นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  905
 2.  นายชินวัฒน์ ไตรวงศ์
 5651751604001 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกเบสไฟฟ้าด้วยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้  ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ
  
 29 ม.ค.61  116
 3.  นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
 5551755641312 
 รปม.
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การบริหารจัดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
 ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ 
 15 ก.พ.61  99
 4.  นางสาวณัฏฐพัชร เกาะกายสิทธิ์
 5751754651005 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   อิทธิพลทางการตลาดต่อการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 19 ก.พ.61  95
 5.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61  90
 6.  นายวิชาญ หมื่นแทน
 5751754651008 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเสริมในโรงเรียนกวดวิชาเซนต์จอร์จ  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 24 ก.พ.61  90
 7.  นางนงนุช นกสี
 5651751607207 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM สู่โครงการที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุสม 
 30 มี.ค.61  57
 8.  นางสาวกชพรรณ มลิวัลย์
 5851754651009 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  ผศ.สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
 8 เม.ย.61  48
 9.  นางสาวรัตน์ดาภรณ์ สัจจาสังข์
 5651755641017 
 รปม.
 ( IS ) 
   การกำกับติดตามการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มบูรพา  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 7 พ.ค.61  19
 10.  นายธนานุพงษ์ มีมา
 5851755641203 
 รปม.
 ( IS ) 
   แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 พ.ค.61  19
 11.  นางสาวรัชดา พุทธรัตน์
 5851755641208 
 รปม.
 ( IS ) 
   รูปแบบการบริหารจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ค.61  19
 12.  นางสุภาพร ทองใหญ่
 5851755641201 
 รปม.
 ( IS ) 
   แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 7 พ.ค.61  19
 13.  พันเอกณัฏฐพล สุขวงศ์
 5651755641019 
 รปม.
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
 7 พ.ค.61  19
 14.  นายชัยยุทธ อนุวรรณ
 5851751602301 
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อัจฉริยานนท์ 
 9 พ.ค.61  17