นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจหลังจากสอบวิทยานิพนธ์ / IS
(เฉพาะที่เกิน 15 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ :

 
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/(แผน) หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่สอบ สอบมาแล้ว(วัน)
 1.  นางวราลักษณ์ มโนเย็น
 5251671602006 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโครงการสอนสองภาษา(Bilingual Program)ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเ็ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ดร.นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล
  
 15 ธ.ค.53  2414
 2.  นางเพ็ชรลดา สังข์ประเสริฐ
 5251671602023 
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอ็นเอ็ฒบี-มินีแบไทย จำกัด  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
 ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก 
 16 ธ.ค.53  2413
 3.  นางลักขณา อัฐนาค
 5151471604020 
 หลักสูตรฯ
 ( IS ) 
   การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
  
 21 ธ.ค.53  2408
 4.  นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ
 5150171620008 
 เทคโน สื่อสารฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ดร.บุญเรือง เนียมหอม
  
 4 ต.ค.56  1391
 5.  นางสาวนิภาภรณ์ สางชัยภูมิ
 5251671604024 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 26 พ.ค.57  1157
 6.  นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
 5251671604028 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคทีจีทีสำหรับนักเรียนคละชั้น ป.๔-๖เรื่องโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดร.สุพจน์ พันธนียะ
 ดร.สุภาณี บวรพงษ์สกุล 
 27 พ.ค.57  1156
 7.  นางสาวธัญญารักษ์ มั่นประสิทธิ์
 5250175628015 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   คุณภาพการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุล
  
 5 ม.ค.58  932
 8.  นางปาริชาติ วงศ์สีทา
 5651751602214 
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) เขตสายไหม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
  
 2 ธ.ค.58  601
 9.  ดาบตำรวจสมานชัย หล้าบ้านโพน
 5470193607004 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายอดน กรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน
 ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ 
 23 ก.พ.60  152
 10.  นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
 5551751604206 
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะตามกระบวนแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการสอนด้วยยุทธวิธีเมตาคอคนิชัน  รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ดร.ไพจิตร สดวกการ 
 29 พ.ค.60  58
 11.  พันจ่าอากาศเอกณรงค์ สิงห์แหลม
 5651755641005 
 รปม.
 ( IS ) 
   การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศที่มีประสิทธิภาพ  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 มิ.ย.60  54
 12.  นายอภิชาติ จำปาน้อย
 5651755641004 
 รปม.
 ( IS ) 
   ภาพลักษณ์บริษัทโทรคมนาคมเปรียบเทียบ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ดร.อรุณ ไชยนิตย์
  
 2 มิ.ย.60  54
 13.  นายสุรเดช นิลคุณ
 5470197630202 
 ปริญญาเอก
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.จรูญ จันแทน 
 19 มิ.ย.60  37
 14.  นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
 5751754651302 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของประชาชนในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60  30
 15.  นางสาวจินตนา จันทร์เพ็ญ
 5751754651304 
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำส้มตำสำเร็จรูป ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.ร.อ.หญิง ดร.กาญจนา จินดานิล
  
 26 มิ.ย.60  30
 16.  นางสาวเตือนใจ ผางคำ
 5651751607217 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ผลการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-Q-I-N ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 
 28 มิ.ย.60  28
 17.  นายพิชิต สุขสี
 5651751607223 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4M เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60  28
 18.  นางสาวเพ็ญจันทร์ บุพศิริ
 5651751607232 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาพฤติกรรมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา 
 28 มิ.ย.60  28
 19.  นางสาวประกายมาส ศิริเงิน
 5651751607226 
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัมนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กปฐมวัย  ผศ.ดร.จิตรา ชนะกุล
 ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 
 28 มิ.ย.60  28