 5851751602210 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล
  
 30 ก.ย.61  25
 7.  นางสาวจิราภา อินทร์ผดุง
 5851751602204 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   วามพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์
  
 30 ก.ย.61  25
 8.  นางสาวจีราวัฒน์ สว่างกลับ
 5851751602211 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒๐ สำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
  
 30 ก.ย.61  25
 9.  นายวิมาน กะริอุณะ
 5581971631002 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
 5 ต.ค.61  20
 10.  นายอนุชิต กลับประสิทธิ์
 5581971671209 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการจัดการเทคโนโลยีการผลิตปลาแดดเดียว  ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 ดร.ประสูติ สิทธิสรวง 
 5 ต.ค.61  20
 11.  นางสาวสุภาวดี ผิวคำ
 5851755641008 
 รปม.
 ( IS ) 
   แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต สน.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61  18
 12.  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
 5581971631001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 7 ต.ค.61  18
 13.  นายนิคม เต็มแก้ว
 5951755641004 
 รปม.
 ( IS ) 
   รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 ต.ค.61  18
 14.  นางชุติปภา ทะสะภาค
 5951755641001 
 รปม.
 ( IS ) 
   การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 ต.ค.61  18
 15.  นางสาวญาฐิติมญช์ สิมพา
 5951755641002 
 รปม.
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการมลพิษทางน้ำในคลองท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบบูรณาการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 
 7 ต.ค.61  18
 16.  นายชัยทัต แซ่ตั้ง
 5770195635001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในยุค Thailand ๔.๐  ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ผศ.ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย 
 8 ต.ค.61  17
 17.  พันเอกศรายุทธ บุญจือ
 5581971607001 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับหมูบ้านชายแดนไทยกัมพูชา กรณีศึกษา บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 8 ต.ค.61  17
 18.  นายยุทธพล พิชัยณรงค์
 5581971671207 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ตัวแบบการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัย ในการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย  ดร.นัฐพงศ์ ส่งเนียม
 ผศ. ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล 
 9 ต.ค.61  16
 19.  นางสาวพัชรินทร์ อินทวงษ์
 5651751607205 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองม่วง  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.เชวง ซ้อนบุญ 
 9 ต.ค.61  16
 20.  นางสาวปีญพร ชุ่มคุณ
 5651751607231 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับรูปแบบการเรียนการสอน SPARPS ของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร  ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 9 ต.ค.61  16
 21.  นางสาวปภาวรินท์ มีรัตน์
 5651751607219 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการปั้นที่มีต่อทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยอายุ ๔ - ๕ ปี โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
 ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล 
 9 ต.ค.61  16
 22.  นางสาวกนกธร แก้วแหวน
 5651751607212 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ (Pro-active Learning) ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
  
 9 ต.ค.61  16