ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
>> ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่  3/2561
ลำดับ
กิจกรรม
กำหนดการ
สถานที่
1
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562

เพื่อสมัครเรียน grad-admit.pnru.ac.th
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
6 มีนาคม 2562
แก้ไขกำหนดการ
3
สอบสัมภาษณ์
9 มีนาคม 2562
แก้ไขกำหนดการ
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
13 มีนาคม 2562
grad.pnru.ac.th
5
กรอกข้อมูลรายงานตัว
13 มีนาคม- 16 มีนาคม 2562

admission.pnru.ac.th  

6
รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและปฐมนิเทศ

16 มีนาคม 2562

 

มหาวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง      เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.pnru.ac.th