นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางวราลักษณ์ มโนเย็น
 5251671602006 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโครงการสอนสองภาษา(Bilingual Program)ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเ็ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ดร.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล
  
 15 ธ.ค.53  2266
 2.  นางเพ็ชรลดา สังข์ประเสริฐ
 5251671602023 
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอ็นเอ็ฒบี-มินีแบไทย จำกัด  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
 ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก 
 16 ธ.ค.53  2265
 3.  นางลักขณา อัฐนาค
 5151471604020 
 หลักสูตรฯ
 ( IS ) 
   การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
  
 21 ธ.ค.53  2260
 4.  นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ
 5150171620008 
 เทคโน สื่อสารฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ดร.บุญเรือง เนียมหอม
  
 4 ต.ค.56  1243
 5.  นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
 5251671604024 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 26 พ.ค.57  1009
 6.  นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
 5251671604028 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคทีจีทีสำหรับนักเรียนคละชั้น ป.๔-๖เรื่องโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดร.สุพจน์ พันธนียะ
 ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล 
 27 พ.ค.57  1008
 7.  นางสาวธัญญารักษ์ มั่นประสิทธิ์
 5250175628015 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   คุณภาพการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ม.ค.58  784
 8.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  453
 9.  นายชัยเดช นาคสะอาด
 5581971631003 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นไทยตามแนวทางกระบวนการรับรู้ทางภาษาต่อการเรียนในระบบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ 
 22 ธ.ค.59  67
 10.  นางจันทร์จิรา แดงฉาน
 5651751604002 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่งด้วยโครงงานตามแนวทฤษฎี Constructionism  ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 6 ม.ค.60  52