นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  989
 2.  สิบตำรวจเอกณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม
 5551755641319 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 24 ก.พ.61  174
 3.  นายธนานุพงษ์ มีมา
 5851755641203 
 รปม.
 ( IS ) 
   แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 7 พ.ค.61  103
 4.  นางสาวรัตน์ดาภรณ์ สัจจาสังข์
 5651755641017 
 รปม.
 ( IS ) 
   การกำกับติดตามการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มบูรพา  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 7 พ.ค.61  103
 5.  พันเอกณัฏฐพล สุขวงศ์
 5651755641019 
 รปม.
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามความคาดหวังและความต้องการของประชาชน  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
 ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
 7 พ.ค.61  103
 6.  นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์
 5651755641010 
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนารูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามแนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 มิ.ย.61  78
 7.  สิบตำรวจโทหญิงอุบล เงินเมือง
 5651755641014 
 รปม.
 ( IS ) 
   ผลสัมฤทธิ์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ สำนักงานศาลปกครอง : กรณีศึกษา ส่วนสนับสนุนงานคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองกลาง  ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
  
 1 มิ.ย.61  78
 8.  เรืออากาศโทวัฒนา เดชแก้ว
 5651755641009 
 รปม.
 ( IS ) 
   การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ในหน่วยงานกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กรณีศึกษากองโรงงานสรรพาวุธ  ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
  
 1 มิ.ย.61  78
 9.  นางสาวไพจิตร นาสมฝัน
 5651751604005 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่องศิลปะการจับผ้าและผูกผ้า โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) นักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล 
 4 มิ.ย.61  75
 10.  นางสาวรุ่งทิวา พิกุลทอง
 5651755641002 
 รปม.
 ( IS ) 
   การบริหารจัดการการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเปรียบเทียบของบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผศ. ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม
  
 10 มิ.ย.61  69
 11.  นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
 5851754651202 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำพริกบ้านตาลเดี่ยวของผู้บริโภค เขตมีนบุรี  ผศ.ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
 10 มิ.ย.61  69
 12.  นางศิริทร กุลจันทร์ศรี
 5751751607001 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีผลต่อความสามารถด้านการฟังและการปฏิบัติตามคำสั่งของเด็กสองภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์
 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 3 ก.ค.61  46
 13.  นางพภัสรัชต์ ดียิ่ง
 5651751607216 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61  46
 14.  นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
 5651751607230 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยการเล่มเกม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย) จังหวัดชลบุรี  ดร.ปิยะดา จุลวรรณา
 ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 
 3 ก.ค.61  46