ผู้ที่สอบเค้าโครงแล้วแต่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS    (เฉพาะที่เกิน 30 วัน)
ค้นหารหัส/ชื่อนักศึกษา/ชื่อหัวข้อ/ชื่อสาขาวิชา :

หน้าที่   [1]   2   3   4   5    
 ลำดับ ชื่อ / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/แผน หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษา วันสอบเค้าโครง สอบมาแล้ว
(วัน)
 1.  ดาบตำรวจสมัคร พรมนิล
 5150175628115
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
     ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
  
 10 ก.ค.53  3117
 2.  นางกุลวัชร์ ลุนหวิทยานนท์
 5151671619002
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 
 21 ส.ค.53  3075
 3.  นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์
 5256971602039
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
     ดร.ฉันทัส เพียรธรรม
  
 21 ก.ย.53  3044
 4.  นายยุทธนา เกสร
 5256971602041
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
     ดร.สุพจน์ พันธนียะ
  
 15 พ.ย.53  2988
 5.  นางสาวลดาวัลย์ ประภาตะนันท์
 5151671619014
 การจัดการปฐมวัย
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ 
 28 พ.ย.53  2975
 6.  นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญ
 5251671604013
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 รศ.ดร.เรียม ศรีทอง 
 4 เม.ย.54  2849
 7.  นางเสาวรส แก้วสีคร้าม
 5250171602206
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า
 ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล 
 7 เม.ย.54  2846
 8.  นางสาวปิ่นอนงค์ ปิยจันทร์
 5150175628032
 บริหารธุรกิจ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ผศ.ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
 ดร.นิพนธ์ สุวรรณกูฎ 
 31 พ.ค.54  2792
 9.  ร้อยโทหญิงคณิดา หงษ์ทอง
 5150175628105
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
     ผศ.ประชน แสงจักร์
  
 3 ก.ย.54  2697
 10.  นายสมเกียรติ วงศ์สุขสิน
 5251671604037
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 รศ.ดวงเดือน เทศวานิช 
 20 ก.ย.54  2680
 11.  นางสาวรำไพ เอียดฤทธิ์
 5150171604008
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม
 ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข 
 19 ต.ค.54  2651
 12.  นางสาวเกษรา คทาวุธวัฒน์
 5150171604007
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 19 ต.ค.54  2651
 13.  นางนงคราญ จันทะสาร
 5150171604004
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 25 ต.ค.54  2645
 14.  นางสาววรัชยา นิ่มงาม
 5150171604005
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
     รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 
 25 ต.ค.54  2645
 15.  นายทัธนา อินทผลึก
 5253773625006
 สหวิทยาการฯ
 ( IS ) 
   การจัดการความขัดแย้งระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมือง จ.ตราด  ดร.วีรพล ดิษเกษม
  
 28 ม.ค.55  2549
 16.  สิบตำรวจเอกสุจิวัฒน์ นิพันรัมย์
 5253773625026
 สหวิทยาการฯ
 ( IS ) 
   เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติหน้าที่จริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จ.ตราด  รศ.ชอบ เข็มกลัด
  
 29 ม.ค.55  2548
 17.  ร้อยตำรวจเอกเสฏฐวุฒิ ปานที
 5253773625030
 สหวิทยาการฯ
 ( IS ) 
   ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในเขต อ.เขาสมิง จ.ตราดที่มีต่อการดำเนินชีวิตรามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดร.วีรพล ดิษเกษม
  
 29 ม.ค.55  2548
 18.  นางสาวศศิธร มิ่งขวัญมา
 5350171602211
 บริหารการศึกษา
 ( IS ) 
   การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม  ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี
  
 20 ก.พ.55  2526
 19.  นางสาวศิวพร วรรธนะพงษ์
 5150175628063
 บริหารธุรกิจ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจขายของเกษตรกรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษา ร้านนิ่มไทยฮง ในจังหวัดนครสวรรค์  ดร.เกรียงไกร โพธิ์มณี
 ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี 
 5 เม.ย.55  2482
 20.  นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา
 5250171603201
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นแก้ปัญหาและการให้เหตุผล เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดถนนแค จังหวัดลพบุรี  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.จรรยา ภูอุดม 
 27 พ.ค.55  2430
 21.  นายประสิทธิ์ เขียวขำ
 5350171634013
 ภาษาอังกฤษ
 ( IS ) 
   AN ANALYSIS OF LANGUAGE USAGE IN PRINT ADVERTISEMENT  ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
  
 15 ก.ค.55  2381
 22.  นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูร
 5350171634009
 ภาษาอังกฤษ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   AN ANALYSIS OF ENGLISH - THAI TRANSLATION OF 'CATCH ME IF YOU CAN'  ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
 ดร.อินทิรา จารุจินดา 
 15 ก.ค.55  2381
 23.  นางสาวอมรรัตน์ ชูชาญ
 5350177617007
 รปม.
 ( IS ) 
   การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองพระประแดง  ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
  
 4 ส.ค.55  2361
 24.  นายณัฐวัฒน์ คำก้อน
 5250171602025
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท
 ดร.ประพนธ์ หลีสิน 
 12 ก.ย.55  2322
 25.  นางสาวธัญญ์นรี สืบสินสัจจวง
 5350171602302
 บริหารการศึกษา
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
 ดร.ประพนธ์ หลีสิน 
 24 ก.ย.55  2310
 26.  นางสาวสิริพัชญ์ อนันทนุพงศ์
 5350171603006
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพหุนาม โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง  รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 ดร.พรสิน สุภวาลย์ 
 4 ต.ค.55  2300
 27.  นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน
 5450171620218
 เทคโน สื่อสารฯ
 ( IS ) 
   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
  
 25 พ.ย.55  2247
 28.  นางสาวศศิธร นานไธสง
 5350171603003
 คณิตศาสตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์
 ดร.จรรยา ภูอุดม 
 27 ธ.ค.55  2215
 29.  นางสุทิศา แว่นแก้ว
 5350175628318
 บริหารธุรกิจ
 ( IS ) 
   สภาพปัญหาของกระบวนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าของบริษัท พริวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ดร.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
  
 17 ก.พ.56  2163
 30.  นางสาวทิติยา กำลังทรัพย์
 5251671604038
 หลักสูตรฯ
 ( วิทยานิพนธ์ ) 
   การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้วิธีอีทีอาร์  ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร
 ผศ.ดร.สุมนา ระบอบ 
 29 มี.ค.56  2123
หน้าที่   [1]   2   3   4   5